Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 57. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 57. lekce

57. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.1-6
Úvod deváté kapitoly - Nejvyšší duchovní učení.
V deváté kapitole přednese Kršna své vrcholné učení. Popíše na různých podobenstvích vztah věčného neměnného ducha a pomíjivé přírody.
Dále vysvětlí způsob dosažení této věčnosti. Je to soustředění na tento cíl pomocí očisty mysli, meditace a obětí. Tyto činnosti způsobí změnu prožívání všech činností a událostí lidského života.
Závěrečný verš je Kršnova výzva k hledání dokonalosti a je to jedno z nejkrásnějších náboženských přikázání.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.1.

šrí bhagaván uváča
idam tu te guhjatamam pravakšjámjanasújave
gňánam vigňánasahitam jadžgňátvá mokšjase'šubhát


Šrí Bhagaván uvádí :
Toto tajemství největší objasním Ti věřícímu.
Poznání s jeho přijetím, až poznáš, pak zla se zbavíš.
Blahoslavený Pán pravil:
Jen Tobě toto největší tajemství objasním, protože nepochybuješ. Až poznáš toto poznání, až si ho uvědomíš a přijmeš ho, pak se vysvobodíš od nedobra.
Osmá kapitolu zakončil Kršna velmi zajímavým, pro mnohé jistě překvapivým výrokem. Všechny zásluhy získané studiem náboženských knih, obětmi bohům, pokáním a dobročinností jsou překonány tím, kdo pozná světlou stezku vědění. V deváté kapitole na své učení z minulé kapitoly navazuje a ujišťuje Ardžunu, že světlem poznání odstraní vše nepříznivé ze svých skutků, které vykonal nebo ještě bude muset vykonat.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
idamtyto; toto
tuale; však
teTobě; tito
guhjatajné; vzácné
tamamnejvíce
pravakšjámiobjasním
anasújavebez hledání chyb; bez pochybnosí nebo i pomluv
gňánampoznání
vigňánauvědomění; realizace
sahitamspojené
jadžto; když
gňátváznajíce
mokšjaseosvobodit se
ašubhátnedobro; skutky vedoucí k nesvobodě
Verš : 9.2.

rádžavidjá rádžaguhjam pavitramidamuttamam
pratjakšávagamamdharmjam susukham kartumavjajam


Poznání králů tajemné, toto nejvíce očistné,
řádné a snadné k získání, trvalé, lehké k učení.
Toto výsostné poznání, výsostné tajemství je nejvíce očistné. Je možno ho přímo dosáhnout neboť je v souladu s řádem, je velmi snadné k cvičení a je trvalé.
Toto učení je nejdokonalejší moudrost lidstva. Je to odpověď na všechny základní otázky života. Zároveň je toto učení označeno jako tajemné. Cesta k jeho dosažení je totiž pro většinu lidí velice obtížná, neboť na této musí měnit svoje vlastní vnitřní vnímání a chování.
Cvičení k jeho dosažení je velice jednoduché. Nepotřebujeme chrámy, výjimečné konstelace hvězd ani rozsáhlé studium knih. Stačí si sednout, uklidnit se a začít si všímat a objevovat zákonitosti naší vlastní mysli. Nejprve nacházíme jen neklid a rušivou činnost ega, ale čím déle cvičíme, tím se více přibližujeme ke splynutí s neměnnou věčností.
rádžakrál; vládce; výsost
vidjáznalý; učený
rádžakrál; vládce; výsost
guhjamtajemství; záhada; zázrak
pavitramočistné
idamtyto; toto
uttamamnejvyšší; nejlepší
pratjakšapřímo; snadno
avagamampoznatelné
dharmjampoctivý; spravedlivý
suvelmi
sukhamštěstí; radost; snadno
kartumvykonat; udělat
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 9.3.

ašraddadhánáh purušá dharmasjásja parantapa
aprápja mámnivartante mrtjusamsáravartmani


Osoby, které nevěří řádu tomu, Parantapo,
nedosáhnou Mne, vrátí se, jít dál smrtí koloběhem.
Jedinci, kteří nevěří tomuto řádu, Ničiteli nepřátel, Mne nedosáhnou a vrátí se na cestu koloběhu smrti.
Kdo nevěří, pochybuje, dělá si hloupou legraci a vtipkuje na toto téma odvěké moudrosti a cesty za jejím získáním, ten samozřejmě nikdy nemůže překonat hradbu ega, která zakývá úžasnou podstatu života. Takový člověk svým životem nic nepozná, snad jen že toto je slepá ulička. V dalším zrodech odčiní nedobré skutky, které spáchal a potom duch zase dostane další příležitost v lidském těle.
ašraddadhánáhbezvěrec; člověk bez pevné víry
purušábytosti; osoby
dharmasjamoudrost; řád
asjatéto; tohoto
parantapaArdžuna - ničitel nepřátel
aprápjanezískat; nedosáhnout
mámmne
nivartantenesetrvat; odejít
mrtjuzaniknout; zemřít
samsárakoloběh
vartmanicesty; pouť
Verš : 9.4.

majá tatamidam sarvam džagadavjaktamúrtiná
matstháni sarvabhútánina čáham tešvavasthitah


Tento celý svět je Mojím, nezjevným stavem prostoupen.
Ve Mně dlí všechny bytosti, ale Já v nich však nemeškám.
Tento celý svět je prostoupený Mým neprojeveným stavem. Ve Mně dlí všechny bytosti a Já v nich nejsem.
Jak jen může být celý svět prostoupen neprojevenou věčností? Udělejte si jednoduchý pokus - zavřete oči. V tu chvíli svět i vesmír i vaše tělo, dům a rodina zmizí. Za očními víčky samozřejmě svět žije dále, ale pro vašeho ducha, který je zcela závislý na zraku, vesmír mizí. Ano, vesmír, tak jak ho každá bytost vnímá, je pouze obraz vesmíru zobrazený našima očima. Celý svět v celém našem životě je jen dlouhá řada obrazů, takový dlouhý film, na který duch z vnitřku naší mysli kouká.
V tomto obraze jsou všechny bytosti, všechny planety a galaxie. Ale v jejich obraze není to skutečné a věčné Já. Možná je v tom vnějším objektu, který je zdrojem našeho obrazu, ale to my nikdy nemůžeme zjistit, protože my máme jen ten obraz.
majámnou
tatamprolínat; prostupovat
idamtyto; toto
sarvamvše
džagatsvět; vesmír
avjaktaneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
múrtinástav
matMne; mým
sthánistav; dlít; trvat
sarvavšichni; vše
bhútánibytosti; tvory; prvky
naAni; ne-
čaa; také
ahamJá, jsem
tešuk nim; v nich
avasthitahumístění
Verš : 9.5.

na ča matstháni bhútáni pašja me jogamaišvaram
bhútabhrnna čabhútastho mamátmá bhútabhávanah


Však ve Mně bytosti nedlí. Pohleď na Mou jógu Božskou.
Bytosti drží, nedlí v nich, Moje Já, původ bytostí.
Ani ve Mně nedlí bytosti. Pohleď na mou Božskou hru, Mé Já, bytostí původ, bytosti udržuje a v bytostech nedlí.
Vztah mezi věčným Já a bytostmi může osvětlit jedno moderní podobenství. Počítač, člověku nejvíce podobný stroj, se skládá z pevných elektronických a mechanických částí, které jsou podobné tělu. Další částí jsou programy a data. Poslední součástí je napájecí energie. Bez energie je počítač kus mrtvé hmoty. Když připojíme napájení, tak zdravý počítač ožije. Ale pro to, aby mohl dělat různé věci potřebuje programy a data. Energie není viditelná, ale díky tomu, že počítač prostoupí, tak počítač ožije. Programy a data taky nejsou fyzicky vidět, ale díky nim umí počítač spoustu úžasných věcí.
Počítač a energie umí vytvořit pro programy životodárné prostředí. Programy v tomto prostředí provádějí různé úkony, podle toho, k čemu byly vytvořeny. Samy programy vůbec netuší, že existuje nějaký počítač, ve kterém žijí a energie, která je živí. Stejně tak lidé si nevšímají nekonečného prázdného prostoru, ve kterém je umístěn jejich svět a ani si nevšímají vědomí, které je zdrojem nejen jejich mysli, ale vnímajícího života vůbec.
naAni; ne-
čaa; také
matMne; mým
sthánistav; dlít; trvat
bhútánibytosti; tvory; prvky
pašjaPohleď
memůj; mi
jogamjógu; jóga
aišvaramBožský
bhútabytost
bhrnudržovat
naAni; ne-
čaa; také
bhútabytost
sthahumístěn; setrvávat
mamamoje
átmápravé Já; mysl
bhútabytost
bhávanahbytí; původ existence
Verš : 9.6.

jathá''kášasthito nitjam vájuh sarvatrago mahán
tathá sarvánibhútáni matsthánítjupadháraja


Jako vítr věčně vane v prostoru mocně, všude dlí,
tak všechny bytosti ve Mně také dlí, zcela rozuměj.
Jako věčný vítr v celém prostoru dlí a vane, stejně tak všechny bytosti dlí ve Mně, to si uvědom.
Vítr je krásné staré podobenství. Objevuje se všude v atmosféře na naší zemi. Atmosféra není viditelná očima, jen když je vzduch zašpiněn kouřem, potom můžeme sledovat jeho proudění a víření.
Stejně tak obraz celého světa je jen kouř na věčném vědomí. Je to film na plátně vědomí. Mysl film může vnímat jako řadu obrazů, nebo se může nechat vtáhnout do děje. Tehdy si začne mysl myslet, že je součástí děje a zapomene na to, že jen divákem. Začne se bát ošklivých scén, toužit po hezkých obrázcích a úplně zapomene na svoji dokonalou podstatu.
jathájako; jak
ákášaprostor
sthitahumístěn; zůstávat; setrvávat; postaven
nitjamvěčné
vájuhvítr; vzduch
sarvatrakdekoli
goplynout; jít
mahánrozsáhlý
tathátaké; dále
sarvánivšechny
bhútánibytosti; tvory; prvky
matMne; mým
sthánistav; dlít; trvat
ititak; proto
upadhárajazcela poznat
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 13.9.2011, zobrazeno : 2534

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish