Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 63. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 63. lekce

63. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.1-6
Úvod desáté kapitoly - Majestátnost božské podoby.
V desáté kapitole navazuje Kršna na své učení z minulých kapitol. Můžeme si všimnout, jak každou kapitolou vzrůstá radost a nadšení Kršnova projevu. V první kapitole Ardžuna propadl smutku. V druhé kapitole přednáší Kršna logické argumenty proti Ardžunovu smutku a učí ho, jak funguje lidská mysl a které metody se pro výzkum mysli používají. V dalších kapitolách tuto nauku podrobněji rozpracovává do jednotlivých druhů jógy. V sedmé kapitole Kršna pomalu obrací Ardžunovu pozornost od zkoumání svého vlastního vnitřního světa směrem všeprostupujícímu věčnému principu a cestě světla poznání v kapitole osmé. Devátá kapitola emotivně shrnuje předchozí učení v cestu moudré pokory a činorodosti.
Na tento nadšený projev navazuje Kršna, který vidí, že ze smutného a nešťastného Ardžuny se stal pozorný posluchač. Proto mu nyní přednese učení o Božské vznešenosti a všeprostupnosti.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.1.

šrí bhagaván uváča
bhúja eva mahábáho šrrnu me paramam vačah
jatte'ham príjamánája vakšjámi hitakámjajá


Šrí Bhagaván uvádí :
Znovu jistě, Mahábáho, poslyš Má slova nejlepší,
která ti Já pro Tvé blaho, díky Tvé úctě, vyjevím.
Blahoslavený Pán pravil:
Znovu, Mocný válečníku, pečlivě slyš Má nejlepší slova, která tobě, který je uctíváš, vyjevím pro blaho tvé.
V Ardžunově nitru byl smutek ze smrti svých blízkých vystřídán radostí a nadšením z Kršnovy přízně. Kršna mu vysvětluje odvěkou moudrost o skrytých tajemstvích života. Ardžunovo nadšení a radost jsou velice důležité. Všechny racionální metody a cvičení k poznávání a uklidnění mysli jsou velice užitečné, ale klid meditace bez tiché radosti a nadšení jen s velikými obtížemi překoná hráz nevědomosti. Nejkratší cesta ke svobodě nevede skrze rozum v hlavě, ale skrze čistotu srdce.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
bhújaznovu
evajistě; zajisté; samozřejmě
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
šrrnuslyš; poslechni si
memůj; mi
paramamnejvyšší
vačahslova
jatjak
teTobě; tito
ahamJá, jsem
príjamánájapoctěn
vakšjámivyjevím
hitablaho
kámjajátoužící; přející
Verš : 10.2.

na me viduh suraganáh prabhavam na maharšajah
ahamádirhi devánám maharšínám ča sarvašah


Můj původ neznají Bozi, ba ani mudrci velcí.
Jsem jistě zdrojem bohů všech a také velkých mudrců.
Ani bohové v nebi, ani velcí mudrci neznají Můj původ, neboť Já jsem zdrojem všech bohů i velkých mudrců.
Tento verš je odpovědí na otázky, proč je Bůh a svět takový, jaký je, proč Bůh neudělá všechny bytosti šťastnými a podobně.
Nikdo o mně nic neví, protože oni jsou pouhým projevem mé přirozenosti. Co vědí bytosti o Bohu? Nic. Podobné nic ví myšlenka o vědomí a třeba i mozku, díky kterému vznikla. Stejné nic ví hmota nebo energie o prostoru, ve kterém se objevuje a pohybuje.
Musíme se smířit s tím, že je to takové, jaké to je. Jakékoli filozofování na toto téma nikdy nemůže dát žádnou jasnou a ověřitelnou odpověď a je to pouze konstrukce badatelovy mysli. Můžeme však podrobně poznat, jak svět vnímáme a prožíváme a také můžeme tuto svoji představu světa udělat lepší a radostnější. Navíc můžeme zklidnit svoji mysl natolik, že prakticky poznáme, co to je "božský" stav věčnosti. Ale jaký je univerzální Bůh a proč je svět jaký je nikdy nepoznáme, ale ve stavu věčnosti to už nebude vůbec důležité.
naAni; ne-
memůj; mi
viduhdozvědět se; znát; vědět
suraBůh
ganáhřady; zástupy
prabhavampůvod; pocházet z
naAni; ne-
mahavelký
ršajahmudrc, zřec
ahamJá, jsem
ádirpočátek; začátek
hijistě; také
devánámbohům
mahavelký
ršínámmudrc, zřec
čaa; také
sarvašahzcela; vše
Verš : 10.3.

jo mámadžamanádim ča vetti lokamahešvaram
asammúdhah sa martješu sarvapápaih pramučjate


Kdo bez zrodu a počátku zná Mne Pána všeho světa,
nezmatený ten smrtelný je všech hříchů svých zbavený.
Kdo Mne poznají jako velkého Pána světa, nezrozeného a bez počátku, ti, ač smrtelní, nejsou dále oklamáni a jsou od všech hříchů osvobozeni.
Pokud se dostatečně uklidníme a poznáme obraz světa, který se v naší mysli vytváří, můžeme si uvědomit tu skrytou podstatu našeho života. Když si jí všimneme, potom můžeme pomalu přenést své vnímání svého života z hlavy do duchovního srdce. Toto srdce zdánlivě leží asi 5 centimetrů napravo od středu prsou a v něm spočívá pocit pravého Já, zdroje všech představ.
Zkoumejte, jak vnímáte svět a jaký máte pocit sebe sama a zkoušejte vnímat, co dříme na pravé straně vašeho hrudníku. Toto je zcela praktická záležitost a nikdo vám v tomto výzkumu nemůže pomoci.
jahkdo
mámmne
adžamnezrozený; nevzniklý
anádimbez počátku
čaa; také
vettipovažovat; znát
lokasvět
mahavelký
íšvaramBůh; Pán
asammúdhahneoklamán
sahon; ten; tak
martješumezi smrtelnými
sarvavšichni; vše
pápaihhřích; zlý čin
pramučjatezcela (pra) osvobozen (mučjaté)
Verš : 10.4.

buddhirgňánamasammohah kšamá satjam damah šamah
sukham duhkham bhavo'bhávo bhajam čábhajameva ča


Rozum, poznání, jistota, pravda, vláda tělu, mysli,
radost, strast, bytí, nebytí, strach, odvaha, shovívavost,
Rozum, poznání, nepomýlenost, shovívavost, pravdivost, klid těla, klid mysli, radost, strast, bytí, nebytí a strach a také neohroženost,
buddhihmoudrost; rozum
gňánampoznání
asammohahnepomýlenost
kšamáshovívavost
satjampravdivost; pravda
damahsebeovládání
šamahklid mysli
sukhamštěstí; radost; snadno
duhkhamstrast
bhavoexistence; bytí
abhávobýt proměnný; nestálý
bhajamstrach
čaa; také
abhajamneohroženost; nebojácnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
Verš : 10.5.

ahimsá samatá tuštistapo dánam jašo'jašah
bhavanti bhává bhútánám matta eva prthagvidháh


nenásilí, stálost, pokoj, strohost, dary, sláva, hana,
toto jsou stavy bytostí ze Mne vzešlé, různorodé.
nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, odříkání, dobročinnost, sláva i pohana, toto jsou různorodé stavy bytostí, které ze Mne vycházejí.
Všechny smyslové vjemy zpracovává rozum na základě předchozích zkušeností. Jaké pocity vjemy vyvolají záleží na stavu poznání a různých kvalitách mysli. Pokud převládá v mysli klid a ctnosti, také vnitřní stavy jsou hodně klidné a harmonické. Čím více omylů a neznalostí zůstává v mysli, tím více strachů, hněvu a tužeb různé strasti a urážky vyvolávají.
Stav mysli je zcela závislý na její čistotě a úrovni poznání.
ahimsánenásilí
samatástálost,vyrovnanost
tuštisspokojenost
tapahodříkání; pokání
dánamdary; dobročinnost
jašosláva
ajašahpohana; potupa
bhavantistát se
bhávástav; existence
bhútánámbytosti
mattaMne
evajistě; zajisté; samozřejmě
prthakjednotlivě; odděleně; různé
vidháhdruhy; odlišnosti
Verš : 10.6.

maharšajah sapta púrve čatváro manavastathá
madbhává mánasá džátá ješám loka imáh pradžáh


Sedmero velkých mudrců dávných i čtvero Manuů,
se z Mojí mysli zrodilo a svět tento oživilo.
Sedmero dávných velkých mudrců a také čtvero Manuů, se zrodili ze jsoucnosti Mojí mysli a tento svět oživili.
Tímto veršem se Kršna opět hlásí ke starším dílům, které v jeho době utvářely způsob vnímání světa tehdejších lidí. Mezi sedmi mudrci je ve Védách a Puránách uváděn Brghu, o kterém bude Kršna mluvit v 25. verši. Těchto sedm mudrců má za manželky nebeské víly Karttiky neboli naše Plejády.
Čtyři Manuové jsou praotci lidstva v různých epochách, jeden z nich bude Manu, zmíněný na začátku čtvrté kapitoly.
Tento verš má podobný význam jako Kristovo prohlášení, kdy tvrdí že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Ve čtvrté kapitole právě v souvislosti s Manuem Kršna uvádí, že jeho moudrost byla na Zemi už v dávných časech, ale byla postupně nevědomými lidmi nepochopena a špatně předávána. To je důvod, proč se Kršna věk po věku, neboli čas od času, znovu vtěluje na tento svět. Pouze člověk znalý může odstranit nános nečistot a znovu obnovit dávnou moudrost.
mahavelký
ršajahmudrc, zřec
saptasedm
púrvepředchozí
čatváročtyři
manavasManuové
tathátaké; dále
matMne; mým
bhávástav; existence
mánasámysl
džátávznikat; rodit se
ješámkterým; kteří
lokasvět
imáhtyto
pradžáhživé bytosti
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 21.9.2011, zobrazeno : 2410

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish