Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 8. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 8. lekce

8. pokračování korespondenčního kurzu - verše 1.42-47
Poslední lekce z první kapitoly, z Ardžunovy pochybnosti vzniká smutek, který zatemňuje jeho mysl. Jen diky Kršnovi Ardžuna znovu získá svůj klid a nadhled, ale musí si nejprve vyslechnout vzácné Kršnovo učení.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 1.42.

sankaro narakájaiva kulaghnánám kulasja ča
patanti pitaro hješám luptapindodakakrijáh


Do pekla tímto míšením škůdce jistě i rod padá
toho rodu předci také, bez vody jídla obětí.
Toto smíšení vede do pekla ničitele rodiny, rodinu i rodinné předky, kteří přišli o oběti jídla a vody.
Rodina v indickém pojetí zahrnuje i předky, kteří už dávno opustili svá těla, ale kterým je třeba obětovat jídlo a vodu pro život po životě. Díky tomu je vnímání rodiny v indii stále velice konzervativní.
Moderní Indie je samozřejmě velice odlišná od Indie v době Kršny a Ardžuny, ale jejich rozhovor stále i po tisících let rozdává moudrost a útěchu a vnáší do společnosti jistotu a spokojenost.
sankarahsmíšení
narakájapřímo do pekla
evajistě; zajisté; samozřejmě
kularod; rodina
ghnánámničitele
kulasjarodiny
čaa; také
patantiupadá
pitarahotcové; praotci
hjitaké
ešámtito
luptazbavit
pindaoběť jídla
udakaoběť vody
krijáhčinnosti; obětování
Verš : 1.43.

došairetaih kulaghnánám varnasankarakárakaih
utsádjante džátidharmáh kuladharmášča šášvatáh


Vinou těchto škůdců rodu míšení lidí způsobí
zničení jak řádu rodů tak řádu stavů odvěkých.
Vinou těchto ničitelů rodu smíšení společenských tříd způsobí vykořenění odvěkých třídních i rodinných tradic.
došairchyba; zločin
etaihtito
kularod; rodina
ghnánámničitele
varnakasta; společenská třída; barva
sankarasmíšení
kárakaihzpůsobit
utsádjantevykořenění
džátikastovní
dharmáhOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
kularod; rodina
dharmáhOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
čaa; také
šášvatáhvěčné
Verš : 1.44.

utsannakuladharmánám manušjánám džanárdana
narake'nijatam váso bhavatítjanušušruma


Tak zničením řádu rodů lidem těm, Ó Džánardano,
život se tak provždy stane, mudrci peklem říkají.
Mudrci říkají, Ó Pane lidí, že takovým lidem se díky vykořenění rodinného řádu stane život provždy peklem.
Pro lidi v dávných dobách bylo představou pekla, pokud zanikne odvěký řád postavený na víře v Boha, úctě ke starším, vznešeným a jinak úctyhodným a dodržováním dávno stanovených pravidel života. Jinými slovy řečeno, báli se jakékoli nekoordinované změny ve společenském uspořádání.
V naší společnosti, která prošla mnoha změnami, kde vládne neúcta a nevíra, je naopak velice těžko přijmout předurčenou roli v životě. Lidé se bojí takové poměrně zjevné a otevřené manipulace, ale zároveň se ochotně nechávají manipulovat skrytou mocí, která za svou manipulaci nechce samozřejmě nést odpovědnost.
utsannavykořenění
kularod; rodina
dharmánámřád; tradice
manušjánámtakových lidí
džanárdanaKršna - lidmi vzývaný; ničitel, vládce lidí
narakepeklo
nijatamvždy; stále; stálý; povinnost
vásožít; spočívat
bhavatistane se; nastane
ititak; proto
anušušrumaříká se
Verš : 1.45.

aho bata mahatpápam kartum vjavasitá vajam
jadrádžjasukhalobhena hantum svadžanamudjatáh


Běda, jak hřích veliký vykonat jsme se rozhodli
královského štěstí chtíce, jdeme zabít své příbuzné.
Běda, jak veliký hřích jsme se rozhodli vykonat. Z touhy po královském štěstí chceme zabít své blízké a příbuzné.
ahoběda; den
batadivné
mahatveliký
pápamhřích; zlý čin
kartumvykonat; udělat
vjavasitározhodnout
vajammy
jadpro; který
rádžjakrálovský
sukhaštěstí; radost
lobhenatouha; nenasytnost
hantumzabít
svadžanampříbuzní; blízcí
udjatáhzamýšlíme
Verš : 1.46.

jadi mámapratíkáramašastram šastrapánajah
dhártaráštrá rane hanjustanme kšemataram bhavet


Jestliže mne beze zbraně, bez odporu, ozbrojení
Dhrtaráštrovci zabijí, bude to pro mne nejlepší.
Jestli mne, bez odporu a beze zbraně, ozbrojení Dhrtaráštrovi synové v bitvě zabijí, to bude pro mne prospěšnější.
jadijestli
mámmne
apratíkárambez odporu
ašastrambezbranný
šastrazbraně
pánajahv rukou
dhártaráštráDhrtaráštrovi synové
ranev bitevním poli; bitvě
hanjusbýt zabit
tanto
memůj; mi
kšemataramlepší; prospěšnější
bhavetby bylo
Verš : 1.47.

saňdžaja uváča
evamuktvá'rdžunah samkhje rathopastha upávišat
visrdžja sašaram čápam šokasamvignamánasah


Saňdžaja uvádí:
To pravil Ardžuna v poli, usedl do vozu svého,
šípy i luk tam upustil, smutkem mysl souženou.
Saňdžaja pravil:
Tak pravil Ardžuna uprostřed pole, usedl na sedadlo svého vozu, odložil šípy i luk a smutek ovládl jeho mysl.
Takto končí první kapitola Bhagavadgíty. Kapitola o vzniku pochybností a následného smutku. Každý člověk, který se hluboce zamyslí nad smyslem svého počínání a celého svého života, musí logicky dospět do podobného stavu. Kvůli své poživačnosti jsem spáchal mnoho zlého a mnoho zlého se ještě chystám vykonat. Jaký to má smysl?
Ardžuna má obrovské štěstí, že se může ptát boha Kršny. My máme štěstí, že můžeme tuto rozmluvu studovat.
Tato kapitola nám měla přiblížit předchozí děj Mahabháraty, trošku poznat způsob myšlení lidí v Indii a pocítit obtížnou situaci, kterou Ardžuna musí s Kršnovou pomocí vyřešit. Díky tomuto úvodu budeme moci lépe prožít následující rozhovor, kde budou stručně ale velice jasně objasněny odpovědi na základní otázky lidského života. Tyto otázky jsou : Kdo jsem? Jaký má život smysl ? Jak mám konat a jak se mám chovat ?
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
evamtak
uktvařekl
ardžunahArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
samkhjeuprostřed pole; v bitvě
rathopasthasedadlo válečného vozu
upávišatsednout
visrdžjaupustit
sašaramspolu s šípy
čápamluk
šokasmutek
samvignazasažen
mánasahmysl
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 9.6.2011, zobrazeno : 2664

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish