Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 67. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 67. lekce

67. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.25-30
Kršnovy vznešené projevy v jeho vlastních slovech - druhá část.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.25.

maharšínám bhrguraham girámasmjekamakšaram
jagňánám džapajagňo'smi sthávaránám himálajah


Velkým mudrcům Bhrgu jsem, mezi zvuky jsem mantra Óm,
z obětí džapou nejčistší, Himálajem jsem nehybným.
Z velkých mudrcům jsem Bhrgu, mezi zvuky jsem jednoslabičné Brahma - mantra Óm, z obětí jsem džapa - opakování jmen boha a z nepohnutelným jsem Himálaj.
Brghu je hlavní ze sedmi mudrců zmíněných v šestém verši. Óm je zvuk, který zazněl při počátku našeho vesmíru. Tento zvuk se skládá ze tří zvuků AUM je uváděn na začátku i na konci mnohých náboženských obřadů. Podrobněji bude toto téma rozebráno na konci 17. kapitoly. Snadno nalezneme podobnost s křesťanským, ale i judaistickým a islámským AMEN.
Hinduismus zná mnoho různých obětí, od oběti koně, přes mnohé další královské oběti až k rodinným obětním rituálům. Přesto Kršna vyzdvihuje jednoduché opakování jména Boha nebo nějaké mantry nade všechny tyto oběti. Džapa je jednoduchá a můžete jí dělat téměř kdykoli. Proto pomocí ní vzniká vnitřní osvobozovací proces nejsnáze. Všechny ostatní dokonale propracované oběti mají svůj smysl na různých společenských úrovních a mohou samozřejmě přinášet věřícím významný pokrok. Některé oběti se však odehrají třeba jen jednou za lidský život, takže nenáročná džapa je všem lidem mnohem přístupnější.
Hora se může v sanskritu vyjádřit jako ačala neboli nepohnutelná nebo neměnná. Himáčala je sněhová hora a Arunáčala je rudá nebo ohnivá hora.
mahavelký
ršínámmudrc, zřec
bhrgurBrghu
ahamJá, jsem
girámzvukům
asmijsem
ekamjediný
akšaramnezničitelný; neměnný
jagňánámoběti
džapaDžapa - tiché opakování jmen Boha nebo jiných manter - zvuků
jagňahoběti
asmijsem
sthávaránámnepohnutelným
himálajahHimalájem
Verš : 10.26.

ašvatthah sarvavrkšánám devaršínám ča náradah
gandharvánám čitrarathah siddhánám kapilo munih


Smokvoň posvátná všem stromům, božským mudrcům Nárada,
Gandharvům jsem Čitarathou, úspěšným mudrc Kapila.
Smokvoň posvátná jsem všem stromům a božským mudrcům jsem Nárada, mezi Gandharvy jsem Čitarathou a mudrcem Kapilou jsem těm, kdo dosáhli úspěchu.
Ašvattha je strom Bódhi, pod kterým dosáhl osvíceni také Buddha. Rozložité větve stromu, které nesou nádherně tvarované listy, dávají v horké Indii tolik potřebný stín a ochranu před palčivým Sluncem.
Náradu zmiňuje v 13. verši Ardžuna. Gandharvové jsou nebeské bytosti, které dokonale ovládají hudbu a tanec. Čitraratha se stane Ardžunovým přítelem a po dobu jeho pobytu v nebi také učitelem zpěvu a tance.
Mudrc Kapila je považován za autora Sánkhji - dualistické hinduistické filozofické větve, kterou Kršna přednáší ve druhé kapitole do verše 39.
ašvatthahAšvattha - smokvoň posvátná, banyján, posvátný fíkovník
sarvavšichni; vše
vrkšánámstromům
devaBůh
ršínámmudrc, zřec
čaa; také
náradahNárada
gandharvánámGandharvům - božským zpěvákům
čitrarathahČitaratha
siddhánámúspěšní
kapiloKapila
munihmudrc
Verš : 10.27.

uččaihšravasamašvánám viddhi mámamrtodbhavam
airávatam gadžendránám naránám ča narádhipam


Uččaihšravasem jsem koním, znej Mne, z nektaru zrozeným,
Airavátou slonům božským a lidem jejich vládcem jsem.
Věz, že Já jsem mezi koňmi Uččaihšravasem a mezi slony Airavátou, kteří se zrodili z nektaru a patří vládci bohů Indrovi a věz, že jsem lidem jejich králem a vládcem.
Kůň Uččaihšravas a slon Airaváta byly získány po potopě pomocí kvrdlání oceánu nektaru. Na kvrdlání se domluvili bohové spolu s démony. Jako kvrdlačku použili horu Méru, zmíněnou v 23. verši. Okolo hory omotali Vasukiho, o kterém bude hovořit následující verš. Při kvrdlání se hora začala propadat do dna oceánu a tak ji Višnu podepřel ve své želví inkarnaci. Postupně se z oceánu uvolňovaly různé předměty, které si bohové a démoni poctivě dělili. Když vyskočil smrtelný jed, spolkl jej bůh Šiva, kterému pouze zmodral krk. O jed se potom rozdělil se všemi jedovatými zvířaty. Nakonec vyskočil hledaný nektar nesmrtelnosti. Višnu ho uchopil a okamžitě s ním odletěl na nebesa. Démoni se s bohy pustili o boje, ale nakonec prohráli a tak nektar nesmrtelnosti vypili pouze bohové.
Slon i kůň se staly vozidly, na kterých jezdí vládce bohů Indra.
Vládce lidí, který si zaslouží býti Kršnovým projevem, je vzdělaný a statečný. Na své místo se poctivě připravuje již od útlého dětství. Blaho jeho lidu je jeho největší touhou.
uččaihšravasamUččaihšrava - kůň zrozený při míchání oceánu nektaru
ašvánámkoním
viddhiznát; vědět
mámmne
amrtanektar; nesmrtelnost
udbhavampovstat
airávatamAirávata - slon, vozidlo boha Indry, zrozen z kvrdlání oceánu nektaru
gadžaslon
indránámIndrovými; božskými
naránámlidem
čaa; také
naralidé
adhipamvládce
Verš : 10.28.

ájudhánámaham vadžram dhenúnámasmi kámadhuk
pradžanaščásmi kandarpah sarpánámasmi vásukih


Ze zbraní jsem hromoklínem a dojnicím jsem Kámadhuk,
ploditelům jsem Kandarpa a mezi hady Vasuki.
Mezi zbraněmi jsem hromoklínem boha Indry, kravám jsem Kámadhuk plnící všechna přání, ploditelům jsem vznešený Káma Kandarpa a hadům jsem jejich král Vasuki.
Každý bůh má svoji oblíbenou zbraň. Indra má hromoklín, něco mezi bleskem a atomovou zbraní. Šiva má trojzubec a Kršna svůj neomylný disk - čakru. Kráva plnící všechna přání je dalším zázrakem získaným kvrdláním oceánu nektaru a jejím majitelem se stal mudrc Vašista. Bhíšma, praotec Kuruů, byl poslán za trest do lidského těla, protože tuto úžasnou krávu chtěl Vašištovi ukrást. Byl tehdy nesmrtelným Vasuem, božskou bytostí dlící v nebi. Jeho bratři mu pomáhali a tak se také museli narodit jako lidé. Protože jejich provinění nebylo tak zlé, mohli se hned po narození vrátit do svých nebeských těl. Jejich matka, řeka Ganga, je hned po narození utopila se slovy : "Je to pro tvoje dobro."
Bůh Káma je ztělesněná milostná touha, Kandarpa znamená, že ovlivní i boha Šivu a ostatní. Vasuki je při kvrdlání oceánu nektaru použit jako provaz okolo hory Méru.
ájudhánámzbraním
ahamJá, jsem
vadžramVádžra - hromoklín, zbraň boha Indry
dhenúnámkravám
asmijsem
kámadhukKámadhuk - doslova touhy plnící, kráva vzniklá při kvedlání oceánu nektaru a kterou vlastní mudrc Vašišta
pradžanašploditelům
čaa; také
asmijsem
kandarpahKandarpa - bůh Káma; představitel touhy po plození synů
sarpánámhadům
asmijsem
vásukihVasuki - král hadů
Verš : 10.29.

anantaščásmi nágánám varuno jádasámaham
pitrnámarjamá čásmi jamah samjamatámaham


Anantou jsem mezi Nágy, Varunou jsem tvorům vodním
a otcům jsem král Arjama, Jamou těm kdo ovládají.
Nágům jsem Anantou, nekonečným hadem na němž spočívá bůh Višnu, pánem vod Varunou jsem vodním tvorům, otcům jsem Manu Arjama a bohem smrti Jamou jsem těm, kteří ovládají osudy.
Nágové jsou hadí bytosti, spojované zejména s kobrou. Ananta znamená nespočetný, tedy nekonečný had, na smyčkách jeho těla spočívá Višnu. V Mahabháratě je Kršnův bratr Balaráma považován za vtělení Ananty, aby mohl Višnua doprovázet i v jeho vtělení Kršny.
Varuna byl původně vedle Indry druhý hlavní bůh árijského náboženství. Postupem času význam jejich kultu upadá a Varuna se stává pánem vod, ve všech jejich podobách, včetně vodních tvorů.
Bůh Jama je bůh smrti. Sídlí na jihu a na jih také odcházejí mrtví. Smrt je jediný spravedlivý jev ve světě. Každá vtělená bytost zemře, dříve nebo později. Po smrti bude všechno, co člověk získal, co se naučil a mnohdy i co vytvořil, zapomenuto. Jediný trvalý zisk, který překoná smrt, je překonání nevědomosti a poznání své věčné a tudíž nesmrtelné podstaty. Pro zcela svobodné bytosti je celý život neskutečný a tak i smrt těla se stane pouhou myšlenkou.
anantašAnanta - král nágů, zvaný Šéša
čaa; také
asmijsem
nágánámNágům - jiný druh plazů
varunahVarunou - bůh vod
jádasámvodním tvorům
ahamJá, jsem
pitrnámotcům
arjamáArjama
čaa; také
asmijsem
jamahJama - bůh smrti; ochránce řádu - Dharma rádža
samjamatámovladatel; sebeovládajicí
ahamJá, jsem
Verš : 10.30.

prahládaščásmi daitjánám kálah kalajatámaham
mrgánám ča mrgendro'ham vainatejašča pakšinám


Pro démony jsem Prahlada a pro plynoucí jsem časem,
zvířatům lvem, jejich králem a pro ptáky syn Vinatin.
Démonům, synům Diti, jsem Prahladou, který je oddaný bohu Višnuovi, pro vše co plyne jsem časem a mezi zvířaty jsem lvem, jejich králem. A ptákům jsem Garuda, Vinatin syn, který vozí boha Višnua.
Prahlada je démon oddaný Višnuovi. Jeho vlastní otec se ho snaží kvůli jeho oddanosti zabít mnoha způsoby, ale Prahlada vždy zázračně přežije. Prahladova otce zabije Višnu ve svém vtělení, kdy je napůl člověk a napůl lev. Proto je i lev vyjmenován mezi hlavní Kršnovy - Višnuovy projevy.
Díky času se mohou věci měnit, čas je změna a proto vše, co plyne a mění se, zcela závisí na čase.
Vinatin syn Garuda je božský pták, na kterém Višnu létá.
prahládašPrahlada - oddaný Višnuovi
čaa; také
asmijsem
daitjánámDémoni - potomci Dity, bratranci bohů
kálahčas
kalajatámplynutí; časoběhu
ahamJá, jsem
mrgánámzvířatům
čaa; také
mrgendroLev - král zvířat
ahamJá, jsem
vainatejašGaruda - syn Vinaty; vozidlo boha Višnua
čaa; také
pakšinámptáci; křídlatí
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 3.10.2011, zobrazeno : 3003

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish