Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 7. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 7. lekce

7. pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.36-41
Vznik Ardžunovy pochybnosti, který se obává, že svou touhou po království způsobí více škody
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.36.

nihatja dhártaráštránnah ká prítih sjádždžanárdana
pápamevášrajedasmánhatvaitánátatájinah


Zabití Dhrtaráštrovců, jaké štěstí Džánardano?
Hřích nás určitě poskvrní, zabitím těchto zločinců.
Jaké štěstí nám přinese zabití Dhrtaráštrových synů, Ó Pane lidí? Hřích nás určitě poskvrní, když zabijeme tyto zločince.
nihatjazabití
dhártaráštránDhrtaráštrovy syny
nahnám; nás
co
prítihštěstí; radost
sjádžvzejít
džanárdanaKršna - lidmi vzývaný; ničitel, vládce lidí
pápamhřích; zlý čin
evajistě; zajisté; samozřejmě
ášrajedposkvrnit
asmántěchto
hatvazabít
etántyto
átatájinahzločinec
Verš : 1.37.

tasmánnárhá vajam hantum dhártaráštránsvabándhaván
svadžanam hi katham hatvá sukhinah sjáma mádhava


Proto zabít nemůžeme Dhrtaráštrovce, přátele.
Příbuzných zabití jaké nám štěstí dá, Ó Mádhavo?
Proto není správné zabít Dhrtaráštrovy syny a jejich přátele. Zabijeme-li naše příbuzné, jaké z toho pro nás vzejde štěstí, Ó Mádhavo?
Ardžuna se nyní obává vlastního neštěstí, které vznikne pokud bude bojovat a zabíjet své blízké, kteří bojují v nepřátelské armádě. Kršna ho v druhé kapitole poučí, že činy má právo konat, ale ne pro jejich plody a bez ohledu na následky.
Ardžuna je vládce a válečník a jeho povinností je ochrana společnosti, i za pomoci války a zabíjení protivníků. Ardžuna bude dále poučen, že on i kdokoli jiný má své povinnosti vykonat a spokojenost čerpat z jejich správného vykonání. Žádný následek jeho správné činnosti ho nemůže poskvrnit. Všichni jeho současní protivníci měli možnost válce zabránit nebo se čestně vyhnout tomu, aby bojovali proti spravedlivým Pánduovcům. Jelikož tak neudělali, tak za to oni musí nést následky.
Těsně před bitvou vyzve Ardžunův nejstarší bratr Judhištira Kuruovské bojovníky, aby ti, kdo chtějí bojovat za spravedlivou věc, přešli k němu a on je přivítá je ve svém vojsku. Jediný bojovník najde odvahu a uposlechne. Je to Jujutsu, nemanželský syn krále Dhrtaráštry a služebné, nevlastní bratr krále Durjódhany. Přejde do Judhišthirova vojska a jako jeden z mála bojovníků válku přežije.
tasmátproto
naAni; ne-
arházásluha
vajammy
hantumzabít
dhártaráštránDhrtaráštrovy syny
svabándhavánpřátelé
svadžanampříbuzní; blízcí
hijistě; také
kathamjak
hatvázabít
sukhinahštěstí
sjámavzejde; bude
mádhavaKršna - manžel bohyně štěstí a příznivého osudu Lakšmí
Verš : 1.38.

jadjapjete na pašjanti lobhopahatačetasah
kulakšajakrtam došam mitradrohe ča pátakam


Ani když oni nevidí, chtivostí srdce zkažená,
rodu zmar také rozepře, s přáteli chybou a hříchem,
Ani když oni nevidí díky svým srdcím zkaženým chtivostí zkázu rodiny a rozepře mezi přáteli jako chybu a hřích,
jadijestli
apiv; i; zahrnovat
etetyto; ty
naAni; ne-
pašjantividět
lobhachtivost; nenasytnost
upahatazkažen; poškozen
četasahsrdce; přeneseně mysl
kularod; rodina
kšajazničení
krtamdělat; způsobit; úděl
došamchyba; zločin
mitradroherozepře s přáteli
čaa; také
pátakamhříšný čin
Verš : 1.39.

katham na gňejamasmábhih pápádasmánnivartitum
kulakšajakrtam došam prapašjadbhirdžanárdana


proč však ani my nevíme, jak odvrátit ten hrozný hřích,
z rodu zmaru vzniklé zlo, vidící, Ó Džánardano?
proč ani my nevíme, jak tento hřích odvrátit, i když zlo ze zničení rodiny vidíme, Ó Pane lidí?
Toto je velice krutá pravda. My spravedliví a čestní lidé musíme hrát hru lidí zlých a poživačných. Proč nemůžeme žít ve spravedlivém světě?
Odpověď je samozřejmě snadná. Tento svět je pomíjivý, plný bolesti a smutku. Takový je zde i život všech tvorů. Žádný z nich není od utrpení osvobozen.
Máme přesto jednu výhodu. Čestní a spravedliví mohou žít zároveň zde i ve světě věčně spravedlivém. Záleží jen na nich, kdy si tuto svou vyšší existenci uvědomí.
kathamjak
naAni; ne-
gňejamznát; poznávané
asmábhihnaše
pápádpro hřích; zlý čin
asmántěchto
nivartitumzastavit
kularod; rodina
kšajazničení
krtamdělat; způsobit; úděl
došamchyba; zločin
prapašjadbhirti kdo vidí
džanárdanaKršna - lidmi vzývaný; ničitel, vládce lidí
Verš : 1.40.

kulakšaje pranašjanti kuladharmáh sanátanáh
dharme našte kulam krtsnamadharmo'bhibhavatjuta


Rodu zmar potom rozbíjí rodinný řád ten odvěký,
řád mizí, v celých rodinách, nastává potom zlořád jen.
Zkáza rodu zničí odvěký rodinný řád, řád společnosti zaniká a tak celé rody upadají do bezzákonnosti.
kularod; rodina
kšajezničení
pranašjantizničí
kularod; rodina
dharmáhOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
sanátanáhodvěké
dharmeřád; obřady
našteupadají; zanikají
kulamrodina
krtsnamcelý
adharmoúpadek řádu; bezzákonnost
abhibhavatinastává
utapouze; také
Verš : 1.41.

adharmábhibhavátkršna pradušjanti kulastrijah
stríšu duštásu váršneja džájate varnasankarah


Zlořádem nastane, Kršno, zkaženost žen v rodinách,
a žen úpadkem, Váršnéjo, nastává lidí míšení.
Nastane-li bezzákonost, Ó Kršno, ženy v rodinách ztratí mravnost a úpadkem mravů žen vznikne smíšení společenských tříd.
Ženy mají v indické společnosti velmi čestné místo. Ovšem jen ty, které svým ctnostným životem přispívají ke klidu a stabilitě rodin a tím i celé společnosti. Rodina nejsou v indickém chápání pouze rodiče s dětmi, ale zahrnuje všechny generace, od uctívaných stařečků až po nejmladší děti, včetně všech sestřenic a bratanců. Člověk není tvůrce rodiny, je jen jednou z mnoha součástí, která má své místo, své povinnosti a která z rodiny může čerpat své jistoty.
Pokud se společnost poškodí, potom i ženy ztrácejí potřebu chovat se ctnostně a tím dojde k poškození rodinného soužití a hlubokému rozkolu celé společnosti.
Toho jsme bohužel svědky my v naší současné společnosti. Naše doba, neboli stav naší morálky a sounáležitosti, je díky mnoha hrůzám a zvratům natolik poškozený, že prakticky není žádná cesta zpět k harmonické společnosti. Hlavním problémem je, že dané slovo prakticky nic neznamená a proto si lidé už předem nedůvěřují. Tato nedůvěryhodnost začíná u vládců a obyčejní lidé živelně následují jejich vzor.
Většině lidí se zdá, že to není tak zlé a že je to mnohem lepší než dříve. Zdánlivě si žijeme dobře, ale nikdo nevidí a nechce vidět, kdo všechno na naše dobré živobytí doplácí, počínaje drancovanou přírodou a levnou pracovní silou v rozvojovém světě a námi samotnými, neustále se někam bezhlavě ženoucími konče.
adharmaúpadek řádu; bezzákonnost
abhibhavátnastává
kršnaKršna
pradušjantiúpadek; zkažení
kularod; rodina
strijahženy
stríšuženy
duštásuúpadek mravu
váršnejaKršna - potomek Vršni
džájatevzniká; rodí se; nastává
varnakasta; společenská třída; barva
sankarahsmíšení
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 9.6.2011, zobrazeno : 2450

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish