Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 51. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 51. lekce

51. pokračování korespondenčního kurzu - verše 7.26-30
Popis cesty moudrého uctívání, která skončí poznáním.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 7.26.

vedáham samatítáni vartamánáni čárdžuna
bhavišjáni ča bhútáni mám tu veda na kaščana


Znám Já všechno to co bylo a co je nyní, Ardžuno,
i co se stane bytostem. Mne ale nikdo nepozná.
Znám Já, Ardžuno, co se událo a co se právě děje, i co se stane bytostem. Mne však nezná nikdo.
Věčný duch dlí v srdci každé bytosti, je věčným svědkem a zná, co se událo nejen v tomto vtělení, ale i ve vtěleních předchozích. To říká Kršna Ardžunovi na začátku čtvrté kapitoly. Budoucnost každé bytosti vždy skončí smrtí a tak klidně může Kršna prohlásit, že zná i budoucnost bytostí. Nakonec si tak trošku postěžuje, že Jeho nezná nikdo. Jeho znamená Kršnu věčného, kterým je věčným Brahma. Všichni chtějí po Kršnovi všechno možné, ale jen opravdu málokdo chce poznat Kršnovu přirozenost a stát se věčnému Kršnovi rovným.
Skoro nikdo se nechce teď vzdát svých tužeb po pomíjivých věcech, které stejně časem opustí. I když Kršna slibuje nádhernou věčnou svobodu, nikdo pro ni nepřichází.
vedavědět; Védy, posvátné knihy
ahamJá, jsem
samatítániminulost
vartamánánipřítomnost
čaa; také
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
bhavišjánibudoucnost
čaa; také
bhútánibytosti; tvory; prvky
mámmne
tuale; však
vedavědět; Védy, posvátné knihy
naAni; ne-
kaščanacokoli; kdokoli
Verš : 7.27.

iččhádvešasamutthena dvandvamohena bhárata
sarvabhútáni sammoham sarge jánti parantapa


Chtění, odpor zrodí dvojnost a ta oklame Bhárato.
Všechny bytosti do klamu vejdou zrodem, Parantapo.
Dvojnost vzniklá ze chtění a odporu oklame Bhárato. Zrozením vstupují do klamu všechny bytosti, Ničiteli nepřátel.
Každá bytost získáním těla začne prožívat rozpolcenost, objeví se různé protikladné pocity a na konec bytost zapomene na nejvyšší prvotní stav a nadšeně hraje hru života. Čím dříve se začne zajímat o smysl celé té hry, tím rychleji může objevit onen zapomenutý nejvyšší stav.
Čím později začne bytost hledat cestu ven, tím déle to trvá. Mysl dospělého člověka rychle tuhne a kostnatí a odstranit všechna vytvořená dogmata je čím dál více nadlidský úkol. Pokud se bytost začne zajímat o smysl života až ve chvíli, kdy se dostane do těžkých problémů, potom je nalezení cesty ven ze hry velice nesnadné, či spíše prakticky nemožné.
iččháchtění
dvešaodpor
samutthenavznikat; povstávat
dvandvadvojnost
mohenaklam
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
sarvavšichni; vše
bhútánibytosti; tvory; prvky
sammohamklam; mylná představa
sargestvoření; zrod
jántidojít
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
Verš : 7.28.

ješám tvantagatam pápam džanánám punjakarmanám
te dvandvamohanirmuktá bhadžante mám drdhavratáh


Kdo však došli konce hříchu, ti lidé jen ctnostných činů,
nad dvojností, klamu prostí, pevnými sliby, Mne tak ctí.
Ale ti, kdo jíž více nehřeší, lidé konající ctnostné činy, ti jsou od dvojnosti a klamu osvobozeni díky svým pevným postojům a protože Mne uctívají.
Všichni musíme projít nevědomostí, kterou popisuje minulý verš. Nicméně cestou očisty našeho života, tedy nejprve činů, potom řeči a nakonec i očistou mysli se můžeme vrátit do původního jedinečného stavu věčnosti.
K tomu je zapotřebí pevné rozhodnutí, že svůj život očistím. Jako vzor může sloužit jakýkoli vznešený a čistý princip.
ješámkterým; kteří
tuale; však
antakonec
gatamprostupovat
pápamhřích; zlý čin
džanánámlidé
punjaspravedlivé; správné
karmanámčiny
teTobě; tito
dvandvadvojnost
mohazmatení představ; klam; iluze
nirmuktáosvobozen
bhadžanteuctívat
mámmne
drdhahouževnatá; pevná
vratáhslib; závazek
Verš : 7.29.

džarámaranamokšája mámášritja jatanti je
te brahma tadviduh krtsnamadhjátmam karma čákhilam


Stáří a smrti být zbaven, kdo touží, ke Mně se schová,
ti Brahma poznají celé, ducha i všechny činnosti,
Kdo usiluje o osvobození od stáří a smrti, ten se ke Mně uchýlí. Ten pozná celé Brahma, ducha i všechny činnosti.
I zde platí, že po vykonání určitého úsilí bude bytost pohlcena něčím mnohem mocnějším a vznešenějším, než kdy byla sama. Tehdy se veškerá víra a pevnost přetaví do poznání. Nejprve musíte vlastním cvičením svou mysl zklidnit a soustředit na představu boha. Až bude vaše cvičení dostatečně silné a správně zaměřené, tehdy vás skutečný Bůh navštíví ve formě své milosti a blaženosti.
džarástáří
maranasmrt
mokšájaosvobozen
mámmne
ášritjauchýlit se
jatantiusilovat
jekdo
teTobě; tito
brahmaBrahma; Védy
tatto
viduhdozvědět se; znát; vědět
krtsnamcelý
adhjátmamprostoupený Já; původ Já; duch
karmačin; činnost
čaa; také
akhilamzcela
Verš : 7.30.

sádhibhútádhidaivam mám sádhijagňam ča je viduh
prajánakále'pi ča mám te vidurjuktačetasah


původ bytostí i bohů, původ oběti, poznají,
a i v čase smrti znají Mne Ti srdcem zapojení.
Kdo Mne poznají jako původ bytostí, původ bohů i původ oběti, ti Mne znají a jsou i v čase smrti spojeni svým srdcem se Mnou.
Hra života má svá pravidla a stejně tak má svá pravidla uvědomění si života jako hry. Pro dosažení úspěchu je nutné věřit v nejvyšší cíl, pěstovat vznešené ctnosti a zbavovat se neřestí, poznávat pravidla života i fungování vlastní mysli, která nám život zobrazuje. Postupně pomocí víry v nejvyšší stav, odříkání, poznávání, očišťování mysli a setrvávání v klidu odstraňovat pouta, která nás váží do hry a nakonec se vrátí ke spočívání v nejvyšším stavu.
Je více způsobů, jak nejvyššího cíle dosáhnout. Ze všech nejmocnější je cesta moudré oddanosti k projevenému Bohu. Tímto způsobem je totiž možné žít dále běžný činný lidský život, konat své povinnosti, cvičit svou mysl na běžných každodenních obtížích a tak se krok za krokem pomalu, ale jistě osvobozovat.
Je nutno mít neustále na mysli tento věčný cíl a víru, že dosáhnu stavu, kdy budu moci být odměněn.
sahon; ten; tak
adhibhútanadbytost; původ bytostí
adhidaivamnadbůh; původ bohů
mámmne
sahon; ten; tak
adhijagňamnadoběť; původní oběť
čaa; také
jekdo
viduhdozvědět se; znát; vědět
prajánaodchod; smrt
kálečas; doba života
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
mámmne
teTobě; tito
viduhdozvědět se; znát; vědět
juktazapřažen; zapojen
četasahsrdce; přeneseně mysl
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 1.9.2011, zobrazeno : 2499

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish