Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 9. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 9. lekce

9. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.1-9
Druhá kapitola začíná Kršnovou výtkou Ardžunovi, že snadno propadl smutku, díky svazkům s lidmi, kteří stojí ve vojsku nepřítele. Pravda, je tam jeho praotec, bratranci, učitelé a přátelé z dětství.
Jako správný učitel začíná Kršna svou řeč upozorněním na to nejdůležitější. Existuje jediné věčné, nepomíjivé a neměnné jsoucno, jediná skutečnost, která je podstatou všeho, co se právě odehrává. Vše ostatní je pomíjivé a vše tedy jistě skončí bez ohledu na Ardžunovy argumenty. Není důvod litovat to, co je stejně odsouzeno k zániku.
Po důsledném připomenutí věčnosti připomene Kršna druhou, nesmírně důležitou věc v životě a to je splnění svých povinností. Nikdo nebude šťastný, nikdo nedosáhne duchovního pokroku, pokud nesplní své povinnosti.
Potom Kršna uvede základy jógy, kterou můžeme označit jako disciplínu. Vyzve ho, aby se přestal zaobírat představou vytvářenou myslí, ale naprosto soustředil své úsilí na poznání podstaty, která je základem všeho, co se odehrává v představách. Popíše Ardžunovi, jak vnímá svět moudrý a znalý člověk a jak mysl sama vytváří své vlastní problémy a nakonec znovu Ardžunu vyzve, aby dosáhl poznání a tak vystoupil z klamu představ. Tato kapitola je úvodní přehled, který bude rozveden v dalších kapitolách.
Ve verších 2.5-8 se poprvé objevuje jiný rytmus, většina Bhagavadgíty je psána v rytmu zvaném anuštubh (4 osmislabičné verše), některé významné pasáže používají rytmus trištubh (4 jedenáctislabičné verše), které jsou melodičtější a obsahově bohatší.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.1.

saňdžaja uváča
tam tathá krpajá'vištamašrupúrnákulekšanam
višídantamidam vákjamuváča madhusúdanah


Saňdžaja uvádí :
Tomu, soucitem slabému, oči plné žalu slzí
truchlícímu, tato slova, pronáší Madhusúdana.
Saňdžaja pravil :
K Ardžunovi, který byl přemožen soucitem, měl oči plné slzí a truchlil žalem, pronesl Krišna, Hubitel Madhua, tato slova.
V první kapitole Ardžuna propadl pochybnostem a jeho mysl byla zahalena soucitem a smutkem. Smutkem ne nad svými blízkými, ale nad svými vlastními závislostmi kterých není schopen se vzdát.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
tamk němu; tomu
tathátaké; dále
krpajásoucit
ávištampřemoci; zmocnit se
ašruslzy
púrnazaplnit; vytrysknout
ákulažal; zármutek
íkšanamoči
višídantamsmutný; v zármutku
idamtyto; toto
vákjamslova
uváčapravil
madhusúdanahKršna - hubitel démona Madhua
Verš : 2.2.

šrí bhagavánuváča
kutastvá kašmalamidam višame samupasthitam
anárjadžuštamasvargjamakírtikaramardžuna


Šrí Bhagaván uvádí :
Odkud nečistota tvoje přišla ve chvíli nesnadné,
nevznešená a přízemní, zahanbující, Ardžuno?
Blahoslavený Pán pravil:
Odkud k tobě přišla v této v těžké chvíli tato slabost ducha, která není hodna vznešených, vzdaluje od nebe a způsobuje hanbu, Ardžuno?
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
kutahodkud
tvák tobě
kašmalamnečistota
idamtyto; toto
višamev této těžké situaci
samupasthitampřítomný
anárjanevznešný; přízemní
džuštampěstovat; mít ve zvyku
asvargjamnevede do nebe
akírtihanba; pohana; potupa
karamzpůsobit; vést k
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
Verš : 2.3.

klaibjam má sma gamah pártha naitattvajjupapadjate
kšudram hrdajadaurbaljam tjaktvottištha parantapa


Bezmoci se nevydávej, vždyť Pártho, Tobě nepatří
nízká srdce slabost tato. Vzdej se jí, vstaň, Parantapo.
Nepoddávej se bezmoci , Synu Prthy, Tobě nepřísluší taková přízemní slabost srdce. Vzdej se jí a povstaň, Ó Ničiteli nepřátel.
Zde Kršna apeluje na Ardžunovo postavení a odpovědnost. Přišla chvíle na kterou jsi se celý život připravoval. Pokud ustoupíš, celý svůj předchozí život bude zbytečný. Proti tobě nestojí tví přátelé a příbuzní, ale zločinci, kteří buď tebe a tvé bratry okradli a nebo zlodějům v jejich činu z moci svého postavení nezabránili a uloupeného bohatství si také užívali.
Při výběru mezi povinností a touhou a závislostmi volí Ardžuna intuitivně, jako každý člověk své touhy. Kršna ho důrazně napomíná, že tento postoj není správný a dává mu ve své řeči nástroje pro to, jak se s touto obtížnou situací vyrovnat.
klaibjamslabost; bezmocnost
ne; nikdy
smamyslí
gamahpoddat se
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
naAni; ne-
etattoto; tento
tvajitobě
upapadjatepříslušet; patřit
kšudramdrobný; malý
hrdajasrdce
daurbaljamslabost
tjaktvazříkat se
uttišthavstaň
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
Verš : 2.4.

ardžuna uváča
katham bhíšmamaham samkhje dronam ča madhusúdana
išubhih pratijotsjámi púdžárhávarisúdana


Ardžuna uvádí :
Jak mohu na Bhíšmu v bitvě, Drónu, Ó Madhusúdano,
úctyhodné zaútočit šípy, Ó Arisúdano?
Ardžuna pravil:
Jak mám na svého praotce Bhíšmu a učitele Drónu v bitvě, Ó Kršno, Hubiteli Madhua, zaútočit svými šípy, když si zasluhují mou úctu, Ó Ničiteli nepřátel?
Ardžuna miluje svého praděda i svého učitele a nemá sílu je zabít. Dvakrát se Kršna rozčílí nad Ardžunovou slabostí a svým zázračným diskem chce Bhíšmu zabít sám. Ardžuna ho vždy prosí ať to nedělá, ať neporušuje svůj slib a slíbí, že už bude bojovat ze všech svých sil. Bhíšma vždy radostně očekává svou smrt z rukou Kršny a vždy je zklamán. Devátý den bitvy Bhíšma bojuje ze všech sil a Pánduovci ztratí spoustu bojovníků. Tu noc navštíví Pánduovci Bhíšmu a prosí ho o radu, jak může být zabit. Bhíšma je radostně přivítá a prozradí jim jak bude moci zemřít, aniž by jeho karma válečníka byla zatížena hříchem. Bhíšma byl i v lidském těle nepřemožitelný a téměř nesmrtelný. Zabít ho mohl jen Kršna, nebo Ardžunovy nejúčinnější zbraně a to jen tehdy, až sám skloní zbraně. Bhíšma byl božský Vasu a byl uvězněn v lidském těle za trest. Jeho jediná naděje návratu na nebesa byl Ardžuna. Poradí Pánduovcům postavit do čela voje Šikhandina, který byl v minulosti Ambou, ženou, která Bhíšmu milovala i k smrti nenáviděla. Sám Bhíšma říká, že láska a nenávist jsou jen dvě strany jedné posedlosti. Díky Ambě a jejímu odhodlání se praotec Kuruovců bude moci vrátit zpět do nebe. Až Šikhandina uvidí, bude vidět Abmu, ženu jemu tak blízkou a skloní své zbraně. Všichni válečníci do něj nastřílí stovky šípů a Bhíšma padne, ale zůstane živý až do doby, kdy bude čas příznivý pro smrt, tak jak je popsáno ve verši 8.24.
Učitel Dróna naopak za Durjódhanu bojoval ze všech svých sil až do svého konce, kdy mu Judhištira lživě potvrdil zprávu o smrti jeho milovaného syna Ašvatthámy. Dróna v hrůze skloní zbraně a Dršthadjumna mu usekne hlavu. Těsně předtím mu totiž Dróna zabil otce i všechny syny a tak nemá se starým učitelem žádné slitování.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
kathamjak
bhíšmamBhíšma - praotec Kuruovské dynastie; jeden z osmi Vasuů poslaných za trest na zem do lidského těla
ahamJá, jsem
samkhjeuprostřed pole; v bitvě
dronamDróna - učitel boje; z kasty brahmínů, jehož povinností není boj
čaa; také
madhusúdanaKršna - hubitel démona Madhua
išubhihšípy
pratijotsjámibojovat proti; udeřit
púdžauctívání; naboženská slavnost
arhávzasluhovat si
arisúdanaKršna - ničitel nepřátel
Verš : 2.5.

gurúnahatvá hi mahánubháván šrejo bhoktum bhaikšjamapíha loke
hatvárthakámámstu gurúnihaiva bhuňdžíja bhogán rudhirapradigdhán


Mistry nezabít, jistě velké duše, žít z almužny v tom světě bude lepší.
Zabít však jen ty ziskuchtivé mistry, zde prožití radostí krví smáčí.
Jistě bude lepší, když nezabiji své velkodušné předky a učitele, a budu v tomto světě žít z almužny. Prožití všech zdejších radostí se určitě poskvrní jejich krví, i když zabijeme jen ty, kteří lační po zisku.
gurúnmistr; mistři
ahatvánezabít
hijistě; také
mahavelký
anubhávánduše; důstojnost
šrejahdokonalost; nejlepší
bhoktumžít; prožít
bhaikšjamalmužna
apiv; i; zahrnovat
ihazde
lokesvět
hatvazabít
arthazisk; potřeba; důvod
kámámstoužící; touha
tuale; však
gurúnmistr; mistři
ihazde
evajistě; zajisté; samozřejmě
bhuňdžíjaužít si; vychutnat
bhogánpotěšení
rudhirakrev
pradigdhánposkvrnit; smáčet
Verš : 2.6.

na čaitadvidmah kataranno garíjo jadvá džajema jadi vá no džajejuh
jáneva hatvá na džidžívišáma ste'vasthitáh pramukhe dhártaráštráh


Ani nevíme co je pro nás lepší, zda porazíme je či podlehneme.
Nebudeme si jistě přát žít dále zabitím Dhrtaráštrovců protějších.
Ani nevíme, co bude lepší, když my porazíme je nebo když oni porazí nás. Zajisté si nebudeme přát žít dál, až zabijeme syny Dhrtaráštrovy stojící proti nám.
Zde Ardžunovy pochybnosti a smutek vrcholí a pomalu se upíná ke Kršnovi, pro radu a útěchu. My takové štěstí nemáme, abychom mohli být vedle Boha v lidské podobě, nicméně věčná podoba Boha je všudepřítomná a při troše snahy a moudrosti ji můžeme snadno nalézti. Je nutné odložit své "soběctví", uklidnit se a spočinout jeho všudypřítomné náruči.
naAni; ne-
čaa; také
etattoto; tento
vidmahvědět
kataranco
nahnám; nás
garíjolepší
jadvájestli; když
džajemamy zvítězíme
jadijestli
buď-nebo; i
nahnám; nás
džajejuhon zvítězí
jántamti
evajistě; zajisté; samozřejmě
hatvázabít
naAni; ne-
džidžívišámapřát si žít
stevšech
avasthitáhumístění
pramukhepřed; naproti
dhártaráštráhDhrtaráštrovi synové
Verš : 2.7.

kárpanjadošopahatasvabhávah prččhámi tvám dharmasammúdhačetáh
jaččhrejah sjánniščitam brúhi tanme šišjaste'ham šádhi mám tvám prapannam


Ze soucitu jsem ztratil svou jistotu. Ptám se Tě proto se zmateným srdcem.
Co bude lepší to jistě mi pověz. Jsem Tvůj žák, pouč mne, utíkám k Tobě.
Pro své závislosti a soucit jsem ztratil svou jistotu a ptám se Tě se zmateným srdcem na to, co je správné. Vysvětli mi, co bude lepší. Jsem Tvým žákem, pouč mne, hledám u Tebe útočiště.
kárpanjasoucit; neschopnost vzdát se něčeho
došaslabost
upahatazkažen; poškozen
svabhávahpřirozenost
prččhámiptám se
tvámo tobě; tě; tebe
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
sammúdhazmatený
četáhsrdce; přeneseně mysl
jačco
šrejahdokonalost; nejlepší
sjánbude; bylo by
niščitams jistotou; pevně
brúhipověz; řekni
tanto
memůj; mi
šišjasžák
teTobě; tito
ahamJá, jsem
šádhipoučit; dát návod
mámmne
tvámo tobě; tě; tebe
prapannamodevzdat se; oddat se; uchýlit se
Verš : 2.8.

na hi prapašjámi mamápanudjádjaččhokamuččhošanamindrijánám
avápja bhúmávasapatnamrddham rádžjam suránámapi čádhipatjam


Ani nevidím jak mohu odstranit můj smutek, který spaluje mé smysly,
i když získám na zemi bez nepřátel kvetoucí panství či nad bohy vládu.
Nevidím jak bych mohl odstranit svůj smutek, který spaluje mé smysly, ani kdybych získal na zemi nikým neohrožované vzkvétající království či vládu nad bohy.
Ardžuna si uvědomuje, že se dostal do obtížné situace, ale neví jak se s ní vyrovnat. Vidí jen dvě cesty - boj a smutek ze smrti nebo útěk a věčnou hanbu. Ve verších 2.62-65 Kršna popíše mechanizmus, který takový stav mysli navozuje a díky této moudrosti může každý člověk začít cvičit a podmaňovat si svou mysl, aby jí zabránil upadat do sklíčenosti.
naAni; ne-
hijistě; také
prapašjámividím
mamamoje
apanudjádmoci odstranit
jačco
šokamsmutek
uččhošanamvysoušet
indrijánámsmysly
avápjazískat
bhúmávna zemi
asapatnambez nepřátel
rddhamvzkvétající
rádžjamkrálovství
suránámbohové
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
adhipatjamvláda; nadvláda
Verš : 2.9.

saňdžaja uváča
evamuktvá hršíkešam gudákešah parantapa
na jotsja iti govindamuktvá túšním babhúva ha


Saňdžaja uvádí :
Tak pravil Hršikéšovi Gudakéša, Parantapa.
Řekl : Nebudu bojovat, Ó Góvindo, pak umlkl.
Saňdžaja pravil :
Tak promluvil k Pánovi smyslů Kršnovi Ardžuna Přemožitel spánku a Ničitel nepřátel. "Nebudu bojovat, Ó Kršno, Ochránče krav", řekl a umlkl.
Ardžuna je velice připoután ke svým blízkým z dětství. Jediný z nich, který si svou úctu stále zasluhoval, byl snad jen Bhíšma, praotec všech Kuruovců a Pánduovců. Ten se raději nechal zabít, než aby pokračoval ve válce, která ho netěšila. Všichni ostatní bojovali pro Durjódhanu ze všech sil.
Ardžuna prosí Kršnu, aby ho z této závislosti vysvobodil a on mohl vítězně vybojovat svou bitvu. Stejně i na poli duchovním by se měl každý hledající obrátit na vznešený božský princip, aby se mohl osvobodit ze svých závislostí a úspěšně očistit svou mysl.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
evamtak
uktvářekl
hršíkešamKršna - Pán smyslů, potěšení
gudákešahArdžuna - přemožitel spánku
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
naAni; ne-
jotsjabojovat
ititak; proto
govindamKršna - ochránce stád a pán smyslů
uktvářekl
túšnímtichý
babhúvastát se
hajistě
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 11.6.2011, zobrazeno : 2659

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish