Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 24. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 24. lekce

24. pokračování korespondenčního kurzu - verše 3.27-32
Stanovení skutečných vlastností toho, kdo koná činy a výzva k odevzdání plodů činů
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 3.27.

prakrteh krijamánáni gunaih karmáni sarvašah
ahankáravimúdhátmá kartá'hamiti manjate


Příroda sama vykoná jakostmi činy veškeré.
Sobectvím mysl zmatená, myslí si "Já jsem činitel".
Příroda sama vykonává kvalitami veškeré činy. Ale sobectvím zmatená mysl se domnívá, že "Já jsem činitel".
Všechny činy jsou vykonávány pouze v rámci přírody, věčný duch je pouze svědkem všech činností. Bytost neznalá své podstaty považuje za činitele sebe, tedy své tělo. Taková bytost nerozlišuje ducha a hmotné tělo, a proto se nechává podle svých sklonů k přírodě připoutávat.
Bytost osvobozená, setrvávající ve věčném klidu ducha, vidí vše jako jakousi hru, která má sice svá pravidla, ale probíhá pouze v rámci přírody. Je-li bytost skutečně věčným duchem, nemá žádné sklony a nechává tělo jednat po zralé úvaze a vždy v nejvyšší čistotě. Výsledek činnosti není rozhodující protože nikdo nikdy neví, jak činnost může dopadnout, protože výsledek vždy závisí i na mnoha okolnostech. které duch skrze tělo ovlivnit nemůže.
prakrtehpříroda; přirozenost
krijamánánibýti konáno
gunaihkvality; tři kvality hmotné přírody
karmáničiny; činnost
sarvašahzcela; vše
ahankáraego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
vimúdhaklamný
átmápravé Já; mysl
kartápůvodce; činitel
ahamJá, jsem
ititak; proto
manjatemyslet
Verš : 3.28.

tattvavittu mahábáho gunakarmavibhágajoh
guná gunešu vartanta iti matvá na sadždžate


Pravdy znalý Mahabáho, jakosti a činy pozná,
jakostmi jednat jakosti tak zná a není poutaný.
Kdo zná pravdu, Mocný válečníku, rozlišuje mezi kvalitami a činy, zná kvality působící v kvalitách a není připoután.
Tři guny - jakosti přírody, což je sattva neboli čistota, radžas, který je neklidem podněcujícím aktivitu s touhou po plodech, a tamas je temnota nevědomosti. První zmínka o gunách je ve verši 2.45, ve třetí kapitole je úvod do učení o jakostech hlavně ve vztahu k činnostem. Nauka o kvalitách bude podrobně rozvedena v kapitolách 13. a 14. a hlavně v 17. a 18. kapitole.
Jakosti se vztahují pouze na přírodu. Nesmrtelný duch nemůže být kvalitami ovlivněn, protože se jedná o zcela odlišný princip. To, co je ovlivněno kvalitami, je vazba mezi duchem a jeho představou hmotného světa. Čím silnější je toto pouto, tím nižších kvalit nabývá a vykonává méně čisté činy.
tattvapravda
vitznalý
tuale; však
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
gunakvality
karmačin; činnost
vibhágajohrozlišovat
gunákvality
gunešukvalitami
vartantasetrvávat; působit
ititak; proto
matvázná; uvažuje
naAni; ne-
sadždžatebýt připoután
Verš : 3.29.

prakrtergunasammúdháh sadždžante gunakarmasu
tánakrtsnavido mandánkrtsnavinna vičálajet


V klamu jakostí přírody, jakostmi, činy svázané,
ty neznalostí zmatené, neruší ten, kdo všechno zná.
Ty kteří jsou oklamáni mocí přírody, svázáni kvalitami a činy a zmateni neúplným poznáním, nemají být rozrušováni tím, kdo má celé poznání.
Tento verš je podobný verši 3.26. Člověk znalý by neměl moc zasahovat do života nevědomých bytostí. Takové bytosti žijí ve svém omezeném světě a získávají pro ně cenné zkušenosti. Pokud se na člověka znalého obrátí s důvěrou, neměl by ji samozřejmě zklamat a měl by se snažit jim pomoci překonat houštinu klamu. Zda toho někdo dosáhne záleží pouze na jeho touze po svobodě a vynaložené snaze. Z otroctví klamu nelze nikoho osvobodit, je možno pouze někoho cestou ven doprovodit.
prakrtehpříroda; přirozenost
gunakvality
sammúdháhzmateni; oklamáni
sadždžantepřipoutáni
gunakvality
karmasučin; činnost
tánoni; těch
akrtsnane celý; částečný
vidahznalí
mandánzmatení; nevědomí
krtsnacelý
vinznalý
naAni; ne-
vičálajetrozrušit; pohnout
Verš : 3.30.

maji sarváni karmáni samnjasjádhjátmačetasá
nirášírnirmamo bhútvá judhjasva vigatadžvarah


Mně všechny činy odevzdej srdce prostoupené svým Já,
bez touhy, bez svého, vejdi do boje zmatku zbavený.
Odevzdej všechny činy Mně a se srdcem naplněným svým Já, se zapoj do boje bez nemocí ducha, bez touhy a bez pocitu vlastnictví.
Znovu se vracíme k principu karmajógy. Konej své činy poctivě a jejich plody vnitřně obětuj Bohu. To znamená nikdy nic nedělej kvůli výsledku, ale pouze protože je to povinnost. Tím se bytost osvobodí od nových pout k rodině, majetku a postavení ve společnosti. Vzkaz pro Ardžunu zní - nebojuj kvůli království, ale protože jsi vládce a musíš potrestat zločince.
majiMně
sarvánivšechny
karmáničiny; činnost
samnjasjaodevzdat; vzdát se
adhjátmaprostoupený Já; celé Já
četasásrdce; přeneseně mysl
nirášírbez touhy
nirmamahbez myšlenky "moje"; bez představy majetku
bhútvážít; existovat; stát se
judhjasvazapojit se do boje; bojovat
vigatazbavený
džvarahhorečka; zde problém ducha způsobený nevědomostí
Verš : 3.31.

je me matamidam nitjamanutišthanti mánaváh
šraddhávanto'nasújanto mučjante te'pi karmabhih


Když toto Moje učení, člověk stále dodržuje,
věřící, bez pochybností, zbaven bude vlivu činů.
Ti lidé, kteří toto Moje učení stále dodržují, s vírou a bez pochybností, se také osvobodí od vlivu činů.
Zde jsou vyjmenovány základní podmínky, které musí bytost splnit. Hlavní je naprostá víra bez zlomku pochybnosti, že svobodu získá. Další podmínkou je naprosté a trvalé soustředění na tento cíl. Podmínky pro dosažení jakéhokoli světského cíle jsou podobné. na duchovní cestě si však musíme uvědomit, že sama snaha k cíli nevede. Snaha se uplatní ve cvičení mysli a jejím uklidňování. Až bytost dosáhne uklidnění, bude odměněna prožitkem svobody.
jekdo
memůj; mi
matamučení; moudrost; názor
idamtyto; toto
nitjamvěčné
anutišthantiudržovat
mánaváhčlověk
šraddhávantos vírou
anasújantobez hledání chyb; bez pochybnosí nebo i pomluv
mučjanteosvobodit se
teTobě; tito
apiv; i; zahrnovat
karmabhihvliv činů; následky činů
Verš : 3.32.

je tvetadabhjasújanto nánutišthanti me matam
sarvagňánavimúdhámstánviddhi naštánačetasah


Kdo ale tomu nevěří, neplní Moje učení,
vší učeností zmateni, bez srdce věz, že padají.
Kdo však nevěří a nedodržují tuto Mou moudrost, jsouce zmateni vší svou učeností, ti nemají čisté srdce a věz, že podléhají zkáze.
Nevěřící ztrácejí své zisky z minulých vtělení a pokud nežijí srdcem, tak bez ohledu na vzdělání padají do horších osudů, a to nejen v příštích vtěleních, ale často i v tomto současném životě.
jekdo
tuale; však
etattoto; tento
abhjasújantohanobit; šířit pochybnosti
naAni; ne-
anutišthantiudržovat
memůj; mi
matamučení; moudrost; názor
sarvavšichni; vše
gňánapoznání
vimúdhámszmatený
tánoni; těch
viddhiznát; vědět
naštánupadat; zaniknout
ačetasahbez srdce; bez moudré mysli
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 12.7.2011, zobrazeno : 2619

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish