Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 47. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 47. lekce

47. pokračování korespondenčního kurzu - verše 7.1-7
Úvod sedmé kapitoly - Učení o poznání a přijetí poznání
V sedmé kapitole popíše Kršna rozdíl mezi svou nižší přirozeností, která se projevuje jako vidina, božská hra života, kterou hrají všechny bytosti a svou vyšší přirozeností, která je zdrojem celé vidiny, celé této hry. Potom jasně vysvětlí, že setrvávání ve světě vidiny, považováním božské hry za skutečnost je nevědomost, neznalost vyšší přirozenosti. Pouze poznáním vyšší přirozenosti, uvědoměním si světa jako vidiny a života jako hry, dosahuje bytost nejvyššího poznání a věčného klidu.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 7.1.

šrí bhagaván uváča
majjásaktamanáh pártha jogam juňdžanmadášrajah
asamšajam samagram mám jathá gňásjasi taččhrnu


Šrí Bhagaván uvádí :
Ke Mně upni mysl Pártho, jógou se soustřeď, na Mně vis.
Nepochybně, také zcela, jak To poznat, Mne poslouchej.
Blahoslavený Pán pravil:
Synu Prthy, nyní Mne poslouchej jak Nejvyšší stav zcela a bez pochybnosti poznáš. Proto upni ke Mně svou mysl, disciplínou se soustřeď a jen ve Mně hledej svou pevnou oporu.
Tento verš popisuje stav, který člověku umožňuje dosáhnout požadované změny a který platí nejen v duchovní, ale i ve světské stránce života.
Pokud chceme něčeho rychle dosáhnout, potom se musíme věřit, že lze tohoto cíle dosáhnout, musíme se na dosažení cíle naprosto soustředit a musíme získat potřebné znalosti a dovednosti.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
majiMně
ásaktaupnout
manáhmysl
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
jogamjógu; jóga
juňdžansoustředěn
matMne; mým
ášrajahzáviset
asamšajamnepochybně
samagramspolečně; dohromady (sam - spolu, agra - následek)
mámmne
jathájako; jak
gňásjasipoznat
tatto
šrnuslyš
Verš : 7.2.

gňánam te'ham savigňánamidam vakšjámjašešatah
jadžgňátvá neha bhújo'njadžgňátavjamavašišjate


Poznání Toho Já zcela i jeho přijetí Ti dám.
Až poznáš To zde nebude poznání jiné neznámé.
Já ti nyní podrobně popíši poznání nejvyššího stavu a také jak toto poznání získat. Až To poznáš, nezůstane zde nic jiného, co bys měl poznávat.
V tomto verši Kršna upozorňuje na dva stupně v poznávání. První stupeň je seznámení s poznáním, kdy se člověk danou znalost naučí. Druhý stupeň je přijetí poznání, to znamená změnu hodnot a myšlení člověka ve smyslu daného poznání. Člověk si danou znalost vezme zcela za svou a tato znalost se stane nedílnou součástí jeho dalšího života.
V běžném životě není tento rozdíl jasně patrný, získané praktické znalosti se přijímají a dále používají většinou zcela automaticky. V duchovním učení, které je zaměřeno na komplexní změnu celé osobnosti člověka, je přijetí sdělované moudrosti provázeno značnými obtížemi.
Kdo čte Bhagavadgítu poctivě, ten ví, že Kršna zpívá, že člověk není tělo, ale věčný duch. Avšak prožívat tuto moudrost, být věčným duchem a nevázat se k tělu, je pro většinu čtenářů nemožné. Minimálně do doby, než poctivým cvičením uklidní svou mysl.
Přijetím nejvyšší moudrosti se nestanete znalcem všeho ve vesmíru. Jen se pro vás stane celý vesmír pouhou myšlenkou. Život poběží dále, ale změní se ten, kdo ho bude žít.
gňánampoznání
teTobě; tito
ahamJá, jsem
savigňánamrealizace
idamtyto; toto
vakšjámivyjevím
ašešatahzcela; úplně
jadžto; když
gňátváznajíce
naAni; ne-
ihazde
bhújahznovu; dále
anjadžjiné
gňátavjampoznatelné
avašišjatenení naučeno
Verš : 7.3.

manušjánám sahasrešu kaščidjatati siddhaje
jatatámapi siddhánám kaščinmám vetti tattvatah


Z tisíců lidí jen někdo usiluje zde o úspěch.
Z usilujících úspěšných jen někdo Mne zná pravdivě.
Z lidí tisíců jen málokdo usiluje o dosažení dokonalosti. A z těch, kteří usilují, jen málokdo uspěje a pozná Mne pravdivě.
Většina lidí se věnuje světským činnostem, aniž by je vůbec napadlo, jaký to vše má smysl. Ti lidé, kteří hledají, se většinou soustřeďují na pomíjivé iluzorní projevy jako jsou různé mystické prožitky a zázraky. Opravdu jen hrstka lidí je schopna uvědomit si základní podstatu a soustředit se na ni.
manušjánámtakových lidí
sahasrešuz tisíců
kaščitněkdo
jatatisnažící se; usilující
siddhajeúspěch; naplnění
jatatámusilující
apiv; i; zahrnovat
siddhánámúspěšní
kaščinněkdo
mámmne
vettipovažovat; znát
tattvatahpravdivě; skutečně
Verš : 7.4.

bhúmirápo'nalo vájuh kham mano buddhireva ča
ahankára itíjam me bhinná prakrtiraštadhá


Země, voda, oheň, vítr, prostor, mysl, rozum jistě
sobectví, tak toto je Má různá přirozenost osmerá.
Země, voda, oheň, vzduch, prostor, mysl, rozum a jistě sobectví, tak toto je osmero projevů Mojí přirozenosti.
Na západě uvažujeme čtyři základní prvky - zemi, vodu, vítr a oheň. Jinými slovy skupenství pevné, kapalné, plynné a energii. Indická filozofie používá pátý prvek. Naprosto logicky umísťuje všechny ostatní projevy do pátého, kterým je prostor, prázdný, neměnný, avšak schopný obsahovat ostatní prvky.
Dále je přidána mysl, rozum a díky nim vznikající představa osoby-činitele. Toto označuje Kršna za svoji nižší přirozenost, která je pouze představou vytvořenou v mysli.
bhúmirzemě
ápovoda
analooheň
vájuhvítr; vzduch
khamprostor
manahmysl
buddhihmoudrost; rozum
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
ahankáraego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
ititak; proto
ijamtoto
memůj; mi
bhinnárůzné; oddělené
prakrtihpříroda; přirozenost
aštadháosmerý
Verš : 7.5.

aparejamitastvanjám prakrtim viddhi me parám
džívabhútám mahábáho jajedam dhárjate džagat


Nižší tuto, i tu jinou přirozenost Mou věčnou znej.
Duše tvorů, Mahábáho, i tento svět ona drží.
Mocný válečníku poznej nejen tuto nižší přirozenost, ale hlavně tu další Mou věčnou přirozenost, která udržuje život bytostí i celý vesmír.
Vyšší přirozeností označuje Kršna to, co umožňuje samu existenci, v materiální rovině samotný všeprostupující prostor, v rovině duchovní všeprostupující vědomí.
aparanižší
ijamtoto
itahdalší
tuale; však
anjámjiná
prakrtimpřírodu; přirozenost
viddhiznát; vědět
memůj; mi
parámvěčná; nejvyšší
džívaduše; život
bhútámbytost
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
jajapomocí; skrze
idamtyto; toto
dhárjateudržovat; držet
džagatsvět; vesmír
Verš : 7.6.

etadjoníni bhútáni sarvánítjupadháraja
aham krtsnasja džagatah prabhavah pralajastathá


Ona je lůnem bytostí veškerých takto poznej ji.
Já jsem celého světa zde zdrojem a také zánikem.
Tak plně poznej, že Ona je zdrojem všech bytostí. Já jsem původním zdrojem a také konečným zánikem celého vesmíru.
Nekonečný prostor je jev, který lidská mysl nedokáže pochopit. Věčné vědomí, které tento nekonečný prostor prostupuje, je ještě větší záhadou. Většina moderních, materiálně založených vědců, tyto základní mocné projevy přehlíží a svoje teorie budují pouze na základě různého zkoumání, pozorování a měření. Tyto metody i vzniklé teorie jsou omezené pouze na malý kousek nekonečného vesmíru.
Kršnův čistý idealizmus, kde je vědomí prvotním projevem, je naprosto logickým vysvětlením všech jevů. Celá nižší přirozenost, která se objevuje v nekonečném prostoru, je pro vyšší přirozenost pouze myšlenkou. Pouze díky vědomí se objevují další věci, třeba i onen nekonečný vesmír.
Ona Kršnova výzva "Poznej", znamená staň se čistým idealistou, bez jediné stopy víry ve skutečnost celého vesmíru. To znamená buď neměnnou věčností a opusť pomíjivost.
etattoto; tento
jonínizdroj; lůno
bhútánibytosti; tvory; prvky
sarvánivšechny
ititak; proto
upadhárajazcela poznat
ahamJá, jsem
krtsnasjacelý; celek
džagatahsvět
prabhavahpůvod
pralajahzánik
tathátaké; dále
Verš : 7.7.

mattah parataram nánjatkiňčidasti dhanaňdžaja
maji sarvamidam protam sútre maniganá iva


Nic jiné Mně nadřazené tady není, Dhanandžajo.
Na Mně vše toto závisí jak perel řada na šňůrce.
Nikde není nic, co by Mne přesahovalo, Dobyvateli vítězství. Naopak jen na Mně vše toto závisí jako na šňůře řada perel.
Vše materiální vzniká díky vlastnostem nekonečného prostoru. Můžeme si to uvědomit jen díky vědomí, ze kterého vzniká naše mysl. Jaký by byl vesmír, kdyby nebylo vědomí, které si ho může uvědomit a které ho pak může tvarovat a měnit?
Prvotní, nejvyšší přirozenost je věčný duch, sama podstata existence a života. Uvědomění si této podstaty je nejvyšším poznáním.
mattahMne
parataramnadřazené; přesahující
naAni; ne-
anjatjiný
kiňčitcokoli
astitam (je)
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
majiMně
sarvamvše
idamtyto; toto
protamzavěšeno
sútrešňůra
maniperly
ganářada
ivajakoby
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 18.8.2011, zobrazeno : 2471

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish