Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 60. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 60. lekce

60. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.20-24
Zásluhy ctnostného života se bez naprostého soustředění na osvobození ztrácejí.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.20.

traividjá mám somapáh pútapápá jagňairištvá svargatimprárthajante
te punjamásádja surendralokamašnanti divjándividevabhogán


Znalci Véd Sómu pijí, k smytí hříchu obětí ctí Mne, pro nebe se modlí.
Ti svatí získají svět Boha Indry, požívají v nebi požitky Bohů.
Znalci tří Védů pijí Sómu, obětují Mi pro očištění od hříchu a v modlitbách uctívají jako cíl nebe. Ti svatí získají svět Boha Indry a v nebi požívají božská potěšení Bohů.
Všechna náboženství učí své oddané podobnou moudrost. Pokud budeme žít moudře a chovat se ctnostně, zcela jistě bude takový duch za své zásluhy v tomto i dalších vtěleních zažívat příjemné chvíle.
traividjáZnalec tří (Véd)
mámmne
somapáhpiják sómy, posvátného nápoje
pútaočistit
pápáhřích; poskvrnění
jagňaihoběti
ištváuctívání
svarnebeský
gatimcíl
prárthajantemodlit se
teTobě; tito
punjamsvatý
ásádjazískat
suraBůh
indraIndra - vládce Bohů
lokamsvět
ašnantijíst
divjánBožský
diviv Nebi
devaBůh
bhogánpotěšení
Verš : 9.21.

te tam bhuktvá svargalokam višálam kšíne punje martjalokamvišanti
eva trajídharmamanuprapanná gatágatam kámakámálabhante


Až užijí nesmírných v nebi světů, ztratí své výhody, v smrti svět vstoupí.
Tak je obřady Védů zase vrátí, příchody, odchody touhami dojdou.
Až si užijí nesmírných nebeských světů a vyčerpají své zásluhy, pak vstoupí zpět do světa smrti. To jistě touhy po Védských obřadech způsobí jejich návrat do pomíjivého světa příchodů a odchodů.
Toto tvrzení však nacházíme snad jen v indické tradici. Ctnostným životem můžeme získat úžasný stav a prožitky. Tyto zásluhy se blaženým životem vyčerpávají a nakonec se duch zase vrátí do smrtelného těla a pokračuje dalšími vtěleními.
Jediná cesta ven je rozpojení vazby mezi duchem a projevenou představou. Touto představou je nejen náš svět, ale i nebesa se všemi bohy.
Nádherný příklad na toto téma je první setkání mudrce jménem Poonja se Šrí Ramanou. Poonja žil na severu Indie a díky své snaze měl vize Kršny. I přes tuto výsadu měl pocit, že to stále není skutečný cíl a hledal někoho, kdo by mu pomohl k němu dojít. Většinou však nacházel pouze učitele, pro něž duchovno bylo příjemnou obživou.
Jednou ho navštívil asketa a Poonja se ho ptal na skutečného mistra. Asketa mu dal adresu Šrí Ramany. Poonja neváhal a vydal se na cestu. Když dorazil do Ramana Ašrámu a poprvé uviděl Šrí Ramanu, uvědomil si, že to je ten samý asketa, který mu dal adresu. Hrozně se rozčílil, že je to zase nějaký podvodník a chtěl odjet. Svůj názor nezměnil, ani když mu bylo řečeno, že Šrí Ramana neopustil Arunáčalu od svých 16 let. Poonja však nejprve obešel Arunáčalu, kde měl své vize Kršny.
Po dokončení cesty okolo Hory se znovu setkal se Šrí Ramanou. Šrí Ramana se ho zeptal, zda je ze severu a co dělal. Poonja odpověděl, že šel okolo hory a hrál si se svým Kršnou. Šrí Ramana se ho otázal, zda má vize Kršny a potom se zeptal, zda je vidí i teď. Poonja připustil, že teď Kršnu nevidí. Šrí Ramana řekl : "Tak to asi nebude to pravé, když se to objevuje a mizí. Musíte najít toho, kdo vidí."
V té chvíli si Poonja uvědomil, že tato věta byla přesně to, co měl slyšet. Poznal, že našel svého mistra.
teTobě; tito
tamk němu; tomu
bhuktvávychutnat; užít si
svarganebe
lokamsvět
višálamnesmírný; rozsáhlý
kšínevyprchat
punjespravedlivé; správné
martjasmrtelný
lokamsvět
višantivstoupit
evajistě; zajisté; samozřejmě
trajítří (Védů)
dharmamobřady; řád
anuprapannánavrátit se
gataodešli
agatampřijít
kámatouha
kámátouha
labhantedosáhnout; dojít
Verš : 9.22.

ananjáščintajanto mám je džanáh parjupásate
tešámnitjábhijuktánám jogakšemam vahámjaham


Těm, kdo myslí jenom na Mne, lidem stále jen Mne ctícím,
těm věčně zcela spřaženým jógou, blaho Já přináším.
Těm lidem, kteří myslí jen na Mne, kteří Mne stále uctívají stále a zcela spřaženi disciplínou, těm Já přináším blaho.
Poonja, později známý jako Papadží, Kršnu uctíval, ale nemyslel pouze na něj, ale také na sebe. Neustále hledal, ale ty, které potkal a kteří mu nepomohli, odsoudil jako obchodníky s duchovnem. Chyběla mu pokora. Kdyby byl skutečně oddaný Kršnovi, viděl by ho v každé bytosti, kterou potkal a jeho cesta by byla mnohem kratší. Ale díky tomu, jaký byl, máme my zase moc krásný příklad.
ananjášijediný; nemnohý
čintajantomyslí; rozjímají
mámmne
jekdo
džanáhlidé
parizcela; vždy
upásateuctívat
tešámjejich; jim; oni
nitjavěčné
abhijuktánámzcela spřažen; spojen
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
kšemamprospěch; blaho
vahámipřináším
ahamJá, jsem
Verš : 9.23.

je'pjanjadevatá bhaktá jadžante šraddhajá'nvitáh
te'pi mámevakaunteja jadžantjavidhipúrvakam


Kdo však jiným Bohům oddán obětuje vírou nadán,
také Mně jistě, Kauntéjo, obětuje, sic nesprávně.
Kdo však obětují jiným Bohům oddaně a vírou obdařeni, ti také jen Mně, Synu Kuntí, oběť dávají, ale nedbají na správné pokyny.
V tomto verši navazuje Kršna na verše 7.20-23. Ať žijeme pro jakýkoli cíl, ať obětujeme jakémukoli principu, vždy je konečným příjemcem Kršna, který zosobňuje naši skutečnou podstatu, naše věčné Já. Dokud neporozumíme tomuto tajemství života a nenajdeme svou podstatu, budeme stále bloudit chyceni do pasti vlastních představ.
jekdo
apiv; i; zahrnovat
anjajiní; ostatní
devatáBohy
bhaktáoddaný
jadžanteobětovat
šraddhajávíra
anvitáhobdařen
teTobě; tito
apiv; i; zahrnovat
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
jadžantjobětovat
avidhinerozlišit
púrvakampředpis
Verš : 9.24.

aham hi sarvajagňánám bhoktá ča prabhureva ča
na tumámabhidžánanti tattvenátaščjavanti te


Já jsem jistě všech obětí příjemce a Pán Nejvyšší.
Avšak kdo Mne nepoznává pravdivě, ten pak upadá.
Já jsem jistě příjemce všech obětí a jejich Nejvyšší Pán. Avšak kdo Mne zcela správně nepoznají, ti následně klesají do nižších světů.
Naše současné vtělení je velice vzácné. Máme lidské tělo a mysl a pouze v takovém vtělení je možno dosáhnout osvobození. Všechna nižší vtělení postrádají schopnost abstraktního myšlení. Tato schopnost abstrakce, neboli oddělení od způsobu myšlení spojeného s tělem a nahlížení na svět z jiné perspektivy, dává člověku nástroj na aktivní změnu svého vnímání světa. Zároveň je tato schopnost příčinou všeho zla v člověku. Všechny touhy, hněv a nenasytnost mají základ právě ve schopnosti představit si něco, co zatím neexistuje. Bohužel tento způsob použití abstraktního myšlení je pro většinu lidí prokletím, protože jen málokdy zažijí klid a spokojenost.
V nižších vtěleních zažívají zvířata poměrně dlouhý čas spokojenosti a klidu, ale nemají nástroj, jak tento klid využít k poznání podstaty života.
Musíme si uvědomit, že ti lidé, kteří nedbají o své příští vtělení, se zcela jistě nenarodí jako lidé. Skutečný člověk chápe své vtělení jako obrovskou odpovědnost. Odpovědnost nejen ke svému dalšímu životu, ale i ke všem ostatním bytostem v jeho okolí.
ahamJá, jsem
hijistě; také
sarvavšichni; vše
jagňánámoběti
bhoktápříjemce
čaa; také
prabhuhNejvyšší bytost; duch; pravé Já
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
naAni; ne-
tuale; však
mámmne
abhidžánantizcela poznat
tattvenapravdivě
atahpo
čjavantiupadat
teTobě; tito
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.9.2011, zobrazeno : 2570

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish