Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 85. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 85. lekce

85. pokračování korespondenčního kurzu - verše 13.1-5
Nauka o rozpoznání pole a jeho znalce
Touto kapitolou začíná poslední část Bhagavadgíty, která se věnuje podrobným popisům mnoha jevů, která obklopují věčného ducha. Tato teorie je velice užitečná pro získání správných názorů a hledisek na tyto jevy. Tuto teorii je však nutno uvést do praxe pomocí meditace, ve které se snažíme své vlastní prožitky vnímat podle nových pravidel.
V této kapitole přednese Kršna, jak rozpoznat nevnímající pole a vnímajícího znalce. Dále vysvětlí co je považováno za poznání a popíše poznání, které vede k vysvobození. Potom Kršna popíše vlastnosti přírody, která je považována za pole a vlastnosti Osoby, která je znalcem tohoto pole. Na závěr budou popsány možnosti porozumění této nauce. Kapitolu završí Kršna svým prohlášením, že rozpoznání pole a znalce vede k osvobození věčného znalce od závislosti na pomíjivém poli a tak je možno dosáhnout nejvyššího poznání.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 13.1.

ardžuna uváča
prakrtim purušam čaiva kšetram kšetragňameva ča
etadveditumiččhámi gňánam gňejam ča kešava


Ardžuna uvádí :
Přírodu, také Osobu, tak pole, a jeho znalce,
znát chci to poznání také, i poznávané, Kéšavo.
Ardžuna pravil:
Přirozenost a také Nejvyšší Osobu, pole a jistě i znalce pole, poznání i poznávané, to chci poznat, Ó Kéšavo.
První verš této kapitoly přednáší Ardžuna a svou otázkou uvádí nauku, kterou mu Kršna přednese. O přírodě a osobě se Kršna zmiňoval ve druhé a osmé kapitole. Pole a znalec pole se objevuje poprvé.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
prakrtimpřírodu; přirozenost
purušambytost; osoba
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
kšetrampole
kšetrapole
gňamznalec
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
etattoto; tento
veditumpoznat
iččhámichtít
gňánampoznání
gňejamznát; poznávané
čaa; také
kešavaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
Verš : 13.2.

šrí bhagaván uváča
idam šaríram kaunteja kšetramitjabhidhíjate
etadjo vetti tam práhuh kšetragňa iti tadvidah


Šrí Bhagaván uvádí :
Tělo toto tak, Kauntéjo, jako pole posuzují.
Kdo toto pozná, ten je zván znalcem pole zkušenými.
Blahoslavený Pán pravil:
Toto tělo, Synu Kuntí, se posuzuje jako pole. Kdo toto pole poznává, toho nazývají znalcem pole ti moudří, kteří vědí.
Pole je hmotné tělo. Hmota není vnímající a proto ji musí oživit duch, který je toto pole zná a který ho ovládá. Schopnost uvědomit si existenci znalce a odlišit ho od projevů pole je v podstatě osvobozením. Znalec není nikdo jiný než věčné Já.
Šrí Ramana každému pokročilejšímu hledajícímu dával podobnou radu. Přestaňte se zaobírat pomíjivou představou pole a najděte toho, kdo vnímá. Hledejte zdroj všech myšlenek. Tento zdroj je znalec.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
idamtyto; toto
šaríramtělo
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
kšetrampole
ititak; proto
abhidhíjatespojovat; přisuzovat
etattoto; tento
jahkdo
vettipovažovat; znát
tamk němu; tomu
práhuhzván
kšetrapole
gňaznalec
ititak; proto
tatto
vidahznalí
Verš : 13.3.

kšetragňam čápi mám viddhi sarvakšetrešu bhárata
kšetrakšetragňajorgňánam jattadžgňánam matam mama


Znalce pole ve Mně také znej na všech polích, Bhárato.
Pole a znalce poznání, podle Mne, je to poznání.
Poznej také, že Já jsem znalcem na všech polích. To, co je poznání pole a znalce pole, je pravé poznání. Toto je Mé stanovisko.
V dalším verši Kršna stanovuje, že to co je znalcem ve vašem poli je zároveň znalcem ve všech ostatních polích. Tento znalec není nikdo jiný než pravé věčné Já, které zde Kršna představuje.
Rozlišení znalce od pole a uvědomění si všudepřítomnosti tohoto jediného znalce je skutečné poznání podstaty života.
kšetrapole
gňamznalec
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
mámmne
viddhiznát; vědět
sarvavšichni; vše
kšetrešupole
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
kšetrapole
kšetrapole
gňajorznalec
gňánampoznání
jatjak
tatto
gňánampoznání
matamučení; moudrost; názor
mamamoje
Verš : 13.4.

tatkšetram jačča jádrk ča jadvikári jatašča jat
sa ča jo jatprabhávašča tatsamásena me šrrnu


Pole co je a jaké je, jak se mění a z čeho je
Kdo je On, jaký původ má, o tom Mne teď slyš stručně jen.
To pole co je a jaké je a jak se mění a z čeho je a kdo je On, jakého původu, o tom stručně Mne slyš.
tatto
kšetrampole
jačco
čaa; také
jádrkjaký
čaa; také
jadpro; který
vikáriměnit se
jatahz nehož; z čeho; když
čaa; také
jatjak
sahon; ten; tak
čaa; také
jahkdo
jatjak
prabhávašpůvod
čaa; také
tatto
samásenastručně
memůj; mi
šrrnuslyš; poslechni si
Verš : 13.5.

ršibhirbahudhá gítam čhandobhirvividhaih prthak
brahmasútrapadaiščaiva hetumadbhirviniščitaih


Mudrci mnoho přednesli zpěvů četných různorodých
a vět o Brahma učení důvodů, důkazů plných.
Mudrci přednesli mnoho zpěvů a proslovů různých druhů učení o Brahma, pochopitelných a dobrými důvody naplněných.
Kršna nyní vysvětlí vlastnosti pole z pohledu mnoha mudrců, kteří svými výroky zastupují různé indické filozofické směry. Kršna připomíná, že tato moudrost je odvěká a byla přednesena v mnoha dílech, Védami a Puránami počínaje a Upanišádami konče. Pokud však člověk poznal skutečnou podstatu, potom musí vidět, že jeho vlastní pohled je pouze jiným způsobem vyjádřená stejná podstata.
ršibhirmudrc, zřec
bahudhámnohostí
gítamzpívat; přednes
čhandobhirzpěvy; texty knih
vividhaihrůzně; rozlišně
prthakjednotlivě; odděleně; různé
brahmaBrahma; Védy
sútraučení
padaišvěty
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
hetumpříčina
adbhirnaplněný
viniščitaihzcela pevný; jistý
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 4.11.2011, zobrazeno : 2478

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish