Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 17. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 17. lekce

17. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.54-59
Vlastnosti moudrého člověka
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.54.

ardžuna uváča
sthitapragňasja ká bhášá samádhisthasja kešava
sthitadhíh kim prabhášeta kimásíta vradžeta kim


Ardžuna uvádí :
V moudrosti dlící jaký je, v sámadhi jsoucí Kéšavo.
V poznání dlící, co říká, jak sedí a jak hýbe se?
Ardžuna pravil :
Jaký je člověk dlící v moudrosti a spočívající v jednotě, Ó Kéšavo. Jak mluví člověk dlící v poznání, jak sedí a jak se pohybuje?
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
sthitaumístěn; zůstávat
pragňasjamoudrost; učenost
co
bhášáříkat; popsat
samádhiSamadhi - dosažení soustředění mysli
sthasjasetrvat; spočinout
kešavaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
sthitaumístěn; zůstávat
dhíhmoudrost
kimk čemu; proč;co
prabhášetamluvit
kimk čemu; proč;co
ásítasedět
vradžetachodí; pohybuje se
kimk čemu; proč;co
Verš : 2.55.

šrí bhagavánuváča
pradžaháti jadá kámán sarván pártha manogatán
átmanjevátmaná tuštah sthitapragňastadočjate


Šrí Bhagaván uvádí :
Pokud touhy své odmítne, všechny Pártho, v mysli jsoucí,
sám jistě tichý ve svém Já, dlí v moudrosti pak říká se.
Blahoslavený Pán pravil:
Kdo se vzdá všech tužeb, Synu Prthy, které jeho mysl vytváří, jistě sám ve svém nitru spokojený, pak se říká, že setrvává v moudrosti.
Ardžunova otázka míří spíše na vnější viditelné znaky, ale Kršna ve svém výkladu hned uvádí ne zcela viditelné vlastnosti duševní.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
pradžahátivzdát se; odmítnout
jadájestli
kámántouhy
sarvánvšechny
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
manogatánmyslí vytvořené; smíchané
átmanisvým pravým Já; myslí
evajistě; zajisté; samozřejmě
átmanápravé Já; v pravém Já
tuštahspokojený
sthitaumístěn; zůstávat
pragňasv moudrosti
tadákdyž; tehdy
učjateříkat; nazývat
Verš : 2.56.

duhkhešvanudvignamanáh sukhešu vigatasprhah
vítarágabhajakrodhah sthitadhírmuniručjate


Strasti mu mysl nevzruší, také si štěstí nežádá,
svodů, strachů, hněvu prostý, dlící v poznání říkají.
Mudrcem pevného poznání je zván ten, jehož mysl neznepokojují strasti a nežádá si štěstí, kdo je osvobozen od půvabů, strachů a hněvu.
Moudrost není souhrn rozličných znalostí, ale poznání řádu svého vlastního života. Na duchovní úrovni se stará o předání potřebných znalostí náboženský sytém, který pomocí různých příběhů a soubory různých doporučení tyto znalosti přirozeně předává.
Na společenské úrovni splňuje tyto podmínky nejlépe kastovní systém. Kastovní systém stanovuje každé společenské třídě vlastní řád - soubor znalostí, povinností a práv potřebných pro spokojený život. Pro nižší kasty je tento řád jednodušší, pro kasty nejvyšší je mnohem složitější.
Tento řád je přijat během dětství, jednodušší prostým rodinným životem, složitější speciálními mnohaletými školami. Obrovskou výhodou kastovního systému je to, že běžný člověk nemusí znát řád celé společnosti, ale pouze tu část, která se týká jeho života. Pokud se dostane do situace, kdy jeho znalosti nejsou dostatečné, je povinností vyšších tříd, vládců nebo kněžích, aby takovému člověku pomohli.
duhkhešustrast
anudvignaneznepokojovat
manáhmysl
sukhešuštěstí
vigatazbavený
sprhahžádost
vítazbavený
rágalákání; půvab; svody
bhajastrach; nebezpečí
krodhahhněv
sthitaumístěn; zůstávat
dhírmoudrý; znalý
munihmudrc
učjateříkat; nazývat
Verš : 2.57.

jah sarvatránabhisnehastattatprápja šubhášubham
nábhinandati na dvešti tasja pragňá pratišthitá


Kdo není vázán k ničemu, ten to získá, v dobru i zlu
jenž nechválí a nehaní, jeho je moudrost neměnná.
Kdo není nikdy ovlivněn, ten To získá. Ať v dobru nebo zlu, nechválí ani neodsuzuje, pak jeho moudrost je pevně ustálená.
jahkdo
sarvatrakdekoli
anabhisnehasbez připoutaností; závislostí; možnosti ovlivnění
tatto
tatto
prápjazískat; dosáhnout
šubhadobro
ašubhamnedobro; zlo
naAni; ne-
abhinandatichválit; velebit
naAni; ne-
dveštinenávidět; závidět
tasjajeho
pragňáučený; moudrý
pratišthitápevně ustálená; upevněná
Verš : 2.58.

jadá samharate čájam kúrmo'ngáníva sarvašah
indrijáníndrijárthebhjastasja pragňá pratišthitá


A jestli on zatahuje, jak želva nohy úplně,
smysly od jejich lákadel, jeho je moudrost neměnná.
A pokud zcela odtáhne své smysly od smyslových vjemů, jako želva zatahuje své nohy do krunýře, potom je jeho moudrost pevně ustálená.
jadájestli
samharatezasunout
čaa; také
ajamtoto
kúrmoželva
angániúdy
ivajakoby
sarvašahzcela; vše
indrijánismysly
indrijasmyslové
arthebhjasvnímané předměty; vjemy
tasjajeho
pragňáučený; moudrý
pratišthitápevně ustálená; upevněná
Verš : 2.59.

višajá vinivartante niráhárasja dehinah
rasavardžam raso'pjasja param drštvá nivartate


K předmětům pouta pukají, u střídmého vtěleného,
chuť tu zbude. I ona chuť zmizí, když Boha uvidí.
Pouta k předmětům opouští střídmou vtělenou bytost, jen chuť zůstává. I tato chuť však zmizí po spatření Nejvyššího.
Základním problémem většiny lidí je neznalost své věčné podstaty. Lidé se považují za lidská těla žijící ve světě. Tato těla mají různé potřeby, které je nutno tělům dodat. Naplňování těchto potřeb vyvolává v těle slast. Duch dlící v těle je raději v těle, které prožívá slast než v těle které pociťuje nedostatek a trpí. Proto se duch snaží potřeby zabezpečit co nelépe, aby tělo prožívalo co nejvíce slasti. Jelikož duch zapomněl na svou svébytnost a ztotožňuje se s tělem, je ovládán touhou být spokojeným tělem. Z touhy se často rodí nenasytnost nebo zlost.
Cesta z této pasti vede skrze střídmost a disciplínu. Postupně se oslabují jednotlivé závislosti tak dlouho, až bude moci Božská milost ukázat duchu jeho pravou úžasnou podobu.
višajápředmět; záměr
vinivartantemizet; vzdalovat se
niráhárasjaodříkavý; zdrženlivý
dehinahvtělený
rasachuť; šťáva
vardžamzůstat
rasochuť
apiv; i; zahrnovat
asjatéto; tohoto
paramnejvyšší; dávné; věčné
drštváhledět
nivartatezmizí; odpadne; nesetrvat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2533

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish