Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 74. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 74. lekce

74. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.20-25
Aržunova vize Kršnovy kosmické podoby - druhá část.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.20.

djáváprthivjoridamantaram hi vjáptam tvajaikena dišašča sarváh
drštvá'dbhutam rúpamugram tavedam lokatrajam pravjathitam mahátman


Nebe i tuto Zemi prostupuješ, jen Ty jediný i všechno ostatní.
Zřím úžasnou podobu Tvoji krutou, světy tři děsící, Veliký duchu.
Jen Ty jediný jistě vyplňuješ vše mezi Nebem a Zemí i vše okolo. Hledím na tuto Tvou úžasnou podobu hrůznou, která děsí tři světy, Ó Veliký duchu.
Prožitky kosmické podoby, ať sebelépe popsané a představované s maximální snahou, nikdy nemohou vyvolat to, co vyvolává samotný osobní prožitek. Nikdy nebude samozřejmě stejný, jako prožitek Ardžuny, ale i tak bude mít pro jeho vlastníka obrovskou hodnotu.
Pokud je někdo obdarován takovým prožitkem poprvé, potom je jeho mysl zmatena a vystrašena, protože se ve svých emocích a stavech mysli nedokáže orientovat. Další zkušenosti jsou vnímány se znalostí prožitků předchozích a tak je i schopnost orientace a využití těchto prožitků mnohem lepší.
djávánebe
prthivjorzemě
idamtyto; toto
antarampřechod
hijistě; také
vjáptamprostoupit
tvajaTvá
ekenajediný
dišašokolo
čaa; také
sarváhvšechny
drštváhledět
adbhutamúžasný
rúpampodoba; forma
ugramstrašný; krutý
tavatvůj
idamtyto; toto
lokasvět
trajamtrojí; tři
pravjathitamděsivý; hrozivý
mahavelký
átmanpravé Já; mysl
Verš : 11.21.

amí hi tvám surasangháh višanti kečidbhítáh práňdžalajo grnanti
svastítjuktvá maharšisiddhasangháh stuvanti tvám stutibhih puškalábhih


Do Tebe jistě bohů davy vchází, ti strachem, ti ruce spjaté, velebí,
dobro tak dí mudrci i dav skvělých a slaví Tě chorály květnatými.
Do Tebe jistě tyto světy i společenství bohů vchází, někteří v hrůze, jiní se sepnutýma rukama chválíce. Velcí mudrci i společenství úspěšných volají "Sláva" a oslavují Tě skvělými chvalozpěvy.
Ardžuna vidí všechny mocné a významné bytosti jako součást vesmíru. A všichni tito bohové a mudrci opěvují význam věčné podstaty.
amíTito
hijistě; také
tvámo tobě; tě; tebe
suraBůh
sangháhspolečnost; společenství
višantivstoupit
kečidněkterý
bhítáhzhrozený
práňdžalajose sepnutýma rukama
grnantivelebit
svastidobro
ititak; proto
uktvářekl
mahavelký
ršimudrc, zřec
siddhaúspěšní
sangháhspolečnost; společenství
stuvantioslavovat; chválit
tvámo tobě; tě; tebe
stutibhihchvalozpěvy
puškalábhihvýznamný; účelný
Verš : 11.22.

rudráditjá vasavo je ča sádhjá višve'šivanau marutaščošmapášča
gandharvajakšásurasiddhasanghá víkšante tvám vismitáščaiva sarve


Rudra, Áditja, Vasua či Sádhja, Všebůh, Ašvina, Maruta i praděd,
Gandharva, Jakša, Asura, dav skvělých uzří-li Tebe, žasnou jistě každý.
Ať je to Rudra, Áditja, Vasua či Sádhja, Vesmírný bůh, Ašvina a Marutové nebo praotec Manu, Gandharva, Jakša, Asura, každý kdo dosáhl úspěchu, hledí na Tebe a jistě žasne.
Každý, kdo povznesl svoji mysl nad otroctví hmoty, žasne nad podstatou života. Všechny formy tělesného života jsou smrtelné, každé tělo dříve nebo později zemře. A každá přemýšlející bytost musí najít svou duchovní podstatu, pokud nechce být znovu vržena do nějakého těla.
rudraRudrové
áditjáAditjové - synové Aditi - bohové
vasavoVasuové
jekdo
čaa; také
sádhjáSádhjové - druh nebeských bytostí
višveVesmírní bohové; Všebohové
ašvinauAšvinové - božští blíženci, lékaři
marutašMarutové - větry
čaa; také
ušmapášpraotci - Manuové
čaa; také
gandharvaGandharvové - božští zpěváci
jakšaJakšové - skřítci
asuraAsurové - démoni
siddhaúspěšní
sangháspolečnost; společenství
víkšantehledět
tvámo tobě; tě; tebe
vismitášúdiv; žasnout
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
sarvevšichni
Verš : 11.23.

rúpam mahatte bahuvaktranetram mahábáho bahubáhúrupádam
bahúdaram bahudamštrákarálam drštvá lokáh pravjathitástathá'ham


Zjev veliký Tvůj, mnoho úst a očí, Mahábáho, mnoho rukou i nohou,
mnoho břich, mnoho špičáků děsivých, vidím světy zhrozené, tak i sebe.
Tvá veliká podoba s mnoha ústy, očima, s mnoha rukami, stehny i nohami, Ó Mocný válečníku, mnoha břichy, mnoha děsivými špičáky, vidím světy v hrůze a také já sám jsem zhrozen.
rúpampodoba; forma
mahatveliký
teTobě; tito
bahumnoho
vaktraúst
netramočí
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
bahumnoho
báhurukou
úrustehna
pádamnohou; nohy
bahumnoho
udarambřich
bahumnoho
damštrázuby; špičáky
karálamděsivý
drštváhledět
lokáhsvěty
pravjathitásděsivý; hrozivý
tathátaké; dále
ahamJá, jsem
Verš : 11.24.

nabhahspršam díptamanekavarnam vjáttánanam díptavišálanetram
drštvá hi tvám pravjathitántarátmá dhrtim na vindámi šamam ča višno


Nebetyčný, mnoha barvami záříš, čelisti ceníš, velké oči svítí,
zřím tak Tebe, s hrůzou v nitru Já svého, vytrvalost nemám ani klid, Višnu.
Nebe se dotýkáš a záříš mnoha barvami, máš otevřené čelisti a zářící obrovské oči. Vidím Tě tak s hrůzou uvnitř svého Já a vytrvalost nenalézám, ba ani klid, Ó Višnu.
nabhahnebe
spršamdotýkat se
díptamzářit
anekamnoho
varnamkasta; společenská třída; barva
vjáttaotevřený
ananamčelisti
díptazářit
višálanesmírný; rozsáhlý
netramočí
drštváhledět
hijistě; také
tvámo tobě; tě; tebe
pravjathitaděsivý; hrozivý
antahuvnitř
átmápravé Já; mysl
dhrtimvytrvalost
naAni; ne-
vindámizískat; nalézt
šamamklid
čaa; také
višnoVišnu - udržovatel, jeden z hlavních Hinduistických bohů, Krišna je jeho avatár (vtělení)
Verš : 11.25.

damštrákaráláni ča te mukháni drštvaiva kálánalasannibháni
dišo na džáne na labhe ča šarma prasída deveša džagannivása


Špičáky děsivé ve Tvé tváři zřím a jistě čas ten ohni podobá se.
Okolí nepoznávám, klidu nemám, milost Bohů Pane, světů příbytku.
Špičáky děsivé vidím ve Tvých ústech, jistě i času ohnivou podobu. Okolí nepoznávám a nenalézám radost, smiluj se Bohů Pane, světa příbytku.
Ardžuna vidí nejen obrovské množství různých bytostí, ale i jejich pomíjivost. Vše, co se zrodí, podlehne časem zkáze. Tváří tvář takové vizi nemůže nikdo zůstat v klidu nebo lhostejnosti.
damštrázuby; špičáky
karálániděsivý
čaa; také
teTobě; tito
mukhániústa; tvář
drštvahledět
evajistě; zajisté; samozřejmě
kálačas; zánik
analaoheň
sannibhánipodobný
dišookolo; směry
naAni; ne-
džánerozeznat
naAni; ne-
labhedosáhnout; získat
čaa; také
šarmaradost; klid
prasídaSmilovat se
devaBůh
íšaPán
džagatsvět; vesmír
nivásapříbytek
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.10.2011, zobrazeno : 2525

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish