Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 19. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 19. lekce

19. pokračování korespondenčního kurzu - verše 2.66-72
Popis vrtkavosti mysli a výzva k aktivní změně své mysli, která může přinést mír ve věčnosti.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 2.66.

násti buddhirajuktasja na čájuktasja bhávaná
na čábhávajatah šántirašántasja kutah sukham


Moudrost tu nezapojený nemá, rozjímání nezná.
Bez rozjímání nemá mír. Bez míru, kudy ke štěstí?
Člověk nepevný nemá rozum a nezná rozjímání. Bez rozjímání nemá klid v mysli. A bez klidu, odkud může přijít štěstí?
Jak může člověk získat štěstí ? Většina lidí se snaží naplnit své touhy a tak štěstí získat. Bohužel toto štěstí je zcela závislé na splněných tužbách a nikdy není trvalé. Moudří lidé odstraňují touhy hned v jejich zárodku a tak spočívají v trvalém klidu a spokojenosti. Jestli je to štěstí, to musí zjistit každý sám.
nástizánik; neexistence
buddhihmoudrost; rozum
ajuktasjanezapojený; nezapřažený
naAni; ne-
čaa; také
ajuktasjanezapojený; nezapřažený
bhávanámeditace; rozjímání; soustředěná mysl
naAni; ne-
čaa; také
abhávajatahbez rozjímání; bez meditace
šántirmír; klid
ašántasjabez míru; neklidný
kutahodkud
sukhamštěstí; radost; snadno
Verš : 2.67.

indrijánám hi čaratám janmano'nuvidhíjate
tadasja harati pragňám vájurnávamivámbhasi


Smysly zajisté toulavé mysl tuto ovládají
také odnášejí moudrost jako loď vítr po vodě.
Smysly neklidné, ty jistě mysl strhávají a tak odnášejí moudrost jako vítr unáší loď po vodě.
indrijánámsmysly
hijistě; také
čaratámpohybovat
jantyto
manahmysl
anudo budoucna
vidhíjatedonutit; dosáhnout
tatto
asjatéto; tohoto
haratiodnese; unese
pragňámmoudrost
vájuhvítr; vzduch
návamloď
ivajakoby
ambhasina vodě
Verš : 2.68.

tasmádjasja mahábáho nigrhítáni sarvašah
indrijáníndrijárthebhjastasja pragňá pratišthitá


Proto ten kdo, Mahábáho, odpoutané má úplně
smysly od smyslových vjemů, jeho je moudrost neměnná.
Proto ten, kdo zcela odpojil všechny smysly od smyslových vjemů, Mocný válečníku, ten má svou moudrost pevně ustálenou.
Mysl obyčejného člověka skáče z předmětu na předmět, utíká a nechce se dát chytit či dokonce spoutat. Pouze poctivá snaha a vytrvalost mohou mysl zkrotit.
tasmátproto
jasjaon; ten
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
nigrhítániodpojit; odpoutat; odtáhnout
sarvašahzcela; vše
indrijánismysly
indrijasmyslové
arthebhjasvnímané předměty; vjemy
tasjajeho
pragňáučený; moudrý
pratišthitápevně ustálená; upevněná
Verš : 2.69.

já nišá sarvabhútánám tasjám džágarti samjamí
jasjám džágrati bhútáni sá nišá pašjato muneh


Co je nocí všem bytostem, je bděním ovládnutého.
Co však je bděním bytostí, je noc mudrce jenž vidí.
Co je noc pro všechny bytosti, to je dobou bdění člověku ovládnutého. Co je pro bytosti dobou bdění, to je nocí pro mudrce, který vidí.
Pro mudrce je neštěstím, když se jeho mysl vytrhne z pout a nespoutaná se rozběhne ke smyslovým předmětům nebo jiným představám. Mudrc udělá cokoli, aby ji dostal zpátky pod svoji kontrolu a do klidu. Naopak obyčejný člověk si nedokáže představit, že by žil život bez krásných představ a snů, a jen v tichosti seděl v klidu. Mudrc má tu výhodu, že zná oba stavy a může si zcela svobodně vybrat. Obyčejný člověk, který nepoznal blaho klidu, nemá žádnou možnost volby a zůstává zdánlivě spokojený v otroctví představ.
co
nišánoc
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
tasjámv tomto
džágartibýt bdělý; vědomý
samjamíovládnutý
jasjámv čem
džágratibýt bdělý; vědomý
bhútánibytosti; tvory; prvky
to
nišánoc
pašjatovidět
munehmudrc
Verš : 2.70.

ápúrjamánamačalapratištham samudramápah pravišanti jadvat
tadvatkámá jam pravišanti sarve sa šántimápnoti na kámakámí


Naplňovaný nepohnutý, klidný, je oceán vší vodou vstupující,
jak ten, do koho všechny touhy vchází, kdo mír získal, ne však kdo touhy živí.
Oceán je klidný a neměnný, i když je naplňovaný vstupujícími vodami. Kdo mír získal je stejně klidný, i když do něj všechny touhy proudí, ale ne ten, kdo svým touhám podléhá.
ápúrjamánamnaplňovaný
ačalanepohnutelně
pratišthamustálená; upevněná
samudrammoře; oceán
ápahvody
pravišantivstoupit
jadvatkdyž
tadvatstejně
kámátouha
jamtomu
pravišantivstoupit
sarvevšichni
sahon; ten; tak
šántimmír; klid
ápnotizískat
naAni; ne-
kámakámížijící touhami
Verš : 2.71.

vihája kámánjah sarvánpumámščarati nihsprhah
nirmamo nirahamkárah sa šámtimadhigaččhati


Kdo odhodí touhy všechny a kdo jedná bez žádosti,
bez majetku, konatele, ten nejvyšší mír dosáhne.
Kdo se vzdá všech svých tužeb a koná bez žádosti, nemá představu vlastnictví ani konatele činů, tak dojde míru.
I zde se nabízí moudrému člověku možnost volby. Když se objeví nějaké vábení, může se rozhodnout, zda setrvá v klidu, nebo zda povolí mysli, aby ono vábení, v co nejvyšší čistotě, naplnila. Toho je však schopen člověk, který má svou mysl zcela pod svou kontrolou.
vihájaodhodit; vzdát se
kámántouhy
jahkdo
sarvánvšechny
pumámščlověk; osoba
čaratijednat
nihbez
sprhahžádost
nirbez
mamomoje; pocit vlastnictví
nirbez
ahamkárahego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
sahon; ten; tak
šámtimmír
adhigaččhatizískat; dosáhnout
Verš : 2.72.

ešá bráhmí sthitih pártha nainám prápja vimuhjati
sthitvá'sjámantakále'pi brahmanirvánamrččhati


To je bytí v Brahma, Pártho. Nezískáš ho však ve zmatku,
Bytím v něm, na konci času, dojdeš v Brahma vyvanutí.
Toto je setrvání v Brahma, Synu Prthy. Nezískáš jej, dokud jsi zmatený. Setrvání v něm, i jen na konci života, přináší vyvanutí v Brahma.
Zde se poprvé objevuje myšlenka, že rozpojení vazeb mysli a spočinutí v klidu věčnosti je možné na konci života bytosti. Některé vznešené bytosti jsou schopny rozpojit tyto vazby během života, nejlépe v mládí. Nicméně pokud člověk nemá tuto schopnost, může se soustředit na rozpuštění vazeb v okamžiku smrti, nebo krátce před ní. V této chvíli už je naprosto jasné, že tento život končí a vazba ducha na tělo ztrácí svůj význam. Ti, kdo se na tento okamžik velice poctivě připravují, mohou v této chvíli poznat onen nektar nesmrtelnosti a ukončit svůj nevědomý koloběh života a smrtí.
ešátoto
bráhmíBrahma
sthitihumístění; postavení, setrvávání
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
naAni; ne-
enámtoto
prápjazískat; dosáhnout
vimuhjatizmatený
sthitváumístěn; postaven
asjámtohoto
antakonec
kálečas; doba života
apiv; i; zahrnovat
brahmaBrahma; Védy
nirvánamnirvána; vyvanutí; nejvyšší stav ve spojení s Bohem
rččhatidospět; dosáhnout
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.6.2011, zobrazeno : 2616

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish