Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 3. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 3. lekce

Třetí pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.7-11
Třetí díl obsahuje Durjódhanovo hodnocení vlastních válečných sil.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.7.

asmákam tu višištá je tánnibodha dvidžottama
nájaká mama sainjasja samgňártham tánbravími te


Také naše skvělé poznej, Ty dvojzrozenče nejlepší
hrdiny mojí armády vyjmenuji Ti pro příklad.
I mezi našimi bojovníky poznej ty nejpřednější, Ó nejlepší z dvakrát zrozených brahmínů, nyní vyberu a jmenuji nejlepší velitele mé armády pro příklad.
Dvojzrozenec nejlepší znamená, že postavení učitele Dróny je brahmínské, kněžské, ale vykonává povinnost svěřenou nižšímu stavu válečnickému. Ve verši 18.47 Kršna jasně stanovuje takové chování jako nevhodné.
Sám Dróna bude v průběhu války bojovat nečestně, i když velice úspěšně. Pánduovci ho budou muset zabít a použijí k tomu lživé špátné zprávy o smrti jeho syna. Dróna v hrůze skloní zbraně a syn Drupady, Dhrštadjumna mu usekne hlavu.
asmákamnaše; našich
tuale; však
višištáty nejlepší
jekdo
tánoni; těch
nibodhaocenit; pochopit
dvidžaBrahmín; dvojzrozenec
uttamanejvyšší; nejlepší
nájakápřední velitelé
mamamoje
sainjasjaarmáda
samgňárthampřipomenout; jmenovat několik z mnoha
tánoni; těch
bravímipovědět
teTobě; tito
Verš : 1.8.

bhavánbhíšmašča karnašča krpašča samitiňdžajah
ašvatthátmá vikarnašča saumadattistathaiva ča


Ty sám, Bhíšma také Karna a Krpa, v bitvách vítězní,
Ašvathamá a Vikarna, Saumadatti jistě také
Ty sám, praotec Bhíšma, syn boha Slunce Karna, nesmrtelný Krpa, vítězní v bitvách, tvůj syn Ašvathamá, můj bratr Vikarna, syn Sómadatty, také Džajadratha
Dróna je učitel boje Pánduovců. Dokud drží zbraň a bojuje,tak je neporazitelný. Zabit může být jen když skloní své zbraně po zaslechnutí špatné zprávy z důvěryhodného zdroje.
Bhíšma je praotec rodu, miluje stejně Kuruovce i Pánduovce. Na straně Durjódhany bojuje proto, že kdysi dal slovo, že vždy bude bojovat na straně králů z Hastinápuru.
Karna je prvorozený syn Kuntí a boha Slunce Súrji. Narodil se se zlatým brněním vrostlým do těla a je nejlepším lučištníkem na světě, dokonce lepším než Ardžuna. Kršna zná Karnův původ a těsně před začátkem války prozradí Karnovi, že Pánduovci jsou jeho bratři. Tím oslabí Karnovo odhodlání a Pánduovce zachrání.
Krpa je syn mudrce Šaradvána, je nepřemožitelný a válku přežije.
Ašvathámá je syn Dróny, který po skončení války napadne spící tábor Pánduovců a vyvraždí všechny přeživší bojovníky, včetně všech synů Pánduovců a Draupadí. Pánduovci přežili, protože spali v táboře poražených Kuruovců. Za svůj hrozný čin je Ašvatháma odsouzen k třem tisícům letům života v opovržení.
Vikarna je mladší bratr Durjódhany a je to jediný Kuruovec, který nechoval k Pánduovcům nenávist a jednal s nimi čestně.
Některé verze Mahabháraty uvádějí slovo džajadratha. Džajadratha byl Durjódhanův švagr a dávný nepřítel Pánduovců, který konal velké odříkání k bohu Šivovi, aby je mohl porazit. Šiva mu však řekl, že Pánduovci jsou neporazitelní, ale pokud se s nimi střetne a nebude s nimi Ardžuna, potom se mu podaří zastavit je. Ve válce potom zastaví Pánduovce, kteří chtěli pomoci Ardžunovu synu Abhimanujovi a zapříčiní tak smrt tohoto hrdinného bojovníka. Abhimanju byl zabit velice nečestně, neboť ho napadlo šest předních kuruovských bojovníků současně, Karna dokonce zezadu.
Když se o činu Džajadrathy dozví Ardžuna, složí slib, že pokud Džajadrathu druhý den nezabije, sám zemře v ohni. Druhý den se celá kuruovská armáda snaží zabránit Ardžunovi splnit slib. Jemu se však v poslední chvíli s Kršnovou pomocí podaří Džajadrathovi hlavu ustřelit. Během tohoto dne vyvraždí Ardžuna a Sátjaki téměř polovinu kuruovské armády.
bhavánTy sám (úctyhodný)
bhíšmašBhíšma - praotec Kuruovské dynastie; jeden z osmi Vasuů poslaných za trest na zem do lidského těla
čaa; také
karnašKarna - nemanželský syn Kuntí a boha Slunce Súrjy, a tím i nejstarší bratr Pánduovců; vychován vozatajem; bojoval na straně Durjódhany
čaa; také
krpašKrpa, syn mudrce Šaradvána, učitel boje, je neporazitelný a válku přežil.
čaa; také
samitiňdžajahVítězní (džaja) v bitvách (samiti)
ašvatthátmáSyn Dróny - brahmín, jehož povinností není boj, po válce napadl v noci tábor Pánduovců a pobil všechny spící bojovníky.
vikarnašVikarna - mladší bratr Durjódhany
čaa; také
saumadattisSyn Somadatty, krále Bahliků
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
Verš : 1.9.

anje ča bahavah šúrá madarthe tjaktadžívitáh
nánášastrapraharanáh sarve juddhavišáradáh


mnozí hrdinové další, pro mne životy dávají
jsou vybaveni zbraněmi, všichni bojovníci dobří.
a další početní hrdinové, pro mou věc odhodlaní obětovat své životy, ozbrojení mnohými zbraněmi a střelami, všichni zkušení bojovníci.
Zbraně používané na obou stranách jsou nadpřirozeného původu. Jsou to různé živly, jako oheň, voda, vítr a různé další schopnosti, jako iluze a klam, vyvolávající v nepřátelském vojsku zmatek. Všechny zbraně mají božský původ. Kršna jediný zná moc a schopnosti vojáků na obou stranách. Aby Pánduovci mohli zvítězit, musí se Kršnovi naprosto podřídit, protože pouze s jeho radami mohou porazit všechny nebezpečné protivníky.
anjeostatní
čaa; také
bahavahmnoho
šúráhrdina
matMne; mým
arthepro (někoho); důvod
tjaktazříkat se; obětovat
džívitáhduše; život
nánámnoho
šastrazbraně
praharanáhvybaven; vyzbrojen; nést
sarvevšichni
juddhavišáradáhzkušení v bitvách
Verš : 1.10.

aparjáptam tadasmákam balam bhíšmábhirakšitam
parjáptam tvidametešám balam bhímábhirakšitam


Neomezená je naše síla pod Bhíšmy ochranou,
omezená však jejich je síla pod Bhímy ochranou.
Neomezená je tato naše síla pod ochranou praotce Bhíšmy, omezená je jejich síla pod ochranou pánduovce Bhímy.
Durjódhana vidí svou větší armádu a je přesvědčen, že je to jeho výhoda. Mudrci však vědí, že velikost armády není rozhodujícím faktorem. Daleko důležitější je souhra vojáků a jejich odhodlání.
Z nám známé historie je známo vítězství Alexandra Makedonského nad perskou armádou, která byla desetkrát větší.
aparjáptamneomezená
tatto
asmákamnaše; našich
balamsíla
bhíšmaBhíšma - praotec Kuruů
abhikompletní; celkový
rakšitamochrana
parjáptamomezená
tuale; však
idamtyto; toto
etešámtěchto
balamsíla
bhímaBhíma - doslova hrozný; bratr Ardžuny; syn boha větru Vájua; obrovský silák a jedlík
abhikompletní; celkový
rakšitamochrana
Verš : 1.11.

ajanešu ča sarvešu jathábhágamavasthitáh
bhíšmamevábhirakšantu bhavantah sarva eva hi


Všude na svých pozicích jak jste postaveni byli
jen Bhíšmu jistě vládcové všichni ze všech sil podpořte.
Všichni na svých pozicích rozmístěni dle přidělení, praotce Bhíšmu pečlivě chraňte, Vznešení vládcové.
Praotce Bhíšmu zvolil Durjódhana za prvního velitele své armády. Bhíšma měl dvé podmínky. Nezabije ani jednoho Pánduova syna a po dobu jeho velení nebude Karna bojovat. Karna měl s Bhíšmou neustálé rozbroje. Bhíšma však věděl, že Karna je bratr Pánduovců a nechtěl vidět, jak proti sobě tito bratři z nevědomosti bojují.
Po svém pádu Bhíšma přemlouvá Karnu, aby se dal na stranu svých bratrů a ukončil tak nesmyslnou válku. Kdyby to Karna udělal, stal by se, jako prvorozený Kuntin syn, vládcem světa. Karna byl zásadový a čestný bojovník a zůstal s Durjódhanou, protože se mu v mládí zavázal svým slovem. Karna věděl, že Durjódhanův boj je marný a že oba zemřou, přesto zůstal s Durjódhanou a nabádal ho k dalšímu boji.
ajanešuPozice; strategický bod
čaa; také
sarvešuvšude; vše
jathábhágamrůzně
avasthitáhumístění
bhíšmamBhíšma - praotec Kuruovské dynastie; jeden z osmi Vasuů poslaných za trest na zem do lidského těla
evajistě; zajisté; samozřejmě
abhikompletní; celkový
rakšantupodpořit; chránit
bhavantahTy (vznešený)
sarvavšichni; vše
evajistě; zajisté; samozřejmě
hijistě; také
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 2610

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish