Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 5. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 5. lekce

5. pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.20-27
Ardžuna obhlíží bojiště a hledí do tváří svých blízkých v obou armádách
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.20.

atha vjavasthitán drštvá dhártaráštránkapidhvadžah
pravrtte šastrasampáte dhanurudjamja pándavah
hršíkešam tadá vákjamidamáha mahípate


Když viděl Dhrtaráštrovce Vlajkoopý postavené,
se zbraněmi nabitými, Pánduův syn svůj luk zvedá.
Hršikéšovi pronáší slova tato, Vládče velký.
Když Ardžuna s opičím bohem Hanumánem na praporu spatřil rozestavěné syny Dhrtaráštrovy, zbraně byly připravené ke spuštění. Pánduův syn pozvedl svůj luk a ke Krišnovi, Pánovi smyslů v té chvíli pronesl tato slova, Veliký vládče.
Každé oslovení jménem v Bhagavadgítě má svůj smysl. Ardžuna má dvacet přívlastků, Kršna je oslovován šestnácti různými způsoby. Zde je Ardžuna osloven jako syn Pándua, velkého krále světa a jako ten, kdo má na praporci boha Hanumána. Hanumán byl služebník boha Rámy v bitvě proti démonu Ravanovi v druhém velevýznamném indickém eposu Ramajáně. Tato označení znamenají, že Adržuna má všechny předpoklady dobýt svět a spravedlivě mu vládnout.
Kršna je označen za Pána smyslů, bytost, která nepodléhá vzrušení klamu z nevědomosti.
athaKdyž; ale; také
vjavasthitánrozestavěné
drštváhledět
dhártaráštránDhrtaráštrovy syny
kapidhvadžahPrapor s opicí- Hanumán, služebník boha Rámy byl v bitvě na praporu Ardžunova kočáru a děsivě řval
pravrttepřipraveny k činnosti
šastrazbraně
sampátespustit; vystřelit; uvolnit
dhanurluk
udjamjazvednout
pándavahArdžuna - syn Pándua
hršíkešamKršna - Pán smyslů, potěšení
tadákdyž; tehdy
vákjamslova
idamtyto; toto
áhařekl
mahípateVládče; králi
Verš : 1.21.

ardžuna uváča
senajorubhajormadhje ratham sthápaja me'čjuta


Ardžuna uvádí:
Mezi obě ty armády, zavez vůz můj, Ó Ačjuto
Ardžuna pravil:
Mezi obě armády, prosím, zavez můj válečný vůz, Ó Neomylný.
Kršna požádán současně Ardžunou a Durjódhanou o pomoc ve válce nabídne mladšímu Ardžunovi volbu. Buď milión ozbrojených vojáků nebo neozbrojený Kršna, který nebude bojovat. Ardžuna bez váhání volí Kršnu a Durjódhana s radostí přijal vojáky.
Ardžuna poté žádá Kršnu, aby byl jeho vozataj jako při spálení Khándavského lesa, kdy je nedokázal přemoci ani vládce bohů Indra a nepodlehli ani útoku všech nebeských bohů.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
senajorarmády
ubhajorobě
madhjemezi
rathamválečný vůz
sthápajazastav; zavez
memůj; mi
ačjutaKršna - neomylný; neochvějný
Verš : 1.22.

jávadetánniríkše'ham joddhukámánavasthitán
kairmajá saha joddhavjamasminranasamudjame


abych si mohl prohlédnout, seřazené boje chtivé,
jež se mnou budou bojovat, ve válce, která přichází.
ať si prohlédnu ty, kdo se seřadili v touze po boji, a budou spolu se mnou bojovat ve válce, která přichází.
jávaddokud; pokud
etántyto
niríkšepřehlédnout; prohlédnout
ahamJá, jsem
joddhukámántouha po boji
avasthitánseřazení; rozmístění
kairkteří; kdo
majámnou
sahas; spolu
joddhavjambudu, musím bojovat
asminv této
ranaválka; bitevní pole
samudjamenastávající; přicházející
Verš : 1.23.

jotsjamánánavekše'ham ja ete'tra samágatáh
dhártaráštrasja durbuddherjuddhe prijačikíršavah


Ku boji si prohlédnu ty, kteří se tu postavili
s Durjódhanou zlomyslným, blaho mu přát a bojovat.
Prohlédnu si ty, kdo jsou k boji seřazeni a zjistím, kdo přišel se zlomyslným Dhrtaráštrovým synem Durjódhanou bojovat a přát mu blaho.
Postavení Kršny jako vozataje je velice symbolické. Ardžuna musí vybojovat celou bitvu. Kršna mu pomáhá tím, že manévruje jeho vozem. Učitel chrání svého žáka radou, moudrostí a zkušeností, a to platí nejen na Kurukšétře, ale i ve škole a v duchovním životě.
jotsjamánánpostavení k boji
avekšezjistit; přehlédnout
ahamJá, jsem
jahkdo
etetyto; ty
atrazde
samágatáhshromáždit se
dhártaráštrasjaDurjódhanovi; Dhrtaráštrovu synu
durbuddherzlomyslný; zvrhlý
juddhebojovat
prijadobrý; vzácný; blahý
čikíršavahpřející; přát
Verš : 1.24.

saňdžaja uváča
evamukto hršíkešo gudákešena bhárata
senajorubhajormadhje sthápajitvá rathottamam


Saňdžaja uvádí:
Tak osloven Hršikéša Gudakéšou, Bháratovče,
mezi obě ty armády pak zavezl vůz nejlepší.
Saňdžaja pravil:
Takto osloven Pán smyslů Kršna Přemožitelem spánku Ardžunou, Ó králi Bharatů, mezi obě armády zavezl nejlepší válečný vůz.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
evamtak
uktoosloven; pravit
hršíkešahKršna - Pán smyslů, potěšení
gudákešenaArdžuna - přemožitel spánku
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
senajorarmády
ubhajorobě
madhjemezi
sthápajitváumístit; zavést
rathaválečný vůz
uttamamnejvyšší; nejlepší
Verš : 1.25.

bhíšmadronapramukhatah sarvešám ča mahíkšitám
uváča pártha pašjaitánsamavetánkurúniti


Bhíšmovi, Drónovi čelem a také všem vládcům světa,
uvádí : "Pártho, pohleď na shromážděné ty Kuruy"
Vstříc Bhíšmovi a Drónovi i všem ostatním vládcům světa pravil Kršna : "Synu Prthy, pohleď na tyto shromážděné Kuruovce"
bhíšmaBhíšma - praotec Kuruů
dronaDróna - učitel boje; z kasty brahmínů, jehož povinností není boj
pramukhatahpřed; naproti
sarvešámvšichni
čaa; také
mahíkšitámvládci světa
uváčapravil
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
pašjaPohleď
etántyto
samavetánshromážděný
kurúnKuruy; členy dynastie Kuruů
ititak; proto
Verš : 1.26.

tatrápašjatsthitánpárthah pitrnatha pitámahán
áčárjánmátulánbhrátrnputránpautránsakhímstathá
švašuránsuhrdaščaiva senajorubhajorapi


Tam uviděl Pártha státi jak otce také praotce,
jak učitele, strýce, bratry, tak syny, dále přátele,
tchány a další příznivce zajisté v obou armádách.
Tam uviděl Syn Prthy rozmístěné otce, praotce, učitele, strýce, bratry, syny, přátele, dále tchány a příznivce v obou armádách.
Celou dobu vyhnanství a příprav na válku se Pánduovci těší na chvíli, kdy se dočkají spravedlnosti. Nyní se tato chvíle přiblížila. Pánduovci hledí tváří tvář svým protivníkům. Věděli, kdo tam bude stát, ale až nyní si plně uvědomují nadcházející hrůzu.
Ardžuna i Judhišthira budou muset nejprve překonat svou závislost na svých nejbližších. Samotný boj pro ně nebude tak těžký. Nejtěžší je překonat sám sebe.
tatratam
apašjatuviděl
sthitánumístěn; postaven
párthahArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
pitrnotce
athaKdyž; ale; také
pitámahánpraotce
áčárjánučitele
mátulánstrýce z matčiny strany
bhrátrnbratry
putránsyny
pautránvnuky
sakhímspřátele
tathátaké; dále
švašurántchány
suhrdašpříznivce
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
senajorarmády
ubhajorobě
apiv; i; zahrnovat
Verš : 1.27.

tánsamíkšja sa kauntejah sarvánbandhúnavasthitán
krpajá parajá''višto višídannidamabravít


Vida Kauntéja ty všechny příbuzné sešikovány,
velkým soucitem přemožen, tak smutně toto pronáší :
Vida Syn Kuntí všechny ty příbuzné sešikovány, byl přemožen hlubokým soucitem a smutně pravil.
tánoni; těch
samíkšjashlédnout
sahon; ten; tak
kauntejahArdžuna - syn Kuntí
sarvánvšechny
bandhúnpříbuzné
avasthitánseřazení; rozmístění
krpajásoucit
parajáhluboký
ávištopřemoci; zmocnit se
višídannsmutný; v zármutku
idamtyto; toto
abravítpronést řeč; pravit
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 5.6.2011, zobrazeno : 2526

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish