Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 50. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 50. lekce

50. pokračování korespondenčního kurzu - verše 7.20-25
Vztah mezi Kršnou a ostatními bohy
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 7.20.

kámaistaistairhrtagňánáh prapadjante'njadevatáh
tam tam nijamamásthája prakrtjá nijatáh svajá


Touhami poznání jaté, uchýlí se k jiným Bohům.
Mnohé obřady konají, vedeni povahou svojí.
K jiným bohům se uchylují ti, jejichž poznání je zahaleno mnohými touhami. Vykonávají různé četné příkazy a obřady a jsou zcela ovládnuti svojí přirozeností.
V pozdějších kapitolách bude podrobně popsáno, jak tři kvality přírody ovlivňují způsob myšlení a jednání člověka. Tento způsob myšlení a jednání je základem přirozenosti každého člověka.
Souboj tří kvalit probíhá v každém člověku neustále. Zda bude vítězit dobro a čistota, neklid a vášeň nebo lenost a temnota je dáno pouze stavem poznání každého člověka. Toto poznání je zcela závislé na předchozích zkušenostech.
Každý člověk si podle svého stavu mysli volí svého boha. K němu se utíká schovat v nesnázích, s ním se dělí o radosti a jeho prosí o milost a podporu. Všechno samozřejmě ovlivňuje i stav okolní společnosti a jejího náboženského systému a schopnost víry a cvičení vlastní mysli.
Bohem může být nejen bůh různých náboženství či nějaký prorok a mudrc, ale i víra ve společenský systém, ať je jakýkoli nebo v cokoli jiného, co člověku dává pocit bezpečí. Pro tuto formu boha pak člověk zcela oddaně pracuje a žije.
kámaistouhy; žádosti
taistěch
tairtěch
hrtauneseno; zcizeno
gňánáhpoznání
prapadjanteuchýlit se
anjajiní; ostatní
devatáhBohy
tamk němu; tomu
tamk němu; tomu
nijamamovládat; příkaz
ásthájanásledovat
prakrtjápřirozenost; přírodu
nijatáhustálen; ovládnut; stálý
svajásvou
Verš : 7.21.

jo jo jám jám tanum bhaktah šraddhajárčitumiččhati
tasja tasjáčalám šraddhám támeva vidadhámjaham


Kdo jakou formu oddaně s vírou uctívat přeje si,
toho pevnou vírou jeho zajisté obdařím jen Já.
Kdokoli chce s oddaností a vírou uctívat jakoukoli formu Boha, toho Já obdařím jeho pevnou vírou.
Tento verš je základem téměř neuvěřitelné schopnosti tolerance hinduismu k jiným bohům, náboženstvím a prorokům. Hinduismus sám vytvořil velice různorodý panteon různých bohů, démonů, lidí a zvířat. Přijmout pár dalších bytostí není vůbec žádný problém.
Pro obyčejné lidi nebo pro obyčejný lidský život je připraveno tisíce různých příběhů bohů, které pomáhají správně se v životních událostech orientovat. Celým panteonem prostupuje původní věčné Brahma, ze kterého pochází vše včetně bohů a kam se vše zase jednou vrátí. Kršna se v tomto verši staví právě do pozice této věčnosti. On dává každému člověku jeho víru v jeho vlastního boha, který je srdci daného člověka nejbližší.
jahkdo
jahkdo
jámti; ten
jámti; ten
tanumforma; tělo
bhaktahoddaný; věřící
šraddhajavíra
arčitumuctívat
iččhatichtít
tasjajeho
tasjajeho
ačalámpevný
šraddhámvíra
támk němu; tomu
evajistě; zajisté; samozřejmě
vidadhámiobdařit; vybavit
ahamJá, jsem
Verš : 7.22.

sa tajá šraddhajá juktastasjárádhanamíhate
labhate ča tatah kámánmajaiva vihitán hi tán


Tak s touto vírou spřažený své uctívání provádí
a získá potom ode Mne jistě své touhy splnění.
Tak pomocí této víry provádí své uctívání a potom získá ode Mne naplnění své touhy.
Pokud člověk podstoupí potřebné odříkání, jaké vyžaduje jeho forma boha, potom je vždy odměněn. Tuto odměnu mu dává sama věčná podstata, kterou člověk díky své zaslepenosti nevidí.
sahon; ten; tak
tajátouto
šraddhajávíra
juktahzapojit; zapřáhnout
tasjajeho
árádhanamuctívat
íhatevykonávat; provádět
labhatezíská
čaa; také
tatahpotom
kámántouhy
majamnou
evajistě; zajisté; samozřejmě
vihitánschválit; stanovit
hijistě; také
tánoni; těch
Verš : 7.23.

antavattu phalam tešám tadbhavatjalpamedhasám
devándevajadžo jánti madbhaktá jánti mámapi


Nestálé však plody tyto ze slabého jsou rozumu.
Bohům věrní ti jdou k bohům a Mně oddaní jdou ke Mně.
Tyto plody, které pocházejí z nízkého rozumu, jsou však pomíjivé. Kdo bohům obětují, jdou k bohům, ale Mně oddaní jdou ke Mně.
Kdokoli požaduje na svém bohu naplnění svých přání, neboli změnu právě prožívané hry života, tomu se po podstoupení určitého úsilí přání splní. Problém je, že ve hře života je vše dočasné a splněné přání stejně nepřinese žádný trvalý přínos. Dokud naším přáním nebude vystoupit ze závislosti na hře a spočinout v nekonečné božské blaženosti, nenajde bytost svůj klid.
Obrátit se přímo k neprojevené a nepostřehnutelné věčnosti je velice obtížné, proto se tato věčnost objevuje v představách lidí ve všech různých formách.
antavatpomíjivé; zničitelné
tuale; však
phalamplody; zisky
tešámjejich; jim; oni
tatto
bhavatistane se; nastane
alpaubohý; nízký
medhasámrozum; inteligence
devánBohy
devaBůh
jadžoobětovat
jántidojít
matMne; mým
bhaktáoddaný
jántidojít
mámmne
apiv; i; zahrnovat
Verš : 7.24.

avjaktam vjaktimápannam manjante mámabuddhajah
param bhávamadžánanto mamávjajamanuttamam


Já nezjevný do zjevného, myslí hloupí, že vstupuji,
nejvyšší stav Můj neznají, dokonalý a neměnný.
Nemoudří si myslí, že Já Nepostřehnutelný vstupuji do projeveného, protože neznají Můj nejvyšší, neměnný a dokonalý stav.
Nevědomý člověk považuje prožívaný svět za skutečný. Boha vnímá jako někoho, kdo ho stvořil a kdo mu stanovil pravidla a kdo v tomto světě nějak přebývá ve všech věcech.. Z jejich pohledu to tak vypadá.
Vzpomeňme si na krásné podobenství sedmého verše této kapitoly. Vše na mně závisí jako perly na šňůrce. Vidíme perly, ale nevidíme tenkou průhlednou šňůrku, která je drží pohromadě. Stejně tak celý náš svět je jen hra mysli, tisíců myšlenek vytvářející jednotlivé obrazy. Tato mysl vystupuje z věčné schopnosti vědomí. A toto vědomí je v podstatě věčné tvořivé Brahma.
avjaktamneviditelné; smysly nepostřehnutelné
vjaktimprojevený
ápannamvdech; nádech; vstup vnějšího vzduchu do těla
manjantemyslet
mámmne
abuddhajahnemoudří
paramnejvyšší; dávné; věčné
bhávamstav; existence
adžánantoneznat; neuvědomovat si
mamamoje
avjajamneměnné; skutečné
anuttamamnejvyšší; nejdokonalejší
Verš : 7.25.

náham prakášah sarvasja jogamájásamávrtah
múdho'jam nábhidžánáti loko mámadžamavjajam


Nejsem všemi viditelný. Silou iluze skrytého,
nepozná Mne svět zmatený, nezrozeného, věčného.
Ne všichni Mne mohou vidět. Jsem silou vidiny zahalený a proto Mne zmatený svět nepoznává jako nezrozeného a neměnného.
Iluze skutečného světa překrývá existenci věčného vědomí. Odhalit toho, kdo vnímá a vidí je nesmírně obtížné. Odvrhnout klam iluzorního světa není pro necvičenou mysl vůbec možné. Pro takové bytosti jsou vytvořeny náboženské systémy, které upozorňují na různé nevysvětlitelné věci. Je to například zázrak zrození a života v těle, neodvratnost smrti těla, nekonečnost vesmíru a času, gravitace a různé další nepochopitelné jevy. Dokud je svět považován za skutečný, není prakticky možno se s nimi logicky vypořádat. Pokud si však všimneme, že když zavřeme oči, tak všechno zmizí, potom jsme udělali první krok na cestě ke hledání své neprojevené podstaty.
Poprvé si tak všimneme, že náš svět se objevuje a mizí, s ním mizí i naše tělo, které vidíme zvenčí. A kdo jsem já ? Kdo vidí skrze oči ?
To jsou ty správné otázky pro vnitřní výzkum. Dokud tento výzkum úspěšně nedokončíme, dokud se nedostaneme ke své vnitřní podstatě, tak stále nebudeme mít možnost volby. Budeme stále v otroctví iluze světa. Jen dosažení duchovní svobody dává bytosti možnost se rozhodnout. Jestli zůstane dále svobodným duchem, nebo se rozhodne zase být tělem.
naAni; ne-
ahamJá, jsem
prakášahzjevený; odhalený; zářící
sarvasjavšechna; každé
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
májáMájá; představa;
samávrtahzahalen
múdhozmatený; pošetilý
ajamtoto
naAni; ne-
abhidžánátizcela poznat
lokosvět
mámmne
adžamnezrozený; nevzniklý
avjajamneměnné; skutečné
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 1.9.2011, zobrazeno : 2578

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish