Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 121. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 121. lekce

121. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.73-78
Závěrečné Ardžunovo slovo a Saňdžajovo radostné shrnutí.
Tímto končí korespondenční kurz Bhagavadgíty. Děkuji za několik postřehů a reakcí a doufám, že jste v Bhagavadgítě našli trochu moudrosti a klidu. To je hlavním důvodem duchovního růstu, najít klid, spokojenost a štěstí, které leží uvnitř, v srdci každého člověka.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.73.

ardžuna uváča
našto mohah smrtirlabdhá tvatprasádánmajáčjuta
sthito'smi gatasandehah karišje vačanam tava


Ardžuna uvádí :
Zmizel klam a paměť je zpět Tvou milostí, Ó Ačjuto.
Stojím zde bez pochybností a podrobím se slovům Tvým.
Ardžuna pravil:
Můj klam zanikl a má paměť se vrátila díky Tvé milosti, Ó Neomylný. Stojím zde bez pochybností a podrobím se Tvým slovům.
Ardžuna pronáší svůj poslední verš v Bhagavadgítě. Prohlašuje, že jeho smutek z klamu zmizel a že našel svůj klid a znovu se rozpomněl na svou povinnost. V bitvě ještě několik dní nebude schopen bojovat ze všech svých sil a možností, protože bude neustále svázán poutem ke svým blízkým. Až smrt jeho milovaného syna Abhimanjua zbaví Ardžunu většiny jeho zábran a další den sám překoná trojitou formaci nepřátelské armády a s Kršnovou pomocí zabije Džajadrathu. Ten den spolu s Bhímou a Satjakim pobijí třetinu nepřátelského vojska.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
naštoupadat; zaniknout
mohahzmatení; klam
smrtirpaměť
labdházískat
tvattobě; tebou
prasádánBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
majamnou
ačjutaKršna - neomylný; neochvějný
sthitahumístěn; zůstávat; setrvávat; postaven
asmijsem
gataodešli
sandehahpochybnosti
karišjepodstoupit; podrobit se
vačanamřeč; významný proslov
tavatvůj
Verš : 18.74.

saňdžaja uváča
itjaham vásudevasja párthasja ča mahátmanah
samvádamimamašraušamadbhutam romaharšanam


Saňdžaja uvádí :
Takto jsem Vasudévovu a Párthovu velkodušnou
rozpravu tuto vyslechl, úžasnou, vlasy ježící.
Saňdžaja pravil:
Takto jsem vyslechl onu velkodušnou a úžasnou rozpravu Vasudévy a Syna Prthy a mé vlasy se zježily.
Posledních pět veršů pronáší Saňdžaja, který byl prvním žákem i prvním učitelem Bhagavadgíty. Měli bychom mít stejnou radost a nadšení, které v něm tato rozmluva vyvolala. Pokud ne, měli bychom se snažit a Bhagavadgítu číst a zpívat kapitolu po kapitole, den co den.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
ititak; proto
ahamJá, jsem
vásudevasjaVasudéva - Kršna, syn Vasudévy
párthasjaArdžuna - syn Prthy
čaa; také
mahátmanahvznešené bytí
samvádamrozmluva; rozprava
imamtuto
ašraušamvyslechl
adbhutamúžasný
romavlasy; chlupy
haršanamzježený
Verš : 18.75.

vjásaprasádáččhrutavánetadguhjamaham param
jogam jogešvarátkršnátsákšátkathajatah svajam


Milostí Vjásy slyšel jsem toto tajemství nejvyšší,
o józe, samotným Kršnou, Pánem jógy přednesené.
Vjásovou milostí jsem slyšel toto nejvyšší tajemství o disciplíně, přímo přednesené samotným Pánem disciplíny Kršnou.
Vjása je autor Mahabháraty a jeho milost je dar jasnozřivosti, kterým Saňdžaju obdařil, aby mohl slepému králi Dhrtaráštrovi popisovat co se děje na bitevním poli.
Bhagavadgíta je dílem bytostí, které zcela jistě osobně poznaly popisovanou moudrost. Díky tomu má toto dílo tak obrovskou hodnotu. Moudrost zde není pouze podána jako něco, čemu musíme věřit. Bhagavadgíta obsahuje i toto podání, ale většina moudrosti může být prakticky vyzkoušena a získána, a tak ověřena osobně.
vjásaVjásovou - božský autor Mahabharáty
prasádátBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
šrutavánslyšet
etattoto; tento
guhjamtajemství; záhada; zázrak
ahamJá, jsem
paramnejvyšší; dávné; věčné
jogamjógu; jóga
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
íšvarátBůh; Pán
kršnátKršna
sákšátosobně
kathajatahmluvit; sdělit
svajamsám
Verš : 18.76.

rádžansamsmrtja samsmrtja samvádamimamadbhutam
kešavárdžunajoh punjam hršjámi ča muhurmuhuh


Králi, stále vzpomínaje rozmluvu tuto úžasnou,
Kéšavy, Ardžuny, svatou, tak raduji se zas a zas.
Králi, znovu a znovu vzpomínám na tuto úžasnou a svatou rozmluvu Kéšavy a Ardžuny a raduji se zas a zas.
rádžankráli
samsmrtjavzpomínaje
samsmrtjavzpomínaje
samvádamrozmluva; rozprava
imamtuto
adbhutamúžasný
kešavaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
ardžunajohArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
punjamsvatý
hršjámipotěšit; radovat
čaa; také
muhuhzase; opět
muhuhzase; opět
Verš : 18.77.

tačča samsmrtja samsmrtja rúpamatjadbhutam hareh
vismajo me mahán rádžan hršjámi ča punah punah


A tu stále vzpomínaje podoby skvělé Hariho,
žasnu já nesmírně, králi a raduji se zas a zas.
Také si znovu a znovu vzpomínám na tu úžasnou podobu pána Hariho, úžas můj je nezměrný, Ó králi, a raduji se zas a zas.
Nadšení Saňdžaji, který byl nejen pobočníkem, ale i přítelem, rádcem a duchovním učitelem krále Dhrtaráštry, je založeno na jeho vlastní duchovní zralosti. Za svůj život se setkal s mnoha významnými mudrci a naslouchal jejich moudrostem. Byl samozřejmě hluboce věřící, možná spíše znalý, protože setkání s výjimečnými bytostmi, bohy a dalšími nesmrtelnými obyvateli nebes, byly v té době velmi časté. Ostatně Vjásova milost i zjevení vesmírné podoby Kršny patří k takovým událostem. V té době nebylo mnoho prostoru pro pochybnosti.
Nicméně i pro nás se otvírá dvojí cesta. Můžeme věřit Bhagavadgítě a žít podle jejích praktických životních rad, nebo si můžeme učení Bhagavadgíty ověřit vlastní snahou a zjistit jak to vlastně opravdu je. Záleží jen na vlastním soustředění, úsilí a odhodlání.
Naše doba, ve které žijeme, je temná. Společenský řád leží v prachu a zbývají jen zlomky původní moudrosti. Přesto se vznešené bytosti, které žily v lepších dobách, modlí a prosí o to, aby se mohly v naší době narodit. Pokud existuje fungující harmonický společenský řád, pak je dosažení nejvyšší moudrosti mnohem složitější. V naší době nespravedlnosti stačí k získání této moudrosti mnohem méně úsilí. Život je natolik obtížný, že stačí uctívat Kršnu nebo jiný božský princip a osvobození přijde skoro samo.
No tak jednoduché to úplně není, ale všechny složitosti jsou sepsány v Bhagavadgítě, která má pouhých 700 dvojverší. Když tuto moudrost přijmeme do svého života, zajisté se úspěch dostaví.
tatto
čaa; také
samsmrtjavzpomínaje
samsmrtjavzpomínaje
rúpampodoba; forma
atipříliš; vše
adbhutamúžasný
harehKršna - Odnášející potíže
vismajoúdiv; žasnout
memůj; mi
mahánrozsáhlý
rádžankráli
hršjámipotěšit; radovat
čaa; také
punahznovu
punahznovu
Verš : 18.78.

jatra jogešvarah kršno jatra pártho dhanurdharah
tatra šrírvidžajo bhútirdhruvá nítirmatirmama


Kde je jógy Vládce Kršna, kde je Pártha, lukostřelec,
tam je krása, výhra, hojnost, pevnost a ctnost, to je soud můj.
Kde je Pán Disciplíny Kršna, kde je Syn Prthy lučištník, tam je štěstí, vítězství, prosperita a prozíravost. To je můj soud.
Kršna je v srdci každé bytosti. Nikdy se nestalo, aby tam nebyl. On řídí náš kočár života a záleží jen na nás, jak jeho nabídku využijeme. Každý z nás je bojovníkem vlastního života. Pokud v sobě najdeme pevnou morálku, což je vlastnost Ardžuny, potom zajisté dosáhneme vítězství a s ním přijde i štěstí a prosperita.
jatrakde
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
íšvarahBůh; Pán
kršnoKršna
jatrakde
párthahArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
dhanurdharahlučištník
tatratam
šrírkrása
vidžajovítězství
bhútirprosperita; hojnost
dhruvánepochybně
nítirmorálka
matihsoud; názor; hledisko
mamamoje
Předchozí lekce


Zařazeno dne : 6.1.2012, zobrazeno : 2594

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish