Svět mysli - Výběr Šrí Ramany z Bhagavadgíty

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Výběr Šrí Ramany z Bhagavadgíty

Bhagaván Šrí Ramana Maharši byl jednou požádán svými žáky, aby jim zjednodušil studium Bhagavadgíty. Žáci si stěžovali, že Bhagavadgíta má 700 veršů a že je moc dlouhá a žádali, aby jim Bhagaván vybral ty nejdůležitější verše. Bhagaván jim na to řekl, že ve verši 10.20 je shrnuto jeho učení o věčnosti. Žákům se to ale zase zdálo málo, a tak Bhagaván udělal výběr 42 veršů z různých kapitol Bhagavadgíty a seřadil je a vytvořil z nich jakoby jinou kapitolu, která shrnuje podstatu světa a různá duchovní cvičení, která nakonec vedou k věčnému štěstí. Bhagaván přeložil tyto verše ze Sanskrtu do Tamilštiny a nyní se ve Šrí Ramana Ašrámu zpívají každý týden ve čtvrtek večer v rámci pravidelné tamilské parajany - zpěvů duchovních textů. Sánskrtská verze vybraných veršů se zpívá kažou neděli dopoledně v rámci sánskrtské parajany.
Je úžasné sledovat s jakým citem vybral Šrí Ramana verše a jak je sestavil do krásného a přehledného celku.


2.1
saňdžaja uváča
tam tathá krpajá'vištamašrupúrnákulekšanam
višídantamidam vákjamuváča madhusúdanah

Saňdžaja uvádí
Tomu, soucitem slabému, oči plné žalu slzí
truchlícímu, tato slova, pronáší Madhusúdana.13.2
šrí bhagaván uváča
idam šaríram kaunteja kšetramitjabhidhíjate
etadjo vetti tam práhuh kšetragňa iti tadvidah

Šrí Bhagaván uvádí
Tělo toto tak, Kauntéjo, jako pole posuzují.
Kdo toto pozná, ten je zván znalcem pole zkušenými.13.3
kšetragňam čápi mám viddhi sarvakšetrešu bhárata
kšetrakšetragňajorgňánam jattadžgňánam matam mama

Znalce pole ve Mně také znej na všech polích, Bhárato.
Pole a znalce poznání, podle Mne, je to poznání.10.20
ahamátmá gudákeša sarvabhútášajasthitah
ahamádišča madhjam ča bhútánámanta eva ča

Jsem věčné Já, Gudakéšo, všem bytostem v srdci dlící.
A Jsem počátkem i středem, jistě též koncem bytostí.2.27
džátasja hi dhruvo mrtjurdhruvam džanma mrtasja ča
tasmádaparihárje'rthe na tvam šočitumarhasi

Zrozené jistě zanikne, zaniklé jistě zrodí se
pro to co nejde odvrátit, není tvůj smutek vhodný tu.2.20
na džájate mrijate vá kadáčinnájam bhútvá bhavitá vá na bhújah
adžo nitjah šášvato'jam puráno na hanjate hanjamáne šaríre

On se nerodí, nikdy neumírá, On nežil a tak nebude žít znovu,
nevzniklý, věčný, stálý je On dávný, není zabit, když zabito je tělo.2.24
aččhedjo'jamadáhjo'jamakledjo'šošja eva ča
nitjah sarvagatah sthánuračalo'jam sanátanah

Nezraníš ho, nespálíš ho, nezmáčíš a nevysušíš
věčný, všude jsoucí, stálý, nehybný je a odvěký.2.17
avináši tu tadviddhi jena sarvamidam tatam
vinášamavjajasjásja na kaščit kartumarhati

Znej však To neomezené, toto vše prostupující.
Vůbec nic zkázu věčného, tady přivodit nemůže.2.16
násato vidjate bhávo nábhávo vidjate satah
ubhajorapi dršto'ntastvanajostattvadaršibhih

Neskutečné není stálé, pro skutečné není změny.
Oboje však vidí jen ten, kdo pravdu o nich uviděl.13.32
anáditvánnirgunatvátparamátmájamavjajah
šarírastho'pi kaunteja na karoti na lipjate

Bez počátku, bez jakostí, to je věčné Já neměnné.
I v těle dlící, Kauntéjo, nečinící a netknuté.15.6
na tadbhásajate súrjo na šašánko na pávakah
jadgatvá na nivartante taddháma paramam mama

Tam nesvítí ani Slunce, ani Měsíc ani oheň.
Kdo tam dojde, neopustí příbytek ten můj nejvyšší.8.21
avjakto'kšara itjuktastamáhuh paramám gatim
jam prápja na nivartante taddháma paramam mama

Zvané nezjevné, neměnné, praví se, nejvyšší je cíl.
Kdo to získá, neopustí příbytek ten Můj nejvyšší.15.5
nirmánamohá džitasangadošá adhjátmanitjá vinivrttakámáh
dvandvairvimuktáh sukhaduhkhasamgňairgaččhantjamúdháh padamavjajam tat

Nezmaten poctou, znalý svazků hrozby, prostoupen věčným Já, opustil touhu,
prostý dvojnosti štěstí a strast zvaných, bez klamu dojde do stavu věčného.14.23
udásínavadásíno gunairjo na vičáljate
guná vartanta itjeva jo'vatišthati nengate

Jako lhostejně spočívá jakostmi nevyrušený,
jakosti jistě jednají, on setrvává nehnutě.13.28
samam sarvešu bhútešu tišthantam paramešvaram
vinašjatsvavinašjantam jah pašjati sa pašjati

Stejný a ve všech bytostech je trvalý Pán Nejvyšší.
Pomíjivé nesmrtelné kdo uvidí, ten uvidí.11.54
bhaktjá tvananjajá šakjamahamevamvidho'rdžuna
gňátum drštum ča tattvena praveštum ča paramtapa

Oddaností však výlučnou můžeš Mne najít, Ardžuno.
Poznáš Mne, spatříš pravdivě a pak dojdeš, Parantapo.17.3
sattvánurúpá sarvasja šraddhá bhavati bhárata
šraddhámajo'jam purušo jo jaččhraddhah sa eva sah

Čistoty forma každého vírou stane se, Bhárato.
Víra tvoří tyto tvory. Jaká je víra, oni jsou.4.39
šraddhávánllabhate gňánam tatparah samjatendrijah
gňánam labdhvá parám šántimačirenádhigaččhati

Věřící získá poznání, pilným ovládnutím smyslů.
Ziskem poznání čistý mír bez odkladu hned přichází.10.10
tešám satatajuktánám bhadžatám prítipúrvakam
dadámi buddhijogam tam jena mámupajánti te

Těm, kdo jsou vždy zapojeni radostně v Mé uctívání
daruji moudrosti jógu, skrze kterou Mne dosáhnou.10.11
tešámevánukampárthamahamagňánadžam tamah
nášajámjátmabhávastho gňánadípena bhásvatá

Těm jistě Já ze soucitu tmu vzniklou z nevědomosti
ničím, spočívajíce v Já, poznáním lampou zářící.5.16
gňánena tu tadagňánam ješám nášitamátmanah
tešámáditjavadžgňánam prakášajati tatparam

Kdo však poznáním od toho nepoznání Já očistí.
Těm potom slunce poznání odhalí jen To Nejvyšší.3.42
indrijáni paránjáhurindrijebhjah param manah
manasastu pará buddhirjo buddheh paratastu sah

Smysly jsou mocné, praví se, nad smysly mysl spočívá,
rozum však mysl překoná, ale nad rozumem dlí On.3.43
evam buddheh param buddhvá samstabhjátmánamátmaná
džahi šatrum mahábáho kámarúpam durásadam

Když rozumu mocnější znáš, spočiň svým Já jen ve svém Já,
zabij soka, Mahábáho, ve tvaru touhy nezkrotné.4.37
jathaidhámsi samiddho'gnirbhasmasátkurute'rdžuna
gňánágnih sarvakarmáni bhasmasátkurute tathá

Jak dřevo oheň planoucí na popel spálí Ardžuno,
činnosti oheň poznání také na popel přemění.4.19
jasja sarve samárambháh kámasankalpavardžitáh
gňánágnidagdhakarmánam tamáhuh panditam budháh

Jeho všechno podnikání touhy, účasti, prosté je,
oheň vědy strávil činy, mudrcem zvou ho učenci.5.26
kámakrodhavijuktánám jatínám jatačetasám
abhitobrahmanirvánam vartate viditátmanám

Touhy a hněvu zbavený, člověk vládnoucí mysli své,
má možnost v brahma vyvanout díky znalosti svého Já.6.25
šanaih šanairuparamed buddhjá dhrtigrhítajá
átmasamstham manah krtvá na kiňčidapi čintajet

Krok za krokem uklidni se, rozumu stálostí pevnou.
V Já přebývat svou mysl nech a vůbec na nic nemysli.6.26
jato jato niščarati manaščaňčalamasthiram
tatastato nijamjaitadátmanjeva vašam najet

Vždy kdykoli rozptýlená mysl se neklidnou stane,
potom ji ovládni ve svém Já, drž ji pevně od zlých vlivů.5.28
jatendrijamanobuddhirmunirmokšaparájanah
vigateččhábhajakrodho jah sadá mukta eva sah

Řídí smysly, mysl, rozum, mudrc dosáhne svobody,
prostý chtění, strachu, hněvu, vždy svobodný on jistě je.6.29
sarvabhútasthamátmánam sarvabhútáni čátmani
íkšate jogajuktátmá sarvatra samadaršanah

Ve všech bytostech dlící Já, všechny bytosti v Já také
vidí jógou Já spřažené co zde, všude jednotu zná.9.22
ananjáščintajanto mám je džanáh parjupásate
tešámnitjábhijuktánám jogakšemam vahámjaham

Těm, kdo myslí jenom na Mne, lidem stále jen Mne ctícím,
těm věčně zcela spřaženým jógou, blaho Já přináším.7.17
tešám gňání nitjajukta ekabhaktirvišišjate
prijo hi gňánino'tjarthamaham sa ča mama prijah

A z nich mudrc, věčně spjatý a jedno ctící vyniká.
Mudrci jsem jistě drahý nade vše on Mně drahý je.7.19
bahúnám džanmanámante gňánavánmám prapadjate
vásudevah sarvamiti sa mahátmá sudurlabhah

Mnoho zrodů končí moudrý tak, že se ke Mně uchýlí,
Vasudéva všechno pak je. Tak vzácné Já je těžko mít.2.55
šrí bhagavánuváča
pradžaháti jadá kámán sarván pártha manogatán
átmanjevátmaná tuštah sthitapragňastadočjate

Šrí Bhagaván uvádí :
Pokud touhy své odmítne, všechny Pártho, v mysli jsoucí,
sám jistě tichý ve svém Já, dlí v moudrosti pak říká se.2.71
vihája kámánjah sarvánpumámščarati nihsprhah
nirmamo nirahamkárah sa šámtimadhigaččhati

Kdo odhodí touhy všechny a kdo jedná bez žádosti,
bez majetku, konatele, ten nejvyšší mír dosáhne.12.15
jasmánnodvidžate loko lokánnodvidžate ča jah
haršámaršabhajodvegairmukto jah sa ča me prijah

Ten kdo svět nevyrušuje a koho svět nevyruší,
radost, závist, strach, obavy kdo nezná, ten je Mně drahý.14.25
mánápamánajostuljastuljo mitráripakšajoh
sarvárambhaparitjágí gunátítah sa učjate

V úctě i neúctě stejný, je rovný k druhu i soku,
všech činností se odříká, praví, ten zdolal jakosti.3.17
jastvátmaratireva sjádátmatrptašča mánavah
átmanjeva ča santuštastasja kárjam na vidjate

Kdo se raduje ve svém Já, člověk naplněný svým Já,
tak spokojený ve svém Já, více nemá zde povinnost.3.18
naiva tasja krtenártho nákrteneha kaščana
na čásja sarvabhútešu kaščidarthavjapášrajah

Nemá důvod konat činy, ani důvod je nekonat.
A také na všech bytostech nemá důvod být závislý.4.22
jadrččhálábhasantušto dvandvátíto vimatsarah
samah siddhávasiddhau ča krtvápi na nibadhjate

S tím co přijde spokojený, nad dvojností, beze zloby,
Týž v úspěchu, neúspěchu, není vázán i když koná.18.61
íšvarah sarvabhútánám hrddeše'rdžuna tišthati
bhrámajansarvabhútáni jantrárúdháni májajá

Nejvyšší Pán všem bytostem v místě srdce, dlí Ardžuno,
pohybuje všemi tvory v soustavě představ spojených.
18.62
tameva šaranam gaččha sarvabhávena bhárata
tatprasádátparám šántim sthánam prápsjasi šášvatam

V něm pevně své útočiště měj celým bytím Bhárato,
Jeho milostí nejvyšší stav míru získej navěky.


Zařazeno dne : 20.8.2018, zobrazeno : 1195

Seznamte se
Šrí Ramana Maharši

O Šrí Ramanovi
Sri Ramana Asramam

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish