Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 27. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 27. lekce

27. pokračování korespondenčního kurzu - verše 4.1-7
Učení o obětování
V této kapitole přednáší Kršna učení o správně vykonávané činnosti. Pro osvobození ducha je nutno obětovat všechno, co duch prožívá skrze smysly a tělo. Nejde však o jednoduché odmítnutí věcí a činností, nýbrž o rozpuštění vazeb k okolnímu světu a vykonávaným činnostem. Bytost přitom zůstává stále v činnosti.
Toto učení je dokonalý návod na osvobození mysli od tužeb, závislostí a dalších vazeb. Je to učení odvěké, jak se dozvíme hned na začátku kapitoly. Toto učení mohou zcela vysvětlit lidé osvobození, a proto se neustále objevují další svobodné bytosti, aby tuto nauku udržovali zcela očištěnou od všech nečistot ve formě účelového výkladu nebo zjednodušujících dogmat.
Nejdůležitější princip potřebný pro správně provedenou oběť je víra. Víra v existenci svobody, víra ve vznešené bytosti, víra v poznání a touha toto poznání dosáhnout.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 4.1.

šrí bhagaván uváča
imam vivasvate jogam proktavánahamavjajam
vivasván manave práha manurikšvákave'bravít


Šrí Bhagaván uvádí :
Vivasvanta tuto moudrost nehynoucí jsem naučil,
Vivasvánt učil Manua a pak Manu Ikšvákua.
Blahoslavený Pán pravil:
Vivasvantovi jsem sdělil toto odvěké učení disciplíny, Vivasván ji naučil Manua a Manu ji přednesl Ikšvákuovi.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
imamtuto
vivasvateVivasvant - bůh Slunce
jogamjógu; jóga
proktavánpronést
ahamJá, jsem
avjajamneměnné; skutečné
vivasvánVivasvan - bůh Slunce
manaveManu - syn boha Slunce; zakladatel liského pokolení jménem Vaivasvata
práhaučit; sdělit
manurManu - syn boha Slunce; zakladatel liského pokolení jménem Vaivasvata
ikšvákaveIkšváku - syn Manua; první král
abravítpronést řeč; pravit
Verš : 4.2.

evam paramparápráptamimam rádžaršajo viduh
sa káleneha mahatá jogo naštah parantapa


Tak rod po rodu získali tuto moudrost vládci znalí.
Po dlouhém čase zanikla moudrost tato Parantapo.
Předáním z pokolení na pokolení získali toto učení moudří králové. Nyní po dlouhém čase tato moudrost zanikla, Ničiteli nepřátel.
Poznání tohoto tajemství života se předává z učitele na žáka, z generace na generaci. Toto učení je nejhlubší pravda o životě. Běžný člověk nemůže tyto principy odhalit, a proto je toto učení zabudováno do náboženského systému a předávány ve formě, kterou mohou pochopit i ti nejjednodušší lidé.
Jednoduchý způsob výuky neznamená, že by bylo toto učení nějak poškozeno nebo omezeno. Cíl sám o sobě je jednoduché, čisté a prosté myšlení.
Větší škodu nadělají lidé nevědomí, lidé, kteří principy tohoto učení v sobě neprobudili. Jejich výklad je založen na tom, co slyšeli a jak toto učení pochopili. Osvobozené bytosti se v našich zemích objevují velice zřídka, a tak se stává, že je učení během několika generací změněna k nepoznání a je potřeba, aby se objevila bytost znalá, která opět odhalí čistou a zářící pravdu.
evamtak
paramparáz vyššího na nižšího; z učitele na žáka
práptampředávat
imamtuto
rádžakrál; vládce; výsost
ršajomudrc, zřec
viduhdozvědět se; znát; vědět
sahon; ten; tak
kálenačas
ihazde
mahatáveliký
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
naštahupadat; zaniknout
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
Verš : 4.3.

sa evájam majá te'dja jogah proktah purátanah
bhakto'si me sakhá četi rahasjam hjetaduttamam


Také i tobě Já nyní moudrost prastarou vyjevím,
oddaný jsi a přítel Můj, dám ti poklad nejcennější.
Také tobě Já dnes povím o tomto prastarém učení disciplíny, protože jsi Můj oddaný a přítel a toto je nejcennější tajemství.
sahon; ten; tak
evajistě; zajisté; samozřejmě
ajamtoto
majámnou
teTobě; tito
adjadnes
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
proktahuvedeno; řečeno
purátanahdávné; prastaré
bhaktooddaný
asijsi
memůj; mi
sakhápřítel
čaa; také
ititak; proto
rahasjamtajemství; záhada
hijistě; také
etattoto; tento
uttamamnejvyšší; nejlepší
Verš : 4.4.

ardžuna uváča
aparam bhavato džanma param džanma vivasvatah
kathametadvidžáníjám tvamádau proktavániti


Ardžuna uvádí :
Nedávné je Tvé zrození, dávno zrodil se Vivasvant.
Kterak rozumět tomu mám, že dávno jsi to pronesl?
Ardžuna pravil :
Tvé zrození je nedávné, dávné je zrození Vivasvantovo. Jak mohu porozumět tomu, že Ty jsi To na počátku projevil?
Adžuna v Bhagavadgítě hraje roli nevědomého člověka. Ačkoli od malička žil ve společnosti, jejíž základní dogma vypráví o věčném duchu prostupujícím všechny bytosti, o duchu, který na sebe bere mnohé tvary a ačkoli v Kršnově blízkosti prožil mnoho zázračných událostí, přesto si neuvědomuje Kršnovu vznešenost.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
aparamnižší (nedávný); jiný
bhavatoTvé (vznešené); nastat
džanmazrození; vznik
paramnejvyšší; dávné; věčné
džanmazrození; vznik
vivasvatahVivasvant - bůh Slunce
kathamjak
etattoto; tento
vidžáníjámporozumět
tvamtě; tebe; ty
ádaunejprve; na začátku
proktavánpronést
ititak; proto
Verš : 4.5.

šrí bhagaván uváča
bahúni me vjatítáni džanmáni tava čárdžuna
tánjaham veda sarváni na tvam vettha parantapa


Šrí Bhagaván uvádí :
Nespočet proběhlo již mých zrození i tvých Ardžuno.
Tyto Já jistě všechny znám, ty je neznáš, Parantapo.
Blahoslavený Pán pravil:
Již prošlo mnoho mých zrození i zrození Tvých, Ardžuno. Já je všechny znám, ty je neznáš, Ničiteli nepřátel.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
bahúnimnoho
memůj; mi
vjatítániprojít
džanmánizrození; vznik
tavatvůj
čaa; také
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
tánityto; ony
ahamJá, jsem
vedavědět; Védy, posvátné knihy
sarvánivšechny
naAni; ne-
tvamtě; tebe; ty
vetthavědět; znát
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
Verš : 4.6.

adžo'pi sannavjajátmá bhútánámíšvaro'pi san
prakrtim svámadhišthája sambhavámjátmamájajá


Nezrozené jsem věčné Já a bytostem jsem jejich Pán,
v přírodě svojí spočívám, stvořen svou mocnou iluzí.
I když jsem nezrozené, nepomíjivé Já a bytostem jsem jejich Pánem, přesto se přirozeně rodím v představách věčného Já.
Kršna není zrozeným tělem, ale věčným duchem, který zrovna nyní z mnoha důvodů dlí v těle Kršny.
adžonezrozený; nevzniklý
apiv; i; zahrnovat
sannjsem
avjajaneměnný; nesmrtelný
átmápravé Já; mysl
bhútánámbytosti
íšvarahBůh; Pán
apiv; i; zahrnovat
sanjsem
prakrtimpřírodu; přirozenost
svámMnou
adhišthájasídlit
sambhavámizrodit se
átmapravé Já; mysl
májajáMájá; představa;
Verš : 4.7.

jadá jadá hi dharmasja glánirbhavati bhárata
abhjutthánamadharmasja tadá''tmánam srdžámjaham


Jakmile řádu úpadek nastane jistě, Bhárato,
a narůstá-li zlořád jen, tehdy se tu Já projevím.
Jakmile nastane úpadek ctností a pořádku, Bhárato, vzrůstá-li neřest a rozkol, potom se Já sám projevím.
Vznešené bytosti, které přirozeně znají svou podstatu a tak i všechna duchovní tajemství, přicházejí často do lidské společnosti. Poslední takový mudrc vzal na sebe lidské tělo v roce 1879 a toto tělo opustil v roce 1950, tedy před 60 lety. Byl to známý Bhagaván Šrí Ramana Maharši, který žil pod posvátnou horou Arunáčalou.
Jeho čisté a spontánní poznání pravdy mu umožňovalo vysvětlovat všechny duchovní principy bez toho, aby byly ovlivněny nějakou složitě vynakládanou snahou na jejich uvědomění. Jeho učení se pomyslně vznáší na nebesích a z něj vycházejí další mudrci, kteří díky Šrí Ramanovi byli schopni také prohlédnout a předávat toto učení jejich vlastním způsobem.
Další důležitá věc byla, že Šrí Ramana byl zcela a bez výhrad přijat hinduistickou tradicí jako ztělesnění všech jejích dogmat a celého jejího učení. Šrí Ramana nepřichází vytvořit nový systém, on přichází očistit tento úžasný odvěký systém pro novou dobu svobodné Indie.
jadájestli
jadájestli
hijistě; také
dharmasjamoudrost; řád
glánirúpadek
bhavatistane se; nastane
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
abhjutthánamroste; vzniká
adharmasjabezzákonost; nevědomost
tadákdyž; tehdy
átmánammysl; pravé Já
srdžámiprojevit
ahamJá, jsem
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 14.7.2011, zobrazeno : 2613

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish