Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 36. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 36. lekce

36. pokračování korespondenčního kurzu - verše 5.13-18
Činy nejsou božské, ale vznikají z kvalit zúčastněných bytostí.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 5.13.

sarvakarmáni manasá samnjasjáste sukham vaší
navadváre puredehí naiva kurvanna kárajan


Všechny činy ve své mysli vzdává, radostně ovládá,
devět bran ve městě těla, nekoná a nenabádá.
Kdo se vzdal všech činů v mysli a radostně ovládá devět bran města těla, jistě činy nekoná ani k nim nepodněcuje.
Tělo je přirovnáváno ke městu s devíti branami, což jsou oči, uši nosní dírky, ústa, konečník a genitálie. Možná se toto přirovnání zdá trochu podivné, ale při bližším ohledání je to srovnání téměř geniální. Tělo se skládá z desítek milionů milionů obyvatel, kterými jsou buňky a podobného počtu dalších mikroorganizmů, žijícími s tělem v symbióze. Buňky vytvářejí různé továrny pro zásobování všech buněk, kanalizaci pro odvod odpadu, cesty pro zásobování a zdroje energie, která to všechno pohání. Je tam armáda a policie, která dbá na správnou funkcí všech buněk a orgánů a chrání je před okolními nebezpečími. Nad tím vším bdí nervový systém s mozkem, který je obdařen úžasným systémem duchovním, který na mnoha úrovních řídí celé tělo. Tělo není jeden kus hmoty, ale obrovská společnost drobných bytostí, které poctivě vykonávají svěřené povinnosti po celý život těla.
Těžko si můžeme myslet, že nějaká buňka má představu o existenci celého těla, přesto je jejich činnost vykonávána ku prospěchu celku.
Naše moderní města za systémem těla pokulhávají v mnoha oblastech. Tělo je součástí přírody a veškeré jeho odpady jsou v přírodě snadno recyklovatelné. Lidská města otravují celou přírodu, vzduchem, půdou a vodou počínaje a životním prostorem konče. Také řízení města nedbá zájmu všech jeho obyvatel, ale zpravidla jen těch, kteří jsou zrovna u moci. Kdyby se takto choval systém našeho těla, budeme všichni brzy na smrt nemocní.
Jistě by se našlo spousta dalších podobných příkladů, ale nyní se věnujme duchu, který panuje nad tímto velkoměstem. Běžný evropský člověk pije alkohol, kouří a zanedbává mnoho zdraví prospěšných věcí. Co asi musí ty miliardy buněk vytrpět po pořádné opilosti, nebo lépe řečeno otravě alkoholem? Přesto se i takový člověk považuje za pána přírody a ostatním bytostem v přírodě to dává patřičně poznat.
Skutečně moudrý člověk se chová tak, aby všechno jeho jednání přinášelo klid, mír, radost a spokojenost do systému vnitřního (tedy tělesného) i vnějšího (což je okolní lidská společnost a příroda).
sarvavšichni; vše
karmáničiny; činnost
manasámysl
samnjasjaodevzdat; vzdát se
ástebýt ve stavu; zůstat
sukhamštěstí; radost; snadno
vašípodroben
navadevět
dvárebrána
pureměsto
dehívtělený
naAni; ne-
evajistě; zajisté; samozřejmě
kurvanjednat
naAni; ne-
kárajanzpůsobit; podněcovat; nabádat
Verš : 5.14.

na kartrtvam na karmáni lokasja srdžati prabhuh
nakarmaphalasamjogam svabhávastu pravartate


Původce a ani činy ve světě Pán nestvořil,
ani pouto k plodům činů. To jedná pouze povaha.
Nejvyšší bytost nevytváří v tomto světě ani původce činů, ani činy, ani pouto k plodům činů. To konají pouze vlastní sklony.
Duchovní podstata činy tělu nenakazuje, ani k nim nevytváří podmínky. Všechny činnosti, jejich příčiny, důsledky i průběh, vychází pouze z přírody a kvalit zúčastněných součástí.
Skutečné Já je pouze jakýmsi svědkem všech činností. Bytost, jejíž mysl je očištěna od ega, koná pouze nutné činy, v nejvyšší možné čistotě a s ohledem na ostatní okolní součásti.
Bytost zmatená egem následuje své touhy a při jejich naplňování moc nedbá na utrpení, které ostatním bytostem svým poživačným chováním způsobuje.
naAni; ne-
kartrtvamčinitel; ten, kdo koná
naAni; ne-
karmáničiny; činnost
lokasjasvět
srdžatiprojevit; tvořit
prabhuhNejvyšší bytost; duch; pravé Já
naAni; ne-
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
samjogamspojení; pouto
svabhávahpřirozenost
tuale; však
pravartatejedná; tvoří
Verš : 5.15.

nádatte kasjačitpápam na čaiva sukrtam vibhuh
agňánenávrtamgňánam tena muhjanti džantavah


Nepřijímá ničí hříchy, ani ctnost jistě, Stvořitel.
Nevědomost halí moudrost, proto je zmatek zrozených.
Nejvyšší bytost nepřijímá od nikoho ani neřest a jistě ani ctnost. To jen nevědomost zahalila poznání zrozených a z toho pochází jejich zmatek.
Cokoli se odehraje v pomíjivé představě pomíjivého světa zcela logicky nemůže mít žádný vliv na neměnnou věčnost. Co by to potom bylo za věčný princip?
Poznání věčného a neměnného principu dává bytosti to správné hledisko k pohledu na celý vesmír jako na představu poskládanou pomocí mysli ze smyslových vjemů a paměti. To, co se jeví zmatenému člověku jako skutečnost, je jen obraz, iluze vzniklá díky úžasné schopnosti mysli zobrazovat obrazy světa. To, co je opravdu skutečné, tedy věčné a neměnné, není žádným způsobem pozorovatelné, a proto je to zmatenými lidmi považováno za blud a nesmysl. Bytost, která si tento princip uvědomila, zná skutečnou povahu světa a také vlastního těla.
Je jedno krásné přirovnání, které s vynálezem biografu uvedl Šrí Ramana. Věčný duch se dá přirovnat k plátnu v kině, na které s odehrávají všechny obrazy různých filmů. Většina diváků si plátno neuvědomuje, protože jsou dějem filmu zcela pohlceni. Jen ten, kdo se dostatečně soustředí, si může plátno pod pohyblivými obrazy uvědomit, ale zřetelně ho uvidí, až film skončí a v sále se rozsvítí.
naAni; ne-
ádattepřijímat
kasjačitkdokoli
pápamhřích; zlý čin
naAni; ne-
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
sukrtamctnost
vibhuhNejvyšší bytost
agňánenanevědomost
ávrtamskrývá; halí
gňánampoznání
tenatento
muhjantizmatek
džantavahzrozený
Verš : 5.16.

gňánena tu tadagňánam ješám nášitamátmanah
tešámáditjavadžgňánam prakášajati tatparam


Kdo však poznáním od toho nepoznání Já očistí.
Těm potom slunce poznání odhalí jen To Nejvyšší.
Kdo však pomocí poznání očistí své Já od této nevědomosti, těm potom slunce poznání odhalí To Nejvyšší tajemství.
Svoboda tkví pouze v podrobném poznání funkce mysli a jejího prožívání smyslových vjemů.
Pouze soustředění a prohlédnutí skrze film na plátně poodhalí existenci plátna, stejně tak soustředění a podrobné prozkoumání schopností a způsobu práce mysli může osvětlit problematiku života. Toto zkoumání je jedna z mnoha dalších znalostí, které je dobré si při cestě za svobodou osvojit.
Je možno zkoumat zrakové vjemy, například se soustředit a odbourat následné automatické zpracování obrazu, které se z praktických důvodů přepočítává a zobrazuje jako pohybující se tělo. Skutečný zdrojový zrakový vjem je však pohybující se okolí a jeho mizení za okrajem zrakového pole.
Pro tělo je svět skutečný. Tělo a jeho vnímání je však pro vnímajícího ducha pouze konstrukcí mysli ze smyslových vjemů a dalších informací, které přicházejí prostřednictvím nervové soustavy.
Když si uvědomíme, jak se představa těla tvoří, jsme zase o krůček blíže k prolomení téměř nedobytné pevnosti ega.
gňánenapoznání
tuale; však
tatto
agňánamnevědomost
ješámkterým; kteří
nášitamodstraní
átmanahmysl; pravé Já; svoje
tešámjejich; jim; oni
áditjavadžslunce
gňánampoznání
prakášajatiodhalit; zářit
tatto
paramnejvyšší; dávné; věčné
Verš : 5.17.

tadbuddhajastadátmánastanništhástatparájanáh
gaččhantjapunarávrttim gňánanirdhútakalmašáh


Tím je rozum a Tím je Já, Tím je stálost a Tím je cíl,
vícekrát se již nevrátí, poznání pouta odstraní.
Ti, kdo mají rozum v Tom, mysl v Tom, vytrvalost v Tom a cíl v Tom, dojdou stavu, kdy se již víckrát nevrátí, neboť poznání odstranilo jejich pouta.
Zde jsou opět vyjmenovány nutné vlastnosti hledajícího, který může dosáhnout úspěchu. Jak již bylo několikrát řečeno je procvičovaná vlastnost ve své nejdokonalejší a nejčistší formě zároveň i cílem duchovního snažení.
Na duchovní cestě se učíme nedívat se z perspektivy těla, ale z perspektivy ducha, který v těle žije. Nedíváme se tedy očima, ale hledíme skrze oči, stejně tak neslyšíme ušima, ale vnímáme nejen zvuk, ale i uši, zpracování zvuku v mysli a třeba také vliv tohoto vjemu na celkový stav mysli.
Kdo se touto metodou vymaní z představy Já jsem tělo, tak dosahuje stavu, kdy ochutná hledisko věčného ducha a pozná, jak to věčné asi vypadá.
tatto
buddhajahrozum; moudrost
tatto
átmánahmysl; já
tanto
ništhásvytrvalost
tatto
parájanáhdosažení; ovládnutí
gaččhantizískat
apunarjiž nikdy
ávrttimnávrat
gňánapoznání
nirdhútaodstranit
kalmašáhhříchy; pouta
Verš : 5.18.

vidjávinajasampanne bráhmane gavi hastini
šuni čaiva švapáke čapanditáh samadaršinah


Moudrého a pokorného brahmína, krávu či slona,
psa také psů pojídače moudří stejně nahlíží.
Mudrci stejně nahlíží na brahmína obdařeného znalostmi a pokornou skromností, na krávu, slona i psa a také pojídače psů.
Tento verš opět upozorňuje na iluzornost představy okolního světa. Jeho poselství zní asi takto : "Je jedno, co vidíš, pokud jsi skutečně osvobozen od pout k iluzi, nemůže tě nic vyrušit z vnitřního klidu a blaženosti, kterou tě pravé Já obdařilo."
Zajímavá moudrost na toto téma zní asi takto : "Pokud chceš být svobodný, nesmíš nechat nikoho, aby ovlivňoval stav tvé mysli." Pokud Vám někdo dělá protivenství, tak to snášejte zcela klidně. Jistě je důvod, abyste takovou zkušenost dostali a děkujte za to, že v vám váš protivník umožňuje pěstovat vznešené ctnosti.
vidjáznalý; učený
vinajaskromný
sampanneobdařen
bráhmanebrahmín
gavikráva
hastinislon
šunipes
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
švapákepojídač psů
čaa; také
panditáhmoudří; učení
samastejný
daršinahuzřeli
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 4.8.2011, zobrazeno : 2785

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish