Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 13. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 13. lekce

13. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.29-36
Apel na Ardžunovu dobrou pověst válečníka.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.29.

áščarjavatpašjati kaščidenamáščarjavadvadati tathaiva čánjah
áščarjavaččainamanjah šrrnoti šrutvápjenam veda na čaiva kaščit


Jako zázrakem někdo Toto vnímá, jako zázrakem o Tom mluví jiní.
Jako zázrakem o Tom jiní slyší. Ač slyší o Tom, někdo nepozná To.
Někdo Ho vidí jako zázrak, také jistě jiní o Něm hovoří jako o zázraku . Jako o zázraku o Něm další slyší. I když o Něm slyší, někteří ho vůbec neznají.
Tento verš je odpovědí na otázku "Odkud On pochází ?", "Jaký to vše má důvod ?" Odpovědi na tyto otázky nejsou zřejmé a jejich znalost není vůbec důležitá.
Mnohem důležitější je začít prakticky cvičit svou mysl, uklidňovat ji a očišťovat do stavu, kdy bude moci dojít k transformaci a prožití skutečnosti, která je v těchto verších popisována.
Duch vše prostupuje a každá bytost Ho prožívá. Někteří o tom nemají vůbec žádné tušení, někteří v Něj věří, podle toho co slyšeli. Jiní o něm mluví, ať z doslechu či vlastní zkušenosti a jen někteří Ho "vidí" a žijí v něm. Nikdo však nemůže dát zcela zaručenou odpověď na univerzální smysl toho všeho.
Individuální smysl existence je zřejmá - dosažení vznešeného věčného stavu. Pokud není tento stav prožíván, nebyl naplněn smysl daného lidského života.
áščarjazázrak
vatjako
pašjatividět
kaščitněkdo
enamtoto
áščarjazázrak
vatjako
vadatimluvit
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
anjahjiný; další; ostatní
áščarjazázrak
vatjako
čaa; také
enamtoto
anjahjiný; další; ostatní
šrrnotislyší
šrutvaslyšet
apiv; i; zahrnovat
enamtoto
vedavědět; Védy, posvátné knihy
naAni; ne-
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
kaščitněkdo
Verš : 2.30.

dehí nitjamavadhjo'jam dehe sarvasja bhárata
tasmátsarváni bhútáni na tvam šočitumarhasi


Vtělené je nesmrtelné, věčné v tělech všech Bhárato.
Proto pro tyto bytosti tvůj smutek není vhodný tu.
To vtělené ve všech tělech je věčné a nesmrtelné, Bhárato. Proto pro jakoukoli bytost není tvůj smutek vhodný.
V těchto verších se Kršna snaží přesvědčit Ardžunu, že nebude zabíjet své příbuzné, protože to skutečné stejně nejde zabít a navíc jejich pomíjivá těla, která stejně zemřou, jsou jeho blízkými jen pro toto zrození. Co bylo před tímto životem, ani co bude potom, nemá k současnému svazku žádný vztah.
Zde končí Kršna argumentaci z pohledu věčného ducha, nesmrtelného, neměnného věčného principu, které je podstatou každé bytosti, ale které je většině bytostí skryto. V 11. kapitole, kdy Kršna předvede svou vesmírnou podobu, bude princip předurčenosti pomíjivého bytí dále rozveden.
dehívtělený
nitjamvěčné
avadhjonesmrtelné
ajamtoto
dehetělo
sarvasjavšechna; každé
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
tasmátproto
sarvánivšechny
bhútánibytosti; tvory; prvky
naAni; ne-
tvamtě; tebe; ty
šočitumsmutek
arhasihodit se; být vhodný
Verš : 2.31.

svadharmamapi čávekšja na vikampitumarhasi
dharmjáddhi juddháčhrejo'njatkšatrijasja na vidjate


A také uvaž svůj osud, váhání tu není vhodné.
Boj je tu osudem vládce, jistě jiný, lepší není.
A také zvaž svou povinnost vládce, váhání není vhodné. Pro vládce a bojovníka je povinnost i osud boj. Není pro Tebe žádná jiná, lepší povinnost.
Nyní Kršna vysvětluje, že Ardžunova touha opustit bojiště a žít v lesích není správná (verš 1.46). Ardžuna se narodil jako bojovník a jeho povinnost je ochrana společnosti a tím nutnost potrestat Kuruovce za jejich hříchy. Nyní Kršna apeluje z nižšího stupně, a to společenské odpovědnosti každého jedince. Nikdo nebude skutečně šťastný pokud nesplní své povinnosti.
svadharmampovinnosti dané osudem člověka
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
avekšjauvážit; pohlédnout
naAni; ne-
vikampitumváhat; kolísat
arhasihodit se; být vhodný
dharmjáddpovinnost daná řádem
hijistě; také
juddhábojovat
šrejahdokonalost; nejlepší
anjatjiný
kšatrijasjaKšátria - bojovník; vládce; druhý stav indické společnosti
naAni; ne-
vidjatetam je; existuje
Verš : 2.32.

jadrččhajá čopapannam svargadváramapávrtam
sukhinah kšatrijáh pártha labhante juddhamídršam


Účast tu jistě bezděčně nebeské brány otevře.
Je štěstí pro vládce, Pártho, dojíti k bitvě takové.
Pouhá účast zde, bez jakékoli jiné snahy, ti otevře nebeské brány. Je velikým štěstím vládců, Synu Prthy, dojít k takové bitvě.
Pouhá účast v této bitvě, neboli snaha splnit svou povinnost, vede do nebe. Mudrci tvrdí, že poctivé splnění životních povinností postačuje k osvobození ducha. To je podstata karmajógy, umění činů, která bude popsána v 3. kapitole.
jadrččhajábez hledání; bez snahy
čaa; také
upapannamúčast
svarganebe
dvárambrána
apávrtamotevřené dokořán
sukhinahštěstí
kšatrijáhKšátria - bojovník; vládce; druhý stav indické společnosti
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
labhantedosáhnout; dojít
juddhamboj; bitva
ídršamtakovýto
Verš : 2.33.

atha čaittvamimam dharmjam samgrámam na karišjasi
tatah svadharmam kírtim ča hitvá pápamavápsjasi


Ale když tuto povinnost, bitvu tuto, nepodstoupíš,
potom svůj osud a slávu ztratíš a hřích tě poskvrní.
Když však tuto svou povinnost, spravedlivý boj, nepodstoupíš, potom svůj příznivý osud a svou slávu ztratíš a získáš hřích.
Není hříchem vykonat svou povinnost ochránce a bojovníka. Naopak hříchem je boji se vyhnout a to z jakékoli příčiny. Povinnost musí být vykonána, ať je jakkoli hrozná.
athaKdyž; ale; také
čaitale
tvamtě; tebe; ty
imamtuto
dharmjampoctivý; spravedlivý
samgrámambitva
naAni; ne-
karišjasipodstoupit; přijmout
tatahpotom
svadharmampovinnosti dané osudem člověka
kírtimpověst; sláva
čaa; také
hitváztratit
pápamhřích; zlý čin
avápsjasizískat
Verš : 2.34.

akírtim čápi bhútáni kathajišjanti te'vjajám
sambhávitasja čákírtirmaranádatiričjate


A bytosti budou věčně vyprávět si o hanbě tvé.
Pro vznešeného je hana, mnohem horší než sama smrt.
A o tvé hanbě si budou vyprávět všechny bytosti na věky. Pro vznešeného člověka je pohana horší než smrt.
Král, bojovník a ochránce je dobrý, pokud jeho pověst je dobrá a pokud tato pověst stačí většinu protivníků zastrašit. Jakmile by Ardžuna přišel o svou dobrou pověst, jeho lidé by ho opustili, protože by už nemohli důvěřovat svému vládci - ochránci.
akírtimhanba; potupa
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
bhútánibytosti; tvory; prvky
kathajibudou
šjantimluvit
teTobě; tito
avjajámvěčné
sambhávitasjavážený; uznávaný člověk
čaa; také
akírtirpohana; hanba
maranádnež smrt
atiričjatehorší
Verš : 2.35.

bhajádranáduparatam mamsjante tvám maháratháh
ješám ča tvam bahumato bhútvá jásjasi lághavam


Strachy že z bitvy utíkáš, pomyslí si válečníci,
kteří tebe uctívali, budou teď tebou pohrdat.
Mocní velitelé si pomyslí, že ze strachu v bitvě ustáváš. Ti, kteří k tobě chovali velikou úctu, budou tebou pohrdat.
bhajádstrach
ranádz bitvy; z válečného pole
uparatampřestat; zdržet se
mamsjantepomyslet; myslet si
tvámo tobě; tě; tebe
maháratháhVelitelé velkých vozů - schopní bojovat najednou proti desetitisíci lučištníků
ješámkterým; kteří
čaa; také
tvamtě; tebe; ty
bahumatovelice ctít
bhútvážít; existovat; stát se
jásjasibude; stane se
lághavampohrdat
Verš : 2.36.

aváčjavádámšča bahún vadišjanti taváhitáh
nindantastava sámarthjam tato duhkhataram nu kim


A nepěkná slova mnohá pronesou tví protivníci
špiníce vlastnosti tvoje. Co může být strastí větší?
Tví protivníci pronesou mnohá neslušná slova a budou špinit tvé schopnosti. Může být nějaké horší utrpení?
Tyto verše trochu apelují na Ardžunovu ješitnost a snahu být nejlepší bojovník na světě. Ale hlavně opět apelují na zachování dobré pověsti, kterou každý člověk získává pouze poctivým plněním svých povinností, svou skromností a štědrostí. Dobrou pověst si člověk nemůže koupit, tu musí vybudovat svými ctnostmi.
Každý dobrý náboženský systém má nauku pro individuální duchovní život, ale zároveň má stmelující společenskou funkci.
aváčjanevhodný; neslušný
vádámšřeč
čaa; také
bahúnmnoho
vadišjantibudou mluvit
tavatvůj
ahitáhprotivníci
nindantasšpinit; očerňovat; hanit
tavatvůj
sámarthjamschopnosti; možnosti
tatahpotom
duhkhaneštěstí; strast
taramvětší
nujen
kimk čemu; proč;co
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2828

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish