Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 48. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 48. lekce

48. pokračování korespondenčního kurzu - verše 7.8-14
Božské vlastnosti Kršny
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 7.8.

raso'hamapsu kaunteja prabhásmi šašisúrjajoh
pranavah sarvavedešu šabdah khe paurušam nršu


Chutí jsem vody, Kauntéjo, září jsem Měsíce, Slunce,
i pránavou ve Védách všech, prostoru zvuk, schopnost mužů.
Jsem chutí vody, Synu Kuntí, jsem září Měsíce a Slunce, jsem ÓM - pránava ve všech Védách, jsem zvukem v prostoru i mužností mužů.
rasochuť
ahamJá, jsem
apsuvody
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
prabhazáře
asmijsem
šašiMěsíc
súrjajohSlunce
pranavahpránava; posvátná slabika Óm
sarvavšichni; vše
vedešuVédy; studium Véd
šabdahzvuk
kheprostor
paurušamlidskost
nršumuži
Verš : 7.9.

punjo gandhah prthivjám ča tedžaščásmi vibhávasau
džívanam sarvabhútešu tapaščásmi tapasvišu


Jsem původní vůní země také jsem záře plamenů,
životem jsem všech bytostí i odříkáním asketů.
Jsem původní příjemnou vůní země a jsem i jasem plamenů, jsem životem všech bytostí i odříkáním asketů.
punjopravá; původní
gandhahvůně
prthivjámzemě
čaa; také
tedžašjas; záře; vlastnost
čaa; také
asmijsem
vibhávasauoheň
džívanamživot; duše
sarvavšichni; vše
bhútešubytosti
tapašodříkání; pokání
čaa; také
asmijsem
tapasvišuasketa; bytost na cestě odříkání
Verš : 7.10.

bídžam mám sarvabhútánám viddhi pártha sanátanam
buddhirbuddhimatámasmi tedžastedžasvinámaham


Mne semenem všech bytostí znej Pártho, věčným odvěkým,
i rozumem jsem v rozumných, září bytostí zářících.
Poznej Mne jako odvěké semeno, z kterého klíčí život všech bytostí, Synu Prthy. Jsem rozumem lidí moudrých i září zářících bytostí, které dosáhly dokonalosti.
bídžamsemeno; zdroj
mámmne
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
viddhiznát; vědět
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sanátanamodvěký
buddhihmoudrost; rozum
buddhimatámmoudrý; rozumný
asmijsem
tedžasjas; záře; vlastnost
tedžasvinámzářící; výjimečná dokonalá bytost
ahamJá, jsem
Verš : 7.11.

balam balavatámasmi kámarágavivardžitam
dharmáviruddho bhútešu kámo'smi bharataršabha


Silou jsem silných, která je touze a svodům vládnoucí.
Řád nerušící touhou jsem bytostem, Bharataršabho.
Jsem pevnou silou silných, která nepodléhá touze a vášním a jsem vzrušující touhou bytostí, která není v rozporu s Řádem, Býku mezi Bharaty.
Kršna v těchto verších uvádí, že i ve své nižší přirozenosti na sebe bere podobu výjimečných vlastností, které jsou podstatou dokonalého řádu. Je nutno si uvědomit, že tyto výjimečné vlastnosti pro bytosti osvobozené jejich přirozeností. To znamená, že pěstování výjimečných vlastností umožní člověku dosáhnout osvobození.
Vlastnosti a projevy, které si Kršna osvojuje, jsou dá se říci nepolapitelné. Je to žáře, zvuk, vůně, podsatata života i jeho počáteční zdroj. Tyto projevy jsou podobenstvími, pokoušejícími se ukázat, jak věčný duch, toto věčné vědomí neustále naplňuje náš život, aniž by bylo postřehnutelné našimi smysly.
balamsíla
balavatámsilný
asmijsem
kámatouha
rágalákání; půvab; svody
vivardžitamovládat; zbavit
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
aviruddhone v rozporu; v souladu
bhútešubytosti
kámahtouha
asmijsem
bharataršabhaArdžuna - Býk mezi Bharatovci; nejlepší z nich
Verš : 7.12.

je čaiva sáttviká bhává rádžasástámasášča je
matta eveti tánviddhi natvaham tešu te maji


A kdo jistě v čistotě je, i ve vlivu a temnotě,
Moji zajisté jsou, to věz. Ne však Já jejich, oni Mí.
A věz, že ti, kdo dlí v kvalitě čistoty, i ti, kdo jsou v kvalitách vlivu a temnoty, jsou jistě ve Mně. Já však nejsem jejich, to oni jsou Moji.
Každá bytost patří věčné podstatě, vychází z ní a tato věčnost vše oživuje. Každá myšlenka vychází z vědomí. Všechny myšlenky vytvářejí představu těla a skrze smysly i představu okolního světa.
Této představě zcela logicky nemůže věčné vědomí patřit. Každá představa je produktem vědomí, a je na něm naprosto závislá.
Nezáleží na kvalitě obrazů v představě. každá představa vychází z božské věčnosti. To, že je představa ovlivněna čistotou nebo temnotou je pro věčně blažené vědomí naprosto zanedbatelné.
jekdo
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
sáttvikákvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
bhávástav; existence
rádžasáhkvalita neklidu, ovládání
támasáhkvalita temnoty
čaa; také
jekdo
mattaMne
evajistě; zajisté; samozřejmě
ititak; proto
tánoni; těch
viddhiznát; vědět
naAni; ne-
tuale; však
ahamJá, jsem
tešuk nim; v nich
teTobě; tito
majiMně
Verš : 7.13.

tribhirgunamajairbhávairebhih sarvamidam džagat
mohitam nábhidžánáti mámebhjah paramavjajam


Třemi jakostmi vytvořen je tento jejich svět celý
zmateni Mne nepoznají, Nejvyššího, neměnného.
Celý tento svět, který prožívají, je stvořený třemi kvalitami a oni jsou zmateni, protože Mne nepoznávají jako nejvyššího a neměnného.
Nevědomé bytosti žijí svůj život nevědomky pod vlivem kvalit a příčin a důsledků. Ve své podstatě v nich Kršna hraje svou božskou hru, ale oni si to neuvědomují a s plnou vervou se snaží tuto hru, jejíž pravidla neznají, vyhrát. Osvobozený je schopen tuto hru nahlédnout a hraje ji nikoli pro vítězství, ale pro radost z dobré hry. Osvobození není vítězství ve hře, osvobození je schopnost uvědomit si hru v jejím celku a vystoupit z jejího vlivu.
tribhirtrojí
gunakvality
majairvytvořený (iluzí)
bhávairexistence; stav
ebhihjim
sarvamvše
idamtyto; toto
džagatsvět; vesmír
mohitamzmatený; neschopný rozlišit
naAni; ne-
abhidžánátizcela poznat
mámmne
ebhjahoni
paramnejvyšší; dávné; věčné
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 7.14.

daiví hješá gunamají mama májá duratjajá
mámeva je prapadjante májámetám taranti te


Tuto Mou Božskou iluzi z jakostí těžko překonáš.
Ke Mně však kdo se uchýlí, tuto iluzi překročí.
Tuto Mou božskou vidinu stvořenou kvalitami lze stěží překonat. Pouze ti, kdo se zcela uchýlí ke Mně, jsou schopni tuto vidinu překročit.
Kdo se považuje za tělo, za tuto představu věčného vědomí, žije v nevědomosti. Touto nevědomostí je zcela okouzlen a je velice obtížné tuto nevědomost překonat a spočinout ve věčném Já.
Jsou různé cesty, které jsou vhodné pro různé lidi. Cesta soustředění přímo na věčné vědomí v jeho všeprostupujícím tvaru je velice obtížná. Připomíná to zdolávání hory výstupem po kolmé hladké skále. Ano, tento výstup je možný, ale jen bytostem, které podstoupily velice obtížný a přísný trénink. Jen díky těmto speciálním znalostem je možno touto cestou projít, je však zapotřebí naprostého soustředění na každičký pohyb a každý krok musí být na 200 procent bezpečný. Jediná chyba a nejen že vrcholu nedosáhnete, ale můžete i zemřít.
Cesta oddanosti připomíná cestu po horské pěšince se zkušeným horským vůdcem. Pro dosažení vrcholu hory je stále potřeba určité odříkání, snaha a dobrá fyzická kondice. Pokud se vybavíme kvalitní výbavou do hor, může být taková bezpečná cesta příjemným potěšením, s chvilkami odpočinku na horských loukách a nádhernými výhledy.
daivíbožské
hijistě; také
ešátoto
gunamajíkvality; tři kvality hmotné přírody
mamamoje
májáMájá; představa;
duratjajátěžko překonat
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
jekdo
prapadjanteuchýlit se
májámMájá; představa;
etámtuto
tarantidokázat překonat
teTobě; tito
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 18.8.2011, zobrazeno : 2670

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish