Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 65. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 65. lekce

65. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.12-18
Ardžuna prosí Kršnu o popsání Jeho úžasného vznešeného stavu
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.12.

ardžuna uváča
param brahma param dháma pavitram paramam bhaván
purušam šášvatam divjamádidevamadžam vibhum


Ardžuna uvádí :
Nejvyšší Brahma a sídlo, očistné bytí nejvyšší.
Osoba věčná a Božská, věčný zdroj všeho i Bohů,
Ardžuna pravil:
Jsi nejvyšší Brahma a nejvyšší příbytek, nejvíce očistné bytí, jsi Osoba věčná, Božská, prvotní Bůh, nezrozený a všeprostupující,
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
paramnejvyšší; dávné; věčné
brahmaBrahma; Védy
paramnejvyšší; dávné; věčné
dhámaobydlí; ráj
pavitramočistné
paramamnejvyšší
bhavánTy sám (úctyhodný)
purušambytost; osoba
šášvatamvěčné
divjamBožský
ádipočátek; původní
devambůh
adžamnezrozený; nevzniklý
vibhumvšeprostupující
Verš : 10.13.

áhustvámršajah sarve devarširnáradastathá
asito devalo vjásah svajam čaiva bravíši me


dí o Tobě zřeci všichni, i božský mudrc Nárada,
Asíta, Dévala a Vjása. I Ty sám o tom pravíš mně.
to o Tobě říkají všichni mudrci, božský mudrc Nárada, také Asíta, Dévala a Vjása. Také Ty sám o tom vyprávíš mně.
Ardžuna si opakuje to, co mu Kršna a mnoho dalších mudrců a dokonce i bohů o Kršnově vznešenosti říkají. Dvanáctý verš je návodem, jak změnit svoji nevědomost a své pochybnosti na víru. Prostě se musíte rozhodnout, že Kršnu chcete vnímat tak, jak je to předchozím verši napsáno a budete si tento verš neustále mnohokrát opakovat, den po dni, až se vám podaří nahradit váš starý způsob myšlení tímto novým. Jestli chcete poznat tajemství života, tak musíte od základu změnit způsob svého myšlení a toto je jedna z cest.
Nárada je synem Brahmy, věčným mudrcem, který přenáší dávnou moudrost z jedné epochy do druhé. Asíta a Dévala jsou další mudrci, kteří šířili slávu Mahabháraty. Vjása je autor tohoto nesmrtelného eposu.
áhusprav; řekni; praví se
tvámo tobě; tě; tebe
ršajahmudrc, zřec
sarvevšichni
devaBůh
rširmudrc
náradahNárada
tathátaké; dále
asitoAsita
devaloDévala
vjásahVjása - božský autor Mahabharáty
svajamsvé; sami
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
bravíšipovědět
memůj; mi
Verš : 10.14.

sarvametadrtam manje janmám vadasi kešava
na hi te bhagavan vjaktim vidurdevá na dánaváh


Všechny tyto pravdy já znám, které mi říkáš, Kéšavo.
Tebe Boha zjeveného neznají bozi, démoni.
Všechny tyto pravdy, které mi říkáš, Ó Kéšavo, si zapamatuji. Jistě ani bohové a démoni Tě neznají jako projeveného Nejvyššího Boha.
sarvamvše
etattoto; tento
rtampravdy; zákony; řád
manjemyslím; pamatuji
jantyto
mámmne
vadasimluvit
kešavaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
naAni; ne-
hijistě; také
teTobě; tito
bhagavanosvícená bytost, která má nejvyšší poznání
vjaktimprojevený
viduhdozvědět se; znát; vědět
deváBohové
naAni; ne-
dánaváhDánavové - démoni
Verš : 10.15.

svajamevátmaná'tmánam vettha tvam purušottama
bhútabhávana bhúteša devadeva džagatpate


Svým Já zajisté pravé Já znáš Ty, Purušottamo
zdroji tvorů, Pane tvorů, Bože bohů, světů Pane.
Svým Já jistě znáš pravdu o pravém Já, Ó Ty Nejvyšší Osobo, zdroji bytostí, Pane bytostí, Bože bohů a Vládče světa.
I my bychom měli zcela, bez jakékoli pochybnosti, přijímat moudrost Bhagavadgíty. Náš život je jako sen a v takovém snu se může odehrát cokoli. Jistě, mnoho věcí není moc pravděpodobných, ale s ohledem na podstatu našeho života je to úplně jedno. Důležité je jen to, zda se dokážeme změnit. A to při neustálém pochybování nepůjde, protože neustále myslíme na něco jiného než naši tajemnou vznešenost.
svajamsám
evajistě; zajisté; samozřejmě
átmanápravé Já; v pravém Já
átmánammysl; pravé Já
vetthavědět; znát
tvamtě; tebe; ty
purušottamaKršna - Nejvyšší bytost
bhútabytost
bhávanabytí; původ existence
bhútabytost
íšaPán
devaBůh
devaBůh
džagatsvět; vesmír
patevládce
Verš : 10.16.

vaktumarhasjašešena divjá hjátmavibhútajah
jábhirvibhútibhirlokánimámstvam vjápja tišthasi


Popiš vhodně a úplně ty Božského Já projevy,
kterými světy stvořené Ty prostupuješ a držíš.
Popiš jistě, vhodně a úplně projevy Božského Já, kterými tyto stvořené světy prostupuješ a udržuješ.
vaktumříci
arhasihodit se; být vhodný
ašešenavšechny; bez vyjímky
divjáBožský
hijistě; také
átmapravé Já; mysl
vibhútajahstvoření; projevy
jábhirtěchto
vibhútibhirstvoření; projev
lokánsvěty
imámstyto
tvamtě; tebe; ty
vjápjaprostoupit
tišthasisetrvat; zůstat
Verš : 10.17.

katham vidjámaham jogimstvám sadá paričintajan
kešu kešu ča bhávešu čintjo'si bhagavanmajá


Jak Tě poznám, Ó Jogíne, neustálou meditací,
o kterém a jakém bytí, mám rozjímat, Ó Pane můj?
Jak Tě poznám já, Ó Jogíne, budu-li stále a úplně o Tobě rozjímat? O kterém a o jakém bytí mám meditovat, Ó můj Pane?
V těchto verších se jasně Aržuna ptá Kršny na to, co má dělat, aby mohl Kršnu zcela poznat. Toto je další návod a další pobídka pro čtenáře a jejich vlastní cvičení.
kathamjak
vidjámznát; vědět
ahamJá, jsem
jogimsJóga, nejvyšší moudrost
tvámo tobě; tě; tebe
sadávždy
parizcela; vždy
čintajanmyslí; rozjímají
kešučím
kešučím
čaa; také
bhávešubytí
čintjomyslet; meditovat
asijsi
bhagavanosvícená bytost, která má nejvyšší poznání
majámnou
Verš : 10.18.

vistarenátmano jogam vibhútim ča džanárdana
bhújah kathaja trptirhi šrrnvato násti me'mrtam


Podrobně Tvého Já jógu a stvoření, Džanárdano,
znovu mi sděl. Nejsem jistě slyše nektar ten nasycen.
Ó Pane lidí, znovu mi podrobně sděl Tvou nauku skutečného Já a nauku o celém stvoření. Nejsem nikdy nasycen poslechem tohoto nektaru.
Ardžuna zcela a bez jakékoli pochybnosti přijíma Kršnu a prosí ho o výuku moudrosti. Pokud ve Vás četba Bhagavadgíty vyvolává podobné nadšení, jste na dobré cestě.
vistarenapodrobně; detailně
átmanahmysl; pravé Já; svoje
jogamjógu; jóga
vibhútimcelé stvoření
čaa; také
džanárdanaKršna - lidmi vzývaný; ničitel, vládce lidí
bhújahznovu; dále
kathajamluvit; sdělit
trptirnaplněn; spokojen
hijistě; také
šrrnvatoslyšet
naAni; ne-
astitam (je)
memůj; mi
amrtamnektar; nesmrtelnost
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 28.9.2011, zobrazeno : 2451

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish