Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 84. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 84. lekce

84. pokračování korespondenčního kurzu - verše 12.16-20
Další vlastnosti skutečné moudré oddanosti a Kršnova pobídka přijmout tuto moudrost.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 12.16.

anapekšah šučirdakša udásíno gatavjathah
sarvárambhaparitjágí jo madbhaktah sa me prijah


netečný, čistý, a zručný, nestranný, zbavený strastí,
všechny činy Mně odevzdá, kdo Mně oddán, je Mně drahý.
netečný, čistý, dovedný, nezúčastněný, zbavený bolesti, úplně všechny činy obětuje Mně, kdo je Můj oddaný, ten je Mi drahý.
Netečnost a nezúčastněnost znamenají opět stejnost ke všem vjemům, které přicházejí. To znamená že smutné ani radostné události nemají změnit spokojený stav mysli. Člověk však stále musí pečlivě konat své povinnosti, být soucitný a laskavý, a to ke všem bytostem, ať milým a blízkým, tak i cizím a nebo nemilým. Je samozřejmé, že ve styku s neznámými nebo hříšnými lidmi je nutno dbát na opatrnost.
Čistota musí být udržována jednak vnější, tedy tělesná a také je důležité udržování svého bydliště bez zbytečných nečistot v přirozeném pořádku. Velice důležitá je čistota vnitřní. Tedy čistota činností, čistota řeči a čistota mysli.
Dovednost je schopnost okamžitě přijmout a využívat všechny nové znalosti, které se mohou objevit a které mohou být obtížně přijatelné. Obtíže při přijetí způsobuje mysl a ego, které lpí na svých zvycích a dogmatech.
Zbavený bolesti znamená, že tělesné ani duševní strasti nevyvolávají změnu stavu mysli. Nicméně není nutno podstupovat žádné kruté týrání těla, aby si ego dokázalo, že snese velké tělesné utrpení.
Takový oddaný, který své všechny činy stále obětuje svému idolu, ten je Kršnovi milý.
anapekšahnetečný
šučirčistý
dakšadovedný
udásínonezúčastněný
gataodešli
vjathahbolesti
sarvavšichni; vše
árambhačiny; činnosti
parizcela; vždy
tjágízříkat se; obětovat
jahkdo
matMne; mým
bhaktahoddaný; věřící
sahon; ten; tak
memůj; mi
prijahdrahý; vzácný; ctěný
Verš : 12.17.

jo na hršjati na dvešti na šočati na kánkšati
šubhášubhaparitjágí bhaktimánjah sa me prijah


Kdo se netěší, nezlobí, nesmutní, ani netouží,
dobra a nedobra se vzdal, kdo oddán je, je Mně drahý.
Kdo se neraduje, ani nezlobí, kdo není smutný, ani netouží, kdo se vzdal představy dobra a nedobra, kdo je oddaný, ten je Mi drahý.
Radost a nenávist, stejně tak i smutek a touha, jsou jen různé strany jedné připoutanosti a nesvobody. Ta vzniká ve chvíli, kdy mysl začne rozlišovat, zda mysl zobrazuje příjemné nebo nepříjemné vjemy. Dobro a nedobro je základní dualita, která je zodpovědná za všechny následující touhy a emoce. Rozpuštění této dvojnosti a spočinutí v náručí jedinosti je cílem celé duchovní cesty. Zde toto spočinutí znamená rozpuštění svého ega v Kršnovi. Takový oddaný se zcela vzdává své výjimečnosti, na vše okolo sebe hledí z vznešeného hlediska Kršnovy nekonečnosti a nesmrtelnosti. Přesto je stále zapojen do plnění svých povinností. Někdo si tak nemusí všimnout, že tento člověk spočinul v Kršnově náruči. Jediným vodítkem může být pouze čistota a radost jeho existence.
jahkdo
naAni; ne-
hršjatipotěšit; radovat
naAni; ne-
dveštinenávidět; závidět
naAni; ne-
šočatismutek
naAni; ne-
kánkšatitoužit
šubhadobro
ašubhanedobro; zlo
parizcela; vždy
tjágízříkat se; obětovat
bhaktimánoddaný
jahkdo
sahon; ten; tak
memůj; mi
prijahdrahý; vzácný; ctěný
Verš : 12.18.

samah šatrau ča mitre ča tathá mánápamánajoh
šítošnasukhaduhkhešu samah sangavivardžitah


Týž k nepříteli, příteli, a také v poctách, potupě,
zimě, horku, štěstí, strasti stejný a svazky ovládá,
Stejný k nepříteli i příteli, také v poctách i opovržení, zimě i horku, radosti i strasti vyrovnaný, a vládne svým závazkům,
Stejný k nepříteli a příteli je nezúčastněnost popsaná ve verši 12.16. Kršna ji zde znovu zdůrazňuje pro Ardžunu, kterého čeká bitva s jeho příbuznými. Podobně je stejnost v dalších uvedených prožitcích dříve uvedená netečnost. Svazky a závazky vycházejí z předchozího života a nemají ovlivňovat vykonávání našich povinností. Ardžuna bude velice obtížně hledat sílu k boji se svým pradědem Bhíšmou a právě na toto poukazuje Kršna.
samahstejný; vyrovnaný
šatraunepřítel
čaa; také
mitrepřátelé
čaa; také
tathátaké; dále
mánapocta; pýcha
apamánajohopovržení
šítazima
ušnahorko
sukhaštěstí; radost
duhkhešustrast
samahstejný; vyrovnaný
sangaspolečnost; společenství; vazby
vivardžitahovládat
Verš : 12.19.

tuljanindástutirmauní santušto jenakenačit
aniketah sthiramatirbhaktimánme prijo narah


týž k haně, chvále a tichý a spokojený s čímkoli,
bezdomý a stálé mysli, oddaný člověk Můj drahý.
stejný k pohaně i chvále, tichý, se vším spokojený, bez vazby na domov, pevných názorů a oddaný, je Mně drahý člověk.
Ačkoli v těchto verších Kršna apeluje na stejnost v poctě i opovržení, přesto pocity hanby z opovržení používal ve druhé kapitole, aby Ardžunu zbavil smutku a naladil ho do bojovné nálady. To znamená, že se válečníkovi Ardžunovi snažil připomenout jeho povinnost, která mu byla dána do vínku jeho zrozením. Opovržení a pocty, které nemá člověk vnímat, jsou reakce ostatních lidí, které ho chválí nebo haní. Pokud člověk poctivě koná své povinnosti, nemá žádný důvod se za něco stydět ani nemá důvod být na něco pyšný. To je také podstatou tichosti a zároveň základem spokojenosti v životě.
Vazba na domov je symbolicky vazba ke svému okolí. Vztah osvobozeného člověka k jeho okolí je vyjádřen správným plněním povinností, nikoli jeho závislostí na čemkoli, co ho obklopuje.
Pevné názory plynou z poznání řádu a nalezení svého místa v něm. Kdo jedná podle řádu, má své názory založené na jeho pravidlech a tak je nemůže měnit podle situace.
tuljarovný; stejný
nindášpinit; očerňovat; hanit
stutiroslavovat; chválit
maunítichý
santuštahspokojený
jenaskrze; pomocí
kenačitvším
aniketahbez domova
sthirapevný
matihsoud; názor; hledisko
bhaktimánoddaný
memůj; mi
prijahdrahý; vzácný; ctěný
narahčlověk
Verš : 12.20.

je tu dharmjámrtamidam jathoktam parjupásate
šraddadháná matparamá bhaktáste'tíva me prijáh


Kdo však poctivosti nektar ten, jak dáno, uctívají,
věřící a Mně oddaní, ti jsou Moji velmi drazí.
Ti však, kdo zcela uctívají tento nektar spravedlnosti tak, jak bylo uvedeno, věřící, Mně Nejvyššímu oddaní, ti jsou Mi velice drazí.
Vlastnosti uvedené v předchozích sedmi verších jsou popisem skutečné moudré oddanosti. V tomto posledním verši Kršna prohlašuje, že i ti, kdo ještě nejsou zcela dokonalí, ale bez pochybnosti naprosto věří v tuto dokonalost, uctívají ji a svou snahu směřují tak, aby odstranili své nedostatky, ti jsou skutečně oddaní a ti jsou Kršnovi velice drazí. Tito lidé jsou velice blízko a brzy poznají Kršnovu dokonalost.
V tomto verši můžeme vidět podobnost s Kristovým prohlášením, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Kršnu potřebují nejvíce Ti, kdo jsou na cestě k němu, aby dokázali překonat všechny obtíže, které cesta k dokonalosti přináší. Až dostanou ochutnat nektar nesmrtelnosti, tehdy poznají, že není více potřeba vyjadřovat jejich oddanost a cítit Kršnovu oblibu. V té chvíli zmizí dualita a budou s Kršnou vnitřně sjednoceni a nic je od Kršny nebude oddělovat.
jekdo
tuale; však
dharmjapoctivý; spravedlivý
amrtamnektar; nesmrtelnost
idamtyto; toto
jathajako
uktampravit
parizcela; vždy
upásateuctívat
šraddadhánávěřící; vírou obdaření
matMne; mým
paramánejvyšší
bhaktásoddaný; věřící
teTobě; tito
atívavelmi; zvláště
memůj; mi
prijáhdrahý; vzácný; ctěný
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 2.11.2011, zobrazeno : 2461

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish