Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 11. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 11. lekce

11. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.17-22
Kršna poukazuje na základní dogma svého učení - věčného ducha zdánlivě dočasně dlícího ve hmotném těle
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.17.

avináši tu tadviddhi jena sarvamidam tatam
vinášamavjajasjásja na kaščit kartumarhati


Znej však To neomezené, toto vše prostupující.
Vůbec nic zkázu věčného, tady přivodit nemůže.
Poznej však To neomezené a věčné, co vše ostatní prostupuje. Vůbec nic nemůže přivodit zkázu neprojevené věčnosti.
Poznej, znamená nahlédni na vše, co prožíváš ve svých představách, jako na pouhou hru mysli. Staň se tím, kdo vidí a přestaň být tím, kdo v představách jedná. A spočineš-li ve své neměnné věčnosti, jak můžeš zemřít?
K nahlédnutí je však potřeba uklidnit svou nezkrocenou mysl, a ovládnout ji jejím poznáním. Jen tak bude možná možno nahlédnout na existenci ducha v představách světa.
avinášineomezené; nepomíjivé
tuale; však
tatto
viddhiznát; vědět
jenaskrze; pomocí
sarvamvše
idamtyto; toto
tatamprolínat; prostupovat
vinášamomezit; zničit
avjajasjásjaneměnný; věčné; neomezená skutečnost
naAni; ne-
kaščitněkdo
kartumvykonat; udělat
arhatibýt schopen; moci
Verš : 2.18.

antavanta ime dehá nitjasjoktáh šarírinah
anášino'pramejasja tasmádjudhjasva bhárata


Smrtelné je toto tělo, vtělený věčný, praví se,
nesmrtelný a nezměrný, tak proto bojuj, Bhárato.
Říká se, že toto tělo je pomíjivé a vtělený duch je věčný, nezničitelný a nepochopitelný. Proto bojuj, Bhárato.
Tělo je pomíjivé a jednou určitě zemře. Všichni bojovníci vědí, že riskují své životy a pokud nezemřou v této bitvě, zemřou o něco později. Duch každého bojovníka je nesmrtelný. Pokud při plnění své povinnosti uvolníš ducha z těla tím, že jeho tělo zabiješ, tak si po chvíli klidu najde nové a lepší tělo.
Pokud si pod bojovníky představíme naše myšlenky, na jedné straně touhy a pokušení, na druhé straně ctnosti a smysl pro povinnost, potom bitva dostává svůj duchovní rozměr. Je zde snaha bytosti očistit svůj styl života, své činy, svá slova i své myšlenky, a žít v klidu moudrosti. Neřesti a ostatní nečistoty se jistě nechtějí vzdát bez boje.
antavantapomíjivé; zničitelné
imetito
dehátěla
nitjasjavěčný
uktáhpravit
šarírinahvtělený; duch beroucí na sebe hmotný tvar
anášinonezničitelný
apramejasjanepochopitelný; nezměrný
tasmátproto
judhjasvazapojit se do boje; bojovat
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 2.19.

ja enam vetti hantáram jaščainam manjate hatam
ubhau tau na vidžáníto nájam hanti na hanjate


Kdo Toto vidí vražditi, kdo myslí Toto je oběť,
nikdo z nich nemá poznání. On nevraždí a nehyne.
Kdo Ho považuje za zabíjejícího a také kdo Ho považuje za zabíjeného, ani jeden z nich nemá poznání. On nezabíjí a není zabíjen.
jahkdo
enamtoto
vettipovažovat; znát
hantáramvrah; ten, kdo zabíjí
jahkdo
čaa; také
enamtoto
manjatemyslet
hatamoběť; ten kdo je zabíjen
ubhauoba
tauoni; tito
naAni; ne-
vidžánítovědět; mít poznání
naAni; ne-
ajamtoto
hantizabíjí
naAni; ne-
hanjateje zabíjeno
Verš : 2.20.

na džájate mrijate vá kadáčinnájam bhútvá bhavitá vá na bhújah
adžo nitjah šášvato'jam puráno na hanjate hanjamáne šaríre


On se nerodí, neumírá nikdy, On nežil a tak nebude žít znovu,
nevzniklý, věčný, stálý je On dávný, není zabit, když zabito je tělo.
On se nerodí ani neumírá, nikdy zde nežil a nikdy nebude žít. On je nezrozený, věčný, neměnný, On je odvěký a není zabíjen, je-li zabito tělo.
A kdo je to On? On je věčná schopnost vědomí, která sní sny a prožívá životy. Vždyť to každý zná. Večer jdete spát, usnete, zmizí bdělý život a objeví se jiný snový svět. V něm žijete jiný život a někdy se stane, že se na konec někam řítíte a dříve, než dopadnete a zemřete, se probudíte. Kdo padal a kdo se probudil? Můžete začít zkoumat snové prožitky, ale pořád nejste na cestě ven, na cestě poznat, že vše je jen vaše (nebo lépe řečeno Jeho) představa.
naAni; ne-
džájatevzniká; rodí se; nastává
mrijateumírá; zaniká
buď-nebo; i
kadáčinnikdy
naAni; ne-
ajamtoto
bhútvážít; existovat; stát se
bhavitážije
buď-nebo; i
naAni; ne-
bhújahznovu; dále
adžonezrozený; nevzniklý
nitjahvěčný
šášvatoneměnné; věčně stejné
ajamtoto
puránoodvěký
naAni; ne-
hanjateje zabíjeno
hanjamáneje-li zabíjeno
šaríretělo
Verš : 2.21.

vedávinášinam nitjam ja enamadžamavjajam
katham sa purušah pártha kam ghátajati hanti kam


Znaje nepomíjivé, věčné, to nezrozené, neměnné,
jak tato Osoba, Pártho, zabije či zabít nechá.
Když znáš nepomíjivého, věčného, tohoto nezrozeného a neměnného, jak tato moudrá Osoba, Synu Prthy, někoho zabije nebo zaviní něčí zkázu?
Pokud znáš svou vznešenou podstatu, ducha ukrytého za smyslovými vjemy a myslí, potom jsi schopen tu samou vznešenost a věčnost vidět v každé bytosti bez rozdílu. Jsi-li sám věčností, tak vidíš věčnost všude a proto nepovažuješ za důležité, co se děje v pomíjivém světě představ.
vedavědět; Védy, posvátné knihy
avinášinamnepomíjivé; nezničitelné
nitjamvěčné
jahkdo
enamtoto
adžamnezrozený; nevzniklý
avjajamneměnné; skutečné
kathamjak
sahon; ten; tak
purušahPuruša; osvobozená osoba
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
kamkoho
ghátajatizpůsobit zkázu
hantizabíjí
kamkoho
Verš : 2.22.

vásámsi džírnáni jathá vihája naváni grhnáti naro'paráni
tathá šaríráni vihája džírnánjanjáni samjáti naváni dehí


Jak šaty obnošené odhazuje, do nových jiných obléká se člověk,
tak odhazuje tělo obnošené, do jiného nového jde vtělený.
Tak jako člověk odhazuje obnošené šaty a jiné nové si obléká, také odhazuje vtělený duch obnošené tělo a do jiného, nového přechází.
Když jdeme spát, opustí duch ležící bezvědomé bdělé tělo a obléká si těla snová, která s probuzením mizí a duch si pomalu obléká tělo bdělé. Někdy se stane, že se probudíte a nevíte kde jste. To duch byl násilně vytažen ze snové představy a trvá nějaký čas, než si zase v bdělém těle zvykne a rozpomene se.
Toto je nejjednodušší příklad reinkarnace, neboli převtělení. Bytost dlící dlouhodobě v jednom těle prožívá v době spánku jiná těla, ať podobná, nebo zcela odlišná. Je nutno uvědomit si podstatu převtělení. Převtělit se může pouze duch, nikoli tělo. Tělo zemře a je duchem opuštěno a jiné tělo ožije přítomností ducha. Když se ptáte na své předešlé vtělení, musíte si uvědomit, že neexistuje žádná souvislost mezi Vaším současným tělem a tělem předchozího vtělení. Spojnice je nehmotná, věčná jediná skutečnost, jejíž vlastnosti popisuje verš 2.16.
Veškerá duchovní snaha musí směřovat a také končit u této nehmotné věčné spojnice. Sní-li sen náš duch, potom i bdělý život prožívá také tento duch. Cíl je přestat být tělem a stát se duchem, který v děle přebývá.
vásámsišaty; oblečení
džírnániobnošené
jathájako; jak
vihájaodhodit; vzdát se
naváninové
grhnátiobléci; příjmout
narahčlověk
aparánijiné
tathátaké; dále
šaríránitěla
vihájaodhodit; vzdát se
džírnániobnošené
anjánijiné
samjátiodcházet; spojit se
naváninové
dehívtělený
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2567

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish