Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 62. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 62. lekce

62. pokračování korespondenčního kurzu - verše 9.30-34
Závěrečná výzva - využijte svého lidského života abyste Kršnu našli.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 9.30.

api četsuduráčáro bhadžate mámananjabhák
sádhureva sa mantavjahsamjagvjavasito hi sah


Když také těžký zločinec uctívá jen Mne oddaně,
on k čistým jistě náleží, i on se správně rozhodl.
A pokud člověk, který spáchal velmi zlé činy, Mne uctívá s naprostou oddaností, jistě je považován za zbožného, protože i on došel ke správnému rozhodnutí.
Na své cestě nevědomostí může bytost spáchat mnohé zlé činy. Nejhorší činy jsou ty, kdy člověk ví, že to co dělá, je špatné a přesto zlý čin spáchá.
Učení o nenásilí nás učí, že každé zbytečné násilí je hříchem. Když Ardžuna v bitvě zabije svého praděda, svého nejstaršího bratra a jeho syny a tisíce dalších nepřátelských bojovníků, nedopouští se žádného zlého činu, protože plní svou povinnost a nemá jinou možnost. Pokud vy záměrně zabijete mouchu nebo komára, pak se dopouštíte mnohem horšího zločinu, protože můžete použít jiných, trochu obtížnějších způsobů, jak se dotěrného hmyzu zbavit, aniž byste ho museli zabít.
Svých zločinů se můžete zbavit jen jediným způsobem, a to sebepoznáním nebo naprostým odevzdáním do náruče svého Boha, které sebepoznáním (nebo Jeho poznáním) vyvrcholí. Vaše tělo bude stále odpovědné za své zločiny, ale Váš duch už nebude tímto tělem a tak nebude nijak spravedlivým trestem dotčen a ani v dalších vtěleních už nebude zotročen nevědomostí.
apiv; i; zahrnovat
četpokud; jestli
suvelmi
duráčározlý; špatný
bhadžateuctívat
mámmne
ananjaskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
bhákoddanost
sádhurzbožný
evajistě; zajisté; samozřejmě
sahon; ten; tak
mantavjahpovažovat
samjaksprávně; zcela
vjavasitorozhodnout
hijistě; také
sahon; ten; tak
Verš : 9.31.

kšipram bhavati dharmátmá šašvaččhántim nigaččhati
kauntejapratidžáníhi na me bhaktah pranašjati


Rychle nabude řádu Já, věčného míru dosáhne,
Kauntéjo, směle rozhlasme, žádný Můj věrný nezhyne.
Rychle si osvojí zákony věčného Já, a dosáhne věčného míru. Synu Kuntí. prohlašuji, že žádný z Mých oddaný nezanikne.
Nikdy nevíme, jaký rozhodující impuls obrátí mysl člověka na cestu spravedlnosti. V harmonických společenstvích je cesta dobra přirozenou cestou všech bytostí. My bohužel žijeme ve společenství, kde řád a harmonie téměř zanikly. Běžná lidská životní cesta je minimálně cestou mnoha kompromisů, mnohdy však cesta nepříznivých a hloupých činů. Lidé žijí své životy v neustálém konfliktu s okolím nebo svým svědomím.
Dá se říci, že žijeme v pekle, protože nemáme žádné jistoty, žádný klid ani vnitřní mír. Bohužel si většina lidí myslí, že žijí v nejlepší době, kterou kdy lidstvo zažilo. Lidé se musí svým způsobem života dostat do obrovských obtíží, aby si uvědomili svůj omyl.
Abychom našli cestu ven z pekla, musíme si nejprve uvědomit, že už v pekle jsme. Někomu stačí menší zážitek, někdo potřebuje zážitek intenzivnější. Pokud si bytost uvědomí ubohost své existence a rozhodne se najít cestu ven, tehdy jsou všechny zlé činy smyty.
kšipramrychle
bhavatistane se; nastane
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
átmápravé Já; mysl
šašvačvěčný
šántimmír; klid
nigaččhatidosáhnout
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
pratidžáníhipravím; dávám slovo; slibuji
naAni; ne-
memůj; mi
bhaktahoddaný; věřící
pranašjatizmizet; ztratit; zničit
Verš : 9.32.

mám hi pártha vjapášritja je'pi sjuh pápajonajah
strijo vaišjástathášúdráste'pi jánti parám gatim


Ke Mně Párto, kdo skryje se, jsa i nízkého původu,
ženy, trhovci, dělníci, obdrží také cíl věčný.
Kdo ve Mně, Synu Prthy, hledá bezpečí, ať je i nízkého zrození, ženy, Vaišjové i Šudrové, i ten dojde nejvyššího cíle.
Každá lidská bytost může získat nejvyšší blaženost, pokud upne svoji mysl na vznešený cíl, který symbolizuje Kršna. To je hlavním smyslem tohoto verše. Nezáleží na ničem jiném, než na čistotě mysli a otevřenosti srdce každého člověka.
Pokud si na základě tohoto verše nějaký muž myslí, že je lepší než ženy, potom je na nejlepší cestě stát se v dalším vtělení ženou. Pokud nás osud obdařil "lepším" zrozením, potom tuto skutečnost musíme brát jako závazek a odpovědnost a nikdy si nesmíme myslet, že je to nějaká výsada nebo zásluha. Stejně tak by pro ženy mělo být označení jejich zrození za nižší spíše motivací a výzvou ukázat, že duch v ženském těle je stejně dokonalý, jako duch v těle mužském.
Proč jsou ženy považovány za nižší zrození než muži? Vše vychází z přírody a jejímu rozhodnutí, rozdělit lidstvo na muže a ženy. Ženy dostaly do vínku rodit děti. Příroda je proto vybavila mnohými vlastnostmi, aby tento úkol měla snazší. Vybavila je krásnějším a jemnějším tělem, aby lákaly mužskou pozornost. Početí, vývoj a rození dětí a jejich výchova je velice spjatá s hmotnou tělesnou stránkou. Tělesnost je proto ženám o něco bližší než mužům. A také proto je pouto, které poutá jejich ducha k tělu, teoreticky o něco silnější a obtížněji překonatelné, než je tomu u mužů.
Je samozřejmé, že existovalo a existuje mnoho žen, které se osvobodily od otroctví těla. Stejně tak existuje mnoho mužů, jejichž připoutanost k tělesnosti je mnohem větší než je běžné u žen.
mámmne
hijistě; také
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
vjapášritjauchýlit se
jekdo
apiv; i; zahrnovat
sjuhbýt
pápahřích
jonajahzdroj; lůno
strijahženy
vaišjásVaišjové - obchodníci a zemědělci
tathátaké; dále
šúdrásŠudrové - dělníci, kteří nestudují písma
teTobě; tito
apiv; i; zahrnovat
jántidojít
parámvěčná; nejvyšší
gatimcíl
Verš : 9.33.

kim punarbráhmanáh punjá bhaktá rádžaršajastathá
anitjamasukhamlokamimam prápja bhadžasva mám


A co kněží spravedliví, oddaní moudří králové?
V nestálý, smutný svět tento, když jsi vešel, Mne uctívej.
A co potom brahmíni spravedliví a také oddaní královští mudrci? Když jsi došel v tento svět nestálý, nešťastný, tak uctívej Mne.
Tento verš pokračuje v hlavní myšlence předchozího verše. Každý člověk, i ten méně vzdělaný a méně ctnostný, může dosáhnout dokonalosti. Co teprve ty, Ardžuno, který jsi vyrůstal obklopen nejvznešenějšími a nejvzdělanějšími lidmi, který jsi byl od malička připravován na splnění svých povinností. Ty, který jsi cvičil ve dne a v noci, aby jsi se zdokonalil ve všech uměních boje a který jsi od malička naslouchal nejvznešenějším myšlenkám. Ty přece máš ty nejlepší předpoklady, aby jsi mne poznal.
Vzdělání a vědomosti mohou člověku pomoci, aby našel správnou cestu k dokonalosti. Stejně tak, jako vše v tomto světě, mohou vědomosti bránit nalezení této správné cesty. Záleží, zda jsou tyto schopnosti použity pro potlačení vlastních tužeb a ostatních projevů ega, nebo zda se stanou zbraní, kterým ego brání svou výjimečnost a své postavení.
Všechno, co jsem v tomto životě dostali, je dar od Boha. Všechny naše schopnosti, celý náš majetek a celý náš život musí být pokorně věnován plnění povinností, které jsme zde v tomto světě dostali. Potom se tyto výsady mohou proměnit v požehnání, které nám pomůže najít cestu ven.
kimk čemu; proč;co
punahznovu
bráhmanáhbrahmíni
punjáspravedlivé; správné
bhaktáoddaný
rádžakrál; vládce; výsost
ršajahmudrc, zřec
tathátaké; dále
anitjamnestálý
asukhamnešťastný
lokamsvět
imamtuto
prápjazískat; dosáhnout
bhadžasvauctívat
mámmne
Verš : 9.34.

manmaná bhava madbhakto madjádží mám namaskuru
mámevaišjasijuktvaivamátmánam matparájanah


Na Mne mysli, buď Mi oddán, Mně obětuj a Mně se klaň.
Ke Mně dojdeš, když zapojíš své Já na Mé dosažení.
Na Mne mysli, staň se Mým oddaným, pro Mne konej oběti a Mně se klaň. Mého stavu jistě dosáhneš, soustředíš-li se takto na Mé dosažení.
Poslední verš završuje tuto nejdokonalejší duchovní nauku, která kdy byla zaznamenána. Soustřeď se, pokoř se, oddej se mi a vše dělej jen pro mne. Jen takto můžeš poznat kdo jsem a být také takový.
Nezáleží na tom, jaký jsi byl. Není důležité, jaký jsi teď. Jediné, co je opravdu důležité, je to, jaký chceš být a co pro to jsi schopen udělat. Pokud se rozhodneš získat nejvyšší poznání, není nic, co by tomu mohlo zabránit, snad jen vlastní slabost a pochybnost.
Tento verš patří k mým nejoblíbenějším veršům již od prvních setkání s touto úžasnou knihou. Samozřejmě ho umím zpaměti v sanskrtském originále, spolu s několika dalšími verši.
manMně; mi; ke mně
manámysli
bhavabuď; staň se
matMne; mým
bhaktooddaný
matMne; mým
jádžíobětuj
mámmne
namaskuruklanět se; zdravit (poklonou)
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
ešjasizískáš; dosáhneš; dojdeš
juktvasoustředěn; pohroužen
evamtak
átmánammysl; pravé Já
matMne; mým
parájanahdosažení
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.9.2011, zobrazeno : 2512

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish