Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 22. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 22. lekce

22. pokračování korespondenčního kurzu - verše 3.14-19
Věčný koloběh činů, jejich příčin a následků a moudrý způsob osvobození tohoto koloběhu.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 3.14.

annádbhavanti bhútáni pardžanjádannasambhavah
jagňádbhavati pardžanjo jagňah karmasamudbhavah


Jídlo dá život bytostem a z deště jídlo vyrůstá.
Oběti deštěm stanou se, z činů zrodí se oběti.
Jídlo dá život všem tvorům, díky dešti jídlo vyrůstá. Naše oběti se stanou deštěm a z našich činů se zrodí tyto oběti.
V Indii, kde vysychají řeky, je voda vzácná tekutina. Voda je v pravdě krví indické země a aby bylo dostatek vody, musí být v harmonii celý vesmírný systém. Jakýkoli necitlivý zásah může způsobit katastrofu, například takovou jakou způsobilo odlesnění Indie pod vládou angličanů. Vypěstovat strom v tropické Indii znamená mnohaletou péči, pravidelné zalévání a ochranu stromečku, který se v dospělosti odmění svým dobrodincům chladným stínem a udržováním vody.
Koloběh uvedený v tomto a následujícím verši ukazuje závislost lidí na přírodě a jejich povinnost o přírodu co nejlépe pečovat svým skromným a laskavým způsobem života.
annádJídlo
bhavantistát se
bhútánibytosti; tvory; prvky
pardžanjáddéšť
annajídlo
sambhavahpovstat
jagňádoběti
bhavatistane se; nastane
pardžanjodéšť
jagňahoběti
karmačin; činnost
samudbhavahzrodit
Verš : 3.15.

karma brahmodbhavam viddhi brahmákšarasamudbhavam
tasmátsarvagatam brahma nitjam jagňe pratišthitam


Činy z Brahma povstanou. Věz, Brahma neměnnost jen zrodí.
Proto všude jsoucí Brahma věčně v oběti spočívá.
Činy povstávají z Brahma. Věz, že Brahma povstává z neměnnosti a věčnosti. Proto ve všeprostupujícím Brahma je na věky moc a síla všech obětí.
Protože naše skutečné Já je samo věčné Brahma, tak naše těla svou moudrou činností přispívají k tomu, aby se věčný duch mohl osvobodit a přivinout i tělo ke své přirozenosti - k nepomíjivému štěstí.
karmačin; činnost
brahmaBrahma; Védy
udbhavampovstat
viddhiznát; vědět
brahmaBrahma; Védy
akšaranezničitelný; neměnný
samudbhavamzrodit
tasmátproto
sarvavšichni; vše
gatamprostupovat
brahmaBrahma; Védy
nitjamvěčné
jagňeoběti
pratišthitamustálená; upevněná
Verš : 3.16.

evam pravartitam čakram nánuvartajatíha jah
aghájurindrijárámo mogham pártha sa džívati


Tento spojitý koloběh, tady kdo nenásleduje,
život prožitky zkažený, zbytečný, Pártho, on žije.
Kdo zde neudržuje tento souvislý koloběh, ten žije život zbytečný, poskvrněný smyslovými prožitky, Synu Prthy.
Kdo žije puzen svými touhami, ten vykoná mnoho hanebných činů, kterými ubližuje celému svému okolí. Jeho životní pouť bude obtížná, plná neklidu a nečestnosti.
Je smutné, že vše co nemoudrý člověk vykonává, dělá pro štěstí své a svých blízkých, které má rád. Takové štěstí nemá však dlouhého trvání a končí vždy ve smutku.
Nelze však říci, že takový život je bezcenný, to rozhodně ne. Bytost získá mnoho zkušeností, které jí doposud chyběly. Pravda, tyto zkušenosti by bylo možno získat mnohem snáze od mudrců nebo z moudrých knih. Ale takto získané zkušenosti se zcela jistě zúročí v dalším vtělení. Tehdy bytost bude podvědomě vědět, že nemoudrá cesta životem není správná a možná konečně nalezne správnou cestu k nezávislému věčnému štěstí.
evamtak
pravartitamroztočený; pohybující se
čakramdisk; kolo
naAni; ne-
anuvartajatinásledovat
ihazde
jahkdo
aghaposkvrnění; hřích
ájuhživot; žití v těle
indrijasmyslové
árámopotěšení
moghammarný; zbytečný
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sahon; ten; tak
džívatižít
Verš : 3.17.

jastvátmaratireva sjádátmatrptašča mánavah
átmanjeva ča santuštastasja kárjam na vidjate


Kdo se raduje ve svém Já, člověk naplněný svým Já,
tak spokojený ve svém Já, více nemá zde povinnost.
Člověk, který se ve svém Já raduje, který je svým Já naplněný a který je samozřejmě ve svém Já spokojený, nemá již více povinností.
Toto je správný způsob žití. Radovat se ve své věčné podstatě, žít pro ni a být v ní spokojený. Takový člověk, který neutíká do světa a nehledá v něm svůj smysl života splnil jedinou věčnou povinnost. Nalezl sám sebe.
jahkdo
tuale; však
átmapravé Já; mysl
ratirradovat se
evajistě; zajisté; samozřejmě
sjádbýt; zůstat
átmapravé Já; mysl
trptašbýt naplněn
čaa; také
mánavahčlověk
átmanisvým pravým Já; myslí
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
santuštasspokojený
tasjajeho
kárjampovinnosti
naAni; ne-
vidjatetam je; existuje
Verš : 3.18.

naiva tasja krtenártho nákrteneha kaščana
na čásja sarvabhútešu kaščidarthavjapášrajah


Nemá důvod konat činy, ani důvod je nekonat.
A také na všech bytostech nemá důvod být závislý.
Jistě nemá ke konání činů žádný důvod, ani nemá důvod k nekonání činů. Také nemá důvod být závislý na kterékoli ze všech bytostí .
Moudrý člověk přirozeně koná své povinnosti. Osvobození ducha samozřejmě tělo povinností nezbavuje. Neexistuje sice žádný důvod, který by ho nutil konat činy, zároveň však neexistuje důvod je nekonat.
Svobodný člověk není puzen k činnosti touhou, ani necítí k činnosti žádný odpor. Pokud jde o jeho povinnost, zcela jistě se ji bude snažit vykonat. Pokud jde o činnost nad rámec povinností, potom je zcela jeho na rozhodnutí, zda danou činnost vykoná či ne.
naAni; ne-
evajistě; zajisté; samozřejmě
tasjajeho
krtenačinnost
arthodůvod; potřeba
naAni; ne-
akrtenanečinnost
ihazde
kaščanacokoli; kdokoli
naAni; ne-
čaa; také
asjatéto; tohoto
sarvavšichni; vše
bhútešubytosti
kaščitněkdo
arthazisk; potřeba; důvod
vjapášrajahzávislost; pouto
Verš : 3.19.

tasmádasaktah satatam kárjam karma samáčara
asakto hjáčarankarma paramápnoti púrušah


Proto vždy nepřipoutaný povinnost svou tu vykonej.
Svobodným jistě chováním, tak bytost Boha dosáhne.
Bez závislosti proto vždy správně vykonej své povinnosti. Konáním činů bez závislostí taková bytost zcela jistě dosáhne Nejvyššího.
Pokud je člověk na cestě za svobodou musí se snažit co nejlépe rozpoznat své povinnosti a tyto konat tak dobře, jak jen to jde. To je základní pravidlo jakékoli duchovní cesty. Stačí pouze pravidelné, každodenní plnění svých povinností aby člověk v okamžiku smrti dosáhl svobody. Avšak bez plnění povinností je jakákoli snaha odsouzena k nezdaru.
tasmátproto
asaktahnepřipoutaný
satatamvždy; stále
kárjampovinnosti
karmačin; činnost
samáčarasprávné konání; jednání
asaktonepřipoutaný
hijistě; také
áčarankonání; chování
karmačin; činnost
paramnejvyšší; dávné; věčné
ápnotizískat
púrušahOsoba
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 30.6.2011, zobrazeno : 2536

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish