Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 53. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 53. lekce

53. pokračování korespondenčního kurzu - verše 8.7-13
Jak využít poslední chvíle lidského života.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 8.7.

tasmátsarvešu kálešu mámanusmara judhja ča
majjarpitamanobuddhirmámevaišjasjasamšajam


Proto v každém okamžiku jen na Mne mysli a bojuj.
Mně zasvěť mysl a rozum, Mne pak získáš bez pochyby.
Proto na Mne mysli v každém okamžiku a bojuj. Když Mně zasvětíš svou mysl a rozum, jistě Mne bez pochyby dosáhneš.
Naprosto jednoznačná Kršnova výzva - konej své povinnosti, ale mysli na Mne stále. Svým rozjímáním změň své myšlení tak, aby tam zůstaly jen ctnosti a pak budeš připraven na Boží milost.
Zde můžeme najít i jinou moudrost. Žijte tak, jak by to byl váš poslední okamžik. Neodkládejte nic na později, ale mějte všechny své povinnosti každý den splněny.
tasmátproto
sarvešuvšude; vše
kálešučase
mámmne
anusmaramyslet; upni mysl
judhjabojuj
čaa; také
majiMně
arpitazasvětit
manahmysl
buddhihmoudrost; rozum
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
ešjasizískáš; dosáhneš; dojdeš
asamšajamnepochybně
Verš : 8.8.

abhjásajogajuktena četasá nánjagáminá
paramam purušam divjam játi párthánučintajan


Cvičením Jógy spřažená mysl jinam nezabloudí.
Nejvyšší Osoby Božské dojde, Pártho, meditací.
Mysl zapojená cvičením v disciplíně nikam jinam nezabloudí a neustálou meditací dosahuje Nejvyšší Božské Osoby, Synu Prthy.
Pro využití okamžiku smrti k osvobození ducha je nutné celoživotní, pravidelné cvičení vznešených ctností, víry a schopnosti koncentrace. A nejjednodušší cesta je cesta činů - karmajóga. Pro ni nepotřebujete nic než žít čistý, užitečný a činorodý život. To je ten nejsnadnější druh jógy. Je jistě možno navíc používat také jiné metody, ale plnění povinností je nenahraditelné.
abhjásaduchovním cvičením
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
juktenaspřežen; zapojen
četasásrdce; přeneseně mysl
naAni; ne-
anjajiní; ostatní
gáminábloudit
paramamnejvyšší
purušambytost; osoba
divjamBožský
játidosahuje; jde
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
anučintajanvždy myslí; medituje
Verš : 8.9.

kavim puránamanušásitáramanoraníjámsamanusmaredjah
sarvasja dhátáramačintjarúpamáditjavarnam tamasah parastát


K mudrci dávnému zákonodárci než atom menšímu kdo mysl upne,
tvůrci všeho nepostižitelnému, co jasem slunce temnotu překoná
Kdo svou mysl upne na mudrce odvěkého, zákonodárce jemnějšího než atom, na ustanovitele všeho s nepostižitelnou podobou, který barvou slunce temnotu překonává,
kavimmudrc; znalec učení
puránamodvěký
anušásitáramvládce; ten kdo nastolil pravidla
anoratom
aníjámsammenší; jemnější
anusmaredmyslet; upnout mysl
jahkdo
sarvasjavšechna; každé
dhátáramustanovitel; udržovatel
ačintjanepochopitelný; nepostižitelný
rúpampodoba; forma
áditjaslunce
varnamkasta; společenská třída; barva
tamasahkvalita temnoty
parastátnadřazené; přesahující
Verš : 8.10.

prajánakále manasá'čalenabhaktjá jukto jogabalena čaiva
bhruvormadhje pránamávešja samjaksa tam param purušamupaiti divjam


a v odchodu čase s myslí nehybnou oddaně spřažen jistě jógy silou,
mezi obočí životní dech cílí, ten k Nejvyšší Osobě dojde Božské.
v čase odchodu z těla s myslí uklidněnou, oddaně zapojeni a silou disciplíny, mezi obočí správně upnuli životní sílu, ti dojdou k té Nejvyšší Božské Osobě.
prajánaodchod; smrt
kálečas; doba života
manasámysl
ačalenanepohyblivý; pevný
bhaktjáoddanost
juktahzapojit; zapřáhnout
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
balenasíla
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
bhruvohobočí
madhjemezi
pránamživotní síla výdechu
ávešjaupnout
samjaksprávně; zcela
sahon; ten; tak
tamk němu; tomu
paramnejvyšší; dávné; věčné
purušambytost; osoba
upaitidojít
divjamBožský
Verš : 8.11.

jadakšaram vedavido vadantivišanti jadjatajo vítarágáh
jadiččhanto brahmačarjam čarantitatte padam samgrahena pravakšje


Té Nezničitelné znalci Véd zvané, vstoupí vytrvalý a svodů prostý,
kdo touží a činy jen v Brahma koná, jeho stav skvělý ti stručně objasním.
Té, kterou znalci Véd zvou nezničitelná, kam vstupují jen ti vytrvalí, osvobozeni od půvabu, ti, kdo touží a pouze činy ve shodě s Brahma provádějí. Jejich skvělý stav ti stručně objasním.
V okamžiku smrti je nutno vložit vše s naprostou důvěrou do rukou Boha. Je potřeba opustit tento svět bez jediné myšlenky na to, co zde zůstává. Lidský život končí a nás čeká spravedlivé vyúčtování. V Indii mají krásné příběhy, jeden o otci, který v okamžiku své smrti volal svého syna jménem Višnua a to stačilo k jeho osvobození. Obávám se, že tak snadné to není. Na druhou stranu to není ani nikterak obtížné nebo nedosažitelné. Každý člověk má možnost dosáhnout osvobození za života a také i v hodině smrti. Zda toho dosáhne je dáno jen jeho ochotou se změnit a poctivým cvičením. Samozřejmě je nutno zcela a naprosto věřit ve vznešený princip a v to, že je možno ho dosáhnout.
Svět nesmíte opouštět ani v hněvu a opovržení a ani v touze či pocitu nenahraditelnosti. Prostě žijete jednoduchý a poctivý život a když se přiblíží konec, tak jen odložíte své nářadí a s naprostou důvěrou počkáte na konec tohoto života a začátek něčeho mnohem krásnějšího.
jadpro; který
akšaramnezničitelný; neměnný
vedavědět; Védy, posvátné knihy
vidahznalí
vadantiříci
višantivstoupit
jadpro; který
jatajahvytvalý
vítazbavený
rágáhlákání; půvab; svody
jadpro; který
iččhantochtít
brahmačarjamžák - první epocha života hinduisty; celibát; jednání ve shodě s Brahma
čarantiprovádět
tatto
teTobě; tito
padamstav
samgrahenastručně
pravakšjeobjasním
Verš : 8.12.

sarvadváráni samjamja mano hrdi nirudhja ča
múrdhnjádhájátmanah pránamásthito jogadháranám


Všechny brány on ovládá a mysl v srdci zadrží,
hlavě nechá svůj dech žití, v józe soustředěn spočívá.
Ovládá všechny brány těla a mysl drží v tichu srdce, hlavě přenechá dech svého života, spočívá soustředěn disciplínou.
sarvavšichni; vše
dváránibrány
samjamjaovládat
manahmysl
hrdisrdce
nirudhjazadržet; spoutat
čaa; také
múrdhniv hlavě
ádhájaodevzdá; přenechá
átmanahmysl; pravé Já; svoje
pránamživotní síla výdechu
ásthitahumístěn
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
dháranámsoustředění
Verš : 8.13.

omitjekákšaram brahma vjáharanmámanusmaran
jah prajáti tjadžandeham sa játi paramám gatim


Óm to jednoslovné Brahma pěje, na Mne mysl upne,
kdo odchází, vzdá se těla, ten dosáhne cíl nejvyšší.
Kdo odchází, vzdává se těla, pronáší Óm, toto jednoslabičné Brahma a na Mne mysl upíná, ten dosáhne nejvyšší cíl.
Zde se opět jedná o popis stavu nejvyššího. Zároveň je však naznačeno, čemu je nutno věnovat pozornost. Je to zvládnutí smyslových vjemů a schopnost vtáhnout pozornost do svého srdce. Starost o tělesné pochody, včetně dýchání nechá mozku bez toho, aby se tomu věnovala jakákoli pozornost.
K soustředění je možno použít mantry a jako výborné cvičení je představovat si svoji smrt. Když se s ní smíříme, potom bude náš odchod mnohem jednodušší a naše další bytí bude také příznivější.
Musíme si uvědomit, že bez dlouhodobé přípravy na tento okamžik nelze dosáhnout ani důvěry v Boha ani správného uvolnění a meditačního soustředění.
omÓm - jednoslabičné Brahma
ititak; proto
ekajeden
akšaramnezničitelný; neměnný
brahmaBrahma; Védy
vjáharanpronášet; zpívat
mámmne
anusmaranmyslet; upnout mysl
jahkdo
prajátiodcházet
tjadžanzříkat se; zanechat
dehamtělo
sahon; ten; tak
játidosahuje; jde
paramámnejvyšší; věčný
gatimcíl
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 6.9.2011, zobrazeno : 2551

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish