Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 120. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 120. lekce

120. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.67-72
Kršna zdůrazňuje pravidla pro úspěšné studium této vznešené rozmluvy.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.67.

idam te nátapaskája nábhaktája kadáčana
na čášušrúšave váčjam na ča mám jo'bhjasújati


To lidem bez odříkání a bez oddanosti nikdy,
či nesloužícím nesděluj, ani těm, kdo Mne hanobí.
Toto učení nikdy nesděluj těm lidem, kteří nekonají pokání, nejsou Mi oddáni a neslouží Mi nebo Mne hanobí.
Tento verš je určen Saňdžajovi, který první Bhagavadgítu vyslechl a zároveň přednesl slepému králi Drtaráštrovi. Po něm je určen všem ostatním učitelům. Není nutno moudrost sdělovat lidem, kteří nejsou připraveni ji přijmout.
Již ve verši 3.29. Kršna upozorňuje Ardžunu, že není nutno rušit nevědomé lidi, ale spíše je potřeba být jim příkladem. To samé má na mysli tento verš. Není nutno předávat nejvyšší moudrost, ale je nutno být nevědomým lidem ctnostným příkladem.
idamtyto; toto
teTobě; tito
naAni; ne-
atapaskájaneodříkavý; bez askeze
naAni; ne-
abhaktájaneoddaný; bez oddanosti
kadáčanakdykoli
naAni; ne-
čaa; také
ašušrúšavenesloužící; bez služby
váčjamučit; sdělit
naAni; ne-
čaa; také
mámmne
jahkdo
abhjasújatihanobit; šířit pochybnosti
Verš : 18.68.

ja imam paramam guhjam madbhaktešvabhidhásjati
bhaktim maji parám krtvá mámevaišjatjasamšajah


Kdo toto tajemství vzácné Mým oddaným jen přednese,
a činí tak Mně oddaně, Mne bezpochyby dosáhne.
Kdo přednese toto nejvyšší tajemství Mým oddaným a učiní tak v nejvyšší oddanosti ke Mně, bezpochyby a jistě Mne dosáhne.
Na druhou stranu sdělování moudrosti lidem, kteří lační ji získat, je jednou z cest dosažení osvobození. Indická tradice velice dbá na předávání zkušeností dalším generacím nebo jiným žákům. Ardžuna vyučil lukostřelbě Satjakiho z rodu Jaduovců. Pokud někdo své zkušenosti nepředal, bylo to považováno za vážný prohřešek a důvod jít do pekla.
jahkdo
imamtuto
paramamnejvyšší
guhjamtajemství; záhada; zázrak
matMne; mým
bhaktešuoddaným
abhidhásjativysvětlí; přednese
bhaktimoddanost
majiMně
parámvěčná; nejvyšší
krtvádělat; způsobit; úděl
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
ešjatizískáš; dosáhneš; dojdeš
asamšajahnepochybně
Verš : 18.69.

na ča tasmánmanušješu kaščinme prijakrttamah
bhavitá na ča me tasmádanjah prijataro bhuvi


Nemůžeš nic v lidském světě lepšího pro Mne vykonat
a proto nikdo Mi není v tomto světě víc cennější.
Jistě není nic cennějšího, co by jsi pro Mne mohl mezi lidmi vykonat a proto Mi není nikdo jiný v tomto světě vzácnější.
Takto vzácný může být ten, kdo nastudoval Bhagavadgítu a maximálním způsobem použil její moudrost pro výzkum své vlastní mysli, tedy pro svoje vlastní úsilí. Pokud se rozhodne nějakým způsobem šířit moudrost Bhagavadgíty, musí to být s maximální pokorou a oddaností Kršnovi a jeho vzácnému zpěvu. Tehdy zajisté jedná v souladu s Kršnovou vůlí.
naAni; ne-
čaa; také
tasmátproto
manušješumezi lidmi
kaščinněkdo
memůj; mi
prijadobrý; vzácný; blahý
krttamahvykonat
bhavitážije
naAni; ne-
čaa; také
memůj; mi
tasmátproto
anjahjiný; další; ostatní
prijadobrý; vzácný; blahý
tarovětší
bhuvina tomto světě
Verš : 18.70.

adhješjate ča ja imam dharmjam samvádamávajoh
gňánajagňena tenáhamištah sjámiti me matih


A když někdo studuje tu rozmluvu naší o řádu,
tak on obětí poznání, soudím, bude Mne milovat.
A pokud někdo studuje tuto rozmluvu mezi námi o řádu, potom Mne uctívá, podle Mého soudu, skrze oběť poznání.
Studium Bhagavadgíty je oběť poznání. Jednotlivé oběti jsme probrali ve verších 4.25-28. Oběť poznání je pro žáka obětování času a úsilí pro zisk této moudrosti a jejího praktického použití ve vlastním životě. Pro učitele je obětí poznání předávání této moudrosti žákovi, v nejvyšší pokoře před Kršnou a jeho milostí.
adhješjatestudovat; opakovaně číst
čaa; také
jahkdo
imamtuto
dharmjampoctivý; spravedlivý
samvádamrozmluva; rozprava
ávajohnáš; mezi námi
gňánapoznání
jagňenaoběti
tenatento
ahamJá, jsem
ištahdrahý; milý
sjámbudu; stanu se
ititak; proto
memůj; mi
matihsoud; názor; hledisko
Verš : 18.71.

šraddhávánanasújašča šrrnujádapi jo narah
so'pi muktah šubhánllokánprápnujátpunjakarmanám


Věřící a odhodlaný, i uslyší-li ji člověk ,
on svobodný světů dobra dosáhne správnými činy.
Člověk věřící a odhodlaný, který třeba jen uslyší tuto rozmluvu, i on osvobozený dosáhne světů dobra pomocí správných činů.
V Indii je častou tradicí zpívání Bhagavadgíty, kdy se rodina schází a kapitolu po kapitole postupně zpívá celé toto nesmrtelné dílo. Toto pravidelné opakování, den po dni, měsíc po měsíci a rok po roce přináší do myslí lidí klid i moudrost. Každý člověk není obdařen pronikavým intelektem, kázní a pokorou, aby si mohl rychle osvojit moudrost. To však nevadí, protože lidský život je dostatečně dlouhý, aby se tato moudrost mohla postupně usadit ve všech činnostech člověka, který si Bhagavadgítu pravidelně opakuje.
šraddhávánvěřící; člověk s pevným přesvědčením
anasújašbez hledání chyb; bez pochybnosí nebo i pomluv
čaa; také
šrrnujádslyšet
apiv; i; zahrnovat
jahkdo
narahčlověk
sahon; ten; tak
apiv; i; zahrnovat
muktahsvobodný
šubhándobro
lokánsvěty
prápnujátdosáhnout
punjaspravedlivé; správné
karmanámčiny
Verš : 18.72.

kaččidetaččhrutam pártha tvajaikágrena četasá
kaččidagňánasammohah pranaštaste dhanaňdžaja


Zda jsi slyšel toto Pártho, pevně myslí soustředěnou,
zda nevědomost matoucí již zmizela, Dhanandžajo?
Zdali jsi, Synu Prthy, slyšel tuto rozmluvu soustředěnou myslí a jestlipak tvá nevědomost z oklamání již zmizela, Dobyvateli vítězství?
Tato otázka je směřována k Ardžunovi, který je zde osloven Dobyvatel bohatství. Toto jméno dostal za svá vítězství a dobyté bohatství při provádění oběti Radžasuja jeho bratrem Judhišthirou. Pokud se poctivě a s maximální pokorou snažíme poznat tuto moudrost, potom jsme stejnými dobyvateli jako Ardžuna, neboť toto získávané bohatství je věčné a vede k trvalému klidu.
kaččidzda; jestli
etattoto; tento
šrutamslyšet; vyslechnout
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
tvajaTvá
ekajeden
agrenabodový
četasásrdce; přeneseně mysl
kaččidzda; jestli
agňánanevědomost
sammohahklam; mylná představa
pranaštastezmizet; ztratit; zničit
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 6.1.2012, zobrazeno : 2442

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish