Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 33. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 33. lekce

33. pokračování korespondenčního kurzu - verše 4.37-42
Závěrečná výzva k překonání pochybností a získání poznání
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 4.37.

jathaidhámsi samiddho'gnirbhasmasátkurute'rdžuna
gňánágnih sarvakarmáni bhasmasátkurute tathá


Jak dřevo oheň planoucí na popel spálí Ardžuno,
činnosti oheň poznání také na popel přemění.
Tak, jako planoucí oheň, přemění dřevo na popel Ardžuno, oheň poznání také přemění užitek všech činů na popel.
Oheň a popel je v indické tradici velice oblíbené přirovnání. oheň symbolizuje poznání a moudrost, jejichž záře překonává temnotu a nevědomost a zároveň rozpouští závislosti na zcela zanedbatelný popel. Tento oheň může být také pohřební hranicí. Šrí Ramana měl oblíbené přirovnání pravého Já (v angličtině Self a sanskrtu Átma) k dřevěné tyči, kterou se celá pohřební hranice udržuje a který je nakonec do hranice vložen, aby také shořel. Stejně tak soustředění na pravé Já pomocí dotazovací metody ničí veškeré ostatní myšlenky a nakonec i toto soustředění na Já shoří v ohni božské milosti přicházející díky získanému poznání a čistotě.
jathajako
edhámsidřevo; palivo
samiddhoplanoucí
agnihoheň
bhasmasátpopel
kurutekoná; přetvoří
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
gňánapoznání
agnihoheň
sarvavšichni; vše
karmáničiny; činnost
bhasmasátpopel
kurutekoná; přetvoří
tathátaké; dále
Verš : 4.38.

na hi gňánena sadršam pavitramiha vidjate
tatsvajam jogasamsiddhah kálenátmani vindati


Jistě nic jako poznání stejně očistné tu není.
Toto sám, v józe úspěšný, časem nalezneš ve svém Já.
Není zde jistě nic tak očistného jako poznání. To sám, disciplínou zdokonalený, časem v sobě najdeš.
I když je Bhagavadgíta hodně založena na učení Karmajógy, tj. vědy o činech a činnostech a Bhaktijógy, tj. učení oddanosti, přesto obsahuje významnou výzvu k růstu pomocí Gňánajógy, neboli cesty poznání.
Jeden poutník se Šrí Ramany tázal : "Ty vyučuješ gňánu a náš učitel nás učí Bhakti, není v tom nějaký rozpor?" Šrí Ramana bez zaváhání odvětil : "Bhakti je matka gňány". Poznání musí být vždy prostoupeno pokorou a činorodostí oddanosti a činů, zároveň však činy musejí vycházet z moudrosti. Zdánlivě se jedná o různé cesty, ale ve skutečnosti je jen jediná cesta k jedinému cíli. Je to cesta pokorné a moudré činnosti, víry v Nejvyšší cíl a klidné odhodlanosti dosáhnout takového stavu, abychom byli hodni ho obdržet.
naAni; ne-
hijistě; také
gňánenapoznání
sadršamstejné
pavitramočistné
ihazde
vidjatetam je; existuje
tatto
svajamsvé; sami
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
samsiddhahúspěch; dosažení dokonalosti
kálenačas
átmanisvým pravým Já; myslí
vindatizískat; nalézt
Verš : 4.39.

šraddhávánllabhate gňánam tatparah samjatendrijah
gňánam labdhvá parám šántimačirenádhigaččhati


Věřící získá poznání, pilným ovládnutím smyslů.
Ziskem poznání čistý mír bez odkladu hned přichází.
Věřící člověk získá poznání usilovným ovládnutím smyslů. Když získá poznání, záhy dojde nejvyššího míru.
Cesta k poznání vede pouze skrze úsilí a snahu, kterou se snažíme zkrotit divokou mysl a očistit ji od nečistot. Nejvyšší stav nelze získat snahou, to je vždy dar, který obdrží jen ten, kdo je ho hoden. Nezáleží na počtu let praxe, nezáleží na množství použitých metod. Jediné co je opravdu rozhodující, je schopnost snahu správně směřovat, bojovat s rozmary mysli a poznávat je a tak je poznáním zbavovat jejich síly a odstraňovat je.
Kdo díky poznání spočine v hlubokém klidu, ten bude zcela jistě Bohy odměněn prvním ochutnáním Nejvyšší vznešenosti.
šraddhávánvěřící; člověk s pevným přesvědčením
labhatezíská
gňánampoznání
tatparahúsilovný; ten, kdo má To za nejvyšší cíl
samjataovládat
indrijahsmysly
gňánampoznání
labdhvázískání; dosažení
parámvěčná; nejvyšší
šántimmír; klid
ačirenabrzy; ihned
adhigaččhatizískat; dosáhnout
Verš : 4.40.

agňaščášraddadhánašča samšajátmá vinašjati
nájam loko'sti na paro na sukham samšajátmanah


Nevědomé a bez víry, pochybující Já hyne.
Není svět zde ani vyšší, v pochybnostech, ani štěstí.
Pochybující bytost bez poznání a bez víry zahyne. Ani tento svět, ani vyšší, ani štěstí není pro pochybujícího ducha.
Naopak, vědomé setrvávání v nevědomosti a podléhání pochybnostem je přímo odpovědné za setrvávání ducha v otroctví těla. O pochybnostech praví Šrí Ramana krásnou větu : "Nikdo nepochybuje o pochybovači". To znamená že nikdo nepochybuje o svých názorech, dedukcích a stanoviscích, protože jsou dávno přijaty a nepodléhají žádnému zkoumání. Moudré poučky však pochybovač neustále zkoumá, i když pro to nemá žádné skutečné znalosti.
Skutečná moudrost nespočívá v nabytých vědomostech, ale pouze v ochotě měnit své hodnoty a své postoje tak, aby odpovídaly úrovni poznání.
agňašnevědomec; člověk bez poznání
čaa; také
ašraddadhánašbezvěrec; člověk bez pevné víry
čaa; také
samšajapochybnost
átmápravé Já; mysl
vinašjatihynout
naAni; ne-
ajamtoto
lokosvět
astitam (je)
naAni; ne-
parahnejvyšší
naAni; ne-
sukhamštěstí; radost; snadno
samšajapochybnost
átmanahmysl; pravé Já; svoje
Verš : 4.41.

jogasamnjastakarmánam gňánasamčhinnasamšajam
átmavantam na karmáni nibadhnanti dhanaňdžaja


Jógou činy odevzdává, ničí pochyby poznáním,
v Já spočívá, žádné činy neváží ho, Dhanandžajo.
Kdo disciplínou odevzdává své činy, poznáním rozptyluje pochybnosti a ve svém Já spočívá, ten žádnými činy není poután, Dobyvateli vítězství.
Pěstování jógy je jediná cesta k dokonalosti. Jóga je disciplína, jóga je každodenní pravidelnost, jóga je klid mysli i aktivní zkoumání jejího fungování. Je nutno přestat pochybovat a začít pevně věřit v Nejvyšší cíl. Ani to nejde samo o sobě. K překonání pochybností a přijmutí víry je nutno změnit svou mysl, doslova si z něj vymýt nečistotu pochyb a vnutit si víru tisícinásobným opakováním manter, proseb, modliteb nebo vlastních pouček tak, aby nahradily původní myšlenky a postoje.
Až provedete tuto radikální změnu myšlení, tehdy budete hodni nejprve jen na chvilku nahlédnout na život z pohledu věčnosti. Tehdy se vaše víra změní v poznání a potom už nebudete chtít nic jiného.
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
samnjastaodevzdání
karmánamčiny; činnosti
gňánapoznání
samčhinnarozptýlit
samšajampochybnosti
átmapravé Já; mysl
vantamobsahující
naAni; ne-
karmáničiny; činnost
nibadhnantipoutat
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
Verš : 4.42.

tasmádagňánasambhútam hrtstham gňánásiná''tmanah
čhittvainam samšajam jogamátišthottištha bhárata


Nerozumnou, v srdci dlící tak mečem sebepoznání,
tni tuto pochybnost, v józe trvej, vytrvej Bhárato.
Proto mečem poznání svého Já rozetni tuto pochybnost sídlící v tvém srdci a zrozenou z nevědomosti, setrvej v disciplíně a povstaň, Bhárato.
Závěrečná výzva není pronášena pouze k Ardžunovi, ale ke každému kdo čte Bhagavadgítu. Poznávej svou mysl, poznávej svět z jiné vznešenější perspektivy. Toto nové poznání použij ke změně své mysli, k odstranění pochybností, k očištění mysli od zlých a hloupých myšlenek. Uvědom si, že žiješ v nevědomosti a neznalosti a chtěj poznat věčnost. Věř ve věčnost, věř sobě, že ji můžeš poznat, uklidni se a klidu poznej svou mysl. Očisti ji a připrav se, abys mohl být obdarován božskou milostí.
tasmátproto
agňánanevědomost
sambhútamstvořený
hrtsthamv srdci; v mysli
gňánapoznání
asinázbraň; meč
átmanahmysl; pravé Já; svoje
čhittvározetni
enamtoto
samšajampochybnosti
jogamjógu; jóga
átišthaumístit v; setrvat
uttišthavstaň
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 31.7.2011, zobrazeno : 2545

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish