Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 21. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 21. lekce

21. pokračování korespondenčního kurzu - verše 3.8-13
Úvod učení o oběti jako nejmoudřejšího způsobu života
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 3.8.

nijatam kuru karma tvam karma džjájo hjakarmanah
šarírajátrápi ča te na prasiddhjedakarmanah


Povinnosti vždy konej své, činy tak předčí nečinnost.
Ani tělo zachovati správně nemůžeš nečinný.
Vykonávej činy z povinnosti dle Tvého osudu. To je jistě lepší než nečinnost. Bez činnosti není možno postarat se ani o své vlastní tělo.
Tělo nemůže existovat bez aktivity, krev musí kolovat, tělo musí dýchat a potřebuje potravu a bezpečný úkryt. Postarat se správně o své tělo je jedna z nejdůležitějších povinností ducha.
nijatamvždy; stále; stálý; povinnost
kuruKuruovský; vykonávat
karmačin; činnost
tvamtě; tebe; ty
karmačin; činnost
džjájolepší
hijistě; také
akarmanahnečinnost
šaríratělo
játrázachovat; udržet
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
teTobě; tito
naAni; ne-
prazcela; úplně
siddhjedúspěšné; možné
akarmanahnečinnost
Verš : 3.9.

jagňárthátkarmano'njatra loko'jam karmabandhanah
tadartham karma kaunteja muktasamgah samáčara


Pro oběť konej, protože svět tento činy svazuje.
Pro Něho činy, Kauntéjo, nezávisle a klidně čiň.
Své činy konej jako oběť, jinak svět tento činy svazuje. Jen pro Něj činy, Synu Kuntí, bez závislosti a správně vykonávej.
Tyto verše jsou základní kámen karmajógy. Nehleď na prožívaný život jako na svůj, tedy svého těla. Hleď na něj jako na dar od Boha, dar nejvzácnější, který s sebou nese různé povinnosti. A tyto povinnosti s radostí a pokorou konej jak to jde nejlépe. Jen tak dáš svému darovanému životu skutečný smysl.
jagňaoběť
arthátvěc; zisk; potřeba; důvod
karmanahčiny; činnost
anjatrajinak
lokosvět
ajamtoto
karmačin; činnost
bandhanahpřipoutaní; svázání
tatto
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
karmačin; činnost
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
muktasvobodný
samgahspojení; svazek
samáčarasprávné konání; jednání
Verš : 3.10.

sahajagňáh pradžáh srštvá purováča pradžápatih
anena prasavišjadhvameša vo'stvištakámadhuk


Z oběti bytosti stvořil, potom pravil Pradžapati.
Obětmi se znásobíte, ony vám touhy naplní.
Kdysi živé bytosti spolu s obětí stvořil praotec Pradžapati a pravil. Obětí se rozhojněte, ona, jako kráva hojnosti, naplní vaše touhy.
Život v těle může být cestou k sebepoznání, ale stejně tak může být cestou k hlubší nevědomosti. Proto je nutno stanovit určitá pravidla, která pomohou moudře projít životem. Učení o konání povinností a života jako oběti bohům je dokonale propracovaná metoda určená k tomu, aby se mysl nepřipoutala k pravidelným činnostem, zejména jídlu a dalším tělesným rozkoším.
sahas; spolu
jagňáhoběti
pradžáhživé bytosti
srštvástvořit
purádříve; předtím
uváčapravil
pradžápatihPradžapati - stvořitel bytostí
anenas (něčím); pomocí (něčeho)
prasavišjadhvamešaznásobíte
vahtebe; vás
astubýt (něčím); ponechat
ištapředměty vytoužené
kámatouha
dhukpřinést; splnit
Verš : 3.11.

devánbhávajatánena te devá bhávajantu vah
parasparam bhávajantah šrejah paramavápsjatha


Bohy živíte obětmi, vás uspokojí bohové.
Navzájem se tak živíce, získáte dobro nejvyšší.
Bohy potěšte vašimi obětmi a bohové uspokojí vás. Vzájemně se takto podporujíce dosáhnete nejvyšší dokonalosti.
Bůh má mnoho podob. Na vnitřní úrovni bytosti je to jeho věčné Já, věčný a neměnný duch a v této podobě je cílem duchovních cvičení.
Na společenské úrovni má bůh mnoho projevů, které jsou zosobněny panteonem bohů. Celý tento systém je obrazem nekonečného a věčného vesmíru a moudrá společnost používá v podstatě jednoduchá, ale nesmírně účinná pravidla pro vytvoření celospolečenské spokojenosti. K těmto pravidlům patří kladení důrazu na vesmírnou sounáležitost, která vede k prostému a šetrnému soužití s ostatními tvory a celou přírodou.
devánBohy
bhávajatauspokojit
anenas (něčím); pomocí (něčeho)
teTobě; tito
deváBohové
bhávajantuuspokojí
vahtebe; vás
parasparamvzájemně; jeden druhého
bhávajantahuspokojujíce
šrejahdokonalost; nejlepší
paramnejvyšší; dávné; věčné
avápsjathazískat; dosáhnout
Verš : 3.12.

ištánbhogánhi vo devá dásjante jagňabhávitáh
tairdattánapradájaibhjo jo bhunkte stena eva sah


Vaše potřeby bohové sytí obětmi dají Vám.
Kdo užívá tyto dary bez oběti ten zloděj je.
Potřebné věci vám jistě bohové dají, když v obětech své žití naleznou. Kdo si užívá jejich darů bez oběti, ten je jistě zlodějem.
Tento verš je určen všem lidem, nikdy nechtějte víc, než nutně potřebujete pro splnění svých povinností. Vše navíc je zatíženo touhou a mnohdy zbytečným násilím vůči bezbranné přírodě nebo okolním lidem. Takový způsob života zcela jistě nevede ani k osvobození ducha, a ani k prostému štěstí.
ištánpředměty
bhogánpotěšení
hijistě; také
vahtebe; vás
deváBohové
dásjantedát; odměnit
jagňaoběť
bhávitáhžití; život
tairtěch
dattándary
apradájabez oběti; bez daru
ebhjojim
jahkdo
bhunkteužívá
stenazloděj
evajistě; zajisté; samozřejmě
sahon; ten; tak
Verš : 3.13.

jagňašištášinah santo mučjante sarvakilbišaih
bhuňdžate te tvagham pápá je pačantjátmakáranát


Z oběti zbytky sdílejí dobří svobodní od všech vin.
Však znečistí se hříchem ti, kdo vaří pro svůj požitek.
Zbytky po oběti pojídají dobří lidé a jsou osvobozeni od všech vin. Poskvrnění hříchem získají ti, kdo vaří jen pro vlastní požitek.
Každá lidská činnost v sobě může zahrnovat určité násilí. Abychom se najedli, musíme zabíjet rostliny. To znamená, že i vegetariánská strava v sobě obsahuje násilí, ale toto násilí je nezbytné k tomu, abychom přežili. Proto je zde ukázáno jak se zbavit i tohoto nepříznivého stavu. Jídlo nepřipravujeme pro sebe, ale pro Boha, jemu ho nabídneme a sami sníme zbytky. Hloupí lidé se budou smát, označovat to za pokrytectví, ale to není pravda. Pokud to budete takto dělat z celého srdce, bude vaše strava opravdu zcela čistá a vy budete o veliký kus cesty blíže ke svému cíli, k Bohu a jeho blaženosti. Tento postup je ukázkou odevzdání, pokory a mnoha ostatních ctností, které je nutno pěstovat pro dosažení osvobození.
jagňaoběť
šištazbytek
ašinahpodílet se; sdílet
santodobří lidé
mučjanteosvobodit se
sarvavšichni; vše
kilbišaihhřích; vina
bhuňdžateužít si; vychutnat
teTobě; tito
tuale; však
aghamposkvrnění; hřích
pápáhřích; poskvrnění
jekdo
pačantivaří
átmapravé Já; mysl
káranátnástroj; příčina
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 30.6.2011, zobrazeno : 2616

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish