Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 23. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 23. lekce

23. pokračování korespondenčního kurzu - verše 3.20-26
Poučení o povinnosti konat činy, aby ostatní lidé měli správný příklad
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 3.20.

karmanaiva hi samsiddhimásthitá džanakádajah
lokasamgrahamevápi sampašjankartumarhasi


Činy zajisté přinesly Džanakův úspěch i jiných.
Složení světa zajisté uvaž a chovej se správně.
Činy zcela jistě umožnily králi Džanakovi i jiným dosáhnout úspěchu. Různorodost a běh tohoto světa také ber v úvahu a chovej se správně.
Džanaka je hrdina druhého významného eposu Ramajány. Je to král, otec Síty, která je manželkou Rámy, předchozího vtělení Višnua. Nyní je Višnu vtělen jako Kršna. Poselství tohoto verše můžeme vidět takto - už od nepaměti správně vykonávané povinnosti přinášejí klid do lidské společnosti a nejvyšší svobodu mnohým bytostem.
karmanačiny
evajistě; zajisté; samozřejmě
hijistě; také
samsiddhimúspěch; dosažení dokonalosti
ásthitáumístit; stanout
džanakaDžanaka - král; otec Síty, manželky Rámy, hrdiny z Ramajány
adajaha jiní
lokasvět
samgrahamsložení
evajistě; zajisté; samozřejmě
apiv; i; zahrnovat
sampašjanohled; hledisko
kartumvykonat; udělat
arhasihodit se; být vhodný
Verš : 3.21.

jadjadáčarati šrešthastattadevetaro džanah
sa jatpramánam kurute lokastadanuvartate


Tak jak chová se vznešený, tak pak jednají ostatní.
Jaký on příklad vytvoří, ten svět následovat bude.
Podle chování uctívaného člověka se přirozeně chovají ostatní lidé. Lidé ve světě budou následovat ten příklad, jaký jim svým chováním ukáže.
I k tomuto verši můžeme najít nádherný příklad v Ramajáně. Když Ráma zabije démona Ravanu, který mu unesl jeho milovanou Sítu, potom ji nechce více přijmout zpět. Čest Síty byla potencionálně pošpiněna dlouhodobým pobytem v blízkosti jejího únosce. Síta požádá o zapálení ohně do kterého vstoupí se slovy, jestli by byla Rámovi byť jen jednou myšlenkou nevěrná, ať ji oheň sežehne. Oheň se jí však nedotkne a Ráma ji po tomto důkazu přijme zpět. Když se později dozví, že ho jeho lidé stejně pomlouvají a Sítu považují za nečistou, tak Sítu zapudí a ta odejde do Himalájských lesů, kde Rámovi porodí dva syny.
Ráma byl dokonalý panovník a nechtěl si připustit jakoukoli nedokonalost, která by pošpinila jeho dokonalý vzor obyvatelům jeho království.
jadpro; který
jadpro; který
áčaratichování; jednání
šrešthasdokonalý; uctívaný
tatto
tatto
evajistě; zajisté; samozřejmě
itarodalší; ostatní
džanahlidé
sahon; ten; tak
jatjak
pramánamvzor; příklad; autorita
kurutekoná; přetvoří
lokassvět
tatto
anuvartatenásledovat
Verš : 3.22.

na me párthásti kartavjam trišu lokešu kiňčana
nánaváptamaváptavjam varta eva ča karmani


Nemám Pártho, zde povinnost, jistě žádnou ke třem světům.
Ač nemusím tu získat nic, stále v činnosti zůstávám.
Nemám, Synu Prthy, ve všech třech světech jakoukoli povinnost. Nic nedosažené nemusím dosáhnout a setrvávám stále v činnosti.
naAni; ne-
memůj; mi
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
astitam (je)
kartavjampovinnost
trišuve třech
lokešusvětech
kiňčanacokoli
naAni; ne-
anaváptamnedosažené
aváptavjamdosáhnutelné
vartasetrvávat
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
karmaničiny; činnost
Verš : 3.23.

jadi hjaham na vartejam džátu karmanjatandritah
mama vartmánuvartante manušjáh pártha sarvašah


Kdybych však nepokračoval v činnostech vždy pozorně,
můj vzor by jistě přijali, ti lidé všichni Pártho zde.
Kdybych však vždy bděle nesetrvával v činnosti, jistě by Mého příkladu následovali všichni lidé, Synu Prthy.
Vykonávání povinností je nesmírně důležité na všech úrovních lidského i společenského života. Pouze poctivost a skromnost vede ke společenské harmonii. Tyto ctnosti mohou samozřejmě dovést bytost i k nejvyššímu cíli.
Tento cíl nemůže být nikdy dosažen pokud bytost nesplní svou povinnost. Ani osvobozený člověk není zbaven svých povinností a měl by je vykonávat.
jadijestli
hijistě; také
ahamJá, jsem
naAni; ne-
vartejamsetrvávat
džátukdykoli; vždy
karmaničiny; činnost
atandritahpozorný
mamamoje
vartmacesta
anuvartantenásledovat
manušjáhlidé
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sarvašahzcela; vše
Verš : 3.24.

utsídejurime loká na kurjám karma čedaham
sankarasja ča kartá sjámupahanjámimáh pradžáh


Zničím já tak tyto světy, nebudu-li konat činy,
a původcem zmatku budu, zahubím tyto bytosti.
Tyto světy zničím, pokud přestanu vykonávat činy, způsobím v nich smíšení lidí a zmatek řádu a tak přivodím zkázu bytostí.
Mudrci by měli jít příkladem, stejně tak jako Kršna sám sebe udává jako příklad. Netýká se to však pouze mudrců. Příkladem musí jít každý výše postavený člověk, kněz, vládce a každý, ke komu obyčejní lidé vzhlížejí jako k autoritě. Pokud se člověk výše postavený neumí chovat, potom na svém vyšším místě nemá co pohledávat.
utsídejurzničení
imetito
lokásvěty
naAni; ne-
kurjámkonat; vykonávat
karmačin; činnost
čedpokud; jestli
ahamJá, jsem
sankarasjasmíšení (kast)
čaa; také
kartápůvodce; činitel
sjámbudu; stanu se
upahanjámzničení
imáhtyto
pradžáhživé bytosti
Verš : 3.25.

saktáh karmanjavidvámso jathá kurvanti bhárata
kurjádvidvámstathásaktaščikíršurlokasamgraham


Tak jak nevědomí činy otrocky činí, Bhárato,
moudří svobodně konají složení světa přejíce.
Stejně jako nevědomí s připoutaností činy konají, Bhárato, také konají moudří bez připoutanosti s ohledem ke složení světa.
saktáhpřipoutanost
karmaničiny; činnost
avidvámsonevědomí
jathájako; jak
kurvantijednat
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
kurjádvykonávat
vidvámsmoudří; znalí
tathataké
asaktahnepřipoutaný
čikíršurpřání; úmysl
lokasvět
samgrahamsložení
Verš : 3.26.

na buddhibhedam džanajedagňánám karmasanginám
džošajetsarvakarmáni vidván juktah samáčaran


Rozumu rozruch nedělá nemoudrým k činům poutaným.
Konáním všech svých činností je moudrý správně zapojí.
Moudrý nezpůsobuje rozruch rozumu nevědomým, kteří jsou připoutáni k činům. Udržováním všech svých činností je moudrý zavede na cestu správného chování.
Svobodný člověk vykonává své povinnosti se stejným zápalem, jako konají ti, kdo žijí v nevědomosti. Svým příkladem ukazuje ostatním jedinou cestu k osvobození. Osvobození tedy člověka nezbaví povinností, stane se něco mnohem cennějšího. Věčný duch pozná svou vznešenost a sídlí dále v těle. Vědomě a z vlastního rozhodnutí nechává tělo konat potřebné činnosti, v nejvyšší možné čistotě a s tichou vnitřní radostí.
naAni; ne-
buddhimoudrost; rozum
bhedamrozdělení; rozložení
džanajedtvořit
agňánámnevědomým
karmačin; činnost
sanginámpřipoutaní
džošajetudržování
sarvavšichni; vše
karmáničiny; činnost
vidvánmoudří; znalí
juktahzapojit; zapřáhnout
samáčaransprávné konání; jednání
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 3.7.2011, zobrazeno : 2618

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish