Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 10. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 10. lekce

10. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.10-16
Nyní začíná první lekce učení samotného Kršny. A jako dobrý učitel začíná od začátku, od samotné podstaty problému.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.10.

tamuváča hršíkešah prahasanniva bhárata
senajorubhajormadhje višídantamidam vačah


Jemu uvádí Hršikéša jako s úsměvem, Bhárato,
mezi dvěmi armádami, smutnému, tato slova svá.
Smutnému Ardžunovi řekl mezi oběma armádami Kršna, Pán smyslů, s úsměvem tato svá slova, králi Bháratů.
tamk němu; tomu
uváčapravil
hršíkešahKršna - Pán smyslů, potěšení
prahasannusmívat se; s úsměvem vytknout chybu
ivajakoby
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
senajorarmády
ubhajorobě
madhjemezi
višídantamsmutný; v zármutku
idamtyto; toto
vačahslova
Verš : 2.11.

šrí bhagavánuváča
ašočjánanvašočastvam pragňávádámšča bhášase
gatásúnagatásúmšča nánušočanti panditáh


Šrí Bhagaván uvádí:
To nesmutné oplakáváš, mudrců řečí užíváš.
pro mrtvé ani pro živé učení jistě nepláčou.
Blahoslavený Pán pravil:
Pláčeš pro to, co není třeba oplakávat a užíváš slova moudrých. Moudří však nepláčou ani pro ty, kdo odešli, ani pro ty, kdo ještě žijí.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
ašočjánto, co není třeba oplakávat
anvašočasplakat; truchlit
tvamtě; tebe; ty
pragňáučený; moudrý
vádámšřeč
čaa; také
bhášaseříkat; užívat
gataodešli
asúnživot
agataneodešli
asúmšživot
čaa; také
naAni; ne-
anušočantiplakat; naříkat
panditáhmoudří; učení
Verš : 2.12.

na tveváham džátu násam na tvam neme džanádhipáh
na čaiva na bhavišjámah sarve vajamatah param


Nebylo abychom Já, ty či tito vládci nebyli.
Jistě nebude abychom všichni potom zas nebyli.
Nikdy se nestalo abych Já, ty nebo tito králové neexistovali. A jistě se nestane, že bychom přestali všichni věčně existovat po této bitvě.
V této bitvě padnou téměř všichni bojovníci. Na bojišti se jich shromáždilo dvacet milionů a přežije jich ani ne dvacet, všichni ostatní zemřou a přesto Kršna říká - i po této bitvě všichni budeme existovat. Vysvětlení je jediné, Kršna vidí věčnou podstatu každého jednoho bojovníka a ti ostatní vidí jen pomíjivá smrtelná těla.
naAni; ne-
tuale; však
evajistě; zajisté; samozřejmě
ahamJá, jsem
džátukdykoli; vždy
naAni; ne-
ásamexistovat
naAni; ne-
tvamtě; tebe; ty
naAni; ne-
imetito
džanádhipáhkrálové; vládci lidí
naAni; ne-
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
naAni; ne-
bhavišjámahbudou existovat
sarvevšichni
vajammy
atahpo
paramnejvyšší; dávné; věčné
Verš : 2.13.

dehino'sminjathá dehe kaumáram jauvanam džará
tathá dehántarapráptirdhírastatra na muhjati


Duch v tomto těle vtělený dětství, dospělost a stáří
tak přechod těla zažívá. Moudrý zmaten tímto není.
Vtělená bytost prožívá v jednom těle dětství, mládí a stáří. Stejně tak prožívá i přechod do dalšího těla. Tím moudrý není zmaten.
Toto je krásný příklad neustálé proměnlivosti přírody a věčné neměnnosti ducha. Tělo člověka se mění od novorozence, přes dítě, dospělého člověka až ke starci. Vždy člověk tvrdí toto jsem já a ukazuje na své tělo. Mezi tělem a stavem mysli dítěte a starce je veliký rozdíl. Pocit já je však je stále stejný a ukazující prst neukazuje na tělo, ale na ducha, který v hmotném těle sídlí a který tělu dává život. Když duch tělo opustí, říkáme že tělo zemře a pak se rozpadne. Duch však žije dál a po té, co jedno tělo odloží, po chvíli na sebe bere další nové tělo.
Nemůžeme si však představovat, že duch dlí v hmotném těle. Skutečnost je jiná. Existuje duch, který prožívá v bdělém stavu pocit bdělého těla a ve spánku těl snových. Duch je věčný a vše jsou jen jeho prožitky. Nevíme jistě, zda hmotné tělo existuje, nevíme zda existuje Země a vesmír, to vše jsou pro ducha jen myšlenky. Jistě, nemůžeme říci ani že to neexistuje. Prostě na to nemáme žádné důkazy kromě smyslových vjemů.
dehinovtělený
asminv této
jathájako; jak
dehetělo
kaumáramdětství
jauvanammládí
džarástáří
tathátaké; dále
dehatělo
antarapřechod
práptirzískání
dhírasmoudrý; znalý
tatratam
naAni; ne-
muhjatizmatek
Verš : 2.14.

mátrásparšástu kaunteja šítošnasukhaduhkhadáh
ágamápájino'nitjástámstitikšasva bhárata


Vjemy ty pouze, Kauntéjo, chlad, horko, radost, žal nesou,
přicházejí, odcházejí, nestálé strp je Bhárato.
Smyslové vjemy, Synu Kuntí, pocity chladu, horka, radosti i žalu přinášejí. Ty však přicházejí a odcházejí a nejsou stálé. Proto je snášej klidně, Bhárato.
Kršna začíná svůj výklad objasněním smrtelnosti každého těla a pomíjivosti a nestálosti představ ve kterých Ardžuna žije a připomíná mu, že nad tím vším je princip neměnný, věčný a jediný skutečný.
Všechno, co tento duch prožívá, tedy to co my prožíváme, je jako sen. A v tomto podivném snu je s námi hrána jakási hra, která má svá pravidla. Snaha proniknout do událostí hry však v podstatě nikam nevede, pouze se nám odkrývá další nepoznaná část a toto snažení nemá nikde konce. A hlavně jsme stále přesvědčeni o tom, že hra i onen sen je skutečný.
Jediná cesta ven je uvědomovat si svoji pozici ve hře, poznat její důležitá pravidla a následně si uvědomit tu skutečnost, že vše je pouhý sen, pouhá představa a já jsem ten, komu se tato představu zdá.
mátrápouze
sparšástudotek; styk
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
šítazima
ušnahorko
sukhaštěstí; radost
duhkhaneštěstí; strast
dáhdávat; poskytovat
ágamaobjevit se
apájinozmizet
anitjásnestálý
tánoni; těch
titikšasvasnášet
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 2.15.

jam hi na vjathajantjete purušam purušaršabha
samaduhkhasukham dhíram so'mrtatvája kalpate


Ta bytost, které se netknou, zajisté Purušoršabho,
smutek ani radost, moudrá, osvobození hodná je.
Moudrá a osvobození hodná bytost je ta, které se smyslové vjemy nedotknou, Nejlepší z mužů, která je stejná v žalu i radosti.
Očištěná mysl - tedy duch ve své čisté a neposkvrněné podobě - není připoutaná k jevům probíhajícím v představách. Pro vznešeného ducha jsou představy jen hra, kterou může hrát s radostí a chutí, ale vždy s vědomím, že se jedná o hru.
jamtomu
hijistě; také
naAni; ne-
vjathajantitrápit; dotknout se
etetyto; ty
purušambytost; osoba
purušaršabhanejlepší z mužů
samastejný
duhkhaneštěstí; strast
sukhamštěstí; radost; snadno
dhírammoudrý; znalý
sahten; on
amrtatvájaosvobození; nesmrtelnost
kalpatebýt hoden; připraven; být způsobilý
Verš : 2.16.

násato vidjate bhávo nábhávo vidjate satah
ubhajorapi dršto'ntastvanajostattvadaršibhih


Neskutečné není stálé, pro skutečné není změny.
Oboje však vidí jen ten, kdo pravdu o nich uviděl.
Neskutečné nikdy není stálé, skutečné se nikdy nemění. Oboje však vidí jen ten, kdo vidí podstatu pravdy o nich.
Skutečnost je jiná, nemění, je tu pořád, od naší první myšlenky se a proto je smysly nepostřehnutelná. To však neznamená, že není poznatelná. Hledající se pouze musí přestat zajímat o pomíjivé projevy svých představ a potom si teprve může uvědomí ten princip, díky kterému všechny představy vznikají.
Tento verš přináší úplně nový pojem skutečnosti. Co je skutečné, to se nikdy nezmění. Co se mění, začíná a končí to není skutečné. Jak si to však máme představit.
Existuje velice jednoduchý pokus. Dívejte se na něco zajímavého a potom zavřete oči. Vše, co bylo v představě naší mysli, zmizí. Zmizelo to i venku ? Nevíme, protože máme zavřené oči. Duch prostě nemá informce ze smyslů a neví, co se děje s okolním světem.
Jak tomu máme rozumnět ? Duch nežije ve skutečném světě. Duch má k dispozici pouze smyslové vjemy a podle nich si vytváří obraz světa. Ta krásná věc, kterou jste pozorvali, nidky nebyla ve vaší hlavě, byl tam jen její obraz. Mysl pospojuje všechny ostatní informace z paměti, přiřadí vjemu jméno, vůni, kvalitu doteku i chuť. To vše jsou však jen další smyslové informace. Mimo smysly nemá duch nic, co by pradivost obrazu potvzovalo.
naAni; ne-
asatonepravdivý; neskutečný
vidjatetam je; existuje
bhávobýt stálý; existovat
naAni; ne-
abhávobýt proměnný; nestálý
vidjatetam je; existuje
satahpravdivý; skutečný
ubhajorobě
apiv; i; zahrnovat
drštovidět; být si vědom
antasvnitřek
tuale; však
anajosjejich
tattvapravda
daršibhihten kdo vidí
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2632

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish