Svět mysli - Vše je Jedno - Ego

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


       Vše je Jedno - Ego       

VI. EGO

1. Hej ego, všechno zlo ve světě je jen kvůli tobě. Aby tě zničili, králové vydávají zákony a mudrci radí jak poznat pravdu. I přes jejich odvěkou snahu, běda, ty stále žiješ. Jednoduše se skryješ a objevuješ se znovu a znovu. Je možné, že nikdy neskončíš? Kdepak, tvůj konec se blíží. Jiné EGO přichází, aby tě zničilo. Je to všeobecné EGO (brahma-aham bhava) zvané JÁ JSEM BRAHMA.

2. Hej ego, nemysli si, že tvůj nepřítel je obyčejný jako ty. Ty jsi pomíjivý, ON však ne. Ty se vnímáš jako já, protože neustále rozlišuješ já, ty nebo on. Ale tvůj nepřítel nemá toto vnímání já. Jak to? ON sjednocuje všechny rozdílnosti a rozpouští je do SEBE. A navíc cítíš k NĚMU nepřátelství, protože ON je tu, aby tě zničil. On k tobě necítí žádnou zášť. A proč? Protože v JEHO blízkosti nejsi. Vnímá tě jako část svého těla. Je to tvá faleš, která tě v JEHO blízkosti ničí. ON nepřemýšlí o tom, že by tě zničil. V jeho očích nemáš žádnou váhu. Ach ego, on je pro tebe nepřítel, ale ty pro něj ne. Ve zkratce, ty jsi jen svůj vlastní nepřítel. Proč? Ze své vlastní chtivosti jsi se předváděl před JEHO VELIKOSTÍ jako to normálně děláš. Ale proto jsi skončil a on tě strávil a vymazal jako temnotu. JÁ JSEM BRAHMA, všeobecné EGO, vládne jako všudypřítomné světlo.

3. Ach ego, zlo tvých činů nemá hranic. Nejsi spokojen, dokud se nepovýšíš nade všechny a ostatní neponížíš. Nekonečné jsou tvé touhy. „Jakým titulem získám úctu?" „V čem vypadám elegantně?" „Klaní se mi ostatní?“ „Poslouchají mne bez řečí?" „Hovoří o mně, že mne nikdo nepřekoná?“ Ach běda! Jak je tvůj život krátký! A nespočetně toho ještě musíš získat! A kolik zla jsi už spáchal! Sám jsi podlehl klamu, že štěstí je v takových nápadech a v tom, že se odlišíš od ostatních. To není pro tvé dobro. Proč ne? Nejsou snad ostatní zapleteni do stejné hry? Jak je velký tvůj nepatrný podíl na věcech společným milionům dalších? V tom případě neměj marné touhy vládnout všemu. Díky svým marným touhám přinášíš trápení všem okolo i sobě samotnému. Poslouchej mou přátelskou radu. TEN, koho považuješ za smrtelně nebezpečného nepřítele je tvůj jediný skutečný přítel. ON ví, jak tě udělat lepším a skvělým. Odevzdej se mu. Toto všeobecné EGO v tobě nevidí nepřítele ale je tvým největším dobrodincem.

4. Žádným způsobem nemůžeš zjistit, co s tebou udělá, dokud se MU neodevzdáš. Mohu o tom hodně mluvit, ale stejně nic nepochopíš. Záleží to jen na vlastní zkušenosti. Bezpochyby neudělá nic menšího, než že tě povznese do SVÉHO stavu. Neboj se o svou budoucnost, prostě se MU rovnou odevzdej. Kdykoli se můžeš vrátit zpět, pokud tě radost neovládne hned, jak se odevzdáš. Když piješ mléko, hned cítíš příjemnou chuť a potom utišení svého hladu. Stejně tak odevzdání začíná radostí a končí DOKONALÝM BLAHEM, které překonává i potěšení a bolest. Proto je zcela bezpochyby tvým cílem toto všeobecné EGO (přesvědčení JÁ JSEM BRAHMA).

5. Až se odevzdáš, jaké budeš mít nové jméno? Nebudeš mít jiné jméno, než máš teď. Védy tě budou velebit, svět tě bude chválit, tvé JÁ bude podstatou všech náboženských učení. Jakou budeš mít podobu? Všechny podoby budou tvoje. Nebude žádná podoba, která by nebyla tvá. Budeš i idoly uctívanými v chrámech, budeš tím, co popisují Védy. Slavnosti a obřady budou všechny pro tebe. A jaká bude tvá moc. V tvé blízkosti je svět v činnosti a každý se stává tím, čím je, jen díky tobě. Řeknu to jednoduše, všechny věci tě velebí a jsou svědky tvého bytí. Je to tvá povinnost, kterou neseš. Nikdy jsi ani nesnil o tom, jaký bude tvůj stav. Začni hned teď, nebuď už samolibý a ješitný. Všeobecné EGO na tebe čeká.

6. Chceš se probudit ze snu a nebo jen dál snít? Jak dlouho budou ty snové obrazy ještě trvat? Nebuď líný, setřes svůj sen a probuď se! Jsi jen divákem svých duševních obrazů a představy běží dál a dál. Vše je to marné a k ničemu. Jen najdi, kdo je ten, kdo vidí ty obrazy. Neklam sám sebe, že jsi to, co v tobě vzniká a zaniká. Probuď se! Jakmile se vzbudíš, hned budeš vědět, že bdělost je mnohem lepší než tento sen. Vstaň! Všeobecné EGO čeká a chce se radovat z toho, že tě uvidí probuzeného.

7. Neboj se konce současného snu ega. Až se probudíš, budeš vidět nejen ten samý sen, ale mnohem víc. Už více nebudeš snem oklamán a budeš ho pozorovat s radostným odstupem, více nezmaten. Pochopíš pošetilost všech jevů a nebuš jimi více trýzněn. Ve snu na sebe bereš nějakou podobu. Jako probuzený budeš vědět, že sen je jen sen. Ale nepodlehni klamu, ten vnímá sen jako bdění. Poznej, že sen je sen. Až dosáhneš stavu JÁ JSEM BRAHMA, jsem všeobecné EGO, potom poznáš pravdu.

8. Mluvil jsem k tobě jen pro tvé dobro, ne pro nějaký můj vlastní zájem. Věř mi a dělej, co jsem ti řekl. Pokud uvidíš, že v tom není dobro, můžeš se vrátit. Jak ti mohu pomoci já, když odmítáš i rady nespočetných mudrců a považuješ je za zbytečné. Žádný stav nepředčí tento. Je to pro tvé dobro dosáhnout tohoto stavu. A potom jej můžeš nabízet i ostatním. Nebuď více samolibý a ješitný. Začni hned teď. Poznej, že všeobecné EGO je tvé pravé JÁ.

9. Ach ego, hleď na své otroctví, patříš všem a proto trpíš. Jak ubohé je tvé bytí. Všichni jsou tví nepřátelé. Když říkáš "toto je jen mé", ostatní budou také bojovat za své "toto je jen mé". Když říkáš "jsem skvělý", pak protestují. A proč? My také "jsme skvělí". Všichni jsou tví nepřátelé. Kvůli obtížím způsobených jinými se obrazy ve tvých myšlenkách milionkrát znásobí. Nechceš raději získat slávu vzdáním se všeho a splynutím s JEDNÍM? Pak všichni nepřátelé zmizí. Když začneš ostatním říkat "toto vše je vaše", každý se stane přítelem. Existuje jen JEDNO, kdo ti může dát vznešenou ušlechtilost a to je všeobecné "JÁ JSEM BRAHMA" EGO.

10. Řeknu ti jediné slovo, to nevychází z mého sobectví, ale je to jedna z mých povinností. Neříkám ti to jen pro mé nebo tvé dobro, ale pro dobro všech.Pravda je "Já jsem BRAHMA" (brahma ahambhava)

Zářivé světlo MILOSTI,
Vznešený Soucite!
MÍR! MÍR!! MÍR!!!
ÓM TAT SAT


Předchozí kapitola - Jednání       Úvod a obsah

Poznámka : Slovo EGO znamená v latině JÁ a ve filozofii se používá k označení sobectví. V sánskrtu se používá pro vyjádření tohoto jevu slovo AHAMKARAM. To se skládá za slova AHAM, zož znamená já jsem a slova KARAM, což znamená konat, jednat. Toto slovo mnohem lépe vyjadřuje onen jev zmatení, kdy se svobodný duch zvaný ÁTMA začne považovat za zdánlivé tělo a toto tělo za vykonavatele činů. K cestě zpět se proto používá dotazovací metoda ÁTMAVIČÁRA, kdy se ptáme na svou podstatu a hledáme svůj přirozený stav bez zmatení.
Sanaskrtské slovo BRAHMA se používá k vyjádření všeobecného BOHA, BRAHMA je zdrojem všeho, co existuje. V hmotném vesmíru je to věčný prostor, na duchovní úrovni je to zdroj vědomí. ÁTMA je věčný neměnný pocit JÁ. Obě tato slova vyjadřují stejný stav osvobození a v tomto významu jsou to synonyma. Šrí Kršna v Bhagavadgítě říká "Jsem ÁTMA dlící v srdci všech bytostí" a v jiném verši "Neměnné BRAHMA nejvyšší, svébytné zve se zdrojem ÁTMA."


Zařazeno dne : 5.10.2018, zobrazeno : 731

Seznamte se
Ganéša

O Ganéšovi

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish