Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 66. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 66. lekce

66. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.19-24
Kršnovy vznešené projevy v jeho vlastních slovech.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.19.

šrí bhagaván uváča
hanta te kathajišjámi divjá hjátmavibhútajah
prádhánjatah kurušreštha nástjanto vistarasja me


Šrí Bhagaván uvádí :
Dobrá, tobě teď odhalím ty Božského Já projevy.
Jen ty hlavní, Kurušreštho, není konce Mých projevům.
Blahoslavený Pán pravil:
Tedy jistě ti teď odhalím projevy Božského Já. Však jen ty důležité, Nejlepší z Kuruů, neboť není konce Mých projevů.
Ardžuna je nyní připraven vyslechnout si Kršnovu nauku. Kršna mu ji samozřejmě přednese. Díky dávným mudrcům si můžeme tento rozhovor poslechnout i my a máme možnost zahlédnout alespoň kousek odvěké moudrosti.
Kršna mluvil podobně i v předchozích kapitolách, ale až nyní je jeho žák připraven moudrost přijmout. Stejně tak to bude i s námi. Pokud v nás Bhagavadgíta vzbudí podobné nadšení, pak se naše schopnost přijmout tuto moudrost zvyšuje. Pokud se nadšení neobjevuje, musíme číst Bhagavadgítu znovu a znovu. Musíme meditovat, musíme aktivně upravovat svoje vzorce myšlení, dokud se toto nadšení neobjeví.
Naše cesta k dokonalosti a potřebná cvičení se musí stát určitou posedlostí. Čím větší soustředění získáme, tím rychlejší cesta změny bude.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
hantaSouhlas
teTobě; tito
kathajišjámisdělím; odhalím
divjáBožský
hijistě; také
átmapravé Já; mysl
vibhútajahstvoření; projevy
prádhánjatahdůležité; podstatné
kurušrešthaArdžuna - nejlepší z Kuruů
naAni; ne-
astitam (je)
antokonec
vistarasjadetailů
memůj; mi
Verš : 10.20.

ahamátmá gudákeša sarvabhútášajasthitah
ahamádišča madhjam ča bhútánámanta eva ča


Jsem věčné Já, Gudakéšo, všem bytostem v srdci dlící.
A Jsem počátkem i středem, jistě též koncem bytostí.
Jsem věčné Já, Přemožiteli spánku, umístěné všem bytostem v srdci. Toto Já je na počátku, ve středu a samozřejmě i na konci bytostí.
Kršna začíná svůj přednes tím nejdůležitějším projevem. Je věčným Já v srdci každé bytosti. Toto Já je svědkem zrodu bytosti, sleduje celý život a to samé Já sleduje i konec bytosti, tedy její smrt. Pak bude chvíli klid a pokud existují důvody pro další zrození, tak se objeví obraz nového těla a nového života. Tento obraz bude sledovat opět stejné, věčné a neměnné Já.
Kršna v tomto verši nazývá Ardžunu Gudakéšou, Přemožitelem spánku. Každý člověk, který se trpně nechává unášet životem, je z pohledu věčného Já spící. Kdo se začne zajímat o smysl života, podrobně zkoumat co prožívá a jak život vnímá, tehdy začíná se svým spánkem bojovat. Když se rozhodne, že pozná největší tajemství života, tehdy svůj spánek přemůže. Pouze takový člověk může překonat hradbu nevědomosti a spočinout v čistém poznání.
Bhagaván Šrí Ramana Maharši označil tento verš za podstatu svého učení.
ahamJá, jsem
átmápravé Já; mysl
gudákešaArdžuna - Gudakéša; přemožitel spánku
sarvavšichni; vše
bhútabytost
ášajasrdce
sthitahumístěn; zůstávat; setrvávat; postaven
ahamJá, jsem
ádišpočátek; začátek
čaa; také
madhjamstřed; průběh
čaa; také
bhútánámbytosti
antakonec
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
Verš : 10.21.

áditjánámaham višnurdžjotišám raviramšumán
maríčirmarutámasmi nakšatránámaham šaší


Jsem Višnu mezi Aditji, světlům jsem Slunce zářící,
Mariči mezi Maruty, Měsícem mezi hvězdámi.
Z bohů Aditjů jsem Višnu, mezi světly jsem zářící Slunce, Mariči jsem větrům Marutům a mezi hvězdami jsem Měsícem.
Následující seznam různých projevů se vztahuje k velice pestré hinduistické tradici. Každý projev má svůj příběh, který Indové velmi často velice podrobně znají. Každý takový příběh je jen jiným způsobem podaná moudrost, kterou Kršna nyní předává Ardžunovi. Tyto projevy mají rozličné podoby a Kršna je vždy ta nejvýznamnější část. Nesmíme však zapomenout, že Kršna je všeprostupující a tak je samozřejmě i podstatou všeho ostatního, zdánlivě ne tolik skvělého nebo významného.
Kršna je považován za vtělení boha Višnua, a proto je tento bůh uveden hned na začátku. Višnuovým projevem je Slunce a to se přirovnává k nejvyššímu poznání a moudrosti. Kde je neznalost je tma, kde je poznání je světlo. Měsíc je dominantní objekt na naší noční obloze, který částečně osvětluje noční čas. Marutové symbolizují různé projevy větru a Maríči je syn Brahmy a děd Marutů.
áditjánámAditjům - synové Aditi - bohové
ahamJá, jsem
višnurVišnu
džjotišámsvětlům
ravihSlunce
amšumánzářící
maríčirMariči
marutámMarutům
asmijsem
nakšatránámhvězdám
ahamJá, jsem
šašíMěsíc
Verš : 10.22.

vedánám sámavedo'smi devánámasmi vásavah
indrijánám manaščásmi bhútánámasmi četaná


Mezi Védy jsem Sáma Véd, bohům jsem Indra Vásava,
mysl jsem smyslům vládnoucí, inteligencí bytostí.
Ze čtyř Védů jsem Sama Véd, z bohů jejich vládce Indra, jsem myslí, která vládne smyslům a v bytostech jsem vědomím.
Čtyři nejstarší hinduistické knihy jsou Védy. Tyto knihy se předávají z pokolení na pokolení ústní tradicí, i když již poměrně dlouhou dobu jsou i v písemné podobě. Vybraní brahmínští chlapci se přibližně 12 let učí tyto knihy zpaměti, slovo od slova, včetně tónu a intonace. Nejstarší knihou je Rgvéd, který obsahuje mystické učení a přednáší se monotónním rytmickým přednesem. Další knihou je Jadžurvéd, obsahující nauku o přírodních vědách a přednáší se v několika tónech.
Sámavéd obsahuje nauku o zvuku, o veškerých vibracích. Je přenášen zvláštním druhem zpěvu a je mnohem libozvučnější. Brahmínů, kteří patří do skupiny Sáma Védu, je jen asi desetina z celkového počtu a tak je možnost poslechu Sáma Védu mnohem vzácnější.
Indra je vládce bohů a otec Ardžuny. Mysl je považována za vládkyní smyslových vjemů a schopnost vnímání je podstatou života všech bytostí.
vedánámVédům
sámavedoSáma Véd
asmijsem
devánámbohům
asmijsem
vásavahVásava - bůh Indra, vládce bohů
indrijánámsmysly
manahmysl
čaa; také
asmijsem
bhútánámbytosti
asmijsem
četanámysl; vnímání; inteligence
Verš : 10.23.

rudránám šankaraščásmi vittešo jakšarakšasám
vasúnám pávakaščásmi meruh šikharinámaham


Rudrům jsem Šivou Šankarou, Kubérou skřítkům strážícím,
mezi Vasuy jsem oheň a Méru mezi horami.
Z Rudrů jsem Šivou Šankarou, pro skřítky jsem bůh bohatství Kubéra, z Vasuů jsem ohněm a mýtická hora Méru mezi horami.
Šankara je forma boha Šivy, který je ve Védách označován za Rudru, doslova Křiklouna. Později se Šivův kult mění a nyní zastává mimořádné postavení Boha bohů. Šiva je v hinduistické tradici označen za Ničitele, což se nyní obecně chápe jako Ničitel nevědomosti. Šiva je spojen s filozofií nedvojnosti. Zatímco Stvořitel Brahma vytváří mnohost a rozdílnost, Udržovatel Višnu mnohost dále udržuje, Šiva tuto mnohost ukončuje. Většinou to bývá na konci života a tak je chápán jako Bůh smrti, ale pokud je mnohost odstraněna již za života bytosti, tak je to označováno za duchovní osvobození, takže v této souvislosti je Ničitelem nevědomosti.
Princip nedvojnosti je zmíněn například ve verši 10.20, ale jeho výskyt naleznete v různých verších v celé Bhagavadgítě.
Kubéra je Bůh bohatství a pokladů a jeho lid Jakšové jsou různí trpaslíci a elfové, kteří žijí v podzemí. Oheň je nejznámější projev energie a špičatá hora Méru může být brána jako centrum naší galaxie. Na duchovní úrovni je Méru středem ve všech různých podobách. V té nejdokonalejší podobě je to cíl našeho duchovního snažení.
rudránámRudrům
šankarašŠankara - Šiva
čaa; také
asmijsem
vittešoPán (iša) bohatství (vitta) - Kubéra
jakšaJakšové - skřítci
rakšasámRakšasové - démoni
vasúnámVasuům
pávakahoheň
čaa; také
asmijsem
meruhmýtická hora Méru, střed vesmíru
šikharinámhorám
ahamJá, jsem
Verš : 10.24.

purodhasám ča mukhjam mám viddhi pártha brhaspatim
senánínámaham skandah sarasámasmi ságarah


Mezi kněžími předními Mne znej, Pártho, Brhaspatim,
Skandou z velitelů armád a vodám těm jsem oceán.
Mezi předním kněžím věz, Synu Prthy, že jsem Brhaspati, kněz boha Indry, z velitelů armád jsem Šivův syn Skanda a vodstvům jsem nesmírným oceánem.
Nejvýznamnější kněz v hinduismu je kněz Vládce bohů Indry. Vojevůdce bohů Skanda se narodil za sémě boha Šivy a ten jako malý chlapec zabije velice mocného démona Táraku.
Nesmírný oceán je koncem putování většiny zemského vodstva a zároveň začátkem dalšího cyklu, kdy se voda vypařuje a vrací zpět do atmosféry, odkud se později vrací ve formě deště zpět. Některé kapky se vrátí do oceánu přímo, jiné čeká dlouhá cesta, než se znovu spojí s oceánem. Na odpaření je možno nahlížet jako na očistný proces, kdy voda dole zanechává všechny nečistoty, které při svém pozemském putování nasbírala.
purodhasámkněžím
čaa; také
mukhjamčelní; přední
mámmne
viddhiznát; vědět
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
brhaspatimBrhaspati - kněz vládce bohů Indry
senánínámvelitelé armád
ahamJá, jsem
skandahSkanda - syn boha Šivy a Paravatí
sarasámvodním nádržím
asmijsem
ságarahoceán
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 2.10.2011, zobrazeno : 3814

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish