Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 18. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 18. lekce

18. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.60-65
Pricip vzniku duševních problémů, sebezotročující vlastnost mysli
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.60.

jatato hjapi kaunteja purušasja vipaščitah
indrijáni pramáthíni haranti prasabham manah


Jistě i pilným, Kauntéjo, bytostem rozlišujícím,
smysly neklidné a vzpurné, mysl mocí odnášejí.
Jistě i usilujícím lidem, Synu Kuntí, bytostem znalým, neklidné smysly odnášejí svou mocí jejich mysl.
Mysl je úžasný nástroj, její moc spočívá v obrazotvornosti. Vytváří nejen obrazy na základě smyslových vjemů, ale i různé obrazy, na smyslech nezávislé. Nejsou to jen sny ve spánku, ale i různé bdělé obrazy. Například si představujete, jak jste u svých blízkých, i když ve skutečnosti třeba řídíte auto a jste teprve na cestě k nim.
Jak říká Kršna, tyto obrazy se tvoří i mudrcům. Oni však znají dokonale tuto obrazotvornost a dokáží svou mysl zcela podřídit své vůli.
jatatosnažící se; usilující
hijistě; také
apiv; i; zahrnovat
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
purušasjanejlepších lidí
vipaščitahznalých; rozlišujících
indrijánismysly
pramáthínineklidný; bouřlivý; znepokojující
harantirozhodit; unášet
prasabhamprudce; násilně; zbrkle
manahmysl
Verš : 2.61.

táni sarváni samjamja jukta ásíta matparah
vaše hi jasjendrijáni tasja pragňá pratišthitá


Tyto všechny ovládaje, spočívá ve Mně, Nejvyšším.
Kdo podrobí svoje smysly, jeho je moudrost neměnná.
Když tyto všechny chutě a smysly ovládne, potom sedí spřažen se Mnou, Nejvyšším. Podrobí tak jistě své smysly a jeho moudrost se pevně ustálí.
Smysly a zejména neklidná mysl snadno okradou člověka o získaný klid. Proto je nutné mysl ovládnout, poznat její chování a změnit jej. Komu se to povede, ten není náchylný na nechtěné změny nálady a spočívá v klidu své moudrosti.
tánityto; ony
sarvánivšechny
samjamjaovládat
juktazapřažen; zapojen
ásítasedět
matparahKršnu - mne nejvyššího
vašepodroben
hijistě; také
jasjaon; ten
indrijánismysly
tasjajeho
pragňáučený; moudrý
pratišthitápevně ustálená; upevněná
Verš : 2.62.

dhjájato višajánpumsah sangastešúpadžájate
sangát samdžájate kámah kámátkrodho'bhidžájate


Sklouzne-li mysl k předmětům, pouta k nim brzy vytvoří.
Pouta jistě touhu zplodí a touha v hněv se přemění
Spočine-li mysl na předmětech, rodí se k těmto předmětům vztah. Ze vztahu povstane touha a z touhy vyvstane hněv.
dhjájatouvažovat; myslí spočinout
višajánpředměty
pumsahčlověk; osoba
sangasvazba
tešuk nim; v nich
upadžájatenastává; rodí se
sangátvazba
samdžájatepovstane
kámahtouha
kámáttouha
krodhahhněv
abhidžájatevyvstane
Verš : 2.63.

krodhádbhavati sammohah sammohátsmrtivibhramah
smrtibhramšád buddhinášo buddhinášátpranašjati


Hněv přivodí oklamání, oklamání paměti ztrátu.
Ztráta paměti mdlý rozum, zmar rozumu je sama smrt.
Hněv přivodí mylné představy, tyto představy způsobí ztrátu paměti. Ztráta paměti vyvolá zmar rozumu a zmar rozumu je jako zánik bytosti.
Tyto verše ukazují sebezotročující sklony mysli. Pokud se v představách objeví nějaký předmět, který může vyvolat například tělesnou slast, potom se mysl začne tímto předmětem zaobírat. Nejprve se k němu upne a potom vytvoří touhu. Pokud není touha naplněna, objeví se hněv a v hněvu se už člověk zcela nerozumně a je zcela vydán napospas svým představám.
Toto není ojedinělý případ, ale jde o každodenní prožitky mysli, která není zkrocená, očištěná a takto zušlechtěná.
krodhádhněv
bhavatistane se; nastane
sammohahklam; mylná představa
sammohátklam; mylná představa
smrtipaměť
vibhramahzapomenutí; ztráta
smrtipaměť
bhramšádzapomenutí; nedorozumění
buddhimoudrost; rozum
nášozmařit; přijít o
buddhimoudrost; rozum
nášátzmařit; přijít o
pranašjatizmizet; ztratit; zničit
Verš : 2.64.

rágadvešavijuktaistu višajánindrijaiščaran
átmavašjairvidhejátmá prasádamadhigaččhati


Svodů, odporu zbavený a znalý předmětů smyslů,
Já ovládá a zná své Já, vyrovnanosti dosáhne.
Kdo je však od půvabu věcí a odporu k ním osvobozen, kdo si je vědom práce smyslů, kdo se ovládá se, zná svou podstatu, ten získá požehnaný Božský klid.
rágalákání; půvab; svody
dvešaodpor
vijuktaisosvobozen; rozpojen
tuale; však
višajánpředměty
indrijaihorgány; smysly
čaranpochopit; uvědomit si
átmapravé Já; mysl
vašjairpodrobit si
vidhejapoznat; rozlišit
átmápravé Já; mysl
prasádamBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
adhigaččhatizískat; dosáhnout
Verš : 2.65.

prasáde sarvaduhkhánám hánirasjopadžájate
prasannačetaso hjášu buddhih parjavatišthate


Vyrovnanost tato vzniklá, všechny strasti odstraní.
Klidné srdce, jistě brzy i rozum zcela nastolí.
Tento získaný klid odstraní všechny jeho strasti. Klid mysli a čisté srdce, jistě brzy jeho rozum zcela obnoví.
Tyto verše ukazují moudrost dávných mudrců. Příčinou všeho smutku a neštěstí není projevený svět, který vnímáme myslí skrze smysly, ale právě mysl. Mysl, která není kultivována natolik, aby mohla setrvávat v trvalém klidu nezávisle na okolním světě.
Pouze uklidnění rozbouřené mysli, uvědomění si vytvořených pout a tužeb, jejich rozpouštění a vytváření odstupu od předmětů zobrazených myslí může přinést klid. Je také nutno odstranit všechny zlé a necudné myšlenky a dosáhnout tak čistoty srdce. Klid a čistota jsou základní podmínky k uvědomění si věčné Božské milosti.
prasádeBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
sarvavšichni; vše
duhkhánámstrasti
hánirzničit
asjatéto; tohoto
upadžájatenastává; rodí se
prasannaklidný
četasahsrdce; přeneseně mysl
hijistě; také
ášubrzy
buddhihmoudrost; rozum
parizcela; vždy
avatišthateumístění
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2534

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish