Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 42. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 42. lekce

42. pokračování korespondenčního kurzu - verše 6.23-28
Nejlepší způsob pěstování jógy jako disciplíny.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 6.23.

tam vidjád duhkhasamjogavijogam jogasamgňitam
sa niščajena joktavjo jogo'nirvinnačetasá


Věz - toto pouto se strastí rozpojení se jógou zve.
Tak s jistotou cvič se v józe však bez srdce sklíčenosti.
Poznej, že disciplínou se nazývá rozpojení pouta se strastí. Proto neochvějně provozuj tuto disciplínu a neklesej na duchu.
Jóga je snaha, jóga je kázeň, jóga je poznání a taková jóga přinese trvalou blaženost. Tato blaženost je zcela závislá na nezávislosti k pomíjivému světu. Jediné nerozbité pouto dokáže zničit toto blaho. Kdo toto blaho nepoznal v jeho plné síle, ten si jej nemůže představit. Kdo díky své snaze poznal toto blaho, už si ho nenechá vzít pro nějaké pomíjivé potěšení.
tamk němu; tomu
vidjádvědět
duhkhaneštěstí; strast
samjogaspojení; pouto
vijogamrozpojení
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
samgňitamnazývat; označovat
sahon; ten; tak
niščajenas jistotou
joktavjoprovozuj; cvič (spřažení s jógou)
jogahJóga, nejvyšší moudrost; disciplína
anirvinnabez pochyb; bez sklíčenosti
četasásrdce; přeneseně mysl
Verš : 6.24.

sankalpaprabhavánkámámstjaktvá sarvánašešatah
manasaivendrijagrámam vinijamja samantatah


Plány své zrozené z touhy úplně všechny odevzdej.
Myslí jistě činnost smyslů všestranně, zcela ovládni.
Všech svých záměrů pocházejících z tužeb se úplně vzdej. Myslí zcela a pevně ovládni všechny činnosti smyslů v jejich mnohočetné různorodosti.
V minulém verši začala výzva k cvičení. Cvičení bez pochybností a s vírou v pravdu, že každý - tedy i já - to může kdykoli získat. Jen se musí vzdát svých osobních plánů, sklonů a záměrů, které vznikají ze svazku s tělem prostřednictvím tužeb.
Navíc je nutno prozkoumat a poznat jak funguje mysl, jak zpracovává smyslové vjemy a díky tomuto poznání zcela a bez výjimky ovládnout mysl.
sankalpazáměr; chtění
prabhavánpůvod; pocházet z
kámámstoužící; touha
tjaktvázříkat se; riskovat
sarvánvšechny
ašešatahzcela; úplně
manasamysl
evajistě; zajisté; samozřejmě
indrijasmyslové
grámamsoubor; souhrn
vinijamjazcela ovládnout
samantatahze všech stran; ze všech možností
Verš : 6.25.

šanaih šanairuparamed buddhjá dhrtigrhítajá
átmasamstham manah krtvá na kiňčidapi čintajet


Krok za krokem uklidni se, rozumu stálostí pevnou.
V Já přebývat svou mysl nech a vůbec na nic nemysli.
Postupně, krok za krokem se uklidni pomocí rozumu a pevné vytrvalosti. Ve svém Já nech spočinout svou mysl a na nic nemysli.
Trvalá a nevratná změna v lidské mysli vzniká postupně, krok za krokem. Člověk se uklidní sebekázní, ustálí svoje myšlení díky soustředěné pozornosti. Naučí se v meditaci přebývat poblíž svého věčného neměnného Já, a to díky pečlivé a pravidelné práci s myslí, kdy jsou všechny rušivé myšlenky rozpouštěny a odstraňovány i s jejich kořeny.
šanaihkrok; část
šanaihkrok; část
uparamedzklidnit
buddhjámoudrostí; rozumu
dhrtivytrvalost
grhítajápevně; držení
átmapravé Já; mysl
samsthamspočinout
manahmysl
krtvádělat; způsobit; úděl
naAni; ne-
kiňčitcokoli
apiv; i; zahrnovat
čintajetmyslet
Verš : 6.26.

jato jato niščarati manaščaňčalamasthiram
tatastato nijamjaitadátmanjeva vašam najet


Vždy kdykoli rozptýlená mysl se neklidnou stane,
potom ji ovládni ve svém Já, drž ji pevně od zlých vlivů.
Kdykoli se mysl rozptýlí a stane se neklidnou, potom ji vždy ovládni ve svém Já, pevně ji chraň před rušivými vlivy.
Pro ovládnutí rozptýlené mysli používejte dotazovací metodu. Může se použít na jakoukoli životní situaci. Pomáhá v meditaci snadno a bezbolestně přivádět zaběhlou mysl, pomáhá mysl zklidnit v pracovních, společenských nebo rodinných neshodách i ve problémech způsobených nečistotou nebo nemocí mysli.
Musíte se naučit co nejdříve odhalit, že se vaše mysl vydala na nekontrolovanou cestu. Potom si můžete pomoci první otázkou : "Čí je to myšlenka?" Odpovíte si : "Moje."
V této fázi se vůbec nevydáváte na průzkum příčin tohoto vzplanutí mysli. Takový výzkum dává této myšlence důležitost a také sílu. Když si jí nevšímáte, tak pomalu ztrácí svou moc nad myslí. proto další otázka zní : "Kdo jsem já?"
Na tuto otázku nehledáte slovní odpověď. To není žádoucí, ba naopak velice zavádějící.Tato otázka vás má dovést zpět, poblíž vašeho pravého věčného Já. Ještě však tímto já nejste, jen se mu pomocí nyní popisovaných postupů přibližujete a snažíte se trávit v jeho blízkosti co nejvíce času.
jatahz nehož; z čeho; když
jatahz nehož; z čeho; když
niščaratirozptýlit
manahmysl
čaňčalamneklidná
asthiramstanout
tatahpotom
tatahpotom
nijamjaovládnout; zkrotit
etattoto; tento
átmanisvým pravým Já; myslí
evajistě; zajisté; samozřejmě
vašamvliv
najetpodrobit
Verš : 6.27.

prašántamanasam hjenam joginam sukhamuttamam
upaiti šántaradžasam brahmabhútamakalmašam


Klidnou myslí jistě tento jogín štěstí nejvyššího
dojde utišením vlivů, bytosti Brahma bez kazu.
Takový jogín s klidnou myslí jistě dojde nejvyššího štěstí bytosti Brahmovy, bez pout, ztišením touhy po moci a ovlivňování.
Snaha je aktivita mysli. Dokud se snažíte pěstovat nějakou metodu popisovanou jógou, tak je vaše mysl stále aktivní. Tato aktivita se odlišuje od běžné nekontrolované aktivity. Kontrolovaná snaha učí člověka poznávat svou mysl a tím i sám sebe. Nekontrolovaná aktivita se snaží polapit mysl a udržet ji ve svých představách co nejdéle. V té chvíli ji nic neohrožuje a mysl se žene za svým pomíjivým štěstím.
Jednou, až jogín zapomene, že se snaží, se jeho vnímání zmocní odvěká blaženost. Proto je rozumné svou snahu provozovat v co nejjednodušší formě. Uklidníte se na klidném a bezpečném místě, můžete použít třeba nějaké dechové cvičení. Potom si opakujeme jednoduchou, třeba jen jednoslabičnou mantru nebo jen přebíráme korálky. Svou mysl upneme k nějakému vznešenému ideálu a snažíme se takto převzít co nejvíce moudrosti.
prašántaklidné
manasammysl
hijistě; také
enamtoto
joginamjogín
sukhamštěstí; radost; snadno
uttamamnejvyšší; nejlepší
upaitidojít
šántazklidnit
radžasamkvalita neklidu, ovládání
brahmaBrahma; Védy
bhútambytost
akalmašambez pout; bez hříchu
Verš : 6.28.

juňdžannevam sadá''tmánam jogí vigatakalmašah
sukhena brahmasamsparšamatjantam sukhamašnute


Soustředěn tak věčně na Já, jogín hříchů svých zbavený,
ve štěstí spojení s Brahma získá blaho nekonečné.
Jogín, který je stále takto soustředěn na své Já a zbavený svazujících nečistot a hříchu, lehce získá nekonečné štěstí pocházející ze spojení s Brahma.
Postupným rozkrýváním svých pout se jogín stává pevněji zakotven v blízkosti své věčné podstaty. Až bude připraven a ve chvíli, kdy to nebude očekávat, tehdy bude na chvilku přiveden do stavu věčnosti.
Potom by měl hledající rozpoznat, že jeho skvělý stav v Brahma byl překryt představami mysli. Poznáním příčiny - nějaké formy ega - bude člověk bohatší o znalost dalšího úskoku ega. Ego bude slabší o svou další zbraň. Má jich sice spoustu, ale hodně z nich je jich velice podobných.
Po několika vítězstvích nad úskoky ega bude ego oslabeno, čímž vznikne dlouhodobější schopnost pobývat v nekonečném blahu.
juňdžannsoustředěn
evamtak
sadávždy
átmánammysl; pravé Já
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
vigatazbavený
kalmašahhříchy; pouta
sukhenašťastně; snadno
brahmaBrahma; Védy
samsparšamzcela spojen
atjantamneomezené; nekonečné
sukhamštěstí; radost; snadno
ašnutezískat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 15.8.2011, zobrazeno : 2548

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish