Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 16. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 16. lekce

16. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.47-53
Vlastnosti moudrého člověka
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.47.

karmanjevádhikáraste má phalešu kadáčana
má karmaphalaheturbhúrmá te sango'stvakarmani


Činnosti máš právo konat, ale nechtěj jejich plody.
Pro plody činy nekonej. K nečinnosti však nevaž se.
Máš jistě právo konat činnosti, nemáš však právo na jejich plody. Plody těchto činností nesmí být důvodem k jejich vykonání. Nepropadej však nečinnosti.
karmaničiny; činnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
adhikárasmít nárok; smět
teTobě; tito
ne; nikdy
phalešuplody
kadáčanakdykoli
ne; nikdy
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
hetuhpříčina
bhúrstát se
ne; nikdy
teTobě; tito
sangopřipoutanost
astubýt (něčím); ponechat
akarmaninečinnost
Verš : 2.48.

jogasthah kuru karmáni sangam tjaktvá dhanaňdžaja
siddhjasiddhjoh samo bhútvá samatvam joga učjate


V józe pevný, konej činy, nevaž se k nim, Dhanandžajo.
Úspěch, neúspěch stejně ber, stejnosti jóga říká se.
Buď pevný v disciplíně, konej činy, ale pout k činům se vzdej, Dobyvateli vítězství. Být stejně klidný v úspěchu i neúspěchu, tomu se jóga říká.
Učení Bhagavadgíty a ostatních hinduistických knih dává obrovský důraz na činnosti. Žádná jiná filozofie nedosáhla tak dokonalého skloubení světské (činné) a duchovní části života.
Je to úžasně jednoduché. Opravdu chcete žít plnohodnotný duchovní život? Pak stačí poznat své povinnosti a bez ohledu na výsledek je pravidelně vykonávejte. Pokud to budete dělat každý den po celý život, bez touhy po zisku, uznání nebo úctě, pokud ve svých povinnostech uvidíte svůj úděl daný Bohem, který vám daroval proto, aby se váš duch mohl osvobodit, potom se završí váš čas vyměřený ve světě strasti a čeká vás věčná blaženost, ze které už není návratu.
Karmajóze je věnována 3. kapitola Bhagavadgíty.
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
sthahumístěn; setrvávat
kuruKuruovský; vykonávat
karmáničiny; činnost
sangampřipoutanost
tjaktvázříkat se; riskovat
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
siddhiúspěch
asiddhjohneúspěch
samostejný
bhútvážít; existovat; stát se
samatvamklid; vyrovnanost mysli
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
učjateříkat; nazývat
Verš : 2.49.

dúrena hjavaram karma buddhijogáddhanaňdžaja
buddhau šaranamanviččha krpanáh phalahetavah


Činnosti jsou mnohem nižší, než je moudrost, Dhanandžajo.
Útulek v moudrosti najdi, ubozí jsou plodů chtiví.
Činnosti jsou mnohem nižší než disciplína a moudrost, Dobyvateli vítězství. V moudrosti hledej své útočiště. Kdo jen pro plody koná je hoden soucitu.
Zde je činností myšlena činnost puzená touhou, Kršna nabádá Adržunu, aby se vzdal všech svých záměrů, tužeb a závislostí a svůj úděl podstoupil s očištěnou - moudrou myslí.
dúrenadaleko
hijistě; také
avaramnízký; ubohý; hanebný
karmačin; činnost
buddhimoudrost; rozum
jogátJógou; jóga
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
buddhaumoudrost
šaranamútočiště
anviččhahledej
krpanáhubohý; hodný soucitu
phalaplody; zisky
hetavahpříčina
Verš : 2.50.

buddhijukto džahátíha ubhe sukrtaduškrte
tasmádjogája judžjasva jogah karmasu kaušalam


Moudrostí spřažen opusť tu ctnosti a také neřesti.
Proto se jógou zušlechti. Jóga je činů umění.
Sjednocen s moudrostí opusť zde obě, jak ctnost tak i neřest. Proto pěstuj disciplínu. Disciplína je umění konat činy.
buddhimoudrost; rozum
juktahzapojit; zapřáhnout
džahátiodmítnout; vzdát se; opustit
ihazde
ubheoba
sukrtactnost
duškrteneřest
tasmátproto
jogájajógu
judžjasvazapojit se; usiluj
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
karmasučin; činnost
kaušalamdovednost; umění pramenící z poznání
Verš : 2.51.

karmadžam buddhijuktá hi phalam tjaktvá maníšinah
džanmabandhavinirmuktáh padam gaččhantjanámajam


Všech plodů z činů zrozených se mudrci vždy vzdávají.
Pout zrodů zcela svobodní, blažený stav pak získají.
Plodů zrozených z činů se moudří mudrci vzdávají. Když se zcela osvobodí od pout znovuzrození, potom dosahují stavu bez nemoci ducha.
Jóga činů je disciplína a poznání řádu. Kdo pozná pravidla a přijme je za svá, ten dále koná své povinnosti, aniž by na něm ulpěla jediná závislost nebo jiná nesvoboda.
Před Ardžunou stojí věru velice nelehký úkol, zabít své bratrance, přátele, učitele, děda, a dokonce svého nepoznaného bratra. Pro něj je velice nesnadné se svou povinností vyrovnat. Oč jednodušší jsou naše činy a přesto to není jednoduchý úkol.
Díky Kršnovi, Vjásovi a stovkám generací bezejmenných lidí však máme k dispozici stejné učení, které pomohlo Ardžunovi je zcela jisté, že dokáže pomoci i nám s našimi jednoduchými obtížemi.
karmačin; činnost
džamzrození
buddhimoudrost; rozum
juktázapřažen; zapojen
hijistě; také
phalamplody; zisky
tjaktvázříkat se; riskovat
maníšinahmoudří
džanmazrození; vznik
bandhasvazek; připoutanost
vinirmuktáhzcela osvobozen
padamstav
gaččhantizískat
anámajammimo smutek; mimo nemoc (ducha)
Verš : 2.52.

jadá te mohakalilam buddhirvjatitarišjati
tadá gantási nirvedam šrotavjasja šrutasja ča


Až jistě klamu hustý les svojí moudrostí překonáš,
dosáhneš nevšímavosti, co slyšíš i co jsi slyšel.
Pokud překonáš hustý les zmatených představ pomocí moudrosti, potom dojdeš nezaujatosti k slyšenému teď i v minulosti.
jadájestli
teTobě; tito
mohazmatení představ; klam; iluze
kalilamhouští; hustý, temný les
buddhihmoudrost; rozum
vjatitarišjatipřekonat; projít
tadákdyž; tehdy
gantásidojít; dosáhnout
nirvedamnezaujatost; lhostejnost
šrotavjasjaslyšené nyní
šrutasjaslyšené v minulosti
čaa; také
Verš : 2.53.

šrutivipratipanná te jadá sthásjati niščalá
samádhávačalá buddhistadá jogamavápsjasi


Slyšeným vyrušovaný, až nepohnutě setrváš,
v sámadhi moudra nehnutě, tehdy svou jógu završíš.
Až tvůj rozum, vyrušovaných poslechem posvátných knih, setrvá pevně v neměnném sjednocení, tehdy je disciplína završena.
Ve chvíli, kdy po splnění vašich povinností vás z klidu mysli nerozruší ani chvála a ani hanlivé spílání, tehdy vězte že jste ušli veliký kus cesty a jste hodni ochutnat nesmrtelnost.
Tehdy budete přirozeně svobodnou, samostatnou a svébytnou bytostí, znající jistě své povinnosti a tím i svou hodnotu a budete připraveni obdržet Boží milost.
šrutislyšené; Védy a upanišády
vipratipannázmatený; rozrušený
teTobě; tito
jadájestli
sthásjatisetrvat; spočinout
niščalápevně; nehybně
samádháuSamadhi - dosažení soustředění mysli
ačalánepohnutelně
buddhihmoudrost; rozum
tadákdyž; tehdy
jogamjógu; jóga
avápsjasizískat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2514

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish