Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 73. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 73. lekce

73. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.15-20
Aržunovu vize Kršnovy kosmické podoby.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.15.

ardžuna uváča
pašjámi devámstava deva dehe sarvámstathá bhútavišešasanghán
brahmánamíšam kamalásanasthamršímšča sarvánuragámšča divján


Ardžuna uvádí :
Vidím já bohy na Tvém Božském těle všechny spjaté také bytosti nejlepší,
Brahmu a Šivu v lotosovém sedu, mudrce i všechny plazy nebeské.
Ardžuna pravil:
Vidím všechny bohy a také nejlepší bytosti připoutané na Tvém Božském těle, Brahmu i Pána Šivu v lotosové pozici, mudrce i všechny plazy Božské.
Celá Ardžunova vize vesmírné podoby Kršny je zapsána v jedenáctislabičném rytmu trištubh. Ardžuna popisuje kosmologii, tak jak ji uvádí Védy a další díla, která vytvořila hinduistický styl myšlení i styl života.
Podobné prožitky se poměrně často objevují u lidí, kteří experimentují s halucinogenními drogami, případně jinými způsoby navození změněného stavu vědomí. Prožívání takových vizí je samozřejmě ovlivněno názorem na život a vírou, které ve společnosti převládají.
Sám Ardžuna navštívil na nebesích svého otce Indru a získal od něj mnoho úžasných zbraní. Také vybojoval dvě bitvy s nepřáteli bohů, které by jistě zaujaly i v dnešní době vědeckofantastické literatury.
Tak nás samozřejmě nepřekvapí, že vidí stvořitele Brahmu, velikého a nepochopitelného Šivu, se kterým se dokonce utkal v boji. Uvidí též všechny světce, se kterými se osobně setkával a samozřejmě i mnohá mytická zvířata.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
pašjámividím
devámsbohy
tavatvůj
devaBůh
dehetělo
sarvámsvšechny
tathátaké; dále
bhútabytost
višešanejlepší
sanghánpřipoutané
brahmánamBrahmu
íšamVládce (11.15-Šiva)
kamalalotos
ásanasedíce; pozice
sthamsídlit
ršímšmudrc, zřec
čaa; také
sarvánvšechny
uragámšplazy
čaa; také
divjánBožský
Verš : 11.16.

anekabáhúdaravaktranetram pašjámi tvám sarvato'nantarúpam
nántam na madhjam na punastavádim pašjámi višvešvara višvarúpa


Mnoho rukou, břichů, úst, uší, očí, vidím Tě všude, v bezpočetných tvarech.
Nevidím konec, střed, ani začátek, Ó Vesmírný Bože, v tvarech veškerých.
Vidím mnoho rukou, břich, úst a očí, vidím Tě všude, v bezpočetných tvarech. Nevidím konec, střed ani nový počátek, Ó Vesmírný Bože v spočívající ve všelikých tvarech.
Vypadá to, že Ardžuna vidí skrze všechny oči ve vesmíru, cítí všechna břicha a všechny končetiny. Prožívá neustálý koloběh zrození a zániků v nekonečném množství bytostí a jejich vědomí. Existuje jedno věčné bytí, které na sebe bere mnohé tvary. Ardžuna tyto nesčetné tvary zažívá v jednom okamžiku.
anekamnoho
báhurukou
udarabřich
vaktraúst
netramočí
pašjámividím
tvámo tobě; tě; tebe
sarvatahúplně; všude; kdekoli
anantanespočetně
rúpampodoba; forma
naAni; ne-
antamkonec
naAni; ne-
madhjamstřed; průběh
naAni; ne-
punahznovu
tavatvůj
ádimzdroj; počátek
pašjámividím
višvavesmír, vše
íšvaraBůh; Pán
višvavesmír, vše
rúpapodoba; forma
Verš : 11.17.

kirítinam gadinam čakrinam ča tedžorášim sarvatodíptimantam
pašjámi tvám durniríkšjam samantáddíptánalárkadjutimapramejam


S nádhernou čelenkou, kyjem a diskem a jasem zářícího do všech směrů,
vidím Tě, vždy tak neshlédnutelného, zářit ohně, Slunce září nezměrnou.
S čelenkou, kyjem a diskem, jasem světla zářícího všemi směry, vidím Tebe, na kterého je obtížné hledět, protože záříš nezměrným jasem ohně a Slunce.
V centru všeho stvoření stojí Višnu - Bůh udržovatel. Jeho čelenka, nebo spíše koruna, symbolizuje jeho postavení Vládce vesmíru, disk a kyj jsou jeho zbraně.
Záře Višnua je věčný duch, podstata života který září v srdci každé bytosti.
kirítinamčelenka; diadém
gadinamkyj; žezlo
čakrinamdisk; kolo
čaa; také
tedžorášimzářící
sarvatahúplně; všude; kdekoli
díptizářit
mantamstrany
pašjámividím
tvámo tobě; tě; tebe
durniríkšjamtěžko pohlédnout
samantádze všech stran; ze všech možností
díptazářit
analaoheň
arkaSlunce
djutimzář
apramejamnepochopitelný; nezměrný
Verš : 11.18.

tvamakšaram paramam veditavjam tvamasja višvasja param nidhánam
tvamavjajah šášvatadharmagoptásanátanastvam purušo mato me


Jsi věčnost nejvyšší však poznatelná, jsi zde ve vesmíru cílem konečným,
jsi stálého věčného řádu strážce, odvěkou věčnou bytost v Tobě vidím.
Ty jsi neměnnost, to nejvyšší poznatelné, Ty jsi tohoto vesmíru nejvyšší spočinutí, Ty jsi ochránce neměnného věčného osudu, Tebe za odvěkou bytost považuji.
Tento verš přináší úžasnou zprávu. Kršna je nejvyšší, věčné bytí, které může být poznáno. Toto bytí je cílem každé bytosti a důvod jejího zrození v pomíjivém světě. Zrody budou pokračovat tak dlouho, dokud se jich duch dlící v bytosti nenabaží a nezatouží po věčné blaženosti.
Všechny světy mají svá pravidla, stejně tak existuje návod na poznání věčnosti. V Kršnově podobě může být zahlédnuta věčnost, ale skutečně získána může být pouze osobním vnitřní prožitkem.
tvamtě; tebe; ty
akšaramnezničitelný; neměnný
paramamnejvyšší
veditavjampoznatelný
tvamtě; tebe; ty
asjatéto; tohoto
višvasjavesmírný; všeho
paramnejvyšší; dávné; věčné
nidhánamspočinutí; hrob
tvamtě; tebe; ty
avjajahneměnné; skutečné
šášvatavěčné
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
goptáochránce; udržovatel
sanátanahodvěký
tvamtě; tebe; ty
purušobytost
matahpovažovat
memůj; mi
Verš : 11.19.

anádimadhjántamanantavírjamanantabáhum šašisúrjanetram
pašjámi tvám díptahutášavaktram svatedžasá višvamidam tapantam


Bez zrodu, středu, konce, všemocného, nesčetně rukou, oči máš Měsíc, Slunce,
vidím Tě, ústa třpytící se ohněm, vlastní září vesmír tento zahříváš.
Vidím Tě bez začátku, středu, konce, nezměrné moci a nesčetně rukou. Měsíc a Slunce jsou v Tvých očích, ústa září ohněm a svou září vesmír tento udržuješ.
anádibez začátku
madhjastřed
antamkonec
anantanespočetně
vírjamudatnost
anantanespočetně
báhumrukou
šašiMěsíc
súrjaSlunce
netramočí
pašjámividím
tvámo tobě; tě; tebe
díptazářit
hutášaoheň
vaktramústa
svasvé; vlastní
tedžasájas; záře; vlastnost
višvamvesmír; vše
idamtyto; toto
tapantamspalovat
Verš : 11.20.

djáváprthivjoridamantaram hi vjáptam tvajaikena dišašča sarváh
drštvá'dbhutam rúpamugram tavedam lokatrajam pravjathitam mahátman


Nebe i tuto Zemi prostupuješ, jen Ty jediný i všechno ostatní.
Zřím úžasnou podobu Tvoji krutou, světy tři děsící, Veliký duchu.
Jen Ty jediný jistě vyplňuješ vše mezi Nebem a Zemí i vše okolo. Hledím na tuto Tvou úžasnou podobu hrůznou, která děsí tři světy, Ó Veliký duchu.
Prožitky kosmické podoby, ať sebelépe popsané a představované s maximální snahou, nikdy nemohou vyvolat to, co vyvolává samotný osobní prožitek. Nikdy nebude samozřejmě stejný, jako prožitek Ardžuny, ale i tak bude mít pro jeho vlastníka obrovskou hodnotu.
Pokud je někdo obdarován takovým prožitkem poprvé, potom je jeho mysl zmatena a vystrašena, protože se ve svých emocích a stavech mysli nedokáže orientovat. Další zkušenosti jsou vnímány se znalostí prožitků předchozích a tak je i schopnost orientace a využití těchto prožitků mnohem lepší.
djávánebe
prthivjorzemě
idamtyto; toto
antarampřechod
hijistě; také
vjáptamprostoupit
tvajaTvá
ekenajediný
dišašokolo
čaa; také
sarváhvšechny
drštváhledět
adbhutamúžasný
rúpampodoba; forma
ugramstrašný; krutý
tavatvůj
idamtyto; toto
lokasvět
trajamtrojí; tři
pravjathitamděsivý; hrozivý
mahavelký
átmanpravé Já; mysl
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 9.10.2011, zobrazeno : 2589

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish