Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 2. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 2. lekce

Druhé pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.2-6
Nyní dostáváte dalších pět veršů, které pronáší je jasnozřivý Saňdžaja a obsahují hodnocení pánduovské armády z úst jejich hlavního protivníka - krále Durjódhany. Každý díl bude obsahovat podobné množství veršů, takže nás čeká více než 100 dílů, protože Bhagavadgíta obsahuje 700 veršů.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.2.

saňdžaja uváča
drštvá tu pándaváníkam vjúdham durjodhanastadá
áčárjamupasangamja rádžá vačanamabravít


Saňdžaja uvádí:
Vidíce šik Pánduovců, v chvíli této Durjódhana,
k učiteli přistupuje a královskou řeč pronáší :
Saňdžaja pravil:
Když uviděl Pánduovce a jejich armádu v šiku, tvůj prvorozený syn Durjódhana přistoupil k učiteli Drónovi a pronesl tuto královskou řeč:
Druhý verš pronáší jasnozřivý Saňdžaja a uvádí děj proslovem nejstaršího syna krále Dhrtarštry. Durjódhana je nejstarší, nejodvážnější, nejsilnější a také nejvíce závistivý Dhrtaráštrův syn. Spolu se svými bratry, přítelem Karnou a strýcem Šakunim získali podvodem bohatství Pánduovců a třináct let si užívali vlády světu. Z obrovské ješitnosti nemohou nechat Pánduovce znovu vládnout. Raději shromáždí vojsko a snaží se udržet svou moc silou. Vědí, že pokud dojde k bitvě, potom zemře mnoho lidí a spoléhají na to, že ctnostní Pánduovci do této bitvy nepůjdou. Jejich předpoklad se několikrát téměř vyplní, ale vždy zasáhne Kršna a Pánduovce přesvědčí o správnosti jejich postoje a nutnosti Kuruovce potrestat.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
drštváhledět
tuale; však
pándaváníkamPanduovská armáda
vjúdhamsešikovaná
durjodhanasDurjódhana - nejstarší syn krále Dhrtaráštry
tadákdyž; tehdy
áčárjamučitel
upasangamjapřistoupit
rádžákrál
vačanamřeč; významný proslov
abravítpronést řeč; pravit
Verš : 1.3.

pašjaitám pánduputránámáčárja mahatím čamúm
vjúdhám drupadaputrena tava šišjena dhímatá


Pohleď na Pándua synů, učiteli, voj mohutný,
seřazen synem Drupady, jistě tvým žákem učeným.
Učiteli, pohleď na Pánduovy syny a jejich obrovskou armádu sešikovanou k boji synem Drupady, tvým moudrým žákem.
Učitel Dróna a král Drupada byli v mládí přátelé, ale nakonec se z nich stali nepřátelé na život a na smrt. Drupada konal pokání a přál si mít syna, který Drónu zabije. Když se jeho syn narodil a vyrostl, přišel za jediným učitelem, který ho mohl naučit boji tak, aby Drónu mohl zabít. Tím učitelem byl sám Dróna. Dróna bez váhání Drupadova syna přijal a učil, ačkoli věděl, že ho Drupadův syn zabije. Kdyby odmítl, nesplnil by povinnost učitele učit, nenaplnil by svou dharmu a jeho karma byla zatížena hříchem. Jedna z hlavních zásad karmajógy a tím i stylu moudrého života, je plnit své povinnosti bez ohledu na to, co to může v budoucnu způsobit. Je lépe žít krátce čistý život, než žít dlouho s vědomím nesplněných povinností.
pašjaPohleď
etámtuto
pánduPanduovský
putránámsynové
áčárjaučitel
mahatímobrovská
čamúmarmáda
vjúdhámsešikovaná
drupadaDrupada - nepřítel Dróny. Jeho syn se narodil, aby Drónu zabil. Když požádal Drónu, aby ho učil válečnému úmění, ten mu vyhověl.
putrenasyn
tavatvůj
šišjenažákem
dhímatámoudře
Verš : 1.4.

atra šúrá mahešvásá bhímárdžunasamá judhi
jujudháno virátašča drupadašča mahárathah


Tam střelci hrdinní jako Bhíma, Ardžuna teď stojí,
Jujudhana, Viráta a jak Drupada bojovníci.
Zde stojí schopní lučištníci, v boji rovní Bhímovi a Ardžunovi, Jujudhana, Viráta, Drupada, všichni mocní válečníci.
Bhíma je nejsilnější syn Pándua. Ve skutečnosti je synem boha větru Vájua a proto je největším silákem. Složil slib, že zabije všech sto Dhrtaráštrových synů a svoje slovo dodrží.
Ardžuna je nejobratnější lučištník. Je synem vládce bohů Indry a díky své askezi získal od svého otce Indry všechny nebské zbraně a dokonce potěšil samotného boha bohů Šivu, který ho obdaří svou nejmocnější zbraní Pašupati.
Jujudhána, zvaný též Satjaki, je Ardžunovým žákem a velice schopným lučištníkem. Pochází z rodu Jaduovců, ze stejného rodu jako Kršna. Ve válce bude jeden z nejobávanějších Pánduovských vojáků.
Viráta je král Viráty, země Matsjů. V jeho zemi strávili Pánduovci třináctý rok v přestrojení. Po skončení vyhnanství vedou z Viráty Pánduovci své vyjednávání s Durjódhanou. Ardžunův syn Abhimanju se oženil s Virátovou dcerou Uttarou a po skončení války se Uttaře narodí jediný přeživší následník trůnu, budoucí král Parikšit.
Drupada je otec Draupadí a tchán Pánduovců. Je nepřítelem Dróny, učitele boje Kuruovců a Pánduovců, který bojuje na straně Kuruovců.
atrazde
šúráhrdina
mahešvásázdatný lučištník - nositel mocného luku
bhímaBhíma - doslova hrozný; bratr Ardžuny; syn boha větru Vájua; obrovský silák a jedlík
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
samávyrovnat se; být roven
judhibitva
jujudhánoSatjaki - Jujudhana; Ardžunův žák a přítel z Kršnova rodu Jaduovců
virátašViráta - král Matsjů, u něhož v přestrojení našli Pánduovci a Draupadí útočiště v posledním roce vyhnanství
čaa; také
drupadašDrupada - nepřítel Dróny. Jeho syn se narodil, aby Drónu zabil. Když požádal Drónu, aby ho učil válečnému úmění, ten mu vyhověl.
čaa; také
mahárathahVelitel velkého vozu - schopný bojovat najednou proti desetitisíci lučištníků
Verš : 1.5.

dhrštaketuščekitánah káširádžašča vírjaván
purudžitkuntibhodžašča šaibjašča narapungavah


Dhrštaketu, Čekitána a rádža z Káší, udatní,
Purudžit, Kuntíbhodža a Šaibja, ti muži nejlepší
Udatní Dhrštaketu, Čekitána a král z Varanásí. Purudžit, Kuntíbhodža a Šaibja, nejlepší z mužů.
Kuntibhódža je adoptivní otec Kuntí, matky Pánduovců. Purudžit je jeho bratr.
Dhrštaketu, Čekitána a Šaibja jsou přátelé Pánduovců, mocní bojovníci zastávající v armádě důležité funkce.
Rádža z Káší, města zvaného též Varanásí je přítel Judhišthirův a tchán Bhímův
dhrštaketušDhrštaketu
čekitánahČekitána
kášiVaranásí - další jméno věčného Šivova města na posvátné Ganze
rádžaškrál
čaa; také
vírjavánudatný
purudžitPurudžit - otec Kuntí
kuntibhodžašKuntíbhodža - bratr Purudžita, Kuntí se stala jeho dcerou
čaa; také
šaibjašŠaibja
čaa; také
naralidé
pungavahnejvybranější; nejlepší
Verš : 1.6.

judhámanjušča vikránta uttamaudžášča vírjaván
saubhadro draupadejášča sarva eva maháratháh


i Judhamanju šlechetný a Uttamaudžas udatný,
syni Saubhadry Draupadí, jistě bojovníci velcí.
Ušlechtilý Judhamanju, udatný Uttamaudžas, Abhimanju, syn Kršnovy sestry Saubhadry a synové společné manželky Pánduovců Draupadí, všichni zajisté mocní válečníci.
Judhamanju a Uttamaudžas byli synové krále Drupady, kteří v bitvě chránili zadní kola kočáru a s Ardžunou a Kršnou.
Saubhadran, syn Ardžuny a Kršnovy sestry Subhadry se jmenuje Abhimanju a ve svých šestnácti letech je jeden z nejlepších bojovníků. Bude zabit proti všem pravidlům čestného boje, kdy na něj zaútočí šest nejlepších Kuruovských bojovníků.
Draupadovci, pět synů Draupadí a pěti Pánduovců. Budou zabiti na konci války v masakru spícího tábora Pánduovců.
Výčet bojovníků na straně Pánduovců vychází z předchozího dějě Mahabharáty. Durjódhana však zapomněl jmenovat však nejdůležitějšího spojence, kterým je Kršna. Kršna se zavázal, že nebude bojovat a proto ho Durjódhana přehlíží. V každé válce je však moudrost a chytrost stejně důležitá jak síla a udatnost. Nakonec se ukáže, že je dokonce důležitější. Jedině díky tomuto věčnému spojenci jsou Pánduovci schopni porazit neporazitelného Bhíšmu a Drónu, zabít nebezpečného Karnu, Džajadrathu a nakonec i Durjódhanu.
judhámanjušJudhamanju
čaa; také
vikrántaUšlechtilý
uttamaudžášUttamaudžas
čaa; také
vírjavánudatný
saubhadroAbhimanju - syn Ardžuny a Kršnovy sestry Saubhadry
draupadejášPět synů Draupadí - společné manželky Pánduovců. Spojení pěti Pánduovců a jediné manželky symbolizuje spojení pěti smyslů a neklidné mysli.
čaa; také
sarvavšichni; vše
evajistě; zajisté; samozřejmě
maháratháhVelitelé velkých vozů - schopní bojovat najednou proti desetitisíci lučištníků
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 2781

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish