Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 75. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 75. lekce

75. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.26-31
Aržunova vize Kršnovy kosmické podoby - třetí část.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.26.

amí ča tvám dhrtaráštrasja putráh sarve sahaivávanipálasanghaih
bhíšmo dronah sútaputrastathá'sau sahásmadíjairapi jodhamukhjaih


Do Tebe, synové Dhrtaráštrovi všichni, také dav vládců této země,
Bhíšma a Dróna a také Syn Sůty, i s našimi předními bojovníky
Tam všichni Dhrtaráštrovi synové se zástupem vládců této země, Bhíšma, Dróna, také Sútův syn Karna i s našimi předními bojovníky, do Tebe
amíTito
čaa; také
tvámo tobě; tě; tebe
dhrtaráštrasjaDhrtaráštrovi - otec 100 Kuruovců; bratr Pándua
putráhsynové
sarvevšichni
sahas; spolu
evajistě; zajisté; samozřejmě
avanipálaVládci země
sanghaihspolečnost; společenství
bhíšmoBhíšma - praotec Kuruovské dynastie; jeden z osmi Vasuů poslaných za trest na zem do lidského těla
dronahDróna - učitel boje; z kasty brahmínů, jehož povinností není boj
sútaSúta - pěstoun Karny, syna Kuntí a Súrji - boha Slunce
putrassyn
tathátaké; dále
asauže; tak
sahas; spolu
asmadíjairnaše; našich
apiv; i; zahrnovat
jodhabojovník
mukhjaihčelní; přední
Verš : 11.27.

vaktráni te tvaramáná višanti damštrákaráláni bhajánakáni
kečidvilagná dašanántarešus amdršjante čúrnitairuttamángaih


ve Tvoje ústa vejít pospíchají se zuby děsivými, strašlivými,
některé zaražené mezi zuby teď vidím s hlavami rozdrcenými.
do Tvých strašlivých úst se špičáky děsivými spěchají vstoupit, některé vidím zaražené mezi zuby s rozdrcenými hlavami.
V bitvě zemřou téměř všichni bojovníci obou stran. V bitvě padnou spolu s milióny bojovníků Bhíšma, Dróna, všichni Dhrtaráštrovi synové, Karna, Džajadratha, na druhé straně syn Ardžuny Abhimanju, syn Bhíšmy rakšasa Ghátotkača, s nimi milióny dalších vojáků. Ti kdo přežili, byli zabiti šíleným synem Dróny Ašvathámou ve spánku, spolu se všemi syny Draupadí. Ašvatháma byl za svůj hrozný čin odsouzen ke třem tisícům letům hanebného života.
Tato čistka je paralelou osvobození. Vše musí zemřít, rušivé i to co pomáhalo proti rušivému bojovat. Přežije jen očištěná mysl a pět smyslů a Kršna a několik nesmrtelných bytostí.
vaktrániústa
teTobě; tito
tvaramánáspěchat
višantivstoupit
damštrázuby; špičáky
karálániděsivý
bhajánakánistrašné; strašlivé
kečidněkterý
vilagnásevření; zaražený
dašanazuby
antarešumezery; přechod
samdršjantejistě vidět
čúrnitairdrtit
uttamanejvyšší; nejlepší
angaihúdy
Verš : 11.28.

jathá nadínám bahavo'mbuvegáh samudramevábhimukháh dravanti
tathá tavámí naralokavírá višanti vaktránjabhividžvalanti


Tak jako řeky, mnoho vodních proudů, do oceánu míří a pak vchází,
tak tito hrdinové lidských světů vstupují do Tvých úst ohněm planoucích.
Jako mnoho řek a vodních proudů do oceánu míří a vstupuje, tak tito hrdinové lidských světů vstupují do Tvých planoucích úst.
Vody řek jsou vedeny do oceánu díky gravitaci. Všechna voda, pokud není zachycena v nějaké bezodtokové nádrži, doputuje pomalu do oceánu, nebo se odpaří. V každém případě je voda nádherný příklad neustálého koloběhu.
jathájako; jak
nadínámřeky
bahavahmnoho
ambuvoda
vegáhtoky; běh
samudrammoře; oceán
evajistě; zajisté; samozřejmě
abhimukháhsměrem
dravantivstoupit; běžet
tathátaké; dále
tavatvůj
amíTito
naralidé
lokasvět
víráhrdinové
višantivstoupit
vaktrániústa
abhividžvalantiplanoucí
Verš : 11.29.

jathá pradíptam džvalanam patangá višanti nášája samrddhavegáh
tathaiva nášája višanti lokástavápi vaktráni samrddhavegáh


Jako můry do zářícího ohně vstupují zemřít ve velikém spěchu,
také jistě zemřít vstupují světy tyto do Tvých úst ve velikém spěchu.
Jako můry do zářícího ohně vlétají zemřít ve velkém spěchu, tak i světy ve velkém spěchu vchází do Tvých úst zemřít.
Můry nemusí skončit v plemenech, ale lákavost světla v noci je pro ně tak silná, že zapomenou na nebezpečí a nechají se plameny pohltit. Světlo může být bráno jako světlo poznání, které láká všechny bytosti. Většina bytostí zemře dříve, než poznají nesmrtelnost. Ego některých lidí raději zabije vlastní tělo než aby samo zmizelo a nechalo v těle žít svobodného ducha.
jathájako; jak
pradíptamzářící
džvalanamoheň
patangámůry
višantivstoupit
nášájak zmaru
samrddhaspěšně; kvapem; rychle
vegáhtoky; běh
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
nášájak zmaru
višantivstoupit
lokáhsvěty
tavatvůj
apiv; i; zahrnovat
vaktrániústa
samrddhaspěšně; kvapem; rychle
vegáhtoky; běh
Verš : 11.30.

lelihjase grasamánah samantállokánsamagránvadanairdžvaladbhih
tedžobhirápúrja džagatsamagram bhásastavográh pratapanti višno


Olizuješ a pohlcuješ stále svět celý těmi ústy plamennými,
jasem Ty naplňuješ vesmír celý a záře Tvá hrozná spaluje, Višnu.
Ó Višnu, olizuješ a pohlcuješ stále všechny světy těmi plamennými ústy, jasem naplňuješ celý vesmír a Tvá hrozná záře ho spaluje.
lelihjaseolizovat
grasamánahhltat; polykat
samantálze všech stran; ze všech možností
lokánsvěty
samagránspolečně; dohromady (sam - spolu, agra - následek)
vadanairústy; mluvidly
džvaladbhihohnivý; plamenný
tedžobhiržárem
ápúrjanaplňovat
džagatsvět; vesmír
samagramspolečně; dohromady (sam - spolu, agra - následek)
bhásaszářit
tavatvůj
ugráhstrašný; krutý
pratapantispalovat
višnoVišnu - udržovatel, jeden z hlavních Hinduistických bohů, Krišna je jeho avatár (vtělení)
Verš : 11.31.

ákhjáhi me ko bhavánugrarúpo namo'stu te devavara prasída
vigňátumiččhámi bhavantamádjam na hi pradžánámi tava pravrttim


Vysvětli mi kdo je zjev Tvůj strašlivý, pozdraven buď Ty, Bože nejlepší.
Odpusť, poznat chci Tebe prvotního, jistě nerozumím Tvému jednání.
Vysvětli mi, kdo jsi ve Tvé vznešené a strašlivé podobě. Buď pozdraven Ty Bože nejlepší a odpusť. Chci poznat a uvědomit si Tebe prvotního, nerozumím jistě Tvému jednání.
Nyní se Ardžuna obrací na Kršnu s prosbou o vysvětlení jeho vize. Jeho mysl je vyděšena vším tím zmarem všeho zrozeného. Proto se ptá na to, co jeho vize znamená.
ákhjáhivysvětlit
memůj; mi
kokdo
bhavánTy sám (úctyhodný)
ugrastrašný; krutý
rúpahpodoba; forma
namahpozdravit
astubýt (něčím); ponechat
teTobě; tito
devaBůh
varanejlepší
prasídaSmilovat se
vigňátumuvědomění; realizace; poznání
iččhámichtít
bhavantamTy (vznešený)
ádjamprvotní; počáteční
naAni; ne-
hijistě; také
pradžánámirozumnět; chápat
tavatvůj
pravrttimčinit
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.10.2011, zobrazeno : 2411

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish