Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 76. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 76. lekce

76. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.32-35
Kršna vysvětlí, že je čas a vyzve Ardžunu k vykonání neodvratného díla.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.32.

šrí bhagaván uváča
kálo'smi lokakšajakrtpravrddho lokánsamáhartumiha pravrttah
rte'pi tvám na bhavišjanti sarve je'vasthitáh pratjaníkešu jodháh


Šrí Bhagaván uvádí :
Časem jsem, světů ničitelem zralým, jež zde nyní tyto světy pohltí.
I bez Tebe skončí zajisté všichni, kdo stojí v šicích těch jako vojáci.
Blahoslavený Pán pravil:
Jsem čas, ničitel světů, který dozrál a svět zde pohltí. I bez Tebe zemřou všichni bojovníci, kteří se shromáždili v protilehlých armádách.
Ve verších 10.30 a 10.33 se Kršna označil za čas. Nyní Kršna vysvětluje Ardžunovi, že předchozí vize pomíjivosti byla ukázkou toho, co bylo verši v desáté kapitole myšleno.
Všechno ve vesmíru má vyměřeno svůj čas. Pominou nejen všechny bytosti, tak jak je známe na Zemi, pomine i sama Země a naše Slunce a dokonce zanikne i celý vesmír až se naplní jeho čas existence.
Kršna říká Ardžunovi, že čas vyměřený všem jeho protivníkům právě vypršel a je nutno je zabít. Pokud je nezabije Ardžuna teď tady na bitevním poli, stejně brzo zemřou nějakým jiným způsobem.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
kálahčas
asmijsem
lokasvět
kšajazničení
krtčinit
pravrddhonaplnit se; dozrát
lokánsvěty
samáhartumpozřít; pohltit
ihazde
pravrttahučinit
rtebez
apiv; i; zahrnovat
tvámo tobě; tě; tebe
naAni; ne-
bhavišjantibudoucnost
sarvevšichni
jekdo
avasthitáhumístění
pratjaníkešuprotilehlá vojska
jodháhbojovníci
Verš : 11.33.

tasmáttvamuttištha jašo labhasva džitvá šatrún bhunkšva rádžjam samrddham
majaivaite nihatáh púrvameva nimittamátram bhava savjasáčin


Proto povstaň a slávu tady získej, poraž soka, užij říši bující.
Mnou jistě oni zabiti jsou dříve, nástrojem pouhým se staň, Savjasačí.
Proto ty povstaň, slávu získej vítězstvím nad nepřítelem a užij si bující království. Já jsem již tyto bojovníky zahubil, staň se pouhým nástrojem, Levoruký střelče.
Nyní Kršna odpovídá na Ardžunovu otázku z verše 2.4. Své blízké nebude zabíjet Ardžuna člověk ze své touhy po království. Všechny zločiny a přečiny Ardžunových nepřátel jsou příčinou jejich zkázy. Nepřichází je zničit Ardžuna, ale Řád, proti kterému se tolik provinili. Čas Ardžunových protivníků dozrál. Je to vina protivníků, že stojí na bitevním poli, kde všichni zemřou. To je situace, které se snažili Ardžuna a jeho bratři zabránit, ale díky urputnosti jejich protivníků se jim to nepodařilo.
Následující bitva je lékem na všechny Durjódhanovy hříchy. Tak jak bude postupně ztrácet své bratry a přátele, stejně tak bude umírat jeho pýcha, závist, touha i nenávist. Až všechny své bojovníky pohřbí a zůstane sám, bude si plně uvědomovat utrpení, které svým bratrancům z nenávisti a závisti způsobil.
tasmátproto
tvamtě; tebe; ty
uttišthavstaň
jašosláva
labhasvadosáhnout; získat
džitvávítězstvím
šatrúnnepřítel
bhunkšvaužít si; vychutnat
rádžjamkrálovství
samrddhambující
majamnou
evajistě; zajisté; samozřejmě
etetyto; ty
nihatáhzabít
púrvampředchozí
evajistě; zajisté; samozřejmě
nimittaprostředek; účel
mátrampouze
bhavabuď; staň se
savjasáčinArdžuna - Savjasáčin, obouruký střelec (sávja- levá, sáčitum - střílet)
Verš : 11.34.

dronam ča bhíšmam ča džajadratham ča karnam tathá'njánapi jodhavírán
majá hatámstvam džahi má vjathišthá judhjasva džetási rane sapatnán


I Bhíšmu i Drónu i Džajadrathu, Karnu, tak i další reky hrdinné,
Mnou zabité ty zahub bez obavy, bojuj, vítěz jsi v bitvě s nepřáteli.
Bhíšmu a Drónu a Džajadrathu a Karnu, také i ostatní hrdinné bojovníky Mnou zabité ty znič, neobávej se a bojuj, neboť v bitevním poli jsi vítěz nad nepřítelem.
Pro Ardžunova praděda Bíšmu je tato bitva šancí opustit téměř nesmrtelné lidské tělo a vrátit se do své původní nebeské podoby.
Dróna je Ardžunův učitel, kněz, který se chopil zbraní a způsobí mnoho utrpení Pánduovské armádě. Také on se po smrti vydá do nebes. Stejně tak i Ardžunův bratr Karna a nakonec i Durjódhana po smrti skončí v nebi, a s ním i všichni ostatní padlí vojáci. To říká Kršna Ardžunovi už ve verši 2.32. Ve druhé kapitole utěšoval Kršna tímto veršem Ardžunův smutek. Nyní má stejná moudrost o splněné povinnosti bojovníka dodat Ardžunovi odvahu postavit se svým blízkým a pobít je.
dronamDróna - učitel boje; z kasty brahmínů, jehož povinností není boj
čaa; také
bhíšmamBhíšma - praotec Kuruovské dynastie; jeden z osmi Vasuů poslaných za trest na zem do lidského těla
čaa; také
džajadrathamDžajadratha - bojovník, jenž způsobí smrt Ardžunova syna Abhimájua. Ardžuna slíbí pomstít zabití syna během jednoho dne, jinak přestane bojovat. Džajadratha je zabit v poslední chvíli a jeho hlava spadne na klín jeho otce a pak na zem. Ten proklel toho, kdo způsobí pád hlavy jeho syna na zem a tak se stane terčem vlastního prokletí a hlava semu roztříští na tísíc kusů.
čaa; také
karnamKarna - nemanželský syn Kuntí a boha Slunce Súrjy, a tím i nejstarší bratr Pánduovců; vychován vozatajem; bojoval na straně Durjódhany
tathátaké; dále
anjánjiné
apiv; i; zahrnovat
jodhabojovník
víránhrdinové
majámnou
hatámszabiti
tvamtě; tebe; ty
džahizabij; znič
ne; nikdy
vjathištháobávat se
judhjasvazapojit se do boje; bojovat
džetavítěz
asijsi
ranev bitevním poli; bitvě
sapatnánprotivník; nepřítel
Verš : 11.35.

saňdžaja uváča
etaččhrutvá vačanam kešavasja krtáňdžalirvepamánah kirítí
namaskrtvá bhúja eváha kršnam sagadgadam bhítabhítah pranamja


Saňdžaja uvádí :
Takto když vyslechl slova Kéšavy, třesoucí se a ruce spjaté Kírtí,
poklonil se znovu řekl Kršnovi zajíkavě, vystrašený, skloněný.
Saňdžaja pravil:
Poté co Ardžuna, nosící čelenku od boha Indry, vyslechl slova Kéšavy, sepjal ruce, znovu se poklonil a chvěl se. Pak vystrašený a skloněný pravil zajíkavě Kršnovi.
Ardžunovy obavy už nevyplývají ze soucitu ke svým blízkým. Díky Kršnovi nyní vidí celou situaci z vesmírného hlediska. Celá bitva, všechno nadcházející utrpení, je pouhým zlomkem, drobnou zanedbatelnou epizodou života vesmíru. Toto nové hledisko je také velice zneklidňující, protože mění náhled na všechny dosavadní Ardžunovy životní hodnoty.
saňdžajaSaňdžaja - služebník krále Dhrtaráštry; obdařen vnitřním zrakem popisuje králi děj na bitevním poli; vázat; poutat
uváčapravil
etattoto; tento
šrutváslyšet
vačanamřeč; významný proslov
kešavasjaKršna - Ničitel démona Kéši; Kršna - ka (Brahma) + iša (Rudra) + váti (dávat sílu)
krtáňdžalirsepnuté ruce
vepamánahtřesoucí se
kirítíArdžuna - Kírtí, nosící čelenku od boha Indry
namaskrtváklanět se; zdravit (poklonou)
bhújaznovu
evajistě; zajisté; samozřejmě
áhařekl
kršnamKršna
sahon; ten; tak
gadgadamkoktavě; zajíkavě
bhítastrach
bhítahzhrozený
pranamjasklonit se; vyjádřit úctu
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.10.2011, zobrazeno : 3483

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish