Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 52. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 52. lekce

52. pokračování korespondenčního kurzu - verše 8.1-6
Úvod osmé kapitoly - Učení o cestě k věčnému principu.
V osmé kapitole vysvětlí Kršna termíny původ bytostí, původ bohů a původ oběti, které použil na konci kapitoly sedmé a včetně naprosté důležitosti soustředění mysli ve chvíli smrti. Potom v dalších verších rozebírá, jakým způsobem dosáhnout takového stavu mysli, aby osvobození ve chvíli smrti bylo možné. Na závěr kapitoly je uvedeno několik podmínek pro čas správného odchodu jako denní světlo, letní období, dorůstající Měsíc a podobně. V Indii jsou tyto podmínky brány doslovně, možná však básnicky opisují právě onen požadovaný stav mysli, tedy mysl jasná a zdravá, věřící a co nejméně svázaná připoutanostmi.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 8.1.

ardžuna uváča
kim tadbrahma kimadhjátmam kim karma purušottama
adhibhútam ča kim proktamadhidaivam kimučjate


Ardžuna uvádí :
Co je to Brahma, co zdroj Já, co je čin? Purušottamo.
Jaký je původ bytostí, a co původem bohů zvou?
Ardžuna pravil:
Co je to Brahma, co je původ Já a co je čin? Ó Nejvyšší Osobo. Co je uváděno jako původ bytostí a čemu říkají původ bohů?
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
kimk čemu; proč;co
tatto
brahmaBrahma; Védy
kimk čemu; proč;co
adhjátmamprostoupený Já; původ Já; duch
kimk čemu; proč;co
karmačin; činnost
purušottamaKršna - Nejvyšší bytost
adhibhútamnadbytost; původ bytostí
čaa; také
kimk čemu; proč;co
proktamuvedeno; řečeno
adhidaivamnadbůh; původ bohů
kimk čemu; proč;co
učjateříkat; nazývat
Verš : 8.2.

adhijagňah katham ko'tra dehe'sminmadhusúdana
prajánakále ča katham gňejo'si nijatátmabhih


Co je zdroj oběti, kdo je zde v těle, Madhusúdano?
V čase smrti jak pozná Tě, ten stále dlící ve svém Já.
Jaký je základ obětí a co je zde v tomto těle, Ó Hubiteli Madhua? A v čase odchodu jak Tě poznají ti stále dlící v Já.
Na konci sedmé kapitoly Kršna uvádí, že Ti, kdo Kršnu nejprve uctívají, potom se mu oddají a uchýlí s k němu, poznají Brahma, původ bohů, bytostí a oběti. Kršna také uvádí jako důležitý okamžik smrti bytosti.
Ardžuna chce podrobně poznat, co těmito verši Kršna přesně myslel a proto ho hned žádá o vysvětlení.
adhijagňahnadoběť; původ oběti
kathamjak
kokdo
atrazde
dehetělo
asminv této
madhusúdanaKršna - hubitel démona Madhua
prajánaodchod; smrt
kálečas; doba života
čaa; také
kathamjak
gňejahbýt znám; být pokládán; poznat
asijsi
nijatavždy; stále; stálý
átmabhihdlít v Já; soustředěn v Já
Verš : 8.3.

šrí bhagaván uváča
akšaram brahma paramam svabhávo'dhjátmamučjate
bhútabhávodbhavakaro visargah karmasamgňitah


Šrí Bhagaván uvádí :
Neměnné Brahma nejvyšší, svébytné zve se zdrojem Já.
A vznik života bytostí způsobí oběť co čin zvou.
Blahoslavený Pán pravil:
Neměnné Brahma, které je nejvyšší a existující samo v sobě, je zváno původem Já. Obětina, která způsobí povstání života bytostí, se označuje jako čin.
Brahma je věčná možnost existence. Někdy je klidné a netvoří se žádné představy, jindy je plné mnoha propletených představ obrovského množství bytostí. Každá vtělená bytost vnímá obraz svého těla a pokud není zmatená nevědomostí, vnímá také pocit Já, jako ducha, který má svůj základ v Brahma. Jakmile bytost přijme tělo, je nutno pro jeho udržení konat činy.
Toto všechno Kršna vysvětloval na začátku třetí kapitoly a nyní uvádí trochu jiný pohled na své předchozí učení.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
akšaramnezničitelný; neměnný
brahmaBrahma; Védy
paramamnejvyšší
svabhávopřirozenost
adhjátmamprostoupený Já; původ Já; duch
učjateříkat; nazývat
bhútabytost
bhávaexistence; bytí
udbhavapovstat
karozpůsobit
visargahobětování; původ zrodu
karmačin; činnost
samgňitahnazývat; označovat
Verš : 8.4.

adhibhútam kšaro bhávah purušaščádhidaivatam
adhijagňo'hamevátra dehe dehabhrtám vara


Zdrojem tvorů je nestálost, Bohům je zdrojem Osoba.
Zdroj oběti jsem tady Já v těle, Nejlepší z vtělených.
Původem bytostí je proměnlivá existence, Prvotní Osoba je původem bohů. Já jsem jistě původem oběti zde v těle, Nejlepší z vtělených.
Původem bytostí je nestálost. Touto nestálostí může být myšlena sama příroda s neustále se rodícími a umírajícími tvory. Ještě proměnlivější jsou však představy, které vznikají v myslích bytostí a která přírodu a celý vesmír zobrazují.
Puruša, který se překládá jako Osoba, je zdrojem a podstatou bohů. Tento zdroj musí být věčný a proto jejich zdrojem je opět věčné Brahma, která je zdrojem věčného Já. Toto Já je stejné u bohů jako u lidí a všech ostatních bytostí.
A toto Já, se kterým se Kršna ztotožňuje, je také zdrojem všech obětí.
Jistě najdete na tyto verše mnoho různých filozofických vysvětlení. To nejjednodušší, které se snažím trochu přiblížit, nabízí učení o nedvojnosti - Advaita. To tvrdí, že ve skutečnosti existuje pouze jedno jediné věčné bytí. Pouze neznalost tohoto bytí zdánlivě způsobuje jakési mnohé projevy. Všechny tyto projevy a všechny jejich představy jsou však pomíjivé a až pominou, zůstane zase jen to jediné, věčné bytí. Tehdy také pomine neznalost.
Je pravda, že přijmout toto učení je hodně obtížné, nicméně pouze toto učení nemá žádnou konstrukční vadu a není závislé na nějakých dogmatech a neodporuje čisté logice. To, co je skutečné, je neměnné a nepostřehnutelné. Vše ostatní, co můžeme zpozorovat, se mění a tudíž je to neskutečné a proto nemá cenu se tím nějak zvlášť zaobírat.
adhibhútamnadbytost; původ bytostí
kšarahproměnlivý
bhávahbytí
purušahPuruša; osvobozená osoba
čaa; také
adhidaivatamnadbůh; původ bohů
adhijagňonadoběť; původ oběti
ahamJá, jsem
evajistě; zajisté; samozřejmě
atrazde
dehetělo
dehabhrtámvtělený
varanejlepší
Verš : 8.5.

antakále ča mámeva smaranmuktvá kalevaram
jah prajáti sa madbhávam játi nástjatra samšajah


Kdo na Mne myslí ve smrti své pevně, opustí tělo,
a odejde, ten pak stav Můj dosáhne, to bez pochyby.
Kdo jistě na konci svého času na Mne myslí, když opouští své tělo a odchází, ten Mého stavu dosahuje, o tom není nejmenší pochyby.
antakonec
kálečas; doba života
čaa; také
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
smaranpřemítat o; myslet na
muktváopouštět; osvobodit
kalevaramtělo; dočasná existence
jahkdo
prajátiodcházet
sahon; ten; tak
matMne; mým
bhávamstav; existence
játidosahuje; jde
naAni; ne-
astitam (je)
atrazde
samšajahpochybnost
Verš : 8.6.

jam jam vápi smaranbhávam tjadžatjante kalevaram
tam tamevaiti kaunteja sadá tadbhávabhávitah


A na který ten myslí stav, v konci těla odevzdání,
tak k němu dojde, Kauntéjo, vždy tímto stavem utvářen.
Takový stav, který je v mysli bytosti při odevzdávání na konci času těla, ať je jakýkoli, k tomuto stavu jistě dojde, Synu Kuntí, neboť je vždy utvářen tímto stavem mysli.
Zde Kršna vysvětluje tu nejdůležitější věc v životě bytostí, které během života nebyly schopny překonat klam svých představ a osvobodit se. Chvíle blížící se smrti těla je okamžik, kdy může být uskutečněno to, co se bytosti během celého předchozího života nepodařilo. Ve chvíli smrti, kdy existence v tomto umírajícím těle končí, už nemá prakticky vůbec nic žádný smysl. Tento dlouhý sen končí a už se nikdy více nevrátí. K čemu je všechno bohatství, radosti, příbuzní a ostatní hodnoty odcházejícímu duchu? Je to pouze pouto, které způsobí další nesvobodné zrození.
Pokud se bytost na tento okamžik systematicky připravuje a snaží se přetrhat co nejvíce připoutaností před tím, než onen rozhodný okamžik smrti nastane, může se ve chvíli "odevzdání těla" opravdu osvobodit. Podmínkou však je, aby těch pout a vazeb bylo co nejméně.
Dobrou zprávou je, že je minimálně jedno zdokumentované osvobození, které se odehrálo v roce 1922. Tehdy Bhagaván Šrí Ramana Maharši pomohl v době umírání k osvobození své matce a podařilo se to díky její naprosté víře a oddanosti svému synovi, díky jejímu prostému, obtížnému ale stále činorodému životu. Bhagaván s ní strávil několik posledních hodin a jeho ruce spalovaly všechny zbývající připoutanosti, které se postupně objevovaly, až nakonec její duch opustil její tělo svobodný.
Důležitým předpokladem je tedy naprostá víra v možnou svobodu, zachování zdravého ducha až do posledních okamžiků a hlavně mysl co nejméně připoutaná do prožívaných představ. Pokud máme za syna dokonalého mudrce, pak je to také velká výhoda.
jamtomu
jamtomu
vai
apiv; i; zahrnovat
smaranpřemítat o; myslet na
bhávamstav; existence
tjadžatizříkat se
antezávěrem; na konec
kalevaramtělo; dočasná existence
tamk němu; tomu
tamk němu; tomu
evajistě; zajisté; samozřejmě
etidojít; dosáhnout
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
sadávždy
tatto
bhávaexistence; bytí
bhávitahtvořit život
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 2.9.2011, zobrazeno : 2564

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish