Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 64. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 64. lekce

64. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.7-11
Moudří a oddaní lidé jistě poznají Kršnův vznešený stav, pokud se snaží
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.7.

etám vibhútim jogam ča mama jo vetti tattvatah
so'vikampena jogena judžjate nátra samšajah


Tu velkolepou Jógu Mou kdo tady pozná pravdivě,
je tak s jógou neochvějnou spojen, není zde pochyby.
Kdo pravdivě pozná tuto Mou moc, která vše vytváří, je spojen s neochvějnou disciplínou. O tom zde není žádné pochyby.
Základní Kršnovo učení je určeno k rozlišení pomíjivosti všeho ve vesmíru a věčnosti Kršny. Kršna zosobňuje odvěký princip věčnosti pravého vnitřního Já, které bylo základem každé bytosti, člověka, mudrce i hříšníka, ale i zvířete a rostliny. Proto může směle prohlásit, že to byl on, kdo v dobách dávno minulých inspiroval všechny praotce a legendární mudrce. Kršna není tělo, Kršna je stav bytí, věčný základ života.
Kdo pronikne závojem pomíjivého světa, ten zcela prakticky prožije tuto moudrost a tato nová znalost zcela změní život takového člověka.
etámtuto
vibhútimcelé stvoření
jogamjógu; jóga
čaa; také
mamamoje
jahkdo
vettipovažovat; znát
tattvatahpravdivě; skutečně
sahon; ten; tak
avikampenaneochvějné
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
judžjatezapojit se; spřáhnout
naAni; ne-
atrazde
samšajahpochybnost
Verš : 10.8.

aham sarvasja prabhavo mattah sarvam pravartate
iti matvá bhadžante mám budhá bhávasamanvitáh


Já jsem původ všehomíra a ze Mne všechno vychází.
To znají, Mne uctívají moudří jsoucnem obdaření.
Moudří, tajemství života znalí, Mne uctívají, neboť jsem původ všeho a ze Mne vše vychází.
Říkáme, že Kršna, nebo chceme-li věčné Já, je v srdci každé bytosti. Když srdce nějakého člověka skalpelem, nic než svaly a krev tam nenajdeme. Ani nikde jinde v těle vznešeného ducha nenajdeme.
Jediný způsob, jak své Já objevit, je soustředit se na to, co se děje ve vlastním srdci. Prozkoumat všechny pocity a myšlenky, poznat jejich zdroj a hledat, jak to všechno funguje.
Pak si všimneme, že vše ostatní je jen myšlenka a zbývá nám tedy jediný úkol, přestat se zabývat proměnlivou představou a uvědomit si její zdroj, samou podstatu života.
ahamJá, jsem
sarvasjavšechna; každé
prabhavahpůvod
mattahMne
sarvamvše
pravartatejedná; tvoří
ititak; proto
matvázná; uvažuje
bhadžanteuctívat
mámmne
budhámoudrý
bhávaexistence; bytí
samanvitáhcele obdařen
Verš : 10.9.

maččittá madgatapráná bodhajantah parasparam
kathajantašča mám nitjam tušjanti ča ramanti ča


Na Mne myslí, ve Mně žijí, navzájem se povznášejí,
a jen o Mně stále mluví, spokojení a radostní.
Oni jen na Mne myslí, Mně dávají sílu svého života, vzájemně se povznášejí, mluví stále jen o Mně, jsou spokojení a radostní.
Je mnoho cvičení, která nám mohou pomoci a některé zde Kršna uvádí. K dosažní trvalé radosti a spokojenosti můžeme dojít cestou soustředění na úžasný ideál, který je symbolizován Kršnou. Neustále o tomto tajemném stavu přemýšlet, sdílet svoje nadšení a odhodlání s ostatními a neustále se snažit poznat, proč nejsme takoví jako náš vznešený ideál.
Kršna je všude a tak je i v našem srdci a ve skutečnosti jsme tak úžasní jako on, jen to prostě nevíme, protože všechny různé malichernosti považujeme za důležitější.
matMne; mým
čittámyslet
matMne; mým
gataodešli
pránáživotní síla
bodhajantahosvětlovat; vysvětlovat
parasparamvzájemně; jeden druhého
kathajantašmluvit; sdělit
čaa; také
mámmne
nitjamvěčné
tušjantispokojenost
čaa; také
ramantiradost
čaa; také
Verš : 10.10.

tešám satatajuktánám bhadžatám prítipúrvakam
dadámi buddhijogam tam jena mámupajánti te


Těm, kdo jsou vždy zapojeni radostně v Mé uctívání
daruji moudrosti jógu, skrze kterou Mne dosáhnou.
Disciplínu moudrosti, pomocí které Mne dosáhnou, dám těm, kteří jsou vždy radostně zapojeni v uctívání.
Nejsnadnější změna myšlení je naprosté podřízení vlastního stylu života Kršnovi. Pokud tato cesta oddanosti bude mít základ v poznávání a rozlišování, zcela jistě skončí nejvyšší moudrostí.
V Indii jsou tyto důležité ctnosti základním kamenem myšlení lidí. V naší společnosti byly tyto ctnosti vyhubeny všeprostupující pochybností a povrchností života. Jestli chceme uspět, musíme se změnit a musíme si tyto ctnosti vypěstovat. Není to jednoduché, ale kompletní osvobození je mnohonásobně obtížnější.
tešámjejich; jim; oni
satatavždy
juktánámspřažen; zapojen
bhadžatámuctívat
prítipúrvakamšťastně; radostně
dadámidám; udělím
buddhimoudrost; rozum
jogamjógu; jóga
tamk němu; tomu
jenaskrze; pomocí
mámmne
upajántidojít
teTobě; tito
Verš : 10.11.

tešámevánukampárthamahamagňánadžam tamah
nášajámjátmabhávastho gňánadípena bhásvatá


Těm jistě Já ze soucitu tmu vzniklou z nevědomosti
ničím, spočívajíce v Já, poznáním lampou zářící.
Těm Já ze soucitu jistě zničím temnotu vzniklou z nevědomosti pomocí zářící lampy poznání, která spočívá v jejich Já.
Kršna je v našem srdci a ocení každou opravdovou snahu o změnu k lepšímu. Ocení ji samozřejmě větším klidem a nadhledem. Každý takový pokrok je nesmírně důležitý. Celá cesta není revoluce, ale postupná evoluce myšlení. Až budeme připraveni, závěrečná revoluce proběhne. Kdy to bude, tak to záleží jen na naší snaze a na tom jak bude úspěšná v očistě mysli.
Není nutno cvičit roky, stačí díky svému cvičení poznávat, uklidňovat a očišťovat, mysl, zjemňovat ji až je průzračná jemná jako čirá voda.
Věřte, že můžete Kršnu ve svém srdci nejen najít, ale osvobodit ho a zářit jako on.
tešámjejich; jim; oni
evajistě; zajisté; samozřejmě
anukampasoucit
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
ahamJá, jsem
agňánanevědomost
džamzrození
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
nášajáminičím
átmapravé Já; mysl
bhávaexistence; bytí
sthahumístěn; setrvávat
gňánapoznání
dípenalampa
bhásvatázářící; jasnou
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 25.9.2011, zobrazeno : 2475

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish