Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 58. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 58. lekce

58. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.7-12
Věčný tvůrce nelpí na svých činech a bere na sebe i lidskou podobu
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.7.

sarvabhútáni kaunteja prakrtim jánti mámikám
kalpakšaje punastánikalpádau visrdžámjaham


Všechny bytosti, Kauntéjo, přirozenosti dojdou Mé
koncem věku a znovu je počátkem věku stvořím Já.
Na konci epochy všechny bytosti, Synu Kuntí, dosáhnou Mojí přirozenosti a na začátku epochy je Já znovu vypouštím.
Také tento verš má mnoho úrovní, na kterých ho můžeme vnímat. Na materiální úrovni se jedná o gigantické časové úseky, kdy ve věčném prostoru vzniká vesmír, trvá miliardy pozemských let a nakonec zaniká.
V úrovni lidského života vzniká nové tělo z jednoho oplodněného vajíčka a roste do těla, které žije desítky let a nakonec umírá. Po smrti jednoho těla čeká duch až vznikne další tělo, do kterého vstoupí a žije další lidský život.
V úrovni vědomí je vytvořen celý vesmír po probuzení a otevření očí. V té chvíli se vesmír objevuje jako proud myšlenek a trvá až do doby, kdy jde bytost spát, kdy celá představa vesmíru mizí a po chvíli se objevuje jiná, snová realita se svými vlastními vesmíry.
sarvavšichni; vše
bhútánibytosti; tvory; prvky
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
prakrtimpřírodu; přirozenost
jántidojít
mámikámmoje
kalpacyklus
kšajezničení
punahznovu
tánityto; ony
kalpacyklus
ádaunejprve; na začátku
visrdžámivylučovat; vyměšovat
ahamJá, jsem
Verš : 9.8.

prakrtim svámavaštabhja visrdžámi punah punah
bhútagrámamimamkrtsnamavašam prakrtervašát


Mocí své přirozenosti vytvářím znovu a znovu
bytostí dav, tento cele moci přírody podroben.
Mocí své přirozenosti znovu a znovu vypouštím spousty bytostí, které zcela podléhají moci přírody.
Je vidět, že pomíjivost je základní vlastnost všeho stvořeného. Proto by se měla každá bytost soustředit na splynutí se svou nestvořenou a tudíž věčnou podstatou.
prakrtimpřírodu; přirozenost
svámMnou
avaštabhjamoc; vláda
visrdžámivylučovat; vyměšovat
punahznovu
punahznovu
bhútabytost
grámamsoubor; souhrn
imamtuto
krtsnamcelý
avašamnuceně
prakrtehpříroda; přirozenost
vašátvliv; podrobení
Verš : 9.9.

na ča mám táni karmáni nibadhnanti dhanaňdžaja
udásínavadásínamasaktam tešu karmasu


A Mne také tyto činy nepoutají, Dhanandžajo.
Jako bez zájmu spočívám, nevázaný těmi činy.
Tyto činy Mne však nijak nepoutají, Dobyvateli vítězství. Spočívám nepřipoutaný těmito činnostmi a jakoby bez účasti.
Zde Kršna opět připomíná, stejně jako ve verši 4.14., že všechny činy, které se odehrávají v pomíjivém vesmíru, nemají na původní věčnou a neměnnou podstatu žádný vliv.
naAni; ne-
čaa; také
mámmne
tánityto; ony
karmáničiny; činnost
nibadhnantipoutat
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
udásínanezúčastněný
vadjako
ásínamdlít; sedět
asaktamnepřipoutaný
tešuk nim; v nich
karmasučin; činnost
Verš : 9.10.

majá'dhjakšena prakrtih sújate sačaráčaram
hetuná'nena kauntejadžagadviparivartate


Příroda pod Mým dohledem tvoří hybné i nehybné.
Příčinou touto, Kauntéjo, svět se stále proměňuje.
Příroda Mnou vedená tvoří vše pohyblivé i nepohyblivé. To je příčinou, Synu Kuntí, že svět se stále proměňuje.
Věčný duch prostupuje všechno stvořené a díky němu příroda vytváří živé vnímající bytosti. Pokud se zadíváme na zázraky, které příroda neustále vytváří, musíme vidět, že to nemůže být pouhá náhoda. Tak geniální systém, který je založený na tak úžasné mnohotvárnosti, nemůže vznikat bez vlivu nějaké pospolitosti. Stejně jako nad pospolitostí buněk našeho těla bdí lidské vědomí tak nad pospolitostí přírody musí bdít podobné vědomí, které nám ne zcela zřejmým způsobem upravuje vývoj jednotlivých částí přírody. Naše moderní technická společnost neumí vnímat tuto pospolitost a nedokáže ji proto rozvíjet a harmonizovat. A to je veliká chyba.
majámnou
adhjakšenadohled; vedení
prakrtihpříroda; přirozenost
sújatetvořit
sahon; ten; tak
čarapohyblivé
ačaramnepohyblivé
hetunápříčinou
anenas (něčím); pomocí (něčeho)
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
džagatsvět; vesmír
viparivartateměnit se
Verš : 9.11.

avadžánanti mám múdhá mánuším tanumášritam
parambhávamadžánanto mama bhútamahešvaram


Nedbají Mne však hlupáci, když lidské tělo nabudu.
Nejvyšší nechápou Můj stav, Velkého Pána bytostí.
Jen hlupáci Mne nedbají, když vstoupím do lidského těla, protože neznají nejvyšší stav, neznají ani Mne, Velkého Pána bytostí.
Věčná podstata dříme v každé bytosti. V některých výjimečných případech se tato podstata v čisté bytosti probouzí a tímto způsobem se dokáže neměnná, věčná a nepostřehnutelná podstata viditelně projevit.
Každý člověk musí k takové výjimečné bytosti zaujmout určité stanovisko. Nejjednodušší obranný reflex je odmítnutí této vzácné výjimečnosti a označení za nesmysl a jejího nositele za blázna. Pokud by to takový člověk neudělal, musel by začít přehodnocovat celý svůj dosavadní život. K tomu je však potřeba veliká odvaha a následná ochota změnit svoje vlastní názory a chování.
avadžánantipohrdat; zlehčovat
mámmne
múdházmatený; pošetilý
mánušímlidský
tanumforma; tělo
ášritamnabýt; přisvojit si
paramnejvyšší; dávné; věčné
bhávamstav; existence
adžánantoneznat; neuvědomovat si
mamamoje
bhútabytost
mahavelký
íšvaramBůh; Pán
Verš : 9.12.

moghášá moghakarmáno moghagňáná vičetasah
rákšasímásurímčaiva prakrtim mohiním šritáh


Marné naděje a činy, marné poznání zlé mysli,
klamem ďáblů a démonů přirozenosti posedlých.
Marné jsou jejich naděje, zbytečné činy a zbytečné znalosti těch nerozumných, posedlých klamem ďábelské a démonské přirozenosti.
Lidé, kteří odmítli nabídku k cestě za svobodou ducha samozřejmě zůstávají v otroctví pomíjivého těla. Nezáleží na tom, co ve světě vykonají. Většina věcí pomine ještě za jejich života a oni nakonec zůstanou úplně sami tváří v tvář své smrti.
Tato zkušenost se možná stane v dalším vtělení ducha motivací, aby toto vtělení neskončilo podobně hrozným prožitkem. A pokud to nebude stačit, budou tento prožitek prožívat znovu a znovu, až jednou najdou odvahu vyrazit na cestu zpět ke své podstatě.
moghamarný; zbytečný
ášánaděje; pouto
moghamarný; zbytečný
karmánahčiny
moghamarný; zbytečný
gňánápoznání
vičetasahnerozumný
rákšasímRakšasa - démon spojený s kvalitou temnoty (Tamas)
ásurímAsura - démon spojený s kvalitou radžas, ovládání; démonské
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
prakrtimpřírodu; přirozenost
mohinímzmateni
šritáhposedlost; závislost
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 16.9.2011, zobrazeno : 2436

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish