Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 59. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 59. lekce

59. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.13-19
Moudří usilovně hledají Boha a ukázka mnoha jeho projevů
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.13.

mahátmánastu mám pártha daivím prakrtimášritáh
bhadžantjananjamanaso gňátvá bhútádimavjajam


Velké duše však Mou, Pártho, Božskou podobu získají,
úctou myslí soustředěnou, znaje tvorů zdroj skutečný.
Velké duše však Mou Božskou přirozenost nabudou, Synu Prthy, když Mne uctívají soustředěnou myslí, neboť znají skutečný původ bytostí.
Pokud se někdo rozhodne poznat skryté tajemství života, tomu může zabránit dosažení věčného cíle pouze nedostatečné soustředění. Proto je nutno odhodit všechny pochybnosti a s naprostou důvěrou se vydat k nalezení Božské podstaty. Musíme se však vzdát všeho lidského a tedy pomíjivého.
mahavelký
átmánahmysl; já
tuale; však
mámmne
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
daivímbožské
prakrtimpřírodu; přirozenost
ášritáhnabýt; přisvojit si
bhadžantiuctívat
ananjaskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
manasomysl
gňátváznajíce
bhútabytost
ádimzdroj; počátek
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 9.14.

satatam kírtajanto mám jatantašča drdhavratáh
namasjantaščamám bhaktjá nitjajuktá upásate


Velebí Mne neustále, snaží se sliby pevnými
a klaní se Mi oddaně, stále zapojeni, Mne ctí.
Stále Mne velebí a snaží se, dodržují pevně své sliby a oddaně se Mi klaní. Takto stále zapojeni Mne uctívají.
Správná cesta byla popsána již mnohokrát v předchozích kapitolách. Nyní Kršna předkládá cestu, která zvyšuje nadšení a radost ze cvičení, upevňuje snahu a pokorou snižuje vládu Ega.
Slib, dané slovo, je v hinduistické tradici považován za zákon. Jen tak je možno překonat svou smrt a dosáhnout nesmrtelnosti. Co nás v tomto životě potkává, to téměř nemůžeme ovlivnit. Ale vždy můžeme ovlivnit vlastní chování a prožívání těchto událostí. Pokud se nás nedotknou ani události nepříjemné, ale ani události příjemné, potom jsme zvítězili nad osudem a dosáhli nesmrtelnosti.
satatamvždy; stále
kírtajantovelebit
mámmne
jatantašusilovat
čaa; také
drdhahouževnatá; pevná
vratáhslib; závazek
namasjantašklanět se
čaa; také
mámmne
bhaktjáoddanost
nitjavěčné
juktázapřažen; zapojen
upásateuctívat
Verš : 9.15.

gňánajagňena čápjanje jadžanto mámupásate
ekatvena prthaktvenabahudhá višvatomukham


Obětí poznání také jinými oběťmi Mne ctí,
ten v jednotě, ten v různosti, v mnohosti a všestrannosti.
Uctívají Mne obětí poznání a také jinými oběťmi, někdo v jednotě, jiný v různosti a další v mnohosti a všestrannosti.
Poznání věčnosti je nejvyšší stav. Jeho dosažení je závislé na schopnostech mysli rozlišovat různé pocity a myšlenky, hledat jejich skutečný zdroj a udržovat je v co nejvyšší čistotě. Karmajóga i bhaktijóga pomáhají vytvořit podobné znalosti a kvality trochu jiným způsobem. Není důležité, jak se poznání vytvoří. Důležitý je samozřejmě pouze cíl sám.
Stejně tak je úplně jedno, pokud vidíme mnoho tvarů jediného bytí a nebo jediné bytí v mnohých tvarech. Cíl je jediný. Poznat život z pohledu věčného Já. Vše stvořené se stane filmem běžícím na plátně mysli.
Duchovní probuzení neznamená, že skončí sen a objeví se jiná skutečnost. Ne, co by to bylo za věčnost, která by tu předtím nebyla ? Duchovní probuzení znamená poznání, že to co prožívám je sen, ať je ten sen jakýkoli.
gňánapoznání
jagňenaoběti
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
anjeostatní
jadžantoobětovat
mámmne
upásateuctívat
ekatvenajednota
prthaktvenarůznost
bahudhámnohostí
višvatovšemi směry; všude
mukhamústa; tvář
Verš : 9.16.

aham kraturaham jagňah svadhá'hamahamaušadham
mamtro'hamahamevádžjamahamagniraham hutam


Jsem obřadem, jsem obětí, jsem jídlem a jsem rostlinou,
mantrou jsem, jsem obětina, jsem oheň i akt obětní.
Jsem kratur, obětí z Véd, jsem obětí dle Šrůti, jsem obětí jídla, jsem rostlinou, jsem mantrou, jsem i obětinou, jsem ohněm i obětním aktem.
V následujících čtyřech verších Kršna popisuje své projevy. Desátá kapitola bude celá věnována Kršnově mnohostrannosti v jeho vlastních slovech a v kapitole jedenácté umožní Kršna Ardžunovi tuto podobu uvidět.
Podobný verš je 4.24. I zde je oběť, obětující, obětina i příjemce oběti jedno jediné bytí.
I v oběti platí, že vše je jen jedno jediné. Oběť je určena k tomu, aby se člověk odnaučil nenasytnosti a naučil se dělit s ostatními o své nadbytečné bohatství. Tímto se pomalu rozbíjí hradba mezi hledajícím a jeho cílem.
ahamJá, jsem
kraturvédská oběť
ahamJá, jsem
jagňahoběti
svadháoběť jídla
ahamJá, jsem
ahamJá, jsem
aušadhamrostlinné jídlo nebo medicína
mamtromantra
ahamJá, jsem
ahamJá, jsem
evajistě; zajisté; samozřejmě
ádžjamobětina; ghí - přepuštěné máslo
ahamJá, jsem
agnihoheň
ahamJá, jsem
hutamobětování (akt lití obětiny)
Verš : 9.17.

pitá'hamasja džagato mátá dhátá pitámahah
vedjam pavitramomkára rk sáma jadžureva ča


Jsem otec tohoto světa, matka, ochránce, praotec.
Moudrost, očista, mantra Óm, Rg a Sáma, Jadžur také.
Jsem otcem tohoto světa, jeho matka, udržovatel i praotec. Jsem vše, co je možno poznat, jsem očistou. Jsem mantrou Óm, jsem zpěvy z Rg, Sáma a Jadžur Véd.
pitáotec
ahamJá, jsem
asjatéto; tohoto
džagatosvět
mátámatka
dhátáustanovitel; udržovatel
pitámahahpraotec
vedjampoznatelné
pavitramočistné
omkáramantra - slabika Om
rkmantra, s upraveným rytmem
sámamantra s upraveným rytmem a melodií
jadžurmantra, bez upraveného rytmu
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
Verš : 9.18.

gatirbhartá prabhuh sákší nivásah šaranam suhrt
prabhavah pralajahsthánam nidhánam bídžamavjajam


Cíl, živitel, Pán a svědek, příbytek, útulek, přítel,
původ, zánik i trvání, spočinutí, sémě věčné.
Jsem cílem, živitelem, Bohem, svědkem, příbytkem i útočištěm. Jsem přítelem, zrodem, zánikem i trváním, místem spočinutí a sémě nepomíjivé.
gatihcíl
bhartáživitel
prabhuhNejvyšší bytost; duch; pravé Já
sákšísvědek; pozorovatel
nivásahpříbytek
šaranamútočiště
suhrtpříznivec; přítel
prabhavahpůvod
pralajahzánik
sthánamstav; trvání
nidhánamspočinutí; hrob
bídžamsemeno; zdroj
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 9.19.

tapámjahamaham varšam nigrhnámjutsrdžámi ča
amrtam čaivamrtjušča sadasaččáhamardžuna


Teplem jsem a jsem vodou, Já dávám je i držím je,
Já jsem věčnost a také smrt, bytí nebytí, Ardžuno.
Jsem teplem i vodou, potlačuji a dávám je, jsem nesmrtelnost a také smrt, jsem skutečno i neskutečno, Ardžuno.
Kršna uvádí své božské projevy. Tyto verše slouží k tomu, aby člověk získal odhodlání k poznání božské vznešenosti. Moudrý se snaží poznat podstatu života v době, kdy je život příjemný a vše dobře funguje. Tehdy si nachází chvíle, aby poznal skryté tajemství života. Ostatní se k Bohu obrací ve chvílích utrpení a touží být utrpení zbaveni. Jejich cíl není poznat podstatu, ale zbavit se utrpení. I když se jim podaří jedno utrpení odstranit, stejně přijde časem další a nakonec stejně umřou.
Každá Kršnova podoba je zároveň námětem na cvičení vlastní mysli. Nabízí meditaci nad nepomíjivou formou života, zpívání mantry Óm a recitování veršů dalších náboženských knih. Nabízí meditaci nad základními podmínkami života, nad vlastní smrtí a hledání vlastní nesmrtelnosti.
Vše, co je označeno za Božské, je zároveň poznatelné. Jen musíme věřit a chtít.
tapámiteplo
ahamJá, jsem
ahamJá, jsem
varšamvlhkost
nigrhnámipotlačovat
utsrdžámispouštět
čaa; také
amrtamnektar; nesmrtelnost
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
mrtjuhzaniknout; zemřít
čaa; také
sadskutečnost
asatneskutečno
čaa; také
ahamJá, jsem
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.9.2011, zobrazeno : 2516

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish