Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 56. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 56. lekce

56. pokračování korespondenčního kurzu - verše 8.23-28
Světlá a tmavá cesta, jóga je cesta od pomíjivosti k věčnosti
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 8.23.

jatra kále tvanávrttimávrttim čaiva joginah
prajátá jánti tam kálam vakšjámi bharataršabha


Který je čas nenávratna také návratna jogínů,
odejdou-li v jakém čase, vyjevím, Bharataršabho.
V které době odcházející jogín dojde do stavu bez návratu a kdy dojde do stavu, ze kterého se vrátí, povím, Býku mezi Bharaty.
Zde začíná Kršna výklad dvou rozdílných cest - cesty světlé a cesty tmavé. V Mahabháratě je krásný příběh smrti praotce Bhíšmy. Ten byl nebeskou bytostí poslanou za trest do lidského těla. Když padl na bojišti, ptali se všichni mudrci, jak to, že Bhíšma zemřel v nepříznivý čas, kdy Slunce bylo nad jižní polokoulí. Bhíšma měl však požehnání od svého otce, a to mu zaručovalo možnost vybrat si okamžik smrti. Setrval proto naživu, probodán tisíci šípů a čekal asi dva měsíce, až bude příznivý čas zemřít.
Pro Bhíšmu byla stanovena tato tvrdá pravidla patrně proto, že byl vznešenou bytostí, která spáchala zlý čin a bylo to součástí jeho trestu. Mnoho dalších bojovníků, kteří zemřeli přímo na bojišti v nepříznivý čas dosáhlo nebeských výšin bez ohledu na dobu své smrti.
jatrakde
kálečas; doba života
tuale; však
anávrttimnenávratno
ávrttimnávrat
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
joginahjogín
prajátáodchází
jántidojít
tamk němu; tomu
kálamčasu
vakšjámivyjevím
bharataršabhaArdžuna - Býk mezi Bharatovci; nejlepší z nich
Verš : 8.24.

agnirdžjotirahah šuklah šanmásá uttarájanam
tatra prajátá gaččhanti brahma brahmavido džanáh


Za ohně, za světla, ve dne, za Měsíce, Slunce záře,
tehdy Brahma znalí lidé odejdou a Brahma dojdou.
Lidé znalí Brahma odcházejí v době, když vládne Oheň, Světlo, Den, Světlé noci nebo když Slunce je na své severní cestě a tehdy dojdou Brahma.
Světlo zcela jistě symbolizuje duchovní poznání a proto je symbolicky znázorněno, že jen ti, jejichž poznání je skvělé a ctnostné, dosáhnou věčnosti a možnosti volby, zda zůstanou ve věčnosti, nebo zda se vrátí ve své dokonalé formě zpět do světa.
agnihoheň
džjotirsvětlo
ahahden
šuklahsvětlé noci
šanmásáslunce
uttarájanamseverní cesta
tatratam
prajátáodchází
gaččhantizískat
brahmaBrahma; Védy
brahmaBrahma; Védy
vidahznalí
džanáhlidé
Verš : 8.25.

dhúmo rátristathá kršnah šanmásá dakšinájanam
tatra čándramasam džjotirjogí prápja nivartate


Za kouře a v noci tmavé, když slunce jde jižní cestou,
tehdy jen světlo Měsíce jogín získá a vrátí se.
Měsíční světlo získá jogín za vlády Kouře, za Noci tmavé a když Slunce je na jižní cestě a tehdy se navrátí.
Ten, jehož poznání je nedostatečné, ten nenajde správnou cestu k věčnosti a jeho cesta ho vždy dovede zpět. Taková bytost nemá žádnou volbu a znovu vstupuje do dalších a dalších vtělení, až jeho poznání bude dostatečné a on získá nejvyšší moudrost.
dhúmokouř
rátrisnoc
tathátaké; dále
kršnahtmavé noci
šanmásáslunce
dakšinájanamjižní cesta
tatratam
čándramasamměsíční
džjotirsvětlo
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
prápjazískat; dosáhnout
nivartatezmizí; odpadne; nesetrvat
Verš : 8.26.

šuklakršne gatí hjete džagatah šášvate mate
ekajá játjanávrttimanjajá''vartate punah


Světlou tmavou cestu mají, soudím, tyto světy věčně.
Jedna ta je bez návratu, a tou druhou se zas vrátíš.
Soudí se, že světlou a tmavou cestu mají tyto světy po věky. Jedna vede do stavu bez návratu a druhá do stavu dalšího návratu.
Pokud existuje projevený svět, pak jsou dva různé stavy bytostí. Nevědomé bytosti považují svět a své tělo za skutečné a zůstávají na cestě temné. Vznešené bytosti znají věčný stav a rozlišují věčnost a pomíjivost. Tyto bytosti jsou na světlé cestě. I když je tato cesta zavede do nějakého těla, rozliší opět svou podstatu a vrátí se zpět do světla.
šuklasvětlé
kršnetmavé
gatípohyb
hijistě; také
etetyto; ty
džagatahsvět
šášvatevěčné
matesoudit
ekajájednou
játidosahuje; jde
anávrttimnenávratno
anjajájiná; další
ávartatenávrat
punahznovu
Verš : 8.27.

naite srtí pártha džánanjogí muhjati kaščana
tasmátsarvešu kálešu jogajukto bhavárdžuna


Těmito cestami, Pártho, znalý jogín zmaten není.
Proto v každém okamžiku s Jógou spřažen buď, Ardžuno.
Žádný jogín znalý těchto cest, Synu Prthy, není zmaten. Proto všechen čas, Ardžuno, buď zapojen disciplínou.
Pouze naprosté soustředění pomocí různých druhů jógy může přinést bytosti takové poznání, aby se dostala do světlé cesty věčnosti.
Tmavá cesta může být nahlížena jako cesta v představách, cesta, která zkoumá projevený svět a tudíž je to cesta, která nevede k trvalé svobodě, nýbrž k dalšímu nesvobodnému zrodu. Stezka světlá, která vede k poznání původu všeho, co v životě prožíváme, a tudíž ke studiu vlastností mysli a hledání jejího zdroje. Je to stezka, která nakonec vyústí ve stav trvalé svobody a nedojde již k návratu do otroctví představ.
naAni; ne-
etetyto; ty
srtícesty
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
džánanznát
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
muhjatizmatek
kaščanacokoli; kdokoli
tasmátproto
sarvešuvšude; vše
kálešučase
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
juktahzapojit; zapřáhnout
bhavabuď; staň se
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
Verš : 8.28.

vedešu jagňešu tapahsu čaivadánešu jatpunjaphalam pradištam
atjeti tatsarvamidam viditvájogí param sthánamupaiti čádjam


Védami, oběťmi, pokáním, jistě i dary správné plody přisouzené,
ty překoná tohoto všeho znalý jogín, jež zná nejvyšší stav prvotní.
Jogín znalý toho všeho překoná ctnostné plody, získané z Véd, obětí, pokání a také dobročinnosti a dojde nejvyššího a prvotního stavu.
V životě je třeba získat mnoho ctností, které symbolizuje studium, vykonávání obětí, odříkání, dobročinnost a konání všech ostatních povinností. Za to člověk dostane mnoho příznivých věcí v tomto světě. Nicméně takový člověk je stále pevně spojen se svými představami světa.
Aby se povznesl nad tyto pouta, musí se na plno věnovat popsaným jógám. K tomu je nejlepší přerušit na čas konání svých povinností a vyrazit na nějaké vzdálenější duchovní místo a zde se zcela oddat zisku nejvyššího poznání. Pokud člověk neuspěje, vrací se zpět do svého činorodého života a pokračuje v přípravě na další pouť za dokonalostí. Pokud člověk uspěje a stane se mudrcem, potom se také většinou vrací zpět do svého života a pokračuje v něm až do konce svého života. Koná nejen nahoře uvedené povinnosti, ale navíc šíří podstatu své dokonalosti do svého okolí.
vedešuVédy; studium Véd
jagňešuoběti
tapahsuodříkání; pokání
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
dánešudary; dobročinnost
jatjak
punjaspravedlivé; správné
phalamplody; zisky
pradištampřisoudit; uvést v knihách
atjetipřekonat
tatto
sarvamvše
idamtyto; toto
viditváznát; vědět
jogíJogín - člověk spřažený s jógou
paramnejvyšší; dávné; věčné
sthánamstav; trvání
upaitidojít
čaa; také
ádjamprvotní; počáteční
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 8.9.2011, zobrazeno : 2423

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish