Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 29. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 29. lekce

29. pokračování korespondenčního kurzu - verše 4.12-17
Úvod do vědy o činech a činnostech.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 4.12.

kánkšantah karmanám siddhim jadžanta iha devatáh
kšipram hi mánuše loke siddhirbhavati karmadžá


V touze po úspěchu činů, Bohům tady obětují.
Velmi rychle v lidském světě činy úspěch přinášejí.
Bohům v lidském světě obětují v touze po úspěchu svých činů a také úspěch zde velmi rychle přichází.
Pokud člověk touží po jakémkoli úspěchu nebo schopnosti a pokud člověk pro tuto svou touhu obětuje vše potřebné, potom jsou bohové povinni takového člověka odměnit.
Všechny tyto plody jsou pomíjivé a pominou nejpozději ve chvíli smrti těla. Mezi tyto plody patří bohatství, moc a sláva, všechny další hmotné statky a také zvláštní schopnosti porušující přírodní zákony. Tyto schopnosti se nazývají siddhi a patří mezi ně překonání gravitace třeba chozením po vodě, konání dalších zázraků a také zastavení tělesných pochodů tak, že tělo vypadá mrtvé. Mnoho těchto schopností předváděl Ježíš Kristus, setkává se s nimi Buddha i další mudrci.
Žádný z těchto plodů nemá věčného trvání a touha po jejich dosažení nevede k věčné moudrosti a vysvobození, ale je na této cestě pouze další překážkou, kterou je nutno překonat.
Jediná touha, která vede k vysvobození, je touha po tomto poznání a moudrosti. Je to víra v nejvyšší stav a ochota obětovat všechna svá pouta s projeveným hmotným světem.
kánkšantahtoužící
karmanámčiny
siddhimnaplnění; úspěch
jadžantaobětovat
ihazde
devatáhBohy
kšipramrychle
hijistě; také
mánušelidský
lokesvět
siddhirúspěch; naplnění
bhavatistane se; nastane
karmadžáčinností
Verš : 4.13.

čáturvarnjam majá srštam gunakarmavibhágašah
tasja kartáramapi mám viddhjakartáramavjajam


Čtyři stavy jsem vytvořil jakostmi činů lišící.
Ačkoli jejich tvůrce jsem, věz, věčně že jsem nečinný.
Vytvořil jsem čtyři stavy, které se dělí dle kvalit činností. Ačkoli jsem jejich stvořitel tak věz, že jsem nečinný a neměnný.
Kastovní systém je přirozenou součástí každé společnosti a je základem každé společnosti. V indické mytologii jsou čtyři základní společenské vrstvy stvořeny samotným stvořitelem Brahmou. Z jeho hlavy vychází stav kněží - Brahmínů, z rukou bojovníci a vládcové - Kšatriové. Z břicha vychází Vajšjové - odborníci jako obchodníci, zemědělci, řemeslníci a znalci dalších světských odborností. Z nohou vychází Šudrové - dělný lid, který je vyššími stavy zaměstnáván.
Každý společenský stav má ve společnosti svoji úlohu a své povinnosti. Pokud si člověk splní své povinnosti, má právo požadovat po společnosti naplnění svých práv.
Kasty budou podrobně probrány v 18. kapitole. Kršna v tomto verši vystupuje jako nejvyšší univerzální princip, který stvořil celý vesmír. Ačkoli vše je stvořeno jeho prostřednictvím, přesto nejvyšší princip, který Kršna zosobňuje, není tímto celým vesmírem nijak dotčen nebo pozměněn.
čáturčtyři
varnjamkasty; společenské stavy; barvy
majámnou
srštamstvořit
gunakvality
karmačin; činnost
vibhágašahrozdělený; rozlišený
tasjajeho
kartáramstvořitel
apiv; i; zahrnovat
mámmne
viddhiznát; vědět
akartáramnetvořící; nečinný
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 4.14.

na mám karmáni limpanti na me karmaphale sprhá
iti mám jo'bhidžánáti karmabhirna sa badhjate


Na Mně činy neulpějí, plodů činů si nežádám.
Kdo pravdivě tak pozná Mne, činy ho více nesváží.
Mne činy neposkvrňují, netoužím po plodech činů. Kdo Mne takto vpravdě pozná, ten není vázán následky svých činů.
Vše, co bylo podle předchozího verše stvořeno, to vše musí zaniknout. Věčný duch je zdrojem a svědkem všeho tohoto vývoje a zániku, ale nemá k ničemu žádný svazující vztah nebo pouto. Věčný duch vidí pouze sebe sama - věčného ducha, který vše prostupuje a všemu dává život. To, co se odehrává, má své mnohočetné zákonitosti odvozené z přírody, ale nade vším je jediný věčný a neměnný duch.
Toto poznání je cílem duchovní cesty. Poznání ducha, jako nejvyšší a nejdokonalejší věčnosti osvobozuje od pomíjivých plodů činností jednou pro vždy.
naAni; ne-
mámmne
karmáničiny; činnost
limpantiposkvrnit; ulpívat
naAni; ne-
memůj; mi
karmačin; činnost
phaleplody; zisky
sprhátoužit
ititak; proto
mámmne
jahkdo
abhidžánátizcela poznat
karmabhihvliv činů; následky činů
naAni; ne-
sahon; ten; tak
badhjatesvazovat; poutat
Verš : 4.15.

evam gňátvá krtam karma púrvairapi mumukšubhih
kuru karmaiva tasmáttvam púrvaih púrvataram krtam


To znajíce, činili se i otcové hledající.
Konej činy neboť to je úděl tvůj, otců, praotců.
Předkové, kteří hledali vysvobození, toto věděli a konali činy. Proto konej činy tak, jako je konali tví otcové i praotci.
Tato moudrost je podle úvodních veršů čtvrté kapitoly starobylá a odvěká. Z dávných dob se zachovalo mnoho příběhů lidí, kteří dosáhli tohoto nejvyššího poznání. Jejich příběh může být pro každého inspirací ve vlastní snaze, na vlastní cestě.
Kršnova výzva po inspiraci z cesty jiných úspěšných bytostí má minimálně dvě hlediska. Jedno je hledisko hledajícího, který má s důvěrou hledět na příběhy osvobozených bytostí a čerpat z nich poučení pro svoji snahu.
Druhé hledisko poukazuje na naprostou otevřenost a veřejnou přístupnost všech důležitých životních událostí osvobozené bytosti. Skutečná moudrost nemá žádné tajnosti, žádné nejasnosti nebo nelogičnosti. Ačkoli nejvyšší moudrost je většině lidí zahalena jejich nevědomostí, přesto mohou na její projevy neustále nahlížet v životním příkladu úspěšného mudrce.
Rozdílem mezi nevědomým a mudrcem je znalost vlastní duchovní podstaty. Jakákoli diskuse samozřejmě skončí na tomto rozdílu hledisek a vždy by měla přijít výzva : "Poznej sám sebe, poznej svou duchovní podstatu a potom už bude všechno jasné".
evamtak
gňátváznajíce
krtamdělat; způsobit; úděl
karmačin; činnost
púrvaihpředek
apiv; i; zahrnovat
mumukšubhihhledající osvobození
kuruKuruovský; vykonávat
karmačin; činnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
tasmátproto
tvamtě; tebe; ty
púrvaihpředek
púrvataramdávný předek
krtamdělat; způsobit; úděl
Verš : 4.16.

kim karma kimakarmeti kavajo'pjatra mohitáh
tatte karma pravakšjámi jadžgňátvá mokšjase'šubhát


Co je činnost, co nečinnost, i učenci tu nevědí.
Tak Já ti činy objasním. Ta věda tě zlého zbaví,
I mudrci jsou v tomto světě zmateni v tom, co je činnost a co nečinnost. Proto ti činnost objasním. Toto poznání tě osvobodí od všeho nepříznivého.
Pouze skutečný mistr znalý své podstaty zná příčinu všeho lidského pachtění. Tato moudrost se nechá naučit z různých pouček, která používají různá náboženství pro lidi neznalé. Jen skutečný mistr vše vidí. Důvodem je jeho hledisko, kdy nahlíží na vše z pohledu věčného ducha, který je jeho přirozeností. Běžný člověk neznalý své věčné duchovní podstaty nemůže vidět vše, protože se nepovznesl nad svou tělesnou existenci a stále se považuje za tělo, které je spoutané přírodou.
I v tomto nevědomém stavu je možno naučit se základní pravidla pro čistý a moudrý život. Poctivým používáním těchto pravidel se cvičí jednotlivé ctnosti a pokud bude toto cvičení dostatečně soustředěné, může vest až k poznání duchovní podstaty.
kimk čemu; proč;co
karmačin; činnost
kimk čemu; proč;co
akarmanečinnost
ititak; proto
kavajoučení
apiv; i; zahrnovat
atrazde
mohitáhzmatený; neschopný rozlišit
tatto
teTobě; tito
karmačin; činnost
pravakšjámiobjasním
jadžto; když
gňátváznajíce
mokšjaseosvobodit se
ašubhátnedobro; skutky vedoucí k nesvobodě
Verš : 4.17.

karmano hjapi boddhavjam boddhavjam ča vikarmanah
akarmanašča boddhavjam gahaná karmano gatih


dobře činům porozumíš a porozumíš přečinům,
porozumíš i nečinnům. Záhadný je cíl činnosti.
Činnostem jistě porozumíš, porozumíš i zlým činům a porozumíš nečinnosti. Je obtížné porozumět účelu činů.
Následující poučky jsou nejen návodem na spokojenější prožití života v těle, ale ve své nejdokonalejší podobě jsou cestou k vysvobození.
Každá jóga, každá nauka o cestě k duchovní svobodě je soubor pouček, pomocí kterých se ctnosti nejprve získávají vědomou snahou, ale po čase se tyto ctnosti stávají přirozenou součástí snažící se bytosti. Takto se člověk postupně vysvobozuje ze své neznalosti a svých omylů a až jeho mysl získá dostatečnou čistotu a soustředění, tehdy přichází i první boží milost, první nahlédnutí na vše z hlediska věčného ducha.
Je to úplně stejné jako u dětí ve škole. Tak jako se nikdo bez znalosti základních operací s čísly nestane matematikem, stejně tak se nikdo bez znalosti zákonitostí života nestane mudrcem.
karmanahčiny; činnost
hijistě; také
apiv; i; zahrnovat
boddhavjamporozumět
boddhavjamporozumět
čaa; také
vikarmanahzlý čin; zločin; přečin
akarmanahnečinnost
čaa; také
boddhavjamporozumět
gahanátěžko porozumět
karmanahčiny; činnost
gatihcíl
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 25.7.2011, zobrazeno : 2577

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish