Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 61. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 61. lekce

61. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.25-29
Vlastnosti skutečné oběti, která může hledajícího osvobodit.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.25.

jánti devavratá deván pitrnjánti pitrvratáh
bhútáni jánti bhútedžjájánti madjádžino'pi mám


K bohům přijdou bohy ctící, k otcům otců zaslíbení.
K tvorům dojdou ctící tvory, ke Mně kdo Mi obětují.
Kdo se zaslíbili bohům, jdou k bohům, k otcům jdou, kdo se zaslíbili otcům. K bytostem dojdou ti, kdo bytostí ctí a ke Mně jdou, kdo Mně obětují.
Člověk je takový, jaká je jeho mysl a jaký je ideál, ke kterému se tento člověk upíná. Každý dojde k tomu stavu, ke kterému své snažení směřuje. Pokud je jeho ideál součástí představ a tudíž proměnlivý a neskutečný, potom člověka jeho snažení nevyvede z otroctví představ.
Je nutno přestat hledat formu Boha a musíme se soustředit na podstatu Boha a tím i všeho, co prožíváme. "Ke Mně" v Kršnově podání znamená neměnnou podstatu, která sídlí v srdci každé bytosti. Kršnova podoba, kterou vidí Ardžunovy oči, je také neskutečná, což potvrdilo i to, že třicet šest let po válce Kršna, a s ním i celý jeho rod, umírá.
jántidojít
devaBůh
vratáslib; závazek
devánBohy
pitrnotce
jántidojít
pitrotce
vratáhslib; závazek
bhútánibytosti; tvory; prvky
jántidojít
bhútabytost
idžjáuctívat
jántidojít
matMne; mým
jádžinoobětují
apiv; i; zahrnovat
mámmne
Verš : 9.26.

patram pušpam phalam tojam jo me bhaktjá prajaččhati
tadahambhaktjupahrtamašnámi prajatátmanah


Listy, květy, plody, vodu, kdo oddaně Mi nabídne,
toto Já, dané oddaně, ovládnutým Já pohltím.
List, květ, plod, vodu, kdo Mi nabídne s oddaností, toto vše Já pozřu, co Mi kdo s oddaností a čistým srdcem přinese.
Tento verš popisuje princip skutečně osvobozující oběti. Kršna jasně říká, že není třeba dělat okázalé a velice propracované oběti. Ty mají smysl na společenské úrovni, protože upevňují pocit společenské vzájemnosti jednotlivých lidí.
Individuální oběť je mnohem jednodušší. Stačí darovat Bohu list, květ, vodu nebo nějaký plod, tedy věci snadno dostupné. Není důležité, co dáváme, ale jak to dáváme. Pokud upneme mysl na svůj idol a z celého srdce se spolu s obětovaným předmětem Bohu oddáme, tehdy bude mít tato oběť obrovskou hodnotu. Tato hodnota spočívá ve spojení našeho individuálního života s naším vznešeným božským principem.
Kršna říká, že pozře vše, co mu s oddaností a čistým srdcem podáme. To platí nejen o listech a květech, ale i o všech našich trápeních a smutcích. Pokud se naučíme s Kršnou sdílet celý svůj život, všechny radosti, strasti i všední chvíle, nikdy nebudeme sami a i v nejtěžších chvílích najdeme vznešenou útěchu.
patramlist
pušpamkvět
phalamplody; zisky
tojamvoda
jahkdo
memůj; mi
bhaktjáoddanost
prajaččhatinabídnout; podat
tatto
ahamJá, jsem
bhaktioddanost
upahrtampřinést
ašnámipřijmu; pozřu
prajatačistý; ovládnutý
átmanahmysl; pravé Já; svoje
Verš : 9.27.

jatkaroši jadašnási jadždžuhoši dadási jat
jattapasjasi kauntejatatkurušva madarpanam


Vše co činíš a vše co jíš, co obětuješ, co dáváš,
čeho se vzdáváš, Kauntéjo, to konej pro Mne jak oběť.
Cokoli činíš, cokoli pojídáš, cokoli obětuješ, dáváš-li cokoli, také každé odříkání, Synu Kuntí, to vše konej jako oběť Mně.
Nyní Kršna rozvádí teorii oběti dále. Nejprve se učíme sdílet se svým ideálem chvíle pravidelných obřadů. Kršna však chce, abychom se naučili žít celý svůj život jen pro něj.
Nechodíme do práce kvůli výplatě, ale děláme svou povinnost, kterou jsme dostali od Boha v tomto životě za úkol. Za to nám samozřejmě náleží spravedlivá odměna, abychom mohli uživit sebe a svou rodinu a tak splnit další své povinnosti.
Cokoli v životě dostaneme je jen dar od Boha, který máme na chvíli zapůjčen a který si Bůh jednou vezme zpět. Takže se o vše staráme tak, aby byl skutečný vlastník spokojen.
jatjak
karošikonat
jadpro; který
ašnásijíst
jadžto; když
džuhošiobětovat; přinést
dadásidát
jatjak
jatjak
tapasjasiodříkání; pokání
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
tatto
kurušvavykonávat
matMne; mým
arpanamoběť; zasvěcení
Verš : 9.28.

šubhášubhaphalairevam mokšjase karmabandhanaih
samnjásajogajuktátmá vimukto mámupaišjasi


Dobrých i nedobrých plodů, tak se zbavíš pout svých činů,
s jógou vzdání se spojený, svobodný ke Mně dospěješ.
Od příznivých i nepříznivých plodů, od pout činů se takto osvobozuj, s Já odevzdaným a s disciplínou spřažený, vysvobozen dospěješ ke Mně.
Toto je jediná cesta jak ukončit hromadění karmické zátěže. Pokud náš život už není náš, ale je dán k dispozici Bohu, potom plody ze všech činů samozřejmě padají na Boha. Bůh je neměnný věčný princip a tak ho nemohou žádné činy ani jejich plody nijak poskvrnit.
Tento princip platí však pouze v případě, kdy opravdu náš život patří našemu Bohu. Pokud si však své touhy, činy nebo i zločiny omlouváme Božským záměrem, potom samozřejmě neskončíme v Kršnově věčné blaženosti, ale v opravdu odporném pekle.
Musíme si neustále uvědomovat, že Bůh je ve všech věcech. Bůh stvořil i všechno, co se nám nelíbí. Uvědomte si, že pokud se vám něco nelíbí, pak je to problém vaší mysli a ne nenáviděného předmětu nebo osoby. Nejdříve musíte osvobodit sami sebe z vlastního otroctví a až potom můžete začít pomáhat ostatním. Pokud jste ještě nedokázali najít svou vlastní věčnou podstatu, jak můžete vědět, zda to, co ostatním radíte, je správné?
šubhadobro
ašubhanedobro; zlo
phalairplody; zisky
evamtak
mokšjaseosvobodit se
karmačin; činnost
bandhanaihpřipoutaní; svázání
samnjásavzdání se
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
juktazapřažen; zapojen
átmápravé Já; mysl
vimuktahvysvobozen
mámmne
upaišjasidospět
Verš : 9.29.

samo'ham sarvabhútešu na me dvešjo'sti na prijah
je bhadžanti tumám bhaktjá maji te tešu čápjaham


Stejný jsem ke všem bytostem, nelibé milé Mi nejsou.
Ti kteří ctí Mne oddaně, Moji jsou, také Já v nich jsem.
Stejný jsem ke všem bytostem, nejsou Mi ani odporné, ani milé. Však ti, kdo uctívají Mne s oddaností, Moji jsou a také Já jsem v nich.
Bůh je podstatou všech věcí a bytostí. Bůh je v srdci dobrých i zlých lidí, v srdci každého zvířete i stromu. Dobro i zlo jsou pouze představa. Věčný klid je skutečnost. Každá bytost je prostoupena Bohem a je mu tudíž velice blízká.
Bytosti, které obrátily svou pozornost k této své vznešené podstatě, jsou samozřejmě svému Bohu blíž než bytosti, které jsou od něj odděleny hradbou jejich nevědomosti.
Kdo svou snahou překoná svou nevědomost a získá poznání svého pravého věčného Já, ten splyne se svým Bohem a s podstatou všech bytostí. Ten samozřejmě zná svého Boha a patří jen jemu.
samostejný
ahamJá, jsem
sarvavšichni; vše
bhútešubytosti
naAni; ne-
memůj; mi
dvešahodpor; nechuť
astitam (je)
naAni; ne-
prijahdrahý; vzácný; ctěný
jekdo
bhadžantiuctívat
tuale; však
mámmne
bhaktjáoddanost
majiMně
teTobě; tito
tešuk nim; v nich
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
ahamJá, jsem
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.9.2011, zobrazeno : 2505

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish